Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ năm

13/05/201319:22(Xem: 11650)
Quyển thứ năm

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ năm

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Sám vừa cử lên,

Tội lỗi tiêu liền,

Giải được oan trái,

Trừ được tai ương;

Thoát khỏi khổ nạn,

Phước đức vô biên,

Sanh lên đao lợi,

Hoặc về Tây phương.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT ((3 lần)

Chúng con thành tâm đảnh lễ Hồng Danh của chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo:

Kính lạy đức Phật Vô Úy Thế Giới Phổ Thắng

Kính lạy đức Phật Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Trí Xưng

Kính lạy đức Phật Địa Thế Giới Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Địa Công Đức Thế Giới Ba Đầu Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Luân Thế Giới Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Phổ Trang Nghiêm Thế Giới Đại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Ỷ Thế Giới Tác Nhứt Thiết Công Đức

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Thế Giới Tất Cảnh Thành Tựu Phật Bảo Công Đức

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Hành Thế Giới Trí Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Cái Hành Trang Nghiêm Thế Giới Trí Khởi Quang Minh Oai Đức Vương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thế Giới Ba Đầu Ma Sanh Vương

Kính lễ chư Phật vô lượng vô biên như thế nên biết mà quy mạng:

Kính lạy đức Phật Pháp Cảnh Giới Tự Tại

Kính lạy đức Phật Nguyệt Trung Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật A Di Đà Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Sơn

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Sanh Thắng

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Tích

Kính lạy đức Phật Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Úy Tác Vương

Kính lạy đức Phật Công Đức Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Tràng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Tác

Kính lạy đức Phật Công Đức Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Công Đức Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Cự Trú Trì

Kính lạy đức Phật Bửu Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Hoa

Kính lễ chư Phật vô lượng vô biên như thế nên biết mà hết lòng quy mạng:

Kính lạy đức Phật Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Di Lưu

Kính lạy đức Phật Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thinh

Kính lạy đức Phật Bửu Sơn

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Bửu Câu Tô Ma Hoa

Kính lạy đức Phật Thắng Chúng

Kính lạy đức Phật Vô Trần Ly Trần Phóng Phát

Kính lạy đức Phật Bất Túc Phát Tu Hành

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Hóa

Kính lạy đức Phật Bửu Xá

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Hoa Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Phóng Cái

Kính lạy đức Phật Xưng Lực Vương

Kính lạy đức Phật Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Tịnh Thắng

Kính lễ chư Phật vô lượng vô biên như thế, nên biết mà hết lòng quy mạng:

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Chúng

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy đức Phật Phá Tán Nhứt Thiết Chư Thú

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Nghi

Kính lạy đức Phật Vô Tướng Thinh

Kính lạy đức Phật Tất Cảnh Đắc Vô Biên Công Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Thượng

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Phát Tu

Kính lạy đức Phật Vô Biên

Kính lạy đức Phật Bửu Di Lưu

Kính lạy đức Phật Nhựt Nhiên Đăng Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Trí Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Ưu Bát La Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Thập Phương Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng

Kính lạy đức Phật Ta La Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Sư Tử

Kính lạy đức Phật Bửu Di Lưu

Kính lạy đức Phật Đại Tỳ Bà Thi

Kính lạy đức Phật Diệu Thắng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hoa Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Nhứt Vị

Kính lạy đức Phật Thập Phương Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Hiền Thắng

Kính lạy đức Phật Ta La Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Sư Tử

Kính lạy đức Phật Bửu Di Lưu Kiên

Kính lạy đức Phật Tỳ Bà Thi

Kính lạy đức Phật Minh Vương

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Vô Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Đại Long

Kính lạy đức Phật Hương Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Hương Thắng Tràng

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Ốc

Kính lạy đức Phật Hương Tràng

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Vô Biên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Thập Thượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thượng

Kính lạy đức Phật Kinh Bố Ba Đầu Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương

Kính lễ các đức Phật vô lượng vô biên như thế, nên biết mà hết lòng quy mạng:

Kính lạy đức Phật Bửu Võng

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Vương

Kính lạy đức Phật Hương Tượng Vương

Kính lạy đức Phật Dữ Nhứt Thiết Lạc

Kính lạy đức Phật Thị Nhứt Thiết Niệm

Kính lạy đức Phật Bất Không Thuyết

Kính lạy đức Phật Năng Diệt Nhứt Thiết Bố Úy

Kính lạy đức Phật Bất Trụ Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Dữ Nhứt Thiết Chúng Sanh An Ẩn Lạc

Kính lạy đức Phật Quán Vô Lượng Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Hư Không Trang Nghiêm Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Tu Hạnh Tràng

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa

Kính lạy đức Phật Hiền Thắng

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhãn

Kính lạy đức Phật Đại Tướng Quân

Kính lạy đức Phật Thượng Thắng Cao

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng Tràng

Kính lạy đức Phật Khả Y

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Vô Biên

Kính lạy đức Phật Hương Di Lưu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Luân Văn Vương

Kính lạy đức Phật Diệu Di Lưu Bửu Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Văn Di Lưu Thiện Thắng

Kính lạy đức Phật Tịnh Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy đức Phật Vô Biên Công Đức Tác

Kính lạy đức Phật Oai Đức Vương

Kính lạy đức Phật Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Luân Vương

Kính lạy đức Phật Trí Thượng

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Tiên

Kính lạy đức Phật Trí Sơn

Kính lạy đức Phật Phương Tác

Kính lạy đức Phật Đại Hội Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Tối Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Trí Hộ

Kính lạy đức Phật Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Kiến

Kính lạy đức Phật Bất Thành Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phát Quang Minh Vô Ngại

Kính lạy đức Phật Phật Ba Đầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Quán Nhứt Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Hình

Kính lạy đức Phật Thuyết Kiên

Kính lạy đức Phật Hóa Thinh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Hải Di Lưu

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Huệ

Kính lạy đức Phật Trí Hoa Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Tích Thắng Thượng Oai Đức Tịch Tịnh

Kính lạy đức Phật Ly Tham Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Ly Nhứt Thiết Thủ

Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Hiện Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Úy Khứ

Kính lạy đức Phật Hương Phong

Kính lạy đức Phật Vô Đẳng Hương Quang

Kính lạy đức Phật Vân Diệu Cổ Thinh

Kính lạy đức Phật Công Đức Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Thủ

Kính lạy đức Phật Hương Thắng Di Lưu

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Di Lưu

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phổ Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Đắc Vô Úy

Kính lạy đức Phật Nguyệt Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Hỏa Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Thắng Tu

Kính lạy đức Phật Thắng Chúng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Thành

Kính lạy đức Phật Trí Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Trí Lực Vương

Kính lạy đức Phật Vô Úy Thắng

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Kiên Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Di Lưu Vương

Kính lạy đức Phật Hư Không Di Lưu Bửu Thắng

Kính lạy đức Phật Hiền Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Phạm Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Bửu Hoa

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Tu Di Kiếp

Kính lạy đức Phật Thắng Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Bửu Cái

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Thắng

Kính lạy đức Phật Bất Không Thuyết Danh

Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Thường Đắc Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Dược Vương

Kính lạy đức Phật An Ẩn

Kính lạy đức Phật Vô Biên Ý Hạnh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Nhãn

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Vô Biên Hư Không Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Hương Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Hư Không Thắng

Kính lạy đức Phật Diệu Thắng

Kính lạy đức Phật Phương Tác

Kính lạy đức Phật Diệu Di Lưu

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy đức Phật Kim Cang

Kính lạy đức Phật Nhiên Cự

Kính lễ các đức Phật vô lượng vô biên như thế, nên biết mà hết lòng quy mạng:

Kính lạy đức Phật Hỏa Tràng

Kính lạy đức Phật Hiền Vô Cấu Oai Đức Quang

Kính lạy đức Phật Trí Tích

Kính lạy đức Phật Xưng Lực Vương

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Kiến Trí

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Diệu Thắng

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Liên Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Nghi Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Chúng Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn

Kính lạy đức Phật Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Công Đức

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Di Lặc

Kính lạy đức Phật Quang Minh Ba Đầu Ma Quang

Kính lạy đức Phật Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Hải Tu Di

Kính lạy đức Phật Diệu Kiến

Kính lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Bất Không Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Hống Thanh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Phân Biệt Tu Hành

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Nam Phương Bửu Phổ Tạng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Viễn Ly Cấu Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Tây Phương Vô Lượng Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Chiếu

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Kính lạy đức Phật Vô Lượng Minh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tự Tại

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Vô Phổ Cái

Kính lạy đức Phật Cái Hạnh

Kính lạy đức Phật Bửu Cái

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Quang Minh Luân

Kính lạy đức Phật Quang Minh Vương

Kính lạy đức Phật Quang Minh Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Vân Quang Minh

Kính lạy đức Phật La Võng Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Đắc Bình Đẳng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Hoa

Kính lạy đức Phật Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Nguyệt Chúng Tăng Thượng

Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hiệp Tụ

Kính lạy đức Phật Bất Không Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đảnh Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Bắc Phương Bất Không Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Bất Không Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Bất Không Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Bất Không Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Sa La Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Sa La Vương

Kính lạy đức Phật Phổ Cái Vương

Kính lạy đức Phật Cái Trang Nghiêm Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Tích

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Ốc

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Quang Minh Luân Trang Nghiêm Lưu

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nhãn

Kính lạy đức Phật Bửu Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Công Đức

Kính lạy đức Phật Phật Hoa Thành Tựu Công Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Bộ

Kính lạy đức Phật Bất Không Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Bộ

Kính lạy đức Phật Vô Biên Tu Hành

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trang Nghiêm Thắng

Kính lạy đức Phật Hư Không Luân Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thinh

Kính lạy đức Phật Dược Vương

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Quan Trí Huệ Khởi Hoa

Kính lạy đức Phật Hư Không Tịch

Kính lạy đức Phật Hư Không Thinh

Kính lạy đức Phật Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Hạ Phương Đại Tự Tại

Kính lạy đức Phật Diệu Thắng

Kính lạy đức Phật Hữu Duyên

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Thiện Sanh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thắng

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hộ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Áp

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Tịnh Di Lưu

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhãn

Kính lạy đức Phật Bất Không Túc Bộ

Kính lạy đức Phật Hư Không Tượng

Kính lạy đức Phật Hương Thắng

Kính lạy đức Phật Hương Sơn

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nhãn

Kính lạy đức Phật Hương Tích

Kính lạy đức Phật Bửu Chúng

Kính lạy đức Phật Bửu Cao

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Vương

Kính lạy đức Phật Tịnh Di Lưu

Kính lạy đức Phật Kiên Vương

Kính lạy đức Phật Quang Minh Luân

Kính lạy đức Phật Hỏa Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Bất Không Quá

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy Phát Hành

Kính lạy đức Phật Sư Tử

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Chúng Sanh

Kính lạy đức Phật Hành Thắng Trú Vương

Kính lạy đức Phật Thượng Phương Vô Lượng Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Thắng

Kính lạy đức Phật Đoạn Nghi

Kính lạy đức Phật Thiện Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Cổ

Kính lạy đức Phật Quang Minh

Kính lạy đức Phật Quang Minh Di Lưu

Kính lạy đức Phật Quang Minh Luân

Kính lạy đức Phật Xưng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Cao Cái

Kính lạy đức Phật Hương Cái

Kính lạy đức Phật Bửu Cái

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Thắng

Kính lạy đức Phật Tu Di Tụ

Kính lạy đức Phật Bảo Quang Minh

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Vương

Kính lạy đức Phật Tịnh Công Đức

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhãn

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Chư Úy

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Tích

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng

Kính lạy đức Phật Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Chuyển Nữ Căn

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hạnh

Kính lạy đức Phật Tối Thắng Quang Minh

Kính lạy đức Phật La Võng Quang Minh Tràng

Kính lạy đức Phật Nhân Vương

Kính lạy đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức

Kính lạy đức Phật Đông Nam Phương Quán Nhứt Thiết Phật Hình Cảnh Như Lai Dĩ Vi Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Hoa Giác Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật La Võng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh Hoa

Kính lạy đức Phật Bửu Kiên Cố

Kính lạy đức Phật Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân

Kính lạy đức Phật Hoa Tích

Kính lạy đức Phật Thiên Thượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bất Động Bộ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tích Bộ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nguyện Sanh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Nguyện

Kính lạy đức Phật Vô Biên Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Bất Định Nguyện

Kính lạy đức Phật Chuyển Thai

Kính lạy đức Phật Chuyển Chư Nạn

Kính lạy đức Phật Bất Hành Niệm

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nhứt Thiết Niệm

Kính lạy đức Phật Hư Không

Kính lạy đức Phật Hữu Thắng

Kế đây, chúng con đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ

Kính lạy Tôn Kinh Tăng Nhứt A Hàm

Kính lạy Tôn Kinh Trung A Hàm

Kính lạy Tôn Kinh Trường A Hàm

Kính lạy Tôn Kinh Tạp A Hàm

Kính lạy Tôn Kinh Hiền Ngu

Kính lạy Tôn Kinh Khởi Thế

Kính lạy Tôn Kinh Tạp Bảo Tạng

Kính lạy Tôn Kinh Phổ Diệu

Kính lạy Tôn Kinh Thiện Sanh

Kính lạy Tôn Kinh Tu Hành Đạo Địa

Kính lạy Tôn Kinh Ấm Trì Nhập

Kính lạy Tôn Kinh Trung Bổn Khởi

Kính lạy Tôn Kinh Hưng Khởi Hành

Kính lạy Tôn Kinh Đạt Ma Đa La Thiền

Kính lạy Tôn Kinh Nghĩa Túc

Kính lạy Tôn Kinh Tỳ Gia Ta Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Đại An Ban

Kính lạy Tôn Kinh Chuyển Pháp Luân

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Kế Bồ Tát Tứ Pháp

Kính lạy Tôn Kinh Vô Lượng Thọ

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề

Kính lạy Tôn Kinh Đại Trang Nghiêm

Kính lạy Tôn Kinh Phật Tánh Luận

Kính lạy Tôn Kinh Đại Trượng Phu Luận

Kính lạy Tôn Kinh Trung Biên Luận

Kính lạy Tôn Kinh Hồi Tránh Luận

Kính lạy Tôn Kinh Phật A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Nghiệp Thành Tựu Luận

Kính lạy Tôn Kinh Trung Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thuận Trung Luận

Kính lạy Tôn Kinh Bách Luận

Kính lạy Tôn Kinh Khởi Tín Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tam Vô Tánh Luận

Kính lạy Tôn Kinh Nhập Đại Thừa Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thành Thật Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thập Nhị Môn Hành Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thập Bát Không Luận

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Tánh Luận

Kính lạy Tôn Kinh Phương Tiện Tâm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tư Trần Luận

Kính lạy Tôn Kinh Giải Quyển Luận

Kính lạy Tôn Kinh Duyên Sanh Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thập Nhị Nhân Duyên Luận

Kính lạy Tôn Kinh Nhứt Luân Hư Ca Luận

Kính lạy Tôn Kinh Bách Tự Luận

Kính lạy Tôn Kinh Phá Ngoại Đạo Tứ Tông Luận

Kính lạy Tôn Kinh Phá Ngoại Đạo Niết Bàn Luận

Kính lạy Tôn Kinh Phát Bồ Đề Tâm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Bích Chi Phật Nhân Duyên Luận

Chúng con thành kính đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát trong mười phương:

Kính lạy Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Quốc Độ Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhơn Đà La Võng

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiên Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Nhãn

Kính lạy Đại Bồ Tát Trụ Trì Thế Gian Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịch Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Tốc Hành

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Tý

Kính lạy Đại Bồ Tát Sơn Phong

Kính lạy Đại Bồ Tát Đàm Vô Yết

Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Nguyện

Kính lạy Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Tướng Tinh Tú Sơn Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Lạc Thuyết Vô Đới

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Cấu Trí

Kính lạy Đại Bồ Tát Ta Già La

Kính lạy Đại Bồ Tát Đoạn Nhứt Thiết Ưu

Kính lạy Đại Bồ Tát Địa Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Hiện

Kính lạy Đại Bồ Tát Pháp Hành Thành Tựu

Kính lạy Đại Bồ Tát Thâm Hành

Kính lạy Đại Bồ Tát Thanh Tịnh Tam Luân

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịch Tịnh Tâm

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Biên Công Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Hư Không Bình Đẳng Trí

Kính lạy Đại Bồ Tát Ba Đầu Ma Nhãn

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Cang Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Ba Đầu Ma Hoa Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Lộ

Kính lạy Đại Bồ Tát Công Đức Vương Huệ

Kính lạy Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Đoạn Chư Nghiêm Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Thanh Tịnh Quang Minh Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Thâm Thinh

Kính lạy Đại Bồ Tát Diệu Cổ Thinh

Kính lạy Đại Bồ Tát Ni Dân Đà La

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Tự Tại

Kính lạy Đại Bồ Tát Chư Công Đức Thân

Kính lạy các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên trong thế giới mười phương như thế, sau đây, kính lễ chư Hiền Thánh, Thinh Văn, Duyên Giác:

Kính lạy Phật Bích Chi Tùy Hỷ

Kính lạy Phật Bích Chi Thập Nhị Ba La Đọa

Kính lạy Phật Bích Chi Thập Đồng Danh Bà La

Kính lạy Phật Bích Chi Hỏa Thân

Kính lạy Phật Bích Chi Đồng Bồ Đề

Kính lạy Phật Bích Chi Ma Ha Nam

Kính lạy Phật Bích Chi Tâm Thượng

Kính lạy Phật Bích Chi Phát Tịnh

Kính lạy Phật Bích Chi Thiện Khoái

Kính lạy Phật Bích Chi Vĩ Đà

Kính lễ như thế v.v… các vị Bích Chi Phật vô lượng vô biên. Lạy các ngôi Tam Bảo rồi, kế lại sám hối. Đệ tử chúng con vừa sám hối tổng tướng tất cả các nghiệp. Nay sẽ theo thứ lớp lại sám hối mỗi mỗi biệt tướng. Các tội, hoặc tổng hay biệt, hoặc thô hay tế, hoặc khinh hay trọng, hoặc nói hay không nói, phẩm loại theo nhau, xin đều tiêu diệt.

Biệt tướng sám hối là như thế nào? – Trước sám hối ba nghiệp của thân, kế đó sám hối bốn nghiệp của miệng, còn bao nhiêu nghiệp chướng khác, thứ lớp cúi đầu ăn năn.

Thân có ba nghiệp là như thế nào? – Thứ nhứt nói về giết hại, như trong Kinh đã nói rõ ‘tự tha thứ mình, cũng đủ thí dụ, để đừng giết chết cũng không nên đánh đập.’ Mặc dù cầm thú với ta có khác, nhưng sự giữ gìn tánh mạng, tham sống sợ chết chỉ có một mà thôi. Nếu xét cho kỹ các chúng sanh nầy, từ vô thỉ đến nay, hoặc là cha, mẹ, anh, em ta, hay là sáu hàng bà con (1) của ta cũng nên, do nhân duyên nghiệp báo, mà bị luân hồi trong sáu đường, ra vào biển khổ sanh tử, đổi hình thay lốt khó mà biết nhau, ngày nay lại giết hại, ăn nuốt thịt kia, dứt hạt giống đại từ. Thế nên đức Phật nói: dù đặng các đồ ăn khác, mình còn tưởng như mẹ đói ăn thịt con, huống chi ăn nuốt cá, thịt chiên xào? Lại nữa, Phật dạy vì lợi lộc giết chúng sinh, hay lấy tiền bạc mua nạp thịt xương chúng sinh, cả hai đều là ác nghiệp, chết phải đọa vào địa ngục La Hét (2) Thế nên, biết rằng giết hại và ăn nuốt thịt cá, tội sâu như sông biển, quả báo như núi lớn.

Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến nay không gặp được bạn lành, đều lo tạo các sát nghiệp nầy. Vì vậy trong Kinh đã nói, những tội giết hại hay khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, làm thân quỷ đói đời đời chịu khổ, nếu khi sinh làm loài súc sanh phải mang quả báo làm loài cọp, beo, lang, sói, bồ cắt, diều hâu, rắn độc, bò cạp v.v… thường ôm lòng ác độc; hoặc thọ các thân con gấu, con chương, con hưu, con bi v.v… tánh thường sợ hãi, nếu sanh trong loài người, thường bị hai thứ khổ báo:

- Một là sanh nhiều bệnh tật.

- Hai là chết yểu.

Quả báo sát hại ăn nuốt đã bị các nghiệp ác vô lượng như thế. Đệ tử chúng con cúi đầu chí thành trở về nương tựa, sám hối chư Phật:

Kính lạy đức Phật Diệt Chư Bố Úy Phương Đông

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Đăng Minh Phương Nam

Kính lạy đức Phật Giác Hoa Quang Phương Tây

Kính lạy đức Phật Phát Công Đức Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Trừ Chúng Hoặc Minh Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Vô Sanh Tự Tại Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Đại Thần Thông Vương Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Không Ly Cấu Tâm Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Đồng Tượng Không Vô Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Lưu Ly Tạng Thắng Phương Trên

Kính lễ các ngôi Tam Bảo hết cõi hư không trong mười phương như thế, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, có nhiều tâm thức, ôm lòng tham độc, không có tâm từ mẫn, hoặc nhơn tham lam khởi lên giết hại, hoặc nhơn giận tức, si mê, khinh mạn, khởi lên giết hại, hoặc sanh tâm ác, tìm đủ phương tiện giết hại, thề giết, nguyện giết, cho đến trù ẻo để giết, hoặc phá lấp hồ, ao, đốt cháy rừng núi, săn bắn chài lưới, hoặc theo gió phóng lửa, hoặc phóng chim cắt, hay thả chó săn, làm hại tất cả chúng sanh sáu đường. Những tội như thế, không lường, không ngằn, ngày nay chí thành, cúi đầu sám hối. Hoặc dùng nhợ làm lưới, đào hầm đặt bẫy, dùng xóc dùng chỉa, làm cung làm tên, để bắt để đâm, để giết những loại chim bay thú chạy, hoặc làm chài lưới, dùng vó dùng câu, ngăn chận lọc bắt, những loại dưới nước, như các thứ cá, ba ba, rùa trạnh, tôm, cua, sò, ốc và các loài thủy tộc, khiến cho các loài dưới nước, trên bờ, kể cả giữa hư không, hết chỗ ẩn trốn; hoặc là nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo con, dê bò lừa chó, các thứ gia súc, để tự nấu nướng ăn dùng, hay nhờ kẻ khác làm thịt để bán, khiến chúng nó chưa dứt tiếng la, lông cánh đã rụng, vảy mai đã rã, thân cùng đầu rời nhau, xương thịt rã rời. Lột xé, chặt, bằm, nấu nướng chiên xào, biết bao đau đớn, khung cảnh thảm thiết, điêu linh, đều đem trút vào những loài vô tội một cách oan uổng, ngon miệng một chút, mùi vị nhứt thời, chẳng qua cái lưỡi ba tấc mà thôi, nhưng tội báo kia phải trả đền nhiều kiếp! Những tội như thế, ngày nay đem hết lòng thành quy mạng sám hối.

Lại nữa, từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc phục kích binh lính, giao tranh đánh nhau, hai bên giết hại lẫn nhau, hoặc tự mình giết, hoặc bảo kẻ khác giết, hoặc thấy nghe giết rồi mình ưa vui theo. Hoặc hành nghề đồ tể, giết hại, phanh thây loài vật, đánh giết kẻ khác, hành các nghiệp ác, hết sức bất nhẫn. Hoặc khi giận tức mang những dụng cụ có lưỡi sắc bén, có mũi sắc nhọn, hoặc chém, hoặc đâm, xô ngã vách đá, nhận chìm xuống nước, lấp hang phá ổ, lấp bằng đất đá, hoặc dùng xe ngựa cán bằng, dẫm đạp loài vật. Những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay phát lồ, quy mạng sám hối.

Lại nữa, từ vô thỉ đến ngày nay, chúng con đập phá thai trứng, thuốc độc hại các loài trùng, đào đất phá nhà, trồng trỉa ruộng vườn, nuôi tằm nấu tơ, giết hại chẳng ít, hoặc đập chết muỗi mòng, sát hại rận rệp, hoặc khai ngòi đào kênh, làm hại sinh vật một cách khổ sở; hoặc ăn trái hạt, dùng các lúa thóc, rau cải, làm hại sinh linh một cách oan uổng; hoặc đốt các loại củi, thắp đèn không che, cháy các loài côn trùng, hoặc lấy tương dấm, không xem kỹ trước, hay là đổ tạt nước sôi giết hại trùng kiến. Như thế cho đến đi, đứng, nằm, ngồi, trong bốn oai nghi thường làm giết hại các loài sinh vật trên đất hay trên không. Sự hiểu biết của kẻ phàm phu quá ư tối tăm, không hay chẳng biết. Ngày nay phát lộ, cầu xin sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay hoặc dùng roi gậy, gông cùm, xiềng xích, đè ép phá gẫy, tra khảo đánh đập quăng ném bằng tay, bằng chân, đá đánh trói nhốt, cướp nước, cắt cơm, không cho ăn uống v.v… Các thứ phương tiện ác độc như thế làm khổ não cho muôn vạn sinh linh. Ngày nay chí thành hướng đến mười phương, chư Phật, Tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng, quy mạng sám hối.

Chúng con thành kính nguyện: nhờ sức sám hối nầy các tội giết hại v.v… chuyển sanh công đức, nguyện đệ tử đời đời kiếp kiếp đặng thân kim cương (3), thọ mạng vô cùng, thường lìa oán ghét, không còn vọng tưởng giết hại. Đối với muôn loài chúng sanh, xem như con một nhà, nếu thấy những ai nguy nạn cấp bách, không tiếc thân mạng, phương tiện cứu giải cho đôi bên đều được hòa hợp; sau đó vì họ mà nói chánh pháp vi diệu (4), khiến cho muôn loài chúng sanh, xem hình thấy bóng đều được yên vui, nghe tiếng thấy sắc, dứt trừ lòng sợ hãi.

QUYỂN THỨ NĂM

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567