Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

27-Vô Ðoạn Vô Diệt

24/10/201009:03(Xem: 8865)
27-Vô Ðoạn Vô Diệt

KINH KIM CANG
GIẢNG GIẢI

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

ÐOẠN27

ÂM:

VÔ ÐOẠN, VÔ DIỆT.

Tu-bồ-đề! Nhữ nhược tác thị niệm: Như Lai bất dĩ cụ túc tướng cố đắcA-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Tu-bồ-đề! Mạc tác thị niệm: Như Lai bất dĩ cụtúc tướng cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Tu-bồ-đề! Nhữ nhược tác thịniệm: Phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm giả, thuyết chư pháp đoạn diệt,mạc tác thị niệm. Hà dĩ cố? Phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm giả, ư phápbất thuyết đoạn diệt tướng.

DỊCH:

KHÔNG ÐOẠN, KHÔNG DIỆT.

Này Tu-bồ-đề, nếu ông khởi nghĩ thế này, Như Lai chẳng do cáctướng cụ túc được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Tu-bồ-đề, chớ khởi nghĩ thếấy, Như Lai không do tướng cụ túc mà được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.Tu-bồ-đề, nếu ông khởi nghĩ thế này: Người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánhgiác nói các pháp đoạn diệt, chớ khởi cái nghĩ này. Vì cớ sao? Vì người pháttâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đối với pháp không có nói tướng đoạn diệt.

GIẢNG:

Ðây là đức Phật sợ khi nghe nói tất cả sắc tướng thanh âm không phải làPhật, chúng ta lại tưởng Phật là ngoài thân năm uẩn mà có. Như thế thì thân nămuẩn này không liên hệ gì với Phật cả. Thế nên đến đây đức Phật liền xác nhận:Này Tu-bồ-đề, ông chớ khởi nghĩ thế này, Như Lai chẳng do các tướng đầy đủ màđược Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Chớ khởi nghĩ như thế. Vì sao? Vì Phật thànhPhật là ngay nơi thân này mà thành, chớ đâu phải ngoài thân này. Nếu chúng tanghĩ Phật ngoài thân này thì đó là bệnh. Pháp thân lồng sẵn trong thân sắctướng. Chữ Như Lai ở đây phải hiểu là pháp thân, pháp thân đó có sẵn trong sắcthân này. Ðừng bao giờ nghĩ Như Laichẳng do các tướng cụ túc mà được Vô thượngChánh đẳng Chánh giác, vì chính được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác là ngaynơi thân sắc tướng này. Như vậy để cho chúng ta biết không phải cầu Phật ngoàithân này mà ngay thân năm uẩn đã có pháp thân, đừng tách rời nó mà tìm Phật.

Tiếp theo, đức Phật dạy thêm: Này Tu-bồ-đề, ông nếu khởi nghĩ thế này,người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nói các pháp đoạn diệt. Chớ khởinghĩ như thế. Vì cớ sao? Vì người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giácđối với pháp không nói tướng đoạn diệt. Khi nói điều này, Phật lại sợ chúngta chấp điều kia. Ðức Phật bảo: Muốn cầu thành Phật thì phải ngay nơi sắc thânnày mà cầu. Nhưng lại sợ chúng ta hiểu lầm thân sắc tướng này hoại thì Phật mấtsao. Tuy thân sắc tướng hoại nhưng pháp thân không mất, thế nên Phật bảo ôngđừng nghĩ người phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nói pháp đoạn diệt.Ngay trong thân sanh diệt có pháp thân bất sanh bất diệt. Khi nghe nói ngaytrong sắc thân này cầu Phật, chúng ta nghĩ khi sắc thân đoạn diệt thì Phật cũngđoạn diệt luôn. Ðừng hiểu lầm như thế, vì người thành Phật không bao giờ nóicác pháp đoạn diệt. Chính điểm này là điểm mà tất cả người tu Phật phải để ý.Bởi vì chúng ta thường có hai thứ bệnh, bệnh chấp thường và bệnh chấp đoạn. Chấpthường là nghĩ rằng trong thân mình có linh hồn, linh hồn đời đời không bao giờmất. Chấp đoạn thì nói thân này chết rồi là hết, không còn gì nữa. Chúng taphải thấy rõ thân này là tướng hư giả do tứ đại hợp. Ðã là tướng hư giả thì khitứ đại tan rã, thân này không còn. Tứ đại là vô tri, nhưng trong tứ đại hợp nàycó cái tri giác. Tri giác lại chia hai phần, tri giác hư vọng sanh diệt và trigiác không hư vọng, không sanh diệt. Khi người ta chấp toàn vật chất thì đứcPhật phá tứ đại là không thật. Khi người ta xem nhẹ phần vật chất, chấp nặngphần tinh thần thì đức Phật phá ngũ uẩn. Sắc uẩn là tứ đại; thọ, tưởng, hành,thức, bốn uẩn này thuộc về tinh thần. Bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức là tướngtâm sanh diệt, bốn tướng tâm sanh diệt này không phải là ngã. Như thế là để pháchấp ngã về thân, chấp ngã về tâm. Khi thân giả và tâm giả này mất rồi thì NhưLai tức pháp thân hiện tiền. Thế nên pháp thân không phải là tướng đoạn diệt.Thân hư giả và tâm hư giả mất chớ không phải pháp thân mất, như thế là thành Vôthượng Chánh đẳng Chánh giác, chớ không phải tới đó là hết. Có người nóiNiết-bàn là viên tịch, chỗ đó lặng lẽ, hoàn toàn không có gì cả, đó là lầm lẫn,hiểu không thấu đáo. Ðúng ra khi không còn những mầm sanh diệt, đó là chân thậtgiải thoát, đó là Như Lai bất sanh bất diệt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567