Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 1_ Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia

27/12/202216:27(Xem: 1114)
Day 1_ Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 20 cuối năm 2022 tại Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW, Australia
Chương trình Lễ Khai Mạc
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20
(9.30am, ngày 27-12-2022)
 Xướng ngôn viên: TT Nguyên Tạng, TT Viên Tịnh
 

9:30am: bắt đầu:

- Phật tử học viên tề tựu

- Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm

- Niệm Phật cầu gia bị

- Chào Phật Giáo Kỳ 

- Một phút nhập từ bi quán 

- Tuyên bố lý do và giới thiệu chư Tôn Đức tham dự

- Diễn Văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức (TT Thích Hạnh Tri)

- Lời chào mừng của Thiền Lâm Pháp Bảo (SC Giác Anh)

- Ban Thư Ký báo cáo (TT Thích Giác Tín)

- Công bố Ban Điều Hành Khóa Tu Học kỳ 20 (HT Thích Như Định)

- Công bố Lịch giảng dạy (TT Thích Đạo Nguyên)

- Công bố thời biểu và hiệu lệnh (TT Quản Chúng Thích Nguyên Tạng)

- Công bố Nội Quy Khóa Tu Học (TT Ban Giám Thị Thích Giác Tín

- Trao Quyết Định cho các tân thành viên tự viện Giáo Hội (HT Hội Chủ)

- Huấn từ của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Tâm Minh

- Đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh Thích Bảo Lạc

- Khóa lễ khai Kinh (Ban Nghi Lễ, TT Thích Nhuận Chơn)

- Chụp hình lưu niệm


day 1-khoa tu ky 20 (1)day 1-khoa tu ky 20 (2)day 1-khoa tu ky 20 (3)day 1-khoa tu ky 20 (4)day 1-khoa tu ky 20 (5)day 1-khoa tu ky 20 (6)day 1-khoa tu ky 20 (7)day 1-khoa tu ky 20 (8)day 1-khoa tu ky 20 (9)day 1-khoa tu ky 20 (10)day 1-khoa tu ky 20 (11)day 1-khoa tu ky 20 (12)day 1-khoa tu ky 20 (13)day 1-khoa tu ky 20 (14)day 1-khoa tu ky 20 (15)day 1-khoa tu ky 20 (16)day 1-khoa tu ky 20 (17)day 1-khoa tu ky 20 (18)day 1-khoa tu ky 20 (19)day 1-khoa tu ky 20 (20)day 1-khoa tu ky 20 (21)day 1-khoa tu ky 20 (22)day 1-khoa tu ky 20 (23)day 1-khoa tu ky 20 (24)day 1-khoa tu ky 20 (25)day 1-khoa tu ky 20 (26)day 1-khoa tu ky 20 (27)day 1-khoa tu ky 20 (28)day 1-khoa tu ky 20 (29)day 1-khoa tu ky 20 (30)day 1-khoa tu ky 20 (31)day 1-khoa tu ky 20 (32)day 1-khoa tu ky 20 (33)day 1-khoa tu ky 20 (34)day 1-khoa tu ky 20 (35)day 1-khoa tu ky 20 (36)day 1-khoa tu ky 20 (37)day 1-khoa tu ky 20 (38)day 1-khoa tu ky 20 (39)day 1-khoa tu ky 20 (40)day 1-khoa tu ky 20 (41)day 1-khoa tu ky 20 (42)day 1-khoa tu ky 20 (43)day 1-khoa tu ky 20 (44)day 1-khoa tu ky 20 (45)day 1-khoa tu ky 20 (46)day 1-khoa tu ky 20 (47)day 1-khoa tu ky 20 (48)day 1-khoa tu ky 20 (49)day 1-khoa tu ky 20 (50)day 1-khoa tu ky 20 (51)day 1-khoa tu ky 20 (52)day 1-khoa tu ky 20 (53)day 1-khoa tu ky 20 (54)day 1-khoa tu ky 20 (55)day 1-khoa tu ky 20 (56)day 1-khoa tu ky 20 (57)day 1-khoa tu ky 20 (58)day 1-khoa tu ky 20 (59)day 1-khoa tu ky 20 (60)day 1-khoa tu ky 20 (61)day 1-khoa tu ky 20 (62)day 1-khoa tu ky 20 (63)day 1-khoa tu ky 20 (64)day 1-khoa tu ky 20 (65)day 1-khoa tu ky 20 (66)day 1-khoa tu ky 20 (67)day 1-khoa tu ky 20 (68)day 1-khoa tu ky 20 (69)day 1-khoa tu ky 20 (70)day 1-khoa tu ky 20 (71)day 1-khoa tu ky 20 (72)day 1-khoa tu ky 20 (76)day 1-khoa tu ky 20 (77)day 1-khoa tu ky 20 (78)day 1-khoa tu ky 20 (79)day 1-khoa tu ky 20 (80)day 1-khoa tu ky 20 (81)day 1-khoa tu ky 20 (82)day 1-khoa tu ky 20 (83)day 1-khoa tu ky 20 (84)day 1-khoa tu ky 20 (85)day 1-khoa tu ky 20 (86)day 1-khoa tu ky 20 (87)day 1-khoa tu ky 20 (88)day 1-khoa tu ky 20 (89)day 1-khoa tu ky 20 (90)day 1-khoa tu ky 20 (91)day 1-khoa tu ky 20 (92)day 1-khoa tu ky 20 (93)day 1-khoa tu ky 20 (94)day 1-khoa tu ky 20 (95)day 1-khoa tu ky 20 (96)day 1-khoa tu ky 20 (97)day 1-khoa tu ky 20 (98)day 1-khoa tu ky 20 (99)day 1-khoa tu ky 20 (100)day 1-khoa tu ky 20 (101)day 1-khoa tu ky 20 (102)day 1-khoa tu ky 20 (103)day 1-khoa tu ky 20 (104)day 1-khoa tu ky 20 (105)day 1-khoa tu ky 20 (106)day 1-khoa tu ky 20 (107)day 1-khoa tu ky 20 (108)day 1-khoa tu ky 20 (109)day 1-khoa tu ky 20 (110)day 1-khoa tu ky 20 (111)day 1-khoa tu ky 20 (112)day 1-khoa tu ky 20 (113)day 1-khoa tu ky 20 (114)day 1-khoa tu ky 20 (115)day 1-khoa tu ky 20 (116)day 1-khoa tu ky 20 (117)day 1-khoa tu ky 20 (118)day 1-khoa tu ky 20 (119)day 1-khoa tu ky 20 (120)day 1-khoa tu ky 20 (121)day 1-khoa tu ky 20 (122)day 1-khoa tu ky 20 (123)day 1-khoa tu ky 20 (124)day 1-khoa tu ky 20 (125)day 1-khoa tu ky 20 (126)day 1-khoa tu ky 20 (127)day 1-khoa tu ky 20 (128)day 1-khoa tu ky 20 (129)day 1-khoa tu ky 20 (130)day 1-khoa tu ky 20 (131)day 1-khoa tu ky 20 (132)day 1-khoa tu ky 20 (133)day 1-khoa tu ky 20 (134)day 1-khoa tu ky 20 (135)day 1-khoa tu ky 20 (136)day 1-khoa tu ky 20 (137)day 1-khoa tu ky 20 (138)day 1-khoa tu ky 20 (139)day 1-khoa tu ky 20 (140)day 1-khoa tu ky 20 (141)day 1-khoa tu ky 20 (142)day 1-khoa tu ky 20 (143)day 1-khoa tu ky 20 (144)day 1-khoa tu ky 20 (145)day 1-khoa tu ky 20 (146)day 1-khoa tu ky 20 (147)day 1-khoa tu ky 20 (148)day 1-khoa tu ky 20 (149)day 1-khoa tu ky 20 (150)day 1-khoa tu ky 20 (151)day 1-khoa tu ky 20 (152)day 1-khoa tu ky 20 (153)day 1-khoa tu ky 20 (154)day 1-khoa tu ky 20 (156)day 1-khoa tu ky 20 (157)day 1-khoa tu ky 20 (158)day 1-khoa tu ky 20 (159)day 1-khoa tu ky 20 (160)day 1-khoa tu ky 20 (161)day 1-khoa tu ky 20 (162)day 1-khoa tu ky 20 (163)day 1-khoa tu ky 20 (164)day 1-khoa tu ky 20 (165)day 1-khoa tu ky 20 (166)day 1-khoa tu ky 20 (167)day 1-khoa tu ky 20 (168)day 1-khoa tu ky 20 (169)day 1-khoa tu ky 20 (170)day 1-khoa tu ky 20 (171)day 1-khoa tu ky 20 (172)day 1-khoa tu ky 20 (173)day 1-khoa tu ky 20 (174)day 1-khoa tu ky 20 (175)day 1-khoa tu ky 20 (176)day 1-khoa tu ky 20 (177)day 1-khoa tu ky 20 (178)day 1-khoa tu ky 20 (179)day 1-khoa tu ky 20 (180)day 1-khoa tu ky 20 (181)day 1-khoa tu ky 20 (182)day 1-khoa tu ky 20 (183)day 1-khoa tu ky 20 (184)day 1-khoa tu ky 20 (185)day 1-khoa tu ky 20 (186)day 1-khoa tu ky 20 (187)day 1-khoa tu ky 20 (188)day 1-khoa tu ky 20 (189)day 1-khoa tu ky 20 (190)day 1-khoa tu ky 20 (191)day 1-khoa tu ky 20 (192)day 1-khoa tu ky 20 (193)day 1-khoa tu ky 20 (194)day 1-khoa tu ky 20 (195)day 1-khoa tu ky 20 (196)day 1-khoa tu ky 20 (197)day 1-khoa tu ky 20 (198)day 1-khoa tu ky 20 (199)day 1-khoa tu ky 20 (200)day 1-khoa tu ky 20 (201)day 1-khoa tu ky 20 (202)day 1-khoa tu ky 20 (203)day 1-khoa tu ky 20 (204)day 1-khoa tu ky 20 (205)day 1-khoa tu ky 20 (206)day 1-khoa tu ky 20 (207)day 1-khoa tu ky 20 (208)day 1-khoa tu ky 20 (209)day 1-khoa tu ky 20 (210)day 1-khoa tu ky 20 (211)day 1-khoa tu ky 20 (212)day 1-khoa tu ky 20 (213)day 1-khoa tu ky 20 (214)day 1-khoa tu ky 20 (215)day 1-khoa tu ky 20 (216)day 1-khoa tu ky 20 (217)day 1-khoa tu ky 20 (218)day 1-khoa tu ky 20 (219)day 1-khoa tu ky 20 (220)day 1-khoa tu ky 20 (221)day 1-khoa tu ky 20 (222)day 1-khoa tu ky 20 (223)day 1-khoa tu ky 20 (224)day 1-khoa tu ky 20 (225)day 1-khoa tu ky 20 (226)day 1-khoa tu ky 20 (227)day 1-khoa tu ky 20 (228)day 1-khoa tu ky 20 (229)day 1-khoa tu ky 20 (230)day 1-khoa tu ky 20 (231)day 1-khoa tu ky 20 (232)day 1-khoa tu ky 20 (233)day 1-khoa tu ky 20 (234)day 1-khoa tu ky 20 (235)day 1-khoa tu ky 20 (236)day 1-khoa tu ky 20 (237)day 1-khoa tu ky 20 (238)day 1-khoa tu ky 20 (239)day 1-khoa tu ky 20 (240)day 1-khoa tu ky 20 (241)day 1-khoa tu ky 20 (242)day 1-khoa tu ky 20 (243)day 1-khoa tu ky 20 (244)day 1-khoa tu ky 20 (245)day 1-khoa tu ky 20 (246)day 1-khoa tu ky 20 (247)day 1-khoa tu ky 20 (248)day 1-khoa tu ky 20 (249)day 1-khoa tu ky 20 (250)day 1-khoa tu ky 20 (251)day 1-khoa tu ky 20 (252)day 1-khoa tu ky 20 (253)day 1-khoa tu ky 20 (254)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,944,561