Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Luận Về Con Đường Giải Thoát (Sách PDF)

09/06/202120:28(Xem: 273)
Luận Về Con Đường Giải Thoát (Sách PDF)
Luận Về Con Đường Giải Thoát_Bìa trước

Luận Về Con Đường Giải Thoát
Chuyển ngữ: HT Thích Như Điển


- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập Bộ Toàn. Thứ tự Kinh văn số 1648. Hán văn từ trang 399 đến trang 461 gồm có 12 quyển.
- Ngài A La Hán Ưu Ba Đề Sa (Uptissa) còn gọi là Đại Quang tạo luận nầy và vào đời nhà Lương được Ngài Tam Tạng Tăng Già Bà La (Samghaphala) nước Phù Nam dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
- Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Tu Viện Đa Bảo, Úc Đại Lợi nhân lần nhập thất thứ ba tại đây. Bắt đầu dịch luận nầy vào ngày 10 tháng 12 năm 2005.


Luận Về Con Đường Giải Thoát_Bìa sau

Mục lục              

Quyển Thứ Nhất
- Phẩm Nhơn Duyên Thứ Nhất                           9
- Phẩm Phân Biệt Giới Thứ Hai                         14         
        
Quyển Thứ Hai
- Phẩm Đầu Đà Thứ Ba                                     36         
- Phẩm Phân Biệt Định Thứ Tư                          51
- Phẩm Mịch Thiện Tri Thức Thứ Năm                 59
Quyển Thứ Ba
- Phẩm Phân Biệt Hạnh (việc làm) Thứ 6            66
- Phẩm Phân Biệt Hành Xứ Thứ 7                       73
Quyển Thứ Tư
- Phẩm Hành Môn Thứ 8 - Phần Một                   82
Quyển Thứ Năm
- Phẩm Hành Môn Thứ 2                                    110         
Quyển Thứ Sáu
- Phẩm Hành Môn Thứ 3                                    138
Quyển Thứ 7
- Phẩm Hành Môn Thứ Tư                                 164

 Quyển Thứ 8

- Phẩm Hành Môn Thứ Năm                                189
- Thêm vào để làm rõ nghĩa Tứ Vô Lượng            204
Quyển Thứ 9

- Phẩm Ngũ Thông Thứ 8                                    221
- Phẩm Phân Biệt Huệ thứ 10                              239
Quyển Thứ 10

- Phẩm Ngũ Phương Tiện thứ 11                          244
     Phần thứ nhất
Quyển Thứ 11

Năm Phẩm Phương Tiện  - Phần thứ 2                  274
Phẩm Phân Biệt Chân Lý - Thứ 11                        283
Phần 1
Quyển Thứ 12

- Phẩm Phân Biệt Chân Lý thứ 12                        300
   Phần thứ 2                                                   
- Giải thoát phân biệt chân lý                              324
  
Danh sách ấn tống                                            327     
Cùng một tác giả                                               331
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn