Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

12. Kinh Tam Tụ

12/03/201211:11(Xem: 5217)
12. Kinh Tam Tụ

KINH TRƯỜNG A HÀM

Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm
Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

PHẦNII

12.KINH TAM TỤ

Tôinghe như vầy.

Mộtthời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ thọ, vườn Cấpcô độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm nămmươi người.

Bấygiờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

“Nàycác Tỳ-kheo, Ta sẽ nói cho các ngươi nghe pháp vi diệu, cónghĩa, có vị, thanh tịnh, đầy đủ phạm hạnh. Đó là phápba tụ. Các ngươi hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói”.”

CácTỳ-kheo vâng lời Phật dạy, chú ý lắng nghe.

Phậtnói:

“Tỳ-kheo,pháp ba tụ ấy là: một pháp dẫn đến ác thú; một phápdẫn đến thiện thú; một pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Thếnào là một pháp dẫn đến ác thú? Không có nhân từ, ômlòng độc hại. Đó là một pháp dẫn đến ác thú.

“Thếnào là một pháp dẫn đến thiện thú? Không đem ác tâm giahại chúng sanh. Đó là một pháp dẫn đến thiện thú.

“Thếnào là một pháp dẫn đến Niết-bàn? Thường tinh cần tuniệm xứ về thân. Đó là một pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Lạicó hai pháp thú hướng ác thú. Lại có hai pháp thú hướngthiện thú. Lại có hai pháp thú hướng Niết-bàn.

“Thếnào là hai pháp dẫn đến ác thú? Hủy giới và phá kiến.

“Thếnào là hai pháp dẫn đến thiện thú? Có đủ giới và cóđủ kiến.

“Thếnào là hai pháp dẫn đến Niết-bàn? Là chỉ và quán.

“Lạicó ba pháp thú hướng ác thú; ba pháp thú hướng thiện thú;ba pháp thú hướng Niết-bàn.

“Thếnào là ba pháp hướng đến ác thú? Ba bất thiện căn: thambất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn.

“Thếnào là ba pháp dẫn đến thiện thú? Ba thiện căn: vô thamthiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn.

“Thếnào là ba pháp dẫn đến Niết-bàn? Ba tam-muội: Không tam-muội, Vô tướng tam-muội, Vô tác tam-muội.

“Lạicó bốn pháp dẫn đến ác thú; bốn pháp dẫn đến thiệnthú; bốn pháp thú hướng Niết-bàn.

“Thếnào là bốn pháp thú hướng ác thú? Lời nói thiên vị, lờinói thù hận, lời nói sợ hãi, lời nói ngu si.

“Thếnào là bốn pháp dẫn đến thiện thú? Lời nói không thiênvị, lời nói không thù hận, lời nói không sợ hãi, lờinói không ngu si.

“Thếnào là bốn pháp dẫn đến Niết-bàn? Bốn niệm xứ: thânniệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ.

“Lạicó năm pháp dẫn đến ác thú; năm pháp dẫn đến thiện thú;năm pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Thếnào là năm pháp dẫn đến ác thú? Phá năm giới: giết, trộm,dâm dật, nói dối, uống rượu.

“Thếnào là năm pháp dẫn đến thiện thú? Thọ trì năm giới:không giết, không trộm, không dâm dật, không dối, không uốngrượu.

“Thếnào là năm pháp dẫn đến Niết-bàn? Năm căn: tín căn, tinhtấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.

“Lạicó sáu pháp dẫn đến ác thú; sáu pháp dẫn đến thiện thú;sáu pháp thú hướng Niết-bàn.?

“Thếnào là sáu pháp dẫn đến ác thú? Sáu bất kính: không kínhPhật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính giới, khôngkính định, không kính cha mẹ.

“Thếnào là sáu pháp dẫn đến thiện thú? Kính Phật, kính Pháp,kính Tăng, kính giới, kính định, kính cha mẹ.

“Thếnào là sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Sáu tư niệm: niệm Phật,niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên.

“Lạicó bảy pháp dẫn đến ác thú; bảy pháp dẫn đến thiệnthú; bảy pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Thếnào là bảy pháp dẫn đến ác thú? Giết, trộm, dâm dật,nói dối, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói thêu dệt.

“Thếnào là bảy pháp dẫn đến thiện thú? Không giết, không trộm,không dâm dật, không nói dối, không nói hai lưỡi, không áckhẩu, không nói thêu dệt.

“Thếnào là bảy pháp dẫn đến Niết-bàn? Bảy giác ý: niệm giácý, trạch pháp giác ý, tinh tấn giác ý, khinh an giác ý, địnhgiác ý, hỷ giác ý, xả giác ý.

“Lạicó tám pháp dẫn đến ác thú; tám pháp dẫn đến thiện thú;tám pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Thếnào là tám pháp dẫn đến ác thú? Tám tà hạnh: tà kiến,tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm,tà định.

“Thếnào là tám pháp dẫn đến thiện thú? Thế gian chánh kiến,chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinhtấn, chánh niệm, chánh định.

“Thếnào là tám pháp dẫn đến Niết-bàn? Tám hiền thánh đạo:chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.

“Lạicó chín pháp dẫn đến ác thú; chín pháp dẫn đến thiệnthú; chín pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Thếnào là chín pháp dẫn đến ác thú? Chín ưu não: Có ngườixâm não ta; nó đã xâm não, đang xâm não, sẽ xâm não. Cóngười xâm não cái ta yêu; nó đã xâm não, đang xâm não, sẽxâm não. Có người yêu kính cái ta ghét; nó đã yêu kính,đang yêu kính, sẽ yêu kính.

“Thếnào là chín pháp dẫn đến thiện thú? Có người xâm nãota, ích gì mà ta sanh não; đã không sanh não, đang không sanhnão, sẽ không sanh não. Có người xâm não cái ta yêu, íchgì ta sanh não; đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ khôngsanh não. Có người yêu kính cái ta ghét, ích gì ta sanh não;đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh não.

“Thếnào là chín pháp dẫn đến Niết-bàn? Chín thiện pháp: Hỷ,Ái, Duyệt, Lạc, Định, Thật tri, Trừ xả, Vô dục, Giảithoát.

“Lạicó mười pháp dẫn đến ác thú; mười pháp dẫn đến thiệnthú; mười pháp dẫn đến Niết-bàn.

“Thếnào là mười pháp dẫn đến ác thú? Mười bất thiện: thânvới giết, trộm, tà dâm; khẩu với nói dối, hai lưỡi, áckhẩu, thêu dệt; ý với tham lam, tật đố, tà kiến.

“Thếnào là mười pháp dẫn đến thiện thú? Mười thiện hành:thân với không giết, không trộm, không tà dâm; khẩu vớikhông nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêudệt; ý với không tham lam, không tật đố, không tà kiến.

“Thếnào là mười pháp dẫn đến Niết-bàn? Mười trực đạo:chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng,chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát,chánh trí.

“Nàycác Tỳ-kheo, mười pháp như vậy đưa đến Niết-bàn. Đólà chánh pháp vi diệu gồm ba tụ. Ta, Như Lai, đã làm đầyđủ những điều cần làm cho đệ tử, vì nghĩ đến cácngươi nên chi bày lối đi. Các ngươi cũng phải tự lo chothân mình, hãy ở nơi thanh vắng, dưới gốc cây mà tư duy,chớ lười biếng. Nay không gắng sức, sau hối không ích gì”.”

CácTỳ-kheo sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,280,043