Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 03: Giảng pháp ngày cuối tại Chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Quốc (Chủ Nhật 23-6-2019)

23/06/201922:11(Xem: 5246)
Day 03: Giảng pháp ngày cuối tại Chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Quốc (Chủ Nhật 23-6-2019)

Ngày thứ ba, Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019.( ngày cuối của khóa tu)

Sáng nay, ngày cuối của Khóa Tu An Lạc tại chùa Linh Thứu, Đức quốc, thời tọa thiền công phu sáng được một số quý chư Tôn Đức từ Việt Nam sang tham dự nên làm cho đạo tràng thêm oai lực. Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng làm chủ sám, thời kinh như được kết tinh bằng những tinh thể tu hành của chư Tôn đức trong cuộc đời tu hành hoằng pháp.
Sau buổi điểm tâm, thời thuyết giảng do Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng và Đại Đức Thích Hạnh Phẩm phụ trách.

Thượng Tọa  Thích Nguyên Tạng chia sẻ đề tài “ Pháp hành theo Kinh Pháp Hoa”, Thầy dạy rằng, Kinh Pháp Hoa được Đức Phật tuyên thuyết vào những năm cuối đời, Thời thuyết pháp này được Đức Thế Tôn ví như trận mưa, tất cả những loài cây lớn nhỏ đều được lợi lạc. tùy theo căn cơ hoàn cảnh của tất cả chúng sanh mà được thấm nhuần lời Phật dạy.
Đặc biệt, có những pháp hành vô cùng dễ cho những bậc sơ cơ qua bài kệ:

"Nhược nhơn tán loạn tâm,
Nhập ư tháp miếu trung,
Nhất xưng Nam mô Phật,
Giai dĩ thành Phật đạo."
Nghĩa là:
"Hoặc người tâm tán loạn,
Đi vào trong tháp Phật,
Niệm một lần Mô Phật,
Đều đã thành Phật đạo."

Chỉ cần niệm một câu niệm Phật, một cử chỉ của thân, khẩu để cung kính Đức Thế Tôn cũng là nhân duyên để thành Phật. Vì Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh Phật, tánh Phật ấy luôn tiềm tàng trong tất cả chúng sanh. Chỉ cần khơi nguồn chủng tử Phật ấy thì sẽ thành Phật.

Thượng Tọa Nguyên Tạng dẫn câu chuyện trong phẩm thứ 20 Kinh Pháp Hoa về nhân vật  “Thường Bất Khinh Bồ Tát” với câu loan báo tin mừng nổi tiếng “Tôi chẳng dám khinh quý Ngài, quý Ngài đều sẽ làm Phật" để quý Phật tử học theo hạnh khiêm hạ và Lục độ Ba La Mật.  

Thượng Tọa diễn ngâm bài thơ của Hòa thượng Thích Trí Thủ tán thán pháp hành theo Kinh Pháp Hoa:

"Một lòng kính lạy Phật đà,
Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai,
Con nguyền mặc áo Như Lai,
Con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời".

Bài thơ vừa là lời phát nguyện cũng là lời khuyến tấn cho hàng hậu học ghi tâm tạc dạ.

Đại Đức Thích Hạnh Phẩm, với bài pháp thoại “Kiến Tạo Đạo Tràng Theo Tư Tưởng Kinh Duy Ma:
“Tâm chính trực là đạo tràng, vì không giả dối. Phát hành là đạo tràng, vì có khả năng hoàn tất mọi sự. Thâm tâm là đạo tràng, vì tăng ích công đức. Tâm Bồ-đề là đạo tràng, vì không thể sai lầm. Bố thí là đạo tràng, vì không cầu đáp trả. Trì giới là đạo tràng, vì giúp hoàn thành tâm nguyện. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì tâm vô ngại đối với hết thảy chúng sinh. Tinh tấn là đạo tràng, vì lìa xa biếng nhác. Thiền định là đạo tràng, vì là tâm điều thuận nhu hòa. Trí tuệ là đạo tràng, vì trực kiến các pháp. Từ là đạo tràng, vì đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn nại các khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, vì là pháp an vui hỷ lạc. Xả là đạo tràng, vì dứt bỏ yêu hay ghét. Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu sáu thần thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay dứt bỏ. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sinh. Bốn nhiếp pháp là đạo tràng, vì nhiếp chúng sinh. Đa văn là đạo tràng, vì y như điều đã nghe mà thực  hành. Tâm được chế ngự là đạo tràng, vì chính quán các pháp. Ba mươi bảy phẩm là đạo tràng, vì xả bỏ các pháp hữu vi. Chân đế là đạo tràng, vì không dối gạt thế gian. Duyên khởi là đạo tràng…”

Bằng những tư duy thiết thực, quan trọng nhất là người đệ tử Phật cần phát huy việc thực hành chuyển hóa những phiền trược từ chính trong lòng mình, một khi đạo tràng trong tâm thức của chúng ta có phần an tịnh, thì mới cảm nhận được giá trị đích thực của Phật pháp, và mới tương ưng được Đạo Tràng thanh tịnh tuyệt cùng của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng.

Vì thời lượng không nhiều nên thời Phật pháp vấn đáp chỉ gói gọn trong vòng 45 phút nhưng cũng vô cùng sinh động.

 

Được sự hướng dẫn của Sư Bà Trụ trì cùng chư Tôn Đức Ni tại Linh Thứu Tự, Đạo Tràng vô cùng trang nghiêm với tham dự rất đông quý Phật tử. Bằng oai nghi vô cùng kính cẩn, Sư Bà Trụ trì đọc lời tác bạch cúng dường Trai tăng đến tất cả hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca  Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chứng minh
Kính bạch quý Ni Trưởng, Ni sư, cùng Tôn  đức Ni, chứng minh.
Kính bạch Quý Ngài,
Đạo tràng chùa Linh Thứu chúng con có nhân duyên rất lớn được cung đón quý Ngài nhân chuyến sang dự lễ tại Tổ Đình Viên Giác. Quý Ngài không ngại niên cao lạp trưởng mà ghé thăm trụ xứ chúng con. Thật là một phước duyên vô cùng quý báu.

Chúng con có duyên làm đạo tại xứ người, cơ duyên gặp gỡ chư Tôn Đức Tăng Ni  không nhiều, nhưng hôm nay được quý Ngài từquê hương xa xôi đến thăm, chúng con vô cùng cảm động. Hình bóng của quý Ngài hiện diện nơi đây là một sự động viên tinh thần rất lớn, sách tấn chúng con chuyên tâm nỗ lực hơn nữa để phụng sự Tam Bảo. Chúng con chân thành cảm niệm tri ân sự nghĩ tưởng quan tâm của quý Ngài đối với hàng hậu học.

Bên cạnh đó, trong thời gian này qua sự sắp xếp của  Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác, đạo tràng chùa Linh Thứu chúng con được đón tiếp phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ quang lâm hướng dẫn khóa tu 3 ngày An Lạc. Đây là một phúc lạc, hoan hỷ vô cùng để đạo tràng chúng con có cơ duyên được học Pháp, hành Pháp và được bái ngưỡng tôn dung trang nghiêm của quý Ngài.

Giờ này khóa tu đã hoàn mãn trong niềm hỷ lạc của tất cả chúng con, chiều nay đây chư Tôn Đức đã trở về Tổ đình Viên Giác để tiếp tục công tác Phật sự. Chúng con kính chúc Quý Ngài được nhiều sức khỏe, mãi mãi là bóng đại thọ che mát tất cả chúng con trên bước đường tu học và hành đạo. Với tất cả tấm lòng thành kính, chúng con kính cẩn đê đầu đảnh lễ dâng chút tịnh tài tịnh vật cúng dường. Ngưỡng mong quý Ngài từ bi nạp thọ để chúng con trọn vần công đức.

Trong lúc cung đón Quý Ngài chắc không sao tránh khỏi những điều sơ xuất, ngưỡng mong Quý Ngài từ bi hoan hỷ cho.
Nam Mô A Di Đà Phật.”

Hòa Thượng Thích Như Phẩm, đại diện chư Tôn Đức Tăng Ni ban đạo từ, bằng những pháp âm vô cùng sống động xúc tích. Thật đáng kinh ngưỡng bậc Thạch Trụ Tăng Già chốn Tòng Lâm.

Phật tử được Sư Bà hướng dẫn tiến đến bàn chư Tôn đức Tăng Ni để cúng dường, như những ngày lễ dâng y ka-thi-na vô cùng cảm xúc.
Thời kinh hành niệm Phật và chụp hình lưu niệm buổi trưa kết thúc khóa tu học tại chùa Linh Thứu và cũng như kết thúc chuyến Hoằng pháp của chư tôn Đức Tăng Ni trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ lần này.

Sư Bà Trụ trì tiễn chư Tôn Đức ra tận xe, phái đoàn hướng về Tổ Đình Viên Giác, nơi đây cũng là Phật sự quan trọng nhất của phái đoàn trong chuyến đi này. Trong lòng nao nao nhiều cảm xúc. Xin đảnh lễ niệm ân Tam Bảo Hộ Pháp Long Thiên đã hộ trì cho chúng con được thành tựu Phật sự cho đến thời điểm này.

Đảnh lễ niệm ân Hòa Thượng Phương Trượng Tổ đình Viên Giác đã tạo duyên cho chúng con làm Phật sự. 

Khi về đến Tổ Đình Viên Giác, đang lúc đạo tràng thọ trì Bộ Kinh Đại Bát Nhã của chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử để cúng dường Hòa Thượng Phương Trượng trong lần Khánh tuế này. Xin chí thành đảnh lễ.


Ghi nhanh: Thích Hạnh Phẩm

Hình ảnh: SC Thích Nữ Liên Phương
Day 3-giang (1)Day 3-giang (2)Day 3-giang (3)Day 3-giang (4)Day 3-giang (5)Day 3-giang (6)Day 3-giang (7)Day 3-giang (8)Day 3-giang (9)Day 3-giang (10)Day 3-giang (11)Day 3-giang (12)Day 3-giang (13)Day 3-giang (14)Day 3-giang (15)Day 3-giang (16)Day 3-giang (17)Day 3-giang (18)Day 3-giang (19)Day 3-giang (20)Day 3-giang (21)Day 3-giang (22)Day 3-giang (23)Day 3-giang (24)Day 3-giang (25)Day 3-giang (26)Day 3-giang (27)Day 3-giang (28)Day 3-giang (29)Day 3-giang (30)Day 3-giang (31)Day 3-giang (32)Day 3-giang (33)Day 3-giang (34)Day 3-giang (35)Day 3-giang (36)Day 3-giang (37)Day 3-giang (38)Day 3-giang (39)Day 3-giang (40)Day 3-giang (41)Day 3-giang (42)Day 3-giang (43)Day 3-giang (44)Day 3-giang (45)Day 3-giang (46)Day 3-giang (47)Day 3-giang (48)Day 3-giang (49)Day 3-giang (50)Day 3-giang (51)Day 3-giang (52)Day 3-giang (53)Day 3-giang (54)Day 3-giang (55)Day 3-giang (56)Day 3-giang (57)Day 3-giang (58)Day 3-giang (59)Day 3-giang (60)Day 3-giang (61)Day 3-giang (62)Day 3-giang (63)Day 3-giang (64)Day 3-giang (65)Day 3-giang (66)Day 3-giang (67)Day 3-giang (68)Day 3-giang (69)Day 3-giang (70)Day 3-giang (71)Day 3-giang (72)Day 3-giang (73)Day 3-giang (74)Day 3-giang (75)Day 3-giang (76)Day 3-giang (77)Day 3-giang (78)Day 3-giang (79)Day 3-giang (80)Day 3-giang (81)Day 3-giang (82)Day 3-giang (83)Day 3-giang (84)Day 3-giang (85)Day 3-giang (86)Day 3-giang (87)Day 3-giang (88)Day 3-giang (89)Day 3-giang (90)Day 3-giang (91)Day 3-giang (92)Day 3-giang (93)Day 3-giang (94)Day 3-giang (95)Day 3-giang (96)Day 3-giang (97)Day 3-giang (98)Day 3-giang (99)Day 3-giang (100)Day 3-giang (101)Day 3-giang (102)Day 3-giang (103)Day 3-giang (104)Day 3-giang (106)Day 3-giang (107)Day 3-giang (108)Day 3-giang (109)Day 3-giang (110)Day 3-giang (111)Day 3-giang (112)Day 3-giang (113)Day 3-giang (114)Day 3-giang (115)Day 3-giang (116)Day 3-giang (117)Day 3-giang (118)Day 3-giang (119)Day 3-giang (120)Day 3-giang (121)Day 3-giang (122)Day 3-giang (124)Day 3-giang (126)Day 3-giang (127)Day 3-giang (128)Day 3-giang (129)Day 3-giang (131)Day 3-giang (132)Day 3-giang (133)Day 3-giang (134)Day 3-giang (135)Day 3-giang (137)Day 3-giang (137-a)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567