Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nhân Sinh Yếu Nghĩa (sách)

29/03/201519:59(Xem: 9453)
Nhân Sinh Yếu Nghĩa (sách)


Nhan Sinh Yeu Nghia

NHÂN SINH YẾU NGHĨA

Hòa Thượng TUYÊN HÓA
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định

Mục Lục

 

Năm Pháp Bình Đẳng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Thiền Thất Khai Thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Diệu Dụng Của Sự Nhẫn Nhục . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bạn Có Nghĩ Chân Chánh Tu Hành Chăng ? . . . . . . . . 76
Không Cải Quốc Tịch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sinh Mạng Không Phải Là Tiền . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ngồi Thiền Thì Ai Đánh Ai ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ngồi Thiền Như Luyện Công Phu . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Quỷ Bức Thiền Sư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Đạt Ma Tổ Sư Độ Chim Oanh Vũ . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Toạ Thiền Vì Nhiếp Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Thu Thập Nhân Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Phật Căn Địa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kiên Nhẫn Hằng Tâm Lại Tham Thiền . . . . . . . . . . . .111
Tiêu Diệt Nguồn Gốc Tật Ác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Thu Hồi Phóng Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ngưng Bặc Vọng Tưởng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Bắt Lấy Con Khỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Nước Cam Lồ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Đừng Muốn Nhanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Mượn Giả Tu Chân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Tâm Thanh Thuỷ Hiện Nguyệt . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Biến Hoá Khí Chất Cải Tập Khí Tốt . . . . . . . . . . . . . . 140
Cửa Khai Mở Trí Huệ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Không Cho Rằng Chứng Thánh Mới . . . . . . . . . . . . . . 147
Tam Xa Tổ Sư . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Trì Giới Thanh Tịnh Như Trăng Rằm . . . . . . . . . . . . .154
Tham Thiền Không Nên Bị Cảnh Chuyển . . . . . . . . 156
Thuận Nghịch Đều Tinh Tấn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Từ Bỏ Tâm Ý Thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Tám Gió Thổi Không Lay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Mộng Huyễn Bọt Ảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Tĩnh Toạ Trong Chốc Lát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Lão Tăng Một Khi Ngồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Nhận Rõ Trách Nhiệm Làm Người . . . . . . . . . . . . . .178
Thanh Tâm Quả Dục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Điều Phụ Con Khỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Công Đức Tĩnh Toạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Tứ Thiền Không Phải Là Tứ Quả . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Tại Sao Vọng Tưởng Điên Đảo . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Nhìn Thủng Cảnh Giới Sáu Trần . . . . . . . . . . . . . . . .196
Cảnh Giới Nhị Quả A La Hán . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Pháp Thân Y Thực Thuỳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Mọi Sự Nhẫn Nhục Đều Chịu Được . . . . . . . . . . . . . 205
Khai Quang Thánh Tượng Bồ Tát . . . . . . . . . . . . . . . .209
Chân Linh Dung Hội Giáo Chủ . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Sáu Con Đường Vào Cửa Phật . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Nghiệp Và Tình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Trở Về Cội Nguồn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Lược Nói Phẩm Tịnh Hạnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Người Vì Tài Mà Chết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Tham Thiền Minh Bạch Bổn Lai Diện Mục . . . . . . . .249
Năm Thìn Biến Hoá Khó Lường . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Tứ Hoằng Thệ Nguyện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Tri Túc Thường Lạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Nguy Cơ Vong Quốc Diệt Chủng . . . . . . . . . . . . . . . 267
Biện Pháp Tốt Nhất Tiêu Trừ Chiến Tranh . . . . . . . .273
Mất Chỗ Nào Thì Tìm Chỗ Đó . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo . . . . . . . . . . .278
Tinh Khí Thần Là Tam Bảo Của Tự Tính . . . . . . . . .281
Kệ Cảnh Chúng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Tự Chuốt Lấy Diệt Vong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Pháp Đại Tốt Nghiệp Điển Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Nguyên Nhân Thế Giới Hư Hoại . . . . . . . . . . . . . . . 295
Làm Sao Cứu Vãn Nền Giáo Dục ? . . . . . . . . . . . . . 298
Kỷ Niệm Ngày Bố Tát Quán Thế Âm Xuất Gia . . . . 302
Hoa Sen Mọc Trong Bùn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Ngư Mục Hỗn Châu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Niệm Phật Có Thể Khiến Cho Thế Giới Hoà Bình . . 312
Chúng Ta Phải Học Mô Phạm Của Phật . . . . . . . . . . 315
Ý Nghĩa Đạo Đức Và Thực Tiễn . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Lão Thực Học Phật, Hưng Thạnh Chánh Pháp . . . . . 328
Mạng Người Vô Thường Trong Hơi Thở . . . . . . . . . 331
Làm Thế Nào Cứu Vãn Kiếp Vận . . . . . . . . . . . . . . . 335
Phật Pháp Không Rời Tâm Của Mỗi Người . . . . . . . 340
Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

pdf
Nhân Sinh Yếu Nghĩa, HT Tuyên Hóa, Thích Minh Định dịch

***
hoa sung

Kính mời xem:

Kinh Hoa Nghiem 1

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn