Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghi Thức Sám Hối tại Tu Viện Quảng Đức

08/04/201312:14(Xem: 6905)
Nghi Thức Sám Hối tại Tu Viện Quảng Đức

HỒNG DANH SÁM HỐI

(Sám hối là làm cho ba nghiệp được thanh tịnh)

 

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI

Tịnh Pháp giới Chơn Ngôn:

Án lam xóa ha.                  (3 lần)

Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám.         (3 lần) 

Phá Địa Ngục Chơn Ngôn:

Án dà ra đế da ta bà ha.       (3 lần)

 

Xin cho khói trầm hương

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Phật

Vô lượng các Bồ - tát

Cùng các Thánh Hiền Tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm người đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi u mê

Theo đường giới định huệ

Quay về trong tỉnh thức

Tu hành Ba - la - mật. O

Giờ này chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ba Ngôi Tam Bảo, phát nguyện thọ trì Pháp Bảo. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui, tự tại. O

Lại nguyện người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát.   O

Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời trong an vui tự tại. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật. O

 

Giới định huệ hương

Giải thoát tri kiến quý khôn lường

Ngào ngạt khắp muôn phương

Ba nén tâm hương

Chúng con nguyện cúng dường.   O

Nam - mô Hương Cúng Dường Bồ - tát. 

                                                       (3 lần) OOO

 


TÁN PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG

Đấng Pháp Vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận .      (xá 1 xá) O

 

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng.

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.      (xá 1 xá) O

 

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo.    (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta - bà Giáo chủ Điều ngự Bổn Sư Thích - Ca - Mâu - Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di - Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn - Thù - Sư - Lợi Bồ - tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ - tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ - tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ - tát.                                                    (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A - Di - Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ - tát, Đại Thế Chí Bồ - tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ - tát, Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ - tát.

                                                         (1 lạy) OO

 

 

 TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương,

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền,

Pháp thân toàn thể hiện tiền,

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) O


 

CHÚ ĐẠI BI

 

Nam - mô Đại - Bi Hội - Thượng Phật Bồ - Tát.

 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại - bi tâm đà - la - ni.

Nam - mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam - mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ - đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam - mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam - mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ - đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá - lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ - đề dạ bồ - đề dạ, bồ - đà dạ, bồ - đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam - mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam - mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.           (3 lần) O

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

                                                                  (3 lần) O


Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn

Quy mạng cùng mười phương Phật

Con nay phát nguyện rộng

Thọ trì Kinh Hồng Danh

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường.

Nguyện cho người thấy nghe

Đều phát lòng bồ - đề,

Hết một báo thân này

Sanh qua cõi Cực lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                                                               (3 lần) O

 

Phật Pháp cao siêu rất thậm sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam - mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ - Tát.

(3 lần) O

 

HỒNG - DANH BỬU - SÁM

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỉ đại xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ,.                    O (1)

Nam - mô quy - y Kim - Cang Thượng sư.      

                                                                     O (2)

Quy - y Phật, quy - y Pháp, quy - y Tăng.        

                                                                     O (3)

Con nay phát tâm sám hối, không vì cầu cho mình sẽ hưởng phúc báo ở nhân gian và thiên thượng, hay là quả Thánh Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến các vị Bồ tát quyền thừa; mà duy chỉ nương nơi bực Tối thượng thừa, phát tâm Bồ Đề, để nguyện cùng pháp giới chúng sanh, đồng một thời đều đắc bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác.                                                                         O (4)

Cung kính cúi lạy mười phương tột cõi hư không tất cả chư Phật. O (5)

Cung kính cúi lạy mười phương tột cõi hư không tất cả tôn pháp. O (6)

Cung kính cúi lạy mười phương tột cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.      O (7)

Nam - mô Như - Lai, Ứng - Cúng, Chánh - Biến - Tri, Minh - Hạnh - Túc, Thiện - Thệ, Thế - Gian - Giải, Vô - Thượng - Sĩ, Điều - Ngự Trượng - Phu, Thiên - Nhơn - Sư, Phật, Thế - Tôn.                                                       O (8)


Nam - mô Phổ - Quang Phật.                    O (9)

Nam - mô Phổ - Minh Phật.                    O (10)

Nam - mô Phổ - Tịnh Phật.                     O (11)

Nam - mô Đa - Ma - La - Bạt - Chiên - Đàn - Hương Phật.     O (12)

Nam - mô Chiên - Đàn Quang Phật.      O (13)

Nam - mô Ma - Ni - Tràng Phật.             O (14)

Nam - mô Hoan - Hỉ - Tạng - Ma - Ni - Bảo - Tích Phật.        O (15)

Nam - mô Nhứt - Thiết Thế - Gian Nhạo - Kiến - Thượng - Đại Tinh - Tấn Phật.    O (16)

Nam - mô Ma - Ni - Tràng - Đăng - Quang Phật. O (17)

Nam - mô Huệ - Cự - Chiếu Phật.          O (18)

Nam - mô Hải - Đức - Quang - Minh Phật.      

                                                                   O (19)

Nam - mô Kim - Cang Lao - Cường - Phổ - Tán - Kim - Quang Phật.      O (20)

Nam - mô Đại - Cường Tinh - Tấn Dõng - Mãnh Phật.           O (21)

Nam - mô Đại - Bi - Quang Phật.           O (22)

Nam - mô Từ - Lực - Vương Phật.          O (23)

Nam - mô Từ - Tạng Phật.                      O (24)

Nam - mô Chiên - Đàn Khốt Trang - Nghiêm - Thắng Phật. O (25)

Nam - mô Hiền - Thiện - Thủ Phật.       O (26)

Nam - mô Thiện - Ý Phật.                       O (27)

Nam - mô Quảng Trang - Nghiêm - Vương Phật.           O (28)

Nam - mô Kim - Hoa - Quang Phật.       O (29)

Nam - mô Bảo - Cái - Chiếu Không Tự - Tại Lực Vương Phật.       O (30)

Nam - mô Hư - Không Bảo - Hoa Quang Phật.     O (31)

 

Nam - mô Lưu - Ly Trang - Nghiêm Vương Phật.          O (32)

Nam - mô Phổ - Hiện - Sắc - Thân - Quang Phật.          O (33)

Nam - mô Bất - Động - Trí Quang Phật.          

                                                                   O (34)

Nam - mô Hàng Phục Chúng - Ma - Vương Phật.          O (35)

Nam - mô Tài Quang - Minh Phật.         O (36)

Nam - mô Trí - Huệ - Thắng Phật.         O (37)

Nam - mô Di - Lặc - Tiên Quang Phật. O (38)

Nam - mô Thiện - Tịch - Nguyệt - Âm Diệu - Tôn Trí - Vương Phật.      O (39)

Nam - mô Thế - Tịnh - Quang Phật.      O (40)

Nam - mô Long - Chủng - Thượng - Tôn - Vương Phật.         O (41)

Nam - mô Nhựt - Nguyệt - Quang Phật.           O (42)

Nam - mô Nhựt - Nguyệt - Châu - Quang Phật.    O (43)

Nam - mô Huệ - Tràng - Thắng - Vương Phật.

                                                                   O (44)

Nam - mô Sư - Tử - Hẩu - Tự - Tại - Lực - Vương Phật.         O (45)

Nam - mô Diệu - Âm - Thắng Phật.       O (46)

Nam - mô Thường - Quang - Tràng Phật.        

                                                                   O (47)

Nam - mô Quan - Thế - Đăng Phật.        O (48)

Nam - mô Huệ - Oai - Đăng - Vương Phật.      

                                                                   O (49)

Nam - mô Pháp - Thắng - Vương Phật.        O (50)

Nam - mô Tu - Di Quang Phật.               O (51)

Nam - mô Tu - Ma - Na - Hoa Quang Phật.     

                                                                   O (52)

Nam - mô Ưu - Đàm - Bát - La - Hoa Thù - Thắng - Vương Phật.   O (53)

Nam - mô Đại - Huệ - Lực - Vương Phật.        

                                                                   O (54)

Nam - mô A - Súc - Tỳ - Hoan - Hỉ - Quang Phật.         O (55)

Nam - mô Vô - Lượng - Âm - Thinh - Vương Phật.       O (56)

Nam - mô Tài - Quang Phật.                   O (57)

Nam - mô Kim - Hải - Quang Phật.        O (58)

Nam - mô Sơn - Hải - Huệ - Tự - Tại - Thông - Vương Phật.           O (59)

Nam - mô Đại - Thông - Quang Phật.    O (60)

Nam - mô Nhứt - Thiết - Pháp - Tràng - Mãn - Vương Phật. O (61)

Nam - mô Thích - Ca Mâu - Ni Phật.     O (62)

Nam - mô Kim - Cang Bất - Hoại Phật.        O (63)

Nam - mô Bảo - Quang Phật.                  O (64)

Nam - mô Long - Tôn - Vương Phật.     O (65)

Nam - mô Tinh - Tấn - Quân Phật.        O (66)

Nam - mô Tinh - Tấn - Hỷ Phật.             O (67)

Nam - mô Bảo - Hỏa Phật.                      O (68)

Nam - mô Bảo - Nguyệt - Quang Phật.         O (69)

Nam - mô Hiện - Vô - Ngu Phật.            O (70)

Nam - mô Bảo - Nguyệt Phật.                 O (71)

Nam - mô Vô - Cấu Phật.                        O (72)

Nam - mô Ly - Cấu Phật.                         O (73)

Nam - mô Dõng - Thí Phật.                    O (74)

Nam - mô Thanh - Tịnh Phật.                 O (75)

Nam - mô Thanh - Tịnh Thí Phật.          O (76)

Nam - mô Ta - Lưu - Na Phật.                O (77)

Nam - mô Thủy - Thiên Phật.                 O (78)

Nam - mô Kiên - Đức Phật.                     O (79)

Nam - mô Chiên - Đàn Công - Đức Phật.        

                                                                   O (80)

Nam - mô Vô - Lượng - Cúc - Quang Phật.

                                                                   O (81)

Nam - mô Quang - Đức Phật.                  O (82)

Nam - mô Vô - Ưu - Đức Phật.               O (83)

Nam - mô Na - La - Diên Phật.               O (84)

Nam - mô Công - Đức - Hoa Phật.         O (85)

Nam - mô Liên - Hoa - Quang - Du - Hí Thần - Thông Phật.           O (86)

Nam - mô Tài - Công - Đức Phật.           O (87)

Nam - mô Đức Niệm Phật.                      O (88)

Nam - mô Thiện Danh - Xưng Công - Đức Phật. O (89)

Nam - mô Hồng - Diệm - Đế - Tràng - Vương Phật.      O (90)

Nam - mô Thiện - Du - Bộ Công - Đức Phật.

                                                                   O (91)

Nam - mô Đấu - Chiến - Thắng Phật.    O (92)

Nam - mô Thiện - Du - Bộ Phật.            O (93)

Nam - mô Châu - Tráp Trang - Nghiêm - Công - Đức Phật.   O (94)

Nam - mô Bảo - Hoa Du - Bộ Phật.       O (95)

Nam - mô Bảo - Liên - Hoa - Thiện - Trụ - Ta - La - Thọ - Vương Phật. O (96)

Nam - mô Pháp - Giới - Tạng - Thân - A - Di - Đà Phật.        O (97)


Các Đức Phật Thế Tôn khắp trong tất cả thế giới như thế thường trụ trong đời, xin các Ngài từ bi thương nghĩ đến con.

Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con hoặc từ vô thỉ sanh tử nhẫn đến ngày nay gây phạm các điều tội lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo.

Đồ vật của Tháp, của hiện tiền Tăng, hay của tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy con vui mừng theo.

Năm tội vô gián, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo.

Mười điều bất thiện, hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm mà vui mừng theo.

Bao nhiêu tội chướng của con tạo ra, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh cùng các đường ác khác, đọa vào chốn biên địa, hạng hạ tiện, kẻ ác kiến.

Những tội chướng đáng đọa vào các nơi khổ báo như thế, nay con đều xin sám hối.  O (98)

Nay các Đức Phật Thế Tôn, xin chứng biết cho con. Con lại đối trước các Đức Phật Thế Tôn khẩn bạch lời này: hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con, đã từng làm việc bố thí, hay giữ gìn giới pháp trong sạch, nhẫn đến thí cho loại chim muông một vắt cơm. Hoặc đã từng tu hạnh thanh tịnh, có bao nhiêu căn lành, thành tựu chúng sanh, có bao nhiêu căn lành, tu hạnh đạo bồ đề, có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí, có bao nhiêu căn lành, hiệp nhóm so đếm tính lường tất cả căn lành ấy, thảy đều hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Các Đức Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và vị lai cách thức hồi hướng như thế nào, con nay cũng nguyện hồi hướng như thế đó, những tội lỗi con đều sám hối, các phước lành con trọn hỷ dâng, thành tâm thỉnh Phật công huân, trí mầu vô thượng nguyện thuần nên ngay.

Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai trong chúng sanh, thắng Đại Thánh Vương, biển công đức không lường, con nay quy mạng nguyện thường lễ tin.    O (99)

Trong khắp mười phương cõi nước,

Cả ba đời các Đức Pháp Vương,

Con dùng ba nghiệp tịnh xương

Khắp lễ tất cả mười phương vẹn toàn

Sức oai thần Phổ Hiền hạnh nguyện

Trước Như Lai khắp nguyện tự thân

Mỗi thân lại hiện trần thân

Con nay lễ khắp sát trần Thế Tôn     O (100)

Trong một trần có trần số Phật

Bồ Tát các xứ cũng hiện trong

Khắp cùng pháp giới mảy trần,

Tin sâu chư Phật đều thường đầy trong

Biển pháp âm đều dùng trọn vận

Lời nhiệm mầu vô tận khắp vang

Vị lai tất cả kiếp toàn

Ngợi khen Phật đức biển ngàn rộng sâu.

                                                                O (101)

Tràng hoa đẹp vô cùng thơm ngát

Với hương hoa kỹ nhạc lọng tàn

Phẩm vật thù thắng trang hoàng

Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng.

Y tối thắng cùng hương tối thắng

Với đuốc đèn, hương phấn hương xông

Thẩy nhiều như diệu cao phong

Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên

Tâm thắng giải mênh mông con nguyện

Phật ba đời con thảy tin chuyên

Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền

Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương.       O (102)

Bởi lầm đường gây bao tội ác

Do tham sân si nghiệp tác thành

Từ thân miệng ý mà sanh

Nay con sám hối thảy thanh tịnh lòng.

                                                                O (103)

Các chúng sanh trong mười phương cõi.

Bực nhị thừa: hữu học cùng vô

Như Lai Bồ Tát đồng nhau

Có bao công đức con mau vui tùy     O (104)

Đấng tuệ giác trong mười phương nước

Lúc tối sơ thành được Bồ Đề

Nay con đều thỉnh một bề

Giảng truyền diệu pháp vổ về quần sanh

                                                                O (105)

Các Đức Phật muốn nhanh nhập diệt

Con chí thành tha thiết thỉnh cầu

Cúi mong Phật ở đời lâu

Chúng sanh lợi lạc thấm sâu pháp lành.

                                                                O (106)

Bao nhiêu phước cúng dường lễ tán

Thỉnh ở đời Ngài giảng pháp luân

Tùy hỷ, sám hối thiện căn

Mong cho muôn loại, cao thăng Bồ Đề.

                                                                O (107)

Con nguyện đem đức dày thắng lợi

Hồi hướng chơn pháp giới tối cao

Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,

Tam muội ấn hải dung vào Tục, Chơn

Biển công đức không lường như thế

Nay con đều hồi hướng hết về

Để cho muôn loại nương kề

Cùng con đồng chứng Bồ Đề đạo chơn

Bao nghiệp chướng nơi thân, miệng, ý

Lòng mê lầm mống nghĩ sân, si

Chê bai chánh pháp Mâu Ni

Thân tâm tạo ác kể gì phải không,

Như trên nghiệp chướng tội thâm

Nguyện tiêu sạch hết ác tâm chẳng còn

Niệm trí tuệ khắp tròn pháp giới

Rộng độ sanh chẳng thối gian lao

Hư không dù có tiêu hao

Chúng sanh, phiền não dẫu vào hư không

Con nay hồi hướng rộng thông

Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên.

                                                                    O (108)
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT

MA HA TÁT  (3 lần)

 

 

 

 

*108 lạy sám hối biểu trưng cho sự phá trừ 108 phiền não: Theo sự giải thích của tông Thiên thai, khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, mỗi căn đều có 3 cảm thọ (khổ, vui và không khổ không vui); vậy, 6 căn có tất cả là 18 cảm thọ, đó là 18 loại phiền não. Lại nữa, vì mỗi căn có 3 loại cảm thọ cho nên sẽ sinh ra 3 tình cảm ghét, thương và không ghét không thương; cộng 6 căn có tất cả là 18 loại tình cảm, đó cũng là 18 loại phiền não. Cộng 18 loại phiền não ở trên với 18 loại phiền não này, thì có cả thảy là 36 loại phiền não, rồi nhân cho 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lại) thành 108 phiền não.

 

 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.                           O

Xá Lợi tử, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc; ThọTưởng, Hành, Thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi tử, Thị chư pháp không tướng: bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố Không trung vô Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa, y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, Y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú; năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư.        O

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: yết đế, yế đế. Ba la yết đế. Ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha.           (3 lần).

 

VÃNG SANH CHƠN NGÔN

Nam mô di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa, tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha.                                                                        (3 lần) O

A Di Đà Phật thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật                 (108 lần) O

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

                                                           (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) O

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát     (3 lần) O

 

SÁM NGUYỆN sám HỐI

 

Đệ tử kính lạy

Đức Phật Thích Ca.

Phật A Di Đà,

Mười phương chư Phật,

Vô lượng Phật Pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề,

Tham giận kiêu căng,

Si mê lầm lạc.

Ngày nay nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm,

Thành tâm sám hối,

Thề tránh điều dữ,

Nguyện làm việc lành.

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân không tật bệnh,

Tâm không phiền não.

Hằng ngày an vui tu tập,

Phép Phật nhiệm mầu.

Để mau ra khỏi luân hồi,

Minh tâm kiến tính,

Trí tuệ sáng suốt,

Thần thông tự tại.

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,

Cha mẹ anh em,

Thân bằng quyến thuộc,

Cùng tất cả chúng sinh,

Đều trọn thành Phật đạo.            O


SÁM NGUYỆN NIỆM PHẬT 
Một lòng giữ niệm Di Đà, 
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao,
Năng trừ tám vạn trần lao,
Người đời nên sớm hồi đầu mới hay. 
Khuyên ai xin chớ mê say,
Tịnh tâm niệm Phật việc gì cũng an, 
Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan,
Muôn tai ngàn họa khỏi mang vào mình. 
Niệm Phật mở trí cao minh, 
Bao nhiêu hôn chướng chẳng sinh vào lòng. 
Niệm Phật cứu đặng tổ tông, 
Khỏi nơi biển khổ thoát vòng sông mê.
Niệm Phật thân tộc đề huề
Một nhà sum hợp chẳng hề ghét nhau.
Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau, 
Bao nhiêu tật bịnh mau mau hết liền. 
Niệm Phật có phước có duyên, 
Tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà.
Niệm Phật trừ đặng tà ma, 
Yêu tinh quỉ quái lánh xa ngàn trùng.
Niệm Phật năng khử độc trùng,
Các loài ác thú hóa hung ra hiền. 
Niệm Phật hết khùng hết điên. 
Có gương trí huệ có đàng quang minh.
Niệm Phật khỏi sự bất bình, 
Sự người chẳng nhớ, sự tình chẳng ưa. 
Niệm Phật cứu số long đong, 
No cơm ấm áo thong dong mãn đời.
Niệm Phật cảm động khắp nơi,
Ai ai cũng mến, người người đều thương. 
Niệm Phật sanh dạ hiền lương,
Từ bi thì có, bạo cường thì không.
Niệm Phật trời cũng thương lòng,
Thường thường gia hộ cả trong đêm ngày. 
Niệm Phật thần cũng kính vì, 
Thường hay trợ niệm trong khi đứng ngồi.
Niệm Phật lòng chẳng bồi hồi,
Như cây không gió, nhánh chồi chẳng rung. 
Niệm Phật khỏi sự hãi hùng,
Gian tà đạo tặc sẽ không đến nhà. 
Niệm Phật giấc ngủ an hòa,
Chiêm bao không có, niệm tà đều không.
Niệm Phật oan trái trả xong,
Nợ trần kiếp trước hết mong hết đòi.
Niệm Phật trăm việc xong xuôi,
Dầu sanh dầu tử cũng vui tấm lòng.
Niệm Phật hết sự đèo bồng,
Chẳng ham tài lợi, bỏ vòng công danh.
Niệm Phật uế nhiễm chẳng sanh,
Cái gương tâm tánh như vành trăng thu.
Niệm Phật lòng có sở cầu,
Muốn tu thì đặng dễ đâu sai lầm.
Niệm Phật huờn được chơn tâm, 
Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trầm biển khơi.
Niệm Phật sẽ sống trọn đời,
Khỏi vòng lửa nước, khỏi nơi hung tàn.
Niệm Phật thân thể bình an,
Khỏi vương ách nạn, chết oan trên đời.
Niệm Phật bổ đức các nơi,
Phá tan địa ngục, rã rời ma quân.
Niệm Phật, Phật phóng hào quang,
Các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu.
Niệm Phật, Phật chẳng bỏ đâu,
Niệm đâu Phật đó phải cầu chi xa.
Niệm Phật, Phật đến rước ta,
Tây Phương đã sẵn một tòa bông sen.
Niệm Phật phải niệm cho chuyên, 
Thì bông sen ấy liền liền tốt tươi.
Niệm Phật niệm niệm không rời,
Tinh thần đã sớm dạo chơi liên trì.
Niệm Phật lơ láo ích chi, 
Sen kia khô héo khó mà tốt tươi.
Niệm Phật cần phải kính thành,
Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn.
Niệm Phật như nước với trăng,
Nước trong trăng tỏ, nước nhăn trăng lờ.
Niệm Phật có lắm huyền cơ,
Miễn đừng đem dạ nghi ngờ là xong.
Niệm Phật giữ một tấm lòng,
Di Đà oai đức mênh mông biển trời.
Đức Phật biến hóa khắp nơi,
Thương người cứu vớt những người trầm luân.
Chí tâm niệm Phật tinh cần, 
Lâm chung hậu nhật trọn phần vãng sanh./.

(Bài Sám Niệm Phật này do Đạo Hữu Tâm Thái (79 tuổi) đã đọc cúng dường Chư Tôn Đức & quý Phật tử học viên trong Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 (30/12/2010-02/01/2011) tại Adelaide, Nam Úc. Bài này cụ đã học thuộc lòng từ một quyển Kinh Nhật Tụng xưa. Hôm nay Tu Viện Quảng Đức xin in lại để cùng nhau thọ trì đọc tụng và cũng để lưu giữ lại cho thế hệ mai sau).

 

THIÊN A TU LA

Thiên A Tu La Dược Xoa đẳng

Lai thính Pháp giả ưng chí tâm

Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn

Các các cần hành Thế Tôn giáo

Chư hữu thính đồ lai chí thử

Hoặc tại địa thượng hoặc hư không

Thường ư nhân thế khởi từ tâm

Trú dạ từ thân y pháp trụ

Nguyện chư thế giới thường an ổn

Vô biên phước trí ích quần sanh

Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch

Hằng dụng giới hương đồ vinh thể

Thường trì định phục dĩ tư thân

Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm

Tùy sở trụ xứ thường an lạc.
Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát      (3 lần)

 

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Sám hối công đức khó nghĩ lường

Vô biên thắng phước đều hồi hướng

Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới

Đều được vãng sanh về Cực Lạc.

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương Tây.

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bất thối Bồ Tát là bạn lữ.

Nguyện đem công đức này.

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật Đạo.                            O


TỤNG NĂM GIỚI

(mỗi tháng đọc tụng hai lần
 vào tối 14 và tối 29 hoặc 30)

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính thưa đại chúng! Đây là lúc chúng ta tuyên thuyết Năm Giới. Năm Giới là nền tảng cho một cuộc sống có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Xin các vị đã thọ trì Năm Giới quỳ thẳng lên, chắp tay búp sen, hướng về Đức Bổn Sư để nghe giới.

Thưa Đại chúng! Năm Giới là những nguyên tắc hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. Năm Giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc của gia đình và của xã hội. Học hỏi và thực hành theo Năm Giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng, ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình của xã hội.

Đây là giới tướng của Năm Giới. Chúng ta hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin quí vị im lặng thở và im lặng trả lời “có” mỗi khi thấy mình trong hai tuần qua, có cố gắng học hỏi và hành trì những giới luật sắp đuợc tuyên đọc.

Đây là Giới Thứ Nhất: Tất cả chúng con ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, chúng con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Chúng con nguyện sẽ không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và cũng không để cho người khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của chúng con. Đó là Giới Thứ Nhất của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (Ba hơi thở, chuông) 

Đây là Giới Thứ Hai: Tất cả chúng con ý thức được những khổ đau do sự lường gạt, trộm cắp và bất công của xã hôi gây ra, chúng con xin học theo hạnh đại từ bi để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của chúng con với những người đang thật sự thiếu thốn. Chúng con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Chúng con nguyện tôn trọng quyền tư hữu của người khác, nhưng cũng nguyện ngăn chận người khác, không cho họ tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự khổ đau của con người và của mọi loài. Đó là Giới Thứ Hai của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

                                       (Một tiếng chuông)

Đây là Giới Thứ Ba: Tất cả chúng con ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, chúng con xin học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Chúng con nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của chúng con. Tất cả chúng con ý thức được rằng, những hành động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho người khác và cho chính chúng con. Chúng con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải biết tôn trọng những cam kết của mình và của người khác. Chúng con sẽ làm mọi cách có thể, để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó là Giới Thứ Ba của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

                                         (Một tiếng chuông)

Đây là Giới Thứ Tư: Tất cả chúng con ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, chúng con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui đến cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, cho nên chúng con nguyện chỉ nói những lời gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải. Chúng con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Chúng con nguyện không loan truyền những thông tin mà chúng con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều mà chúng con không biết chắc là có thật. Chúng con nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là Giới Thứ Tư của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không?

                                       (Một tiếng chuông)

Đây là Giới Thứ Năm: Tất cả chúng con ý thức được những khổ đau do sự xử dụng ma túy và độc tố gây ra, chúng con xin học theo cách chuyển hoá thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Chúng con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại niềm an lạc cho thân tâm chúng con, và cho thân tâm gia đình và cho xã hội. Chúng con nguyện không uống rượu, không xử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Chúng con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Chúng con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cữ này cho chúng con, cho gia đình và cho xã hội. Chúng con biết rằng phép kiêng cữ này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội ngày nay.

Đó là Giới Thứ Năm của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (Một tiếng chuông)

Thưa đại chúng! Chúng ta đã tuyên đọc xong Năm Giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất liệu của chí nguyện lợi tha. Đức Phật dạy chúng ta phải ôn tụng thường xuyên giới tướng này mỗi tháng ít nhất là hai lần, để sự học hỏi và hành trì Năm Giới càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Nghe chuông, xin đại chúng đảnh lễ ba lạy để tỏ lòng tôn kính và biết ơn Tam Bảo. (Một tiếng chuông) 

 

TAM TỰ QUY

- Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.        O

-  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ Kinh Tạng, trí tuệ như biển.         O

 - Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.                                                                                O

 

ĐẢNH LỄ

Đệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn Quốc gia bảo hộ và Cha mẹ sinh thành, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương         (1 lạy) O

Đệ tử chúng con hôm nay, xin ghi nhớ công ơn dạy dỗ của Sư trưởng và sự tác thành của thiện hữu trí thức, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương                                                                   (1 lạy) O

Đệ tử chúng con hôm nay, xin thay mặt cho tất cả chúng sanh đang đau khổ trong ba đường ác đạo, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương          (1 lạy) O

 


MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH, TƯỢNG PHẬT

- Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.

- Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù.

- Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.

- Bốn là, các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại.

- Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.

- Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.

- Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.

- Tám là, ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.

- Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.

- Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. 

ẤN QUANG TỔ SƯ DẠY: - Ấn tống Kinh, tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, hãy tinh tấn phát tâm Bồ - Đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.

 


 

 

pdf
Nghi Thức Sám Hối tại Tu Viện Quảng Đức 

 

***

Tu Viện Quảng Đức Youtube Channel
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn