Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Nhân Sinh Yếu Nghĩa (sách)

29/03/201519:59(Xem: 13590)
Nhân Sinh Yếu Nghĩa (sách)


Nhan Sinh Yeu Nghia

NHÂN SINH YẾU NGHĨA

Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Mục Lục

 

Năm Pháp Bình Đẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Thiền Thất Khai Thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Diệu Dụng Của Sự Nhẫn Nhục . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bạn Có Nghĩ Chân Chánh Tu Hành Chăng ? . . . . . . . . 76
Không Cải Quốc Tịch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sinh Mạng Không Phải Là Tiền . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ngồi Thiền Thì Ai Đánh Ai ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ngồi Thiền Như Luyện Công Phu . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Quỷ Bức Thiền Sư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Đạt Ma Tổ Sư Độ Chim Oanh Vũ . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Toạ Thiền Vì Nhiếp Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Thu Thập Nhân Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Phật Căn Địa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kiên Nhẫn Hằng Tâm Lại Tham Thiền . . . . . . . . . . . .111
Tiêu Diệt Nguồn Gốc Tật Ác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Thu Hồi Phóng Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ngưng Bặc Vọng Tưởng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Bắt Lấy Con Khỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Nước Cam Lồ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Đừng Muốn Nhanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Mượn Giả Tu Chân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Tâm Thanh Thuỷ Hiện Nguyệt . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Biến Hoá Khí Chất Cải Tập Khí Tốt . . . . . . . . . . . . . . 140
Cửa Khai Mở Trí Huệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Không Cho Rằng Chứng Thánh Mới . . . . . . . . . . . . . . 147
Tam Xa Tổ Sư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Trì Giới Thanh Tịnh Như Trăng Rằm . . . . . . . . . . . . .154
Tham Thiền Không Nên Bị Cảnh Chuyển . . . . . . . . 156
Thuận Nghịch Đều Tinh Tấn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Từ Bỏ Tâm Ý Thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Tám Gió Thổi Không Lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Mộng Huyễn Bọt Ảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Tĩnh Toạ Trong Chốc Lát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Lão Tăng Một Khi Ngồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Nhận Rõ Trách Nhiệm Làm Người . . . . . . . . . . . . . .178
Thanh Tâm Quả Dục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Điều Phụ Con Khỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Công Đức Tĩnh Toạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Tứ Thiền Không Phải Là Tứ Quả . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Tại Sao Vọng Tưởng Điên Đảo . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Nhìn Thủng Cảnh Giới Sáu Trần . . . . . . . . . . . . . . . .196
Cảnh Giới Nhị Quả A La Hán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Pháp Thân Y Thực Thuỳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Mọi Sự Nhẫn Nhục Đều Chịu Được . . . . . . . . . . . . . 205
Khai Quang Thánh Tượng Bồ Tát . . . . . . . . . . . . . . . .209
Chân Linh Dung Hội Giáo Chủ . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Sáu Con Đường Vào Cửa Phật . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Nghiệp Và Tình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Trở Về Cội Nguồn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Lược Nói Phẩm Tịnh Hạnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Người Vì Tài Mà Chết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Tham Thiền Minh Bạch Bổn Lai Diện Mục . . . . . . . .249
Năm Thìn Biến Hoá Khó Lường . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Tứ Hoằng Thệ Nguyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Tri Túc Thường Lạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Nguy Cơ Vong Quốc Diệt Chủng . . . . . . . . . . . . . . . 267
Biện Pháp Tốt Nhất Tiêu Trừ Chiến Tranh . . . . . . . .273
Mất Chỗ Nào Thì Tìm Chỗ Đó . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo . . . . . . . . . . .278
Tinh Khí Thần Là Tam Bảo Của Tự Tính . . . . . . . . .281
Kệ Cảnh Chúng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Tự Chuốt Lấy Diệt Vong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Pháp Đại Tốt Nghiệp Điển Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Nguyên Nhân Thế Giới Hư Hoại . . . . . . . . . . . . . . . 295
Làm Sao Cứu Vãn Nền Giáo Dục ? . . . . . . . . . . . . . 298
Kỷ Niệm Ngày Bố Tát Quán Thế Âm Xuất Gia . . . . 302
Hoa Sen Mọc Trong Bùn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Ngư Mục Hỗn Châu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Niệm Phật Có Thể Khiến Cho Thế Giới Hoà Bình . . 312
Chúng Ta Phải Học Mô Phạm Của Phật . . . . . . . . . . 315
Ý Nghĩa Đạo Đức Và Thực Tiễn . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Lão Thực Học Phật, Hưng Thạnh Chánh Pháp . . . . . 328
Mạng Người Vô Thường Trong Hơi Thở . . . . . . . . . 331
Làm Thế Nào Cứu Vãn Kiếp Vận . . . . . . . . . . . . . . . 335
Phật Pháp Không Rời Tâm Của Mỗi Người . . . . . . . 340
Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

pdf
Nhân Sinh Yếu Nghĩa, HT Tuyên Hóa, Thích Minh Định dịch

***
hoa sung

Kính mời xem:

Kinh Hoa Nghiem 1

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,243,374