Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Tám Đề Tài Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân

12/01/201420:43(Xem: 4969)
Kinh Tám Đề Tài Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân

phatthichca2


Kinh Tám Đề Tài Giác Ngộ

Của Các Bậc Đại Nhân

(BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC KINH)

Đời Hậu-Hán, sa môn An Thế Cao (người nước An-tức)

dịch từ Phạn văn ra Hán văn

Cư sĩ Hạnh Cơ dịch ra Việt văn, năm 2011

Đã là đệ tử Phật,

Ngày đêm phải hết lòng,

Đọc tụng và quán niệm

Tám đề tài giác ngộ

Của các bậc Đại Nhân.

Thứ nhất, giác ngộ rằng:

Thế gian là vô thường,

Quốc độ là mong manh,

Bốn đại là khổ, không,

Năm uẩn là vô ngã;

Tất cả đều sinh diệt,

Đều biến đổi không ngừng,

Hư ngụy không tự chủ.

Tâm là nguồn khởi ác,

Thân là nơi chứa tội.

Quán sát thấy như trên,

Dần dần thoát sinh tử.

Thứ hai, giác ngộ rằng:

Nhiều tham dục là khổ.

Bao nhiêu nỗi cực nhọc

Trong sinh tử luân hồi,

Do tham dục khởi sinh.

Nếu sống ít ham muốn,

Không chạy theo dục vọng,

Thân tâm được tự tại.Thứ ba, giác ngộ rằng:

Tâm cứ mãi tham cầu,

Không bao giờ biết chán,

Thì tội ác theo đó,

Cũng tăng trưởng không cùng.

Bồ-tát không như thế,

Niệm niệm thường biết đủ,

Sống nghèo, tâm giữ Đạo,

Xem trau dồi trí tuệ

Là sự nghiệp duy nhất.Thứ tư, giác ngộ rằng:

Lười biếng thì đọa lạc.

Phải luôn luôn tinh tấn,

Phá giẹp giặc phiền não,

Hàng phục bốn loài ma,

Thoát ngục tù ấm, giới.

Thứ năm, giác ngộ rằng:

Ngu si là cội gốc

Của sinh tử luân hồi.

Bồ-tát thường tâm niệm,

Phải học rộng nghe nhiều,

Chăm vun bồi trí tuệ,

Có đầy đủ biện tài

Để giáo hóa chúng sinh,

Đạt được niềm vui lớn.

Thứ sáu, giác ngộ rằng:

Chỉ vì quá nghèo khổ,

Người ta sinh oán thù,

Rồi tạo nhiều nghiệp xấu.

Bồ-tát hành bố thí,

Không phân biệt oán, thân,

Không nhớ thù hận cũ,

Không ghét người làm ác.

Thứ bảy, giác ngộ rằng:

Năm dục lạc gây ra

Tội lỗi và hoạn nạn.

Tuy là người cõi tục,

Mà không nhiễm thói đời.

Pháp khí luôn bên mình:

Chỉ ba y, một bát.

Người xuất gia lập chí

Sống thanh bạch, giữ Đạo,

Giữ phạm hạnh thanh cao,

Từ bi độ muôn loài.

Thứ tám, giác ngộ rằng:

Lửa sinh tử hừng hực,

Gây thống khổ vô biên.

Hãy phát tâm đại thừa,

Cứu độ khắp tất cả.

Nguyện thay cho chúng sinh,

Nhận chịu vô lượng khổ;

Khiến cho hết mọi loài,

Được niềm vui giải thoát.

Tám điều vừa nói trên,

Là các bậc Đại Nhân

(Chư Phật và Bồ-tát)

Đã thấy biết rõ ràng.

Các Ngài từng tinh tấn

Tu đạo và hành đạo,

Phát đại nguyện từ bi,

Phát triển trí tuệ lớn,

Cưỡi con thuyền Pháp Thân,

Về đến bến Niết Bàn.

Trở lại biển sinh tử

Để cứu độ chúng sinh,

Các Ngài đều sử dụng

Tám điều vừa nói trên,

Khai mở cho chúng sinh

Thấy rõ khổ sinh tử,

Tu tâm, lìa năm dục,

Tiến vào con đường Thánh.

Nếu người đệ tử Phật

Thường tụng tám điều trên,

Quán niệm, không lãng quên,

Dứt trừ vô lượng tội,

Tiến tới quả Giác Ngộ,

Chóng thành bậc Chánh Giác;

Vĩnh viễn thoát ra khỏi

Biển sinh tử khổ đau,

Và mãi mãi thường trú

Cõi giải thoát an lạc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,809,869