Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 7 – Thành lập Tam Bảo Lesson 7 – Founding the Triple Jewel

23/07/202112:33(Xem: 1526)
Bài 7 – Thành lập Tam Bảo Lesson 7 – Founding the Triple Jewel

phat giao cua nhi dong

Bài 7
– Thành lập Tam Bảo

Lesson 7 – Founding the Triple Jewel

Lecon 7La Fondation du Triple Joyau

           

 

            Thành đạo rồi, đức Phật bắt đầu việc (công tác) truyền bá Phật Pháp.

            Trước hết, ở gần vườn Nai (Lộc dã uyển), Ngài gặp lại 5 vị quan viên trước kia đã cùng tu với mình. Họ nhìn thấy tướng mạo trang nghiêm, thanh tịnh của đức Phật, nên ai nấy đều cung kính ngưỡng mộ, đảnh lễ và cầu xin Ngài giảng dạy đạo lý.

            Đức Phật dạy năm vị bỏ việc ác, làm việc lành… họ rất vui mừng và tình nguyện xuất gia học đạo với Ngài. Tiếp đó, năm Tăng sĩ này cùng với đức Phật đi khắp nơi trong xứ Ấn Độ để truyền bá Phật Giáo.

            Phật, Pháp, Tăng, ba thứ quý báu của thế gian đã có đủ, do đó, ngôi Tam Bảo được chính thức thành lập từ đây.

 

            Once he had become fully enlightened, Buddha began to spread his teachings (the Dharma) to others.

            First of all, near a place called the Deer Park, the Buddha met the five ministers who had lived with him as monks in the forest. The five men immediately saw something special in the Buddha’s majestic, serene air, and they were filled with respect. They bowed down before the Buddha and asked him to teach them the truth.

            The Buddha taught the five men how to avoid harming others, to help people and do good…They were overjoyed and pledged to become monks to study and practice the Buddha’s teachings. Thereafter, the five monks travelled all over India with the Buddha to spread his teachings to the people.

            Thus, these three precious elements – the Buddha, his teachings (the Dharma) and his disciples (the Sangha or Order of Monks) were united as one. From then on, they became known as the “Triple Jewel”.

 

            Une fois pleinement illumine, le Bouddha commenca à propager ses enseignements (le Dharma) parmi les gens.

            Premiers de tous, près du lieu appelé Parc aux Gazelles, le Bouddha recontra les cinq ministers qui avaient vécu avec lui comme moines dans la forêt. Les cinq hommes virent aussitôt queque chose de special dans l’air majestueux et serein du Bouddha et furent emplis de respect.

            Le Bouddha enseigna aux cinq hommes comment éviter de nuire à autrui, comment aider les gens et comment bien agir…Tout joyeux, ils firent voeu de devenir bonzes pour étudier et pratiquer les enseignements du Bouddhisme. Dès lors, les cinq bonzes voyagèrent dans toute l’Inde avec le Bouddha pour propager ses enseignements aux gens.

            Ainsi, ces trois précieux éléments – le Bouddha, ses enseignements (le Dharma) et ses  disciples (le Sangha ou Ordre des Bonzes) – furent unifies en un. Dès lors, ils furent connus sous le nom de “Triple Joyau”.

 

 

 

**0**

 

(Đánh máy - Diệu Vân)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,510,375