Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tựa tái bản

28/12/201115:18(Xem: 6021)
Tựa tái bản

THIỀN VÀ BÁT NHÃ

Daisetz Teitaro Suzuki

Bản dịch Việt: Tuệ Sỹ

---o0o---

Tựa tái bản

Tập sách Thiền và Bát-nhã này là phần trích Luận Năm và Luận Sáu, trong bộ Thiền luận, tập hạ, của D. T. Suzuki. Tập này gồm các thiên luận về Hoa nghiêm và Bát-nhã. Toàn bộđược xuất bản lầnđầu do An tiêm, năm 1972. Sở dĩ không tái bản toàn bộ, vì người dịch thấy cần phảiđọc lại bản dịch trướcđó,để sửa chữa và bổ túc những sai lầm và thiếu sót nhấtđịnh phải có; mà công việc này chưa gặpđược thuận duyênđể thực hiện. Vì vậy, chúng tôi sẽ sửa chữa từng phần, từng thiên luận, và sẽ tái bản dần.

Nhân dịpđọc lại và sửa chữa, chúng tôi cũng thêm vào khá nhiều văn bản, tư liệu liên quan đến Tâm kinh Bát-nhã. Các văn bản tư liệu này giúp các độc giả có thêm cơ sởđể tự mình tư duy và chiêm nghiệm những ý nghĩa tiềmẩn của Tâm kinh Bát-nhã mà các bản luận giải không thể thay thếđể nhận thứcđược. Các tư liệuđược cung cấp trongđây cũng chỉở chừng mức có tính cách gợi ý. Vì nền văn học Bát-nhã, riêng trong Hán tạng, gồm các bản dịch và chú giải, quả thật vô cùng đồ sộ, mà trong điều kiện hiện tại của trình độ nghiên cứu Phật học Việt nam thì công trình phiên dịch khó có thể thực hiện chođầyđủ và tươngđối chính xácđược. Dođó, người dịch mong độc giả nếu cảm thấy cóđôi chút hứng thú với các tư liệuđược cung cấpởđây, thì cũng chỉ nên hứng thú trong chừng mực vừa phải với nhận thức văn tự, ngoài ra thì tự mình tư duy quán chiếu,để vượt qua giới hạn ngôn ngữ,đạtđược cho mình nhữngđiều ý tại ngôn ngoại.

Phật lịch 2547

Quảng Hương Già-lam

Tuệ Sỹ

cẩn chí


---o0o---

Tựa tái bản

Tp sách Thin và Bát-nhã này là phn trích Lun Năm và Lun Sáu, trong bThin lun, tp h, ca D. T. Suzuki. Tp này gm các thiên lun vHoa nghiêm và Bát-nhã. Toàn bđược xut bn lnđầu do An tiêm, năm 1972. Sdĩkhông tái bn toàn b, vì người dch thy cn phiđọc li bn dch trướcđó,đểsa cha và btúc nhng sai lm và thiếu sót nhtđịnh phi có; mà công vic này chưa gpđược thun duyênđểthc hin. Vì vy, chúng tôi ssa cha tng phn, tng thiên lun, và stái bn dn.

Nhân dpđọc li và sa cha, chúng tôi cũng thêm vào khá nhiu văn bn, tưliu liên quan đến Tâm kinh Bát-nhã. Các văn bn tưliu này giúp các độc gicó thêm cơsđểtmình tưduy và chiêm nghim nhng ý nghĩa timn ca Tâm kinh Bát-nhã mà các bn lun gii không ththay thếđểnhn thcđược. Các tưliuđược cung cp trongđây cũng chchng mc có tính cách gi ý. Vì nn văn hc Bát-nhã, riêng trong Hán tng, gm các bn dch và chú gii, qutht vô cùng đồs, mà trong điu kin hin ti ca trình độnghiên cu Pht hc Vit nam thì công trình phiên dch khó có ththc hin chođầyđủvà tươngđối chính xácđược. Dođó, người dch mong độc ginếu cm thy cóđôi chút hng thú vi các tưliuđược cung cpđây, thì cũng chnên hng thú trong chng mc va phi vi nhn thc văn t, ngoài ra thì tmình tưduy quán chiếu,đểvượt qua gii hn ngôn ng,đạtđược cho mình nhngđiu ý ti ngôn ngoi.

Pht lch 2547

Qung Hương Già-lam

TuS

cn chí

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567