Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phật Thuyết A-di-đà Kinh: Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải (PDF)

10/06/202119:01(Xem: 264)
Phật Thuyết A-di-đà Kinh: Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải (PDF)

PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH

Giới thiệu Dịch Chú giải


 Kinh A di đà - bìa41-2


 

MỤC LỤC

NG.......................................................................................... 6

GII THIU KINH A-DI-ĐÀ............................................ 13

CÁC TRUYN BN.................................................... 13

1-   Bn Phạn văn Devanagari................................. 13

2-   Bn Phạn văn La-tinh........................................ 15

3-   Bn ngài La-thp................................................ 18

4-   Bn ngài Huyn-tráng........................................ 23

CÁC KINH VĂN LIÊN H TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC PHT A-DI-ĐÀ ...25
GIÁO HNH QU          45

CÁC DANH HIỆU ĐỨC PHT A-DI-ĐÀ............... 53

PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ...................................... 70

THN CHÚ VÃNG SANH......................................... 75
A-DI-ĐÀ NHẤT TCHÂN NGÔN.......................... 85
NHÂN DUYÊN QUTỊNH ĐỘ................................ 91

GIỚI ĐỊNH TU TRONG KINH A-DI-ĐÀ........... 102

DANH HIU PHT A-DI-ĐÀ
ĐẦY ĐỦ TAM THÂN............................................... 111

VÀI NÉT LCH S.................................................... 116

PHẠN VĂN DEVANĀGARĪ.......................................... 135

KINH A-DI-ĐÀ
DCH T PHN NG DEVANAGARI....................... 143

Ý NGHĨA ĐỀ KINH.......................................................... 158

CHÚ GIẢI KINH VĂN..................................................... 164

BN VIT ÂM PHT THUYT A-DI-ĐÀ KINH...... 528

BN VIỆT NGHĨA PHT DY KINH A-DI-ĐÀ....... 538

BN VIT ÂM XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHT NHIP TH KINH            549
BN VIỆT NGHĨA XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHT NHIP TH KINH     569
THE SMALLER SUKHVATĀĪVYŪHA....................... 592
NG VNG....................................................................... 606

THƯ MỤC  THAM  KHO............................................ 654
CÁC TÁC PHM CA TÁC GI ĐÃ XUẤT BN ...661


 

 

NG

 

T khi vào chùa vi tuổi để chm, Bổn thế độ đã trao cho tôi bn kinh "Pht thuyết A-di-đà" bng ch Hán, bn dch của ngài Cưu-ma-la-thp dy phi hc thuc lòng, ri theo đại chúng đi thc tp tng kinh vào mi bui chiu.

 

Hc tng thuc lòng ngâm nga vào mi bui chiu, chng hiểu gì, nhưng tôi li rt thích. Thích không phi hiểu thích được tng kinh, li kinh ca Pht. Thích không phi hiu, thích nim tin xut gia ca mình được đặt trn vn vào thời kinh mình đang tụng y. mi khi tng, li thy gc r tâm linh ca mình ln lên. ln lên mi khi mình tng ln lên mi ngày, đến ni thy cái trong chùa cũng đẹp, cũng thánh thin thấy ai đến chùa cũng đều phát xut t tâm hn thánh thin.

 

Đẹp thánh thiện đến ni, khiến cho mình đi đứng nm ngồi nói cười đều rt nh. Nh như một li kinh thánh thiện như nụ cười của chư Pht các vị B tát. Nh vy mỗi ngày đi qua làm cho mình lớn lên trong ngôi nhà của Phật pháp. Lớn lên đến ni, mình chẳng bao giờ thấy mình ln lên cả, khiến nim tin xuất gia trong sáng của tôi từ thu ấy cho đến tận hôm nay vẫn còn nguyên vẹn.

 

Nim tin ca tôi nguyên vn, không phi tôi gi Gii gii, tu thin gii, nim Pht gii hay hc gii, nguyên vn tôi được Thy tôi to ra không gian Tịnh độ của chư Phật cho tôi được xông ướp mi ngày trong ca Pht mt cách t nhiên. T nhiên trong s xông ướp t nhiên trong s biu hin.

 

Giáo dc bng s xông ướp, y s giáo dc trong thế gii Tịnh độ của chư Phật. Trong kinh A-di-đà diễn t chánh báo  y báo trang  nghiêm   thế gii  Tịnh  độ phương Tây của đức Pht A-di-đà từ nơi đại nguyn ca Ngài to thành. Ngay c các loại chim như: Khng- tước, Anh-vũ, Ca-lăng-tn-già, Cng-mạng đang mặt nơi thế gii Tịnh độ của đức Pht A-di-đà, tất c chúng không đến t nơi nhng nghiệp đạo bt thin ca loài súc sinh, tt c chúng đến t nơi bản nguyn ca Pht A-di-đà, nhằm hót lên nhng tiếng hót ngay trong tiếng hót y, diễn ra những pháp âm vi diệu, khiến người nghe khi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 

Mi khi người nghe chim hót khi tâm nim Pht, thì nim chúng sinh không th khi lên; mỗi khi người nghe chim hót khi tâm nim Pháp thì các tâm hành bt thin không th khi lên; mỗi khi người nghe chim hót khi tâm niệm Tăng, thì những ht ging phin não ràng buc trong tâm t đứt rã.

 

Không nhng, nhng tiếng hót ca chim muông cõi Tnh độ tác động xông ướp như vậy, tiếng sui reo, tiếng mưa rơi, tiếng lá bay, tiếng gió thổi, hương thơm của hoa, mùi v của nước, màu hoàng kim của đất, tt c nhng âm thanh, mùi vị, hương thơm, sắc màu thế gii Tịnh độ của đức Pht A-di-đà đều tác dng kích hot xông ướp, to thành nhng cht liu hiu biết, t do an lc nơi thế gii y mt cách t nhiên.

 

T nhiên đến ni, ai mun v Tịnh độ thì hãy t nguyn chp trì danh hiu ca Pht t một ngày cho đến by ngày  nhất tâm bất loạn thì tự nhiên về, ai không muốn về thì thôi. Ai mun về, thì mang theo hành trang tín hnh nguyn về. Ai không mun v thì cứ t nhiên bỏ hành trang y xuống.

 

Tín - Hnh - Nguyện điều kin hay nhân duyên ti thiu để kích hoạt phước đức nuôi lớn phước đức làm người. Tín nim tin. Không nim tin không s hy vng. Không s hy vng không s vươn tới vươn lên. Nên, Tịnh độ của chư Phật là s sng ca nhng con người đầy sinh lực để vươn tới vươn lên.

 

Hạnh hành động theo nim tin biến nim tin tr thành hành động, đồng thi hnh cht liu kích hoạt để nim tin tr thành sc sng mt cách linh hot thc tế. Thc tế đến ni tín hnh không th tách ri nhau.

 

Nguyn ôm p nim tin, ôm p s hy vọng không để b rơi mất trong bt c hoàn cnh nào. Nguyn ôm p nim tin hành động, khiến hai cht liu này trn quyn vi nhau to thành mt sc m mãnh lit, để nim tin nthành hoa trái trí tu hành động tr thành gc r t bi. 
Không trí tuệ, ta sẽ vĩnh viễn không giải thoát tự do. Không từ bi, ta sẽ vĩnh viễn không hạnh phúc an lạc. Không trí tu thì không đủ nhân duyên để được dự phần vào dòng dõi của bậc Thánh, trở thành Pháp vương tử, được như Như lai làm pháp quán đỉnh, để gánh vác gia tài của Như lai giao phó không t bi là không có chất xúc tác làm lợi ích cho hết thy chúng sanh, để nuôi dưỡng trí tuệ đến chỗ viên thành Phật đạo, nhằm to thành y báo, chánh báo trang nghiêm ca cõi Tịnh độ. Chánh báo của Tịnh độ trí tuệ và y báo của Tịnh độ từ bi. Không trí tu từ bi, không những ta không thể nào dự phn với tha phương Tịnh độ, để cùng được với các bậc Thượng thiện nhân sống chung mt trú xứ an tịnh đã đành, cũng không thể nào khám phá diện kiến được vi Tịnh độ nơi tự tâm, để cùng ngay nơi tâm y hin kiến vi Tịnh độ của lượng, biên chư Phật đang hiện hữu khắp cả mười phương.

 

Đối vi bn kinh này, khi ln n trước 1975, tôi được hc ti Pht hc vin Báo-quc, vi Hòa thượng Thích-đức-tâm dạy ý nghĩa bản kinh Pht thuyết A-di-đà này, trong Nhị khóa hip gii. Sau 1975, tôi lại được hc bn kinh này qua bn A-di-đà sớ sao ca ngài Châu-hoành với Hòa thượng Thích-đôn-hu dy ti Pht hc vin Báo-quc Huế.

 

Li nữa, hơn bốn mươi năm thọ trì, nghin ngm, đọc tụng, đối chiếu Phn bn, Hán bn, Anh bn, cũng như các bn Chú s ca các bậc cao đức đối vi bn kinh này đến lúc hội đủ nhân duyên, tôi nguyn dch bn kinh này t bn tiếng Phn ra tiếng Vit, đối chiếu hai bn Hán dch ca ngài La-thp Huyn-tráng, lại đọc các bn: Pht thuyết Vô-lượng-th kinh, bn dch ca ngài Khương- tăng-khi; Pht thuyết Vô-lượng-thanh-tnh-bình-đẳng- giác kinh, bn dch ca ngài Chi-lâu-ca-sm; Pht thuyết A-di-đà-tam-da-tam Pht-tát-lâu Pht-đàn quá độ nhân đạo kinh, bn dch ca Chi-khiêm; Pht thuyết đại tha Vô- lượng-th trang nghiêm kinh, bn dch ca  Pháp-hin; Pht thuyết Đại A-di-đà kinh, bn ca Vương-nht-hưu gio tp; Pht thuyết Vô-lượng-th kinh, bn dch ca Cương-lương-da-xá lại đọc các bn Ký, S như: A-di- đà kinh nghĩa của Trí-khi; A-di-đà kinh nghĩa thuật ca Tu-tnh; A-di-đà kinh sớ ca Khuy-; A-di-đà kinh thông tán sớ của Khuy-cơ; A-di-đà kinh s của Nguyên- hiu; A-di-đà kinh sớ của Trí-viên; A-di-đà kinh nghĩa sớ của Nguyên-chiếu; A di-đà kinh yếu giải của Trí-húc… để tham khảo tông ý thâm ý ca kinh từ tu giác chứng nghiệm của chư bậc T đức, nhằm những phần thích ngữ luận gii, khiến không bị rơi vào những tri kiến kinh nghiệm chủ quan.

 

Nay, trong bn kinh dch chú gii này, nhng tt đẹp công lao của chư bc T đức, chư vị Giáo th , cũng như của Thy, Tvà Thin hu tri thc, đồng thi xin hồi hướng cho hết thy chúng sinh, đều hướng tâm quy kính Tam bo, hiếu tho cha mẹ, tôn kính trưởng, b ác làm lành, gi gìn tâm ý trong sch còn li nhng khiếm khuyết trong bn dch chú gii này do s hc của tôi chưa thông đạt, t tàm quý chí thành sám hi.

 

Chùa Phước-duyên Huế,
Mùa nhp tht, PL. 2563 - DL. 2019

Tỷ khưu Thích-thái-hòa
pdf-iconPhật Thuyết A-di-đà Kinh Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/202117:02(Xem: 187)
Lời thưa của người kết tậpNhững khi nhắc chuyện Chùa xưa, Mẹ thường kể “… Sau ngày Ông Ngoại bị liệt, Ôn Đỗng Minh hay thăm hỏi, và dặn các học trò thường xuyên lui tới săn sóc…” Tôi biết vỏn vẹn chỉ chừng ấy về Ôn, vậy đã là quá nhiều! Tập san Hoa Đàm số 12 này được kết tập và phát hành nhân ngày Kỵ, phần lớn nội dung bài vở, hình ảnh đã có trong tập Kỷ yếu Tưởng Niệm Ôn (viên tịch ngày 17.06.2005 | 11.05 năm Ất Dậu) do hàng Đệ tử của Ôn thực hiện trước đây, và một ít từ trang nhà Quảng Đức (https://quangduc.com/) của Thầy Nguyên Tạng biên tập, cũng như Pháp Tạng (http://phaptangpgvn.net/vie/) do Thầy Tâm Nhãn phụ trách.
16/05/202105:58(Xem: 1335)
Nhận xét rằng, Chúng ta đang đứng trước một khúc quanh gấp của lịch sử nhân loại. Đại dịch Covid-19 đã khép kín mỗi cá nhân trong một không gian chật hẹp, cách ly xã hội, cô lập cá nhân, cách ly cả những người thân yêu. Nó đã tạo ra những khủng hoảng tâm lý trầm trọng trong nhiều thành phần xã hội. Một số đông bị quẫn bức, không thể tự kềm chế, bỗng chốc trở thành con người bạo lực, gieo kinh hoàng cho xã hội. Một số khác, có lẽ là số ít, mà phần lớn trong đó là thanh thiếu niên, khởi đầu cũng chất đầy oán hận trong lòng, nhưng rồi trước ngưỡng sinh tử sự đại, tự mình phấn đấu tự kềm chế, cuối cùng đã khám phá chính mình, trong trình độ nào đó, với những giá trị nhân sinh chỉ có thể tìm thấy trong những cơn tư duy thầm lặng. Giá trị nhân sinh không thể tìm thấy bằng những cao trào kích động của tuổi trẻ. Thế hệ ấy sẽ làm thay đổi hướng đi của lịch sử Đông Tây qua hai nghìn năm kỷ nguyên văn minh Cơ-đốc, khi mà tín đồ có thể liên hệ trực tiếp với đấng Chí Tôn của mình qua mạng truyền
01/01/202109:18(Xem: 82054)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
22/06/202117:34(Xem: 144)
Những năm trước, hình ảnh Đức Phật in trên đồ lót, trên bồn cầu, trên giày dép…cộng đồng Phật tử phản ứng mạnh, những vật dụng đó được thu hồi.Vài người nghĩ rằng đó là những hành động xúc phạm từ cá nhân khác tín ngưỡng hoặc đố kỵ Phật giáo. Ngày nay, hàng loạt hình ảnh cờ của nhiều quốc gia in trên cuộn giấy vệ sinh, Chúa Phật đều xuất hiện trên giày dép, thảm chùi chân… truy tìm xuất xứ mà không hề có dấu vết.Thế giới tự do, không có nghĩa tự do xúc phạm những gì thiêng liêng mà con người sùng phụng. Chả lẽ thời đại ngày nay không còn tin vào bất cứ giá trị Thần tượng? Thực dụng đâu có nghĩa xem thường niềm tin của người khác.( đành rằng, tinh thần nhà Phật không quan trọng những hình tướng, bởi -“phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng)
22/06/202117:28(Xem: 143)
“Nhân Duyên” là gì? Là không có thể tánh. Sự sanh khởi, tồn tại, cho đến diệt vong của tất cả pháp đều là do các điều kiện quan hệ hoà hợp hoặc phân tán: điều kiện chủ yếu thân cận gọi là Nhân; điều kiện thứ yếu quan hệ xa gọi là Duyên. Khi nhân duyên hoà hợp thì các thứ pháp sanh, khi nhân duyên phân ly thì các thứ pháp diệt. “Không Tánh” là gì?
19/06/202116:52(Xem: 162)
MỤC LỤC Lời đầu sách 2 TÌM HIỂU GIÁO LÝ PHẬT GIÁO 9 ĐỨC PHẬT 12 GIÁO PHÁP 36 TĂNG ĐOÀN 119 PHÁI TỲ NI ĐA LƯU CHI. 136 PHÁI VÔ NGÔN THÔNG.. 137 PHÁI THẢO ĐƯỜNG.. 139 HIẾN CHƯƠNG CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT. 154 TIỂU SỬ ĐỨC TĂNG THỐNG GHPGVNTN.. 165 TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HOA.. 177
16/06/202119:35(Xem: 136)
Phần này bàn về các tên gọi thợ dào, thợ rèn, thợ máy cùng tương quan Hán Việt đ - d như đao -dao, đáo –dáo vào thời LM de Rhodes đến truyền đạo. Đây là lần đầu tiên các danh từ như vậy được dùng trong tiếng Việt qua dạng con chữ La Tinh (chữ quốc ngữ), thí dụ như dộng trong câu làm khải dộng chúa hay cây da so với cây đa chẳng hạn. Các tài liệu tham khảo chính của bài viết này là bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) tự điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra tự điển này trên mạng, như trang http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false.
16/06/202119:28(Xem: 303)
Chỉ mới 11 tuổi, Trần Anh Nam đã sếp sòng đám con nít cùng trang lứa dọc suốt đại lộ Phan Bội Châu quẹo qua Quang Trung Ngã Tư Chính, bày ra nhiều trò chơi, nghịch phá làm người lớn vừa ngưỡng mộ vừa điên đầu nhưng lại thu hút đám bạn của nó. Trần Anh Nam mới nghe tên, ai cũng nghĩ là con trai. Không, cô bé chính hiệu thị mẹt, là con út của một gia đình năm người con gái. Bởi mơ được sinh con trai để có người nối dõi tông đường, nên chưa sinh ra, cha mẹ cô bé đã lo đặt sẵn cái tên con trai, sắm sửa quần áo cũng con trai với hy vọng đứa thứ năm này phải là con trai. Cũng cần nói thêm, thời cô bé được sinh ra, y học chưa văn minh để có thể siêu âm biết trước trai hay gái.
16/06/202118:52(Xem: 155)
TÂM THƯ CẢM TẠ CỨU TRỢ ẤN ĐỘ Kính bạch quý Ngài Kính thưa quý vị, Từ đầu tháng tư năm 2021 đến nay, Covid-19 biến thể đã bùng nổ tại nước Ấn Độ, và khiến con số người bị nhiễm tăng vọt, cũng như số người tử vong. Theo tình hình mới nhất gần đây, Ấn Độ ghi nhận đã có hơn 19 triệu ca nhiễm virus corona, và đã có hơn 215.000 ca tử vong, tuy trên thực tế số lượng tử vong được cho là cao hơn nhiều. Số tử vong hàng ngày cao nhất trước đó ở nước này, cũng được nêu trong tuần rồi, là 3.645 trường hợp. Cạnh bên sự nhiễm bệnh và tử vong, Ấn Độ còn phải gánh nặng bởi sự thiếu thốn lương thực trầm trọng, nạn đói bao trùm khắp khắp nơi.
15/06/202118:32(Xem: 345)
Theo phép niệm tâm hay quán tâm được ghi lại trong kinh điển, hành giả khách quan ghi nhận kịp thời những trạng thái tâm đang sanh khởi nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Tâm như thế nào, hành giả ghi nhận như thế ấy, không thêm không bớt. Trong cuộc sống hằng ngày, con người bị tâm tham, sân, si chi phối thường xuyên. Với người đời, ta có thể khuyên nhắc đừng tham, đừng sân như một bài học luân lý, đạo đức. Nhưng với người hành đạo, Đức Phật chỉ dẫn phương cách đối trị trực tiếp.