Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

20. Kinh Ðại hội

30/03/201110:28(Xem: 3325)
20. Kinh Ðại hội

Đại Tạng Kinh Việt Nam
KINH TRƯỜNG BỘ
Dìgha Nikàya
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Phật Lịch 2535 - 1991

20. Kinh Đại hội
(Mahàsamaya sutta)

1. Như vậy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Đại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo.

2. Lúc bấy giờ, bốn vị Tịnh Cư thiên (Suddhàvàsa) suy nghĩ như sau: "Thế Tôn nay trú tại bộ lạc Sakka, thành Kapilavatthu, ở Đại Lâm, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, tất cả đều là bậc A-la-hán. Và chư Thiên ở mười phương thế giới phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong mỗi chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn".

3. Rồi chư Thiên ấy, nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co cánh tay duỗi ra, biến mất từ Tịnh Cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư Thiên ấy đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một vị Thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn:

Đại hội tại Đại Lâm
Chư Thiên đồng tụ tập.
Chúng con đến Pháp hội
Đảnh lễ chúng Bất Thắng.

Rồi một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn:

Tại đây chúng Tỷ-kheo
Thiền định, tâm chánh trực.
Như chủ xe nắm cương,
Bậc trí hộ các căn.

Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn:

Như khóa gãy, chốt tháo,
Cửa trụ bị đào lên.
Sống thanh tịnh, có mắt
Như voi khéo điều phục.

Lại một vị Thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn:

Những ai quy y Phật,
Sẽ không đọa ác thú,
Sau khi bỏ thân người,
Sẽ sanh làm chư Thiên.

4. Rồi Thế Tôn nói với các vị Tỷ-kheo:

- Này các Tỷ-kheo, phần lớn chư Thiên mười phương thế giới tụ họp để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, những vị này được một Thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như Ta hiện nay vậy. Này các Tỷ-kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, những vị này cũng sẽ được một Thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như Ta hiện nay vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ tuyên bố danh tánh của chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ cáo tri danh tánh của chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng danh tánh của chư Thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! - Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn.

5. Thế Tôn giảng như sau:

Bài kệ Ta sẽ giảng
Chư Thiên trú Thiên giới,
Những vị trú hang núi,
Tâm tịnh, an thiền định.
Như sư tử, tuy nằm
Làm hoảng sợ quần sanh,
Tâm tư thuần tịnh bạch,
Trong sáng, không cấu uế.

Biết hơn năm trăm vị,
Họp tại Ca-tỳ-la
Bậc Đạo Sư thuyết giảng
Chúng đệ tử thích nghe:
"Các Tỷ-kheo, hãy xem
Chư Thiên chúng đến gần".
Nghe lời dạy đức Phật
Đại chúng nhiệt tình xem.

6.

Và hiện ra trước chúng
Thấy rõ hàng phi nhân
Kẻ thấy trăm thiên thần,
Ngàn thần, và hơn nữa.
Kẻ thấy bảy mươi ngàn
Toàn các bậc phi nhân.
Kẻ thấy vô lượng vị,
Cùng khắp mọi phương hướng.
Với pháp nhãn thấy rõ
Và phân biệt tất cả
Bậc Đạo Sư thuyết giảng,
Chúng đệ tử thích nghe:
"Các Tỷ-kheo hãy xem,
Chư Thiên chúng đến gần".
Ta sẽ theo thứ lớp
Thuyết kệ cho người nghe.

7.

Bảy ngàn loại Dạ-xoa
Trú tại Ca-tỳ-la,
Có thần lực hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.
Sau ngàn từ Tuyết Sơn
Dạ-xoa đủ sắc mặt
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo

Ba ngàn từ Sàtà,
Dạ-xoa đủ sắc mặt,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

Như vậy mười sáu ngàn
Dạ-xoa đủ sắc mặt,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

8.

Năm trăm từ Vessà
Dạ-xoa đủ sắc mặt,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.
Kumbhira, Vương Xá,
Trú tại Vepulla,
Hơn trăm ngàn Dạ-xoa,
Hầu hạ vây xung quanh.
Kumbhira, Vương Xá
Cũng đến họp rừng này.

9.

Vua Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương)
Trị vì tại phương Đông,
Chúa tể Càn-thát-bà
Bậc đại vương danh tiếng.
Vị này có nhiều con,
Đại lực, tên Indra
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

Quốc vương Virùlha (Tăng Trưởng Thiên vương).
Trị vì tại phương Nam,
Chúa tể Cưu-bàn-trà (Kumbhanda)
Bậc đại vương danh tiếng,
Vị này có nhiều con,
Đại lực, tên Indra
Có thần lực, hào quang.
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

Vua Virùpakkha, (Quảng Mục Thiên vương)
Trị vì tại phương Tây,
Chúa tể loài Nàgà
Bậc đại vương danh tiếng.
Vị này có nhiều con
Đại lực, tên Indra,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

Quốc vương Kuvera, (Đa Văn Thiên vương)
Trị vì tại phương Bắc,
Chúa tể, loài Dạ-xoa,
Bậc đại vương, danh tiếng.
Vị này có nhiều con,
Đại lực, tên Indra,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

Trì Quốc vương, phương Đông
Tăng Trưởng vương, phương Nam
Quảng Mục vương, phương Tây,
Đa Văn vương, phương Bắc,
Bốn bậc đại vương này,
Khắp cả bốn phương trời,
Cùng đứng, chói hào quang,
Khắp rừng Ca-tỳ-la.

10.

Cũng đến các bộ hạ,
Giả dối và xảo quyệt,
Màyà, Kutendu, Vetandu, Vitu,
Vituca, Candana, Kàmasettha,
Kinnughandu,
Nighandu chín vị đến.
Panàda, Opamanna, Màtdi,
(người đánh xe chư Thiên).
Càn-thát-bà Cittasena;
Vua Nala, Janesabha
Pancasikha, Timbarù,
Suriyavaccasà cũng đến.
Như vậy cả vua chúa,
Cùng với Càn-thát-bà,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo!

11.

Từ Nàbhasa, Vesàli, Tacchakà,
Các Nàgà cũng đến.
Kambala, Assatara, Pàyàgà,
Cũng đến với quyến thuộc.
Các Nàgà có danh tiếng,
Dhatarattha và Yàmunà cũng đến.
Eravana, Long vương,
Cũng đến tại ngôi rừng.
Những thiên điểu nhị sanh,
Với cặp mắt thanh tịnh,
Mãnh liệt chống Long vương,
Nay bay đến ngôi rừng.
Tên chúng là Citrà,
Và tên Supannà.
Long vương không sợ hãi,
Nhờ ơn Phật an toàn
Với những lời nhẹ nhàng,
Chúng tự khuyên bảo nhau,
Nàgà, Supannà (Kim Sí điểu)
Đều đến quy y Phật.

12.

Asura ở biển,
Bị sét Kim Cang thủ,
Anh của Vàsava,
Có thần lực danh xưng.
Kàlakanjà, dị hình, (Tu-la)
Dànaveghasà, Vepacitti
Cùng với Sucitti,
Với Pahàràda, ác quỷ Namucì.
Cùng con của Bali,
Đặt tên Veroca.
Huy động toàn quân lực,
Dâng cho vị thủ lãnh.
Ràhu nói: "Mong thay
Pháp hội được an toàn.
Phó hội chúng Tỷ-kheo
Đều đến tại rừng này".

13.

Thần nước, đất, lửa, gió,
Cũng đến Varunà,
Với thủy tộc, Soma,
Cả Yasa cũng đến.
Chư Thiên Từ Bi sanh
Có danh xưng cũng đến
Mười vị thiên tộc này
Dung mạo thật dị biệt,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

14.

Venhù, Sahali,
Asamà, Yamà,
Chư Thiên thuộc Nguyệt tộc,
Vị thủ lãnh cũng đến.
Chư Thiên thuộc Nhật tộc
Vân thần tên Manda,
Quần tinh vị thủ lãnh
Vàsava, Vasù
Thần Sakka cũng đến.
Mười vị Thiên tộc này,
Dung mạo thật dị biệt,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng.
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

15.

Sahavhù cũng đến,
Với đầu lửa đỏ rực,
Aritthakà, Rojà,
Như bông hoa Ummà
Varunà, Sahadhammà,
Accutà, Anejakà
Sùleyya-rucirà,
Vàsavanesi cũng đến.
Mười vị Thiên tộc này,
Dung mạo thật dị biệt
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

16.

Samànà, Mahàsamànà,
Mànusà, Mànusuttamà,
Khiddà-padùsikà, Mano-padùsikà
Harayo, Lohita-vàsino,
Pàragà, Mahà-Pàragà
Có danh xưng cũng đến.
Mười vị Thiên tộc này,
Dung mạo thật dị biệt
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng,
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

17.

Sukkà, Karumhà,
Arunà, Veghanasà
Odàta-gayhà,
Vicakkhanà cũng đến,
Sadàmattà, Hàragaja,
Missakà có danh xưng cũng đến.
Pajjunna thần sét,
Làm mưa khắp mọi phương.
Mười vị Thiên tộc này,
Dung mạo thật dị biệt,
Có thần lực hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

18.

Khemiyà, Tusità, Yamà,
Danh xưng Katthakà, Lambitakà,
Thủ lãnh các Làmà,
Jotinàmà, Asava,
Tha Hóa Tự tại thiên,
Hóa Lạc thiên cũng đến.
Mười vị thiên tộc này,
Dung mạo thật dị biệt,
Có thần lực, hào quang,
Có sắc tướng, danh xưng
Hoan hỷ đến rừng này,
Chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo.

19.

Sáu mươi Thiên chúng này,
Với diện mạo dị biệt,
Theo danh tộc chúng đến,
Cũng nhiều vị khác nữa.
Nói rằng: "Sanh đã tận,
Then cài không còn nữa.
Bộc lưu đã vượt qua,
Đã thành bậc Vô Lậu.
Chúng con thấy vị ấy,
Như voi vượt bộc lưu,
Như trăng thoát mây tối".

20.

Subrahmà, Paramatta,
Con các vị thần lực,
Sanamkumàra Tissa,
Đến hội tại ngôi rừng.
Đại Phạm thiên, chúa tể,
Ngự trị ngàn Phạm giới,
Thác sanh có hào quang,
Dị hình có danh xưng,
Mười đấng Tự Tại đến,
Ngự trị mỗi mỗi cõi,
Giữa vị này Hàrita,
Cũng đến với đồ chúng.

21.

Tất cả đều cùng đến,
Với Indra, Phạm thiên,
Ma quân cũng tiến đến,
Xem Hắc quỷ ngu si.
"Hãy đến và bắt trói,
Những ai bị tham triền,
Hãy bao vây bốn phía,
Chớ để ai thoát ly!"
Như vậy Đại Tướng quân,
Truyền lệnh đoàn Hắc quỷ,
Với bàn tay vỗ đất,
Tiếng dội vang khiếp đảm.
Như trong cơn giông tố,
Sấm chớp và mưa rào,
Nó liền thối quân lui,
Phẫn nộ nhưng bất lực.

22.

Với pháp nhãn thấy rõ,
Và phân biệt tất cả,
Bậc Đạo Sư thuyết giảng,
Chúng đệ tử thích nghe:
"Ma quân đã tiến đến;
Tỷ-kheo hãy biết chúng".
Nghe lời dạy đức Phật,
Đại chúng tâm nhiệt tình.
Kẻ thù đã bỏ đi,
Xa vô tham, vô úy.
Tất cả đều chiến thắng,
Vô úy và vô xưng!
Đệ tử những vị này,
Danh xưng, tâm hoan hỷ.

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

[Xem Bản dịch Anh ngữ]

20. Maha-Samaya Sutta
The Great Meeting

Translated by Bhikkhu Thanissaro

Translator's Introduction
This discourse is an interesting example of the folklore of the Pali Canon. It shows that the tendency of Asian popular Buddhism to regard the Buddha as a protective figure, and not just as a teacher, has its roots in the earliest part of the tradition. Metrical analysis indicates that the long "tribute" section of this discourse is very old, while the verses in the introductory section -- which is also found in the Samyutta Nikaya -- are later in form. This fits with a more subjective judgment: that the tribute was an earlier composition -- in the honorific style of the ancient court bards -- to which the introduction was added later. This judgment is based on the fact that the two sections do not quite fit each other. The introduction to the tribute indicates that the reciter of the tribute is the Buddha himself, whereas the narration in the tribute indicates otherwise.

At any rate, this discourse is the closest thing in the Pali Canon to a "who's who" of the deva worlds, and should provide useful material for anyone interested in the cosmology of early Buddhism.

The Commentary reports the belief that the devas enjoy hearing this discourse chanted in Pali. Until recently it was part of many monks' standard memorized repertoire, to be chanted at weddings and the dedication of new buildings. Even today, as many of the traditions of memorization in Asia seem to be falling by the wayside, there are a few monks and laypeople who chant this discourse regularly.I have heard that on one occasion the Blessed One was dwelling among the Sakyans at Kapilavatthu in the Great Wood, together with a large Sangha of approximately five hundred bhikkhus, all of them arahants. And most of the devatas from ten world-systems had gathered in order to see the Blessed One and the Bhikkhu Sangha. Then the thought occurred to four devatas of the ranks from the Pure Abodes: "The Blessed One is dwelling among the Sakyans at Kapilavatthu in the Great Wood, together with a large Sangha of about five hundred bhikkhus, all of them arahants. And most of the devatas from ten world-systems have gathered in order to see the Blessed One and the Bhikkhu Sangha. Let us also approach the Blessed One and, on arrival, let us each speak a verse in his presence."

Then, just as a strong man might extend his flexed arm or flex his extended arm, those devatas disappeared from among the devas of the Pure Abodes and reappeared before the Blessed One. Having paid homage to the Blessed One, they stood to one side. As they were standing there, one devata recited this verse in the Blessed One's presence:

A great meeting in the woods:
The deva hosts have assembled.
We have come to this Dhamma meeting
To see the invincible Sangha.

Then another devata recited this verse in the Blessed One's presence:

The bhikkhus there are concentrated,
Have straightened their own minds.
Like a charioteer holding the reins,
The wise ones guard their faculties.

Then another devata recited this verse in the Blessed One's presence:

Having cut through barrenness, cut the cross-bar,
Having uprooted Indra's pillar, unstirred,
They wander about pure, unstained,
Young nagas well tamed by the One with Vision.

Then another devata recited this verse in the Blessed One's presence:

Those who have gone to the Buddha for refuge
Will not go to the plane of woe.
On discarding the human body,
They will fill the hosts of the devas.

Then the Blessed One addressed the monks: "Monks, most of the devatas from ten world-systems have gathered in order to see the Tathagata and the Bhikkhu Sangha. Those who, in the past, were Pure Ones, Rightly Self-awakened, at most had their devata-gathering like mine at the present. Those who, in the future, will be Pure Ones, Rightly Self-awakened, will at most have their devata-gathering like mine at the present. I will detail for you the names of the deva hosts. I will describe to you the names of the deva hosts. I will teach you the names of the deva hosts. Listen and pay close attention. I will speak."

"As you say, lord," the monks replied. The Blessed One said:

I recite a verse of tribute.
Those who live where spirits dwell,
who live in mountain caves,
resolute, concentrated,
many, like hidden lions,
who have overcome horripilation,
white-hearted, pure,
serene, and undisturbed:
Knowing that more than 500 of them
had come to the forest of Kapilavatthu,
the Teacher then said to them,
disciples delighting in his instruction,
"The deva hosts have approached.
Detect them, monks!"
Listening to the Awakened One's instruction,
they made a diligent effort.
Knowledge appeared to them,
vision of non-human beings.
Some saw 100, some 1,000, some 70,000,
some had vision of 100,000 non-human beings.
Some gained vision of innumerable devas
filling every direction.
Realizing all this,
the One-with-Vision felt moved to speak.
The Teacher then said to them,
disciples delighting in his instruction,
"The deva hosts have approached.
Detect them, monks,
as I describe their glories, one by one.

7,000 yakkhas inhabiting the land of Kapilavatthu,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

6,000 yakhas from the Himalayas,
of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

From Mount Sata 3,000 yakkhas
of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

These 16,000 yakkhas of varied hue
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

500 yakkhas from Vessamitta, of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

Kumbhira from Rajagaha,
who dwells on Mount Vepulla,
accompanied by more than 100,000 yakkhas --
Kumbhira from Rajagaha:
He, too, has come to the forest meeting.

And Dhatarattha, who rules
as king of the Eastern Direction,
as lord of the gandhabbas:
A glorious, great king is he,
and many are his sons
named Indra, of great strength.
Powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, they have approached
the monks' forest meeting.

And Virulha, who rules
as king of the Southern Direction,
as lord of the kumbandas:
A glorious, great king is he,
and many are his sons
named Indra, of great strength.
Powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, they have approached
the monks' forest meeting.

And Virupakkha, who rules
as king of the Western Direction,
as lord of the nagas:
A glorious, great king is he,
and many are his sons
named Indra, of great strength.
Powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, they have approached
the monks' forest meeting.

And Kuvera, who rules
as king of the Northern Direction,
as lord of the yakkhas:
A glorious, great king is he,
and many are his sons
named Indra, of great strength.
Powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, they have approached
the monks' forest meeting.

Dhatarattha from the Eastern Direction,
Virulhaka from the South,
Virupakkha from the West,
Kuvera from the Northern Direction:
These four Great Kings
encompassing the four directions,
resplendent, stand in the Kapilavatthu forest.

Their deceitful vassals have also come
-- deceptive, treacherous --
Maya, Kutendu, vetendu,
Vitu with Vituta,
Candana, the Chief of Sensual Pleasure,
Kinnughandu, Nighandu,
Panada, the Mimic,
Matali, the deva's charioteer,
Cittasena the gandhabba,
King Nala, the Bull of the People,
Pañcasikha has come
with Timbaru and his daughter, Suriyavacchasa.
These and other kings, gandhabbas with their kings,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

Then there have also come
nagas from Lake Nabhasa,
Vesali, and Tacchaka.
Kambalas, Assataras,
Payagas, and their kin.
And from the River Yamuna
comes the prestigious naga, Dhatarattha.
The great naga Eravanna:
He, too, has come
to the forest meeting."

They who swoop down swiftly on naga kings,
divine, twice-born, winged, their eyesight pure:
(Garudas) came from the sky to the midst of the forest.
Citra and Supanna are their names.
But the Buddha made the naga kings safe,
made them secure from Supanna.
Addressing one another with affectionate words,
the nagas and Supannas made the Buddha their refuge.

"Defeated by Indra of the thunderbolt hand,
Asuras dwelling in the ocean,
Vasava's brothers -- powerful, prestigious --
Greatly terrifying Kalakañjas,
the Danaveghasa asuras
Vepacitti and Sucitti,
Paharada, with Namuci,
and Bali's hundred sons, all named Veroca,
arrayed with powerful armies
have approached their honored Rahu
[and said]: 'Now is the occasion, sir,
of the monk's forest meeting.'

Devas of water, earth, fire, and wind have come here.
Varunas, Varunas,
Soma together with Yasa,
the prestigious devas of the hosts
of goodwill and compassion have come.
These ten ten-fold hosts, all of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

Vendu (Visnu) and Sahali,
Asama and the Yama twins,
the devas dependent on the moon
surrounding the moon have come.
The devas dependent on the sun
surrounding the sun have come.
Devas surrounding the zodiac stars
and the sprites of the clouds have come.
Sakka, chief of the Vasus, the ancient donor, has come.
These ten ten-fold hosts, all of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

Then come the Sahabhu devas,
blazing like crests of fire-flame.
The Arittakas, Rojas,
cornflower blue.
Varunas and Sahadhammas,
Accutas and Anejakas,
Suleyyas and Ruciras,
and Vasavanesis have come.
These ten ten-fold hosts, all of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

Samanas and Great Samanas,
Manusas and Super Manusas,
the devas corrupted by fun have come,
as well as devas corrupted by mind.
Then come green-gold devas and those wearing red.
Paragas and Great Paragas,
prestigious devas have come.
These ten ten-fold hosts, all of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

White devas, ruddy-green devas, dawn-devas
have come with the Veghanas
headed by devas totally in white.
The Vicakkhanas have come.
Sadamatta, Haragajas,
and the prestigious multi-coloreds,
Pajunna, the thunderer,
who brings rain to all lands:
These ten ten-fold hosts, all of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

The Khemiyas, Tusitas, and Yamas,
the prestigious Katthakas,
Lambitakas, and Lama chiefs,
the Jotinamas and Asavas,
the Nimmanaratis have come,
as have the Paranimmitas.
These ten ten-fold hosts, all of varied hue,
powerful, effulgent,
glamorous, prestigious,
rejoicing, have approached
the monks' forest meeting.

These 60 deva groups, all of varied hue,
have come arranged in order,
together with others in like manner
[thinking:]
'We'll see him who has transcended birth,
who has no bounds,
who has crossed over the flood,
the Mighty One, beyond evil,
like the moon released from a cloud.'

Subrahma and Paramatta Brahma,
together with sons of the Powerful One,
Sanankumara and Tissa:
They too have come to the forest meeting.
Great Brahma, who stands over
1,000 Brahma worlds,
who arose there spontaneously, effulgent:
Prestigious is he, with a terrifying body.
And ten brahma sovereigns,
each the lord of his own realm --
and in their midst has come
Harita Brahma surrounded by his retinue."

When all these devas
with Indras and Brahmas had come,
Mara came as well.
Now look at the Dark One's foolishness!
[He said:] "Come seize them! Bind them!
Tie them down with passion!
Surround them on every side!
Don't let anyone at all escape!"
Thus the great war-lord urged on his dark army,
slapping the ground with his hand,
making a horrendous din, as when
a storm cloud bursts with thunder,
lightening, and torrents of rain.
But then he withdrew-enraged,
with none under his sway.
Realizing all this,
the One-with-Vision felt moved to speak.
The Teacher then said to them,
disciples delighting in his instruction,
"Mara's army has approached.
Detect them, monks!"
Listening to the Awakened One's instruction,
they made a diligent effort.
The army retreated
from those without passion,
without raising even a hair on their bodies.
Having all won the battle
-- prestigious, past fear --
they rejoice with all beings:
Disciples outstanding among the human race.

Source: http://www.accesstoinsight.org/canon/digha/dn20.html
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000