Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

02-Thiện Hiện Khải Thỉnh

24/10/201008:34(Xem: 8339)
02-Thiện Hiện Khải Thỉnh

KINH KIM CANG
GIẢNG GIẢI

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

ÐOẠN 2

ÂM:

THIỆN HIỆN KHẢI THỈNH.

Thời trưởng lão Tu-bồ-đề tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, thiênđản hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp chưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn:"Hy hữu Thế Tôn! Như Lai thiện hộ niệmchưBồ-tát,thiệnphó chúcchư Bồ-tát. Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A-nậu-đa-la tam-miệutam-bồ-đề tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?" Phật ngôn:"Thiện tai, thiện tai! Tu-bồ-đề, như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệmchư Bồ-tát, thiện phó chúc chư Bồ-tát, nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết.Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm, ưng nhưthị trụ, như thị hàng phục kỳ tâm". "Duy nhiên, Thế Tôn! Nguyện nhạodục văn".

DỊCH:

THIỆN HIỆN THƯA HỎI.

Khi ấy trưởng lão Tu-bồ-đề (Subhuti) ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồiđứng dậy, bày vai áo bên mặt, gối mặt quì xuống đất, chấp tay cung kính bạchPhật rằng: "Thế Tôn! Rất ít có, đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-tát,khéo phó chúc các vị Bồ-tát. Bạch Thế Tôn! Người thiện nam, người thiện nữ pháttâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâmkia?" Ðức Phật bảo: "Lành thay, lành thay! Này Tu-bồ-đề, như lời ôngnói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ-tát, khéo phó chúc các vị Bồ-tát, nay ônghãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Người thiện nam, thiện nữ phát tâmVô thượng Chánh đẳng Chánh giácnên như thế mà trụ, nhưthế mà hàng phục tâmkia". - "Xin vâng, bạch Thế Tôn! Con nguyện thích được nghe".

GIẢNG:

Ðây là phần thưa hỏi của ngài Tu-bồ-đề. Tu-bồ-đề là một vị A-la-hán thâmhiểu lý Bát-nhã. Có chỗ dịch là Thiện Hiện, có chỗ dịch Không Sanh, có chỗ dịchKiết Tường. Nói Tu-bồ-đề là dịch âm tiếng Phạn. Trong Ðại Bát-nhã dịch là ThiệnHiện, đây nói Tu-bồ-đề cũng chỉ là một vị. Thiện Hiện là khéo hiện. NgàiTu-bồ-đề thuộc hàng trưởng lão.

Trước hết là phần nghi thức. Theo lễ nghi Ấn Ðộ, khi đệ tử muốn thưa hỏiPhật điều gì thì phải bày vai áo bên mặt,quì gối mặt xuống rồi chấp tay cung kính thưa hỏi.

Hộ niệm: Hộ là bảo hộ, niệm là nhớ nghĩ.

Phó chúc là trao dặn lại.

Trước hết ngài Tu-bồ-đề tán thán Phật: Ðức Thế Tôn là bậc ít có trong thếgian, Ngài thường bảo hộ và nhớ nghĩ các vị Bồ-tát, khéo trao dặn lại các vịBồ-tát.

Tán thán Phật xong rồi, ngài Tu-bồ-đề bắt đầu thưa hỏi.

Phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác là phát tâm cầu thành Phật.

Ngài Tu-bồ-đề hỏi Phật: Giả sử có người thiện nam, thiện nữ muốn phát tâmcầu thành Phật thì phải làm sao để an trụ tâm đó và làm sao hàng phục được tâmđó? Làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm kia?là hai câu hỏi then chốt củatoàn bộ kinh, hai câu hỏi quan trọng cho sự tu hành. Tất cả chúng ta, ai đãphát tâm tu theo đạo Phật, đều nguyện tiến tới Phật quả, nhưng muốn tiến tớiPhật quả phải làm sao? Tức là phải an trụ tâm và hàng phục tâm, vì nếu còn tâmđiên đảo làm sao thành Phật được? Thế nên đó là chỗ chính yếu của người tu.Phát tâm vô thượng là đặt mục tiêu mình tiến, nhưng an trụ trong đó và hàngphục vọng tưởng không phải là chuyện dễ. Phát tâm cầu thành Phật là buổi đầu,nhưng còn nhiều chướng ngại phải vượt qua.

Phật thừa nhận lời tán thán của ngài Tu-bồ-đề là đúng nên đức Phật bảorằng: "Lành thay, lành thay! Ðúng như lời ông nói, Như Lai thường hộ niệmcác vị Bồ-tát và khéo phó chúc các vị Bồ-tát". Bởi vì đức Phật luôn luôn nhớnghĩ làm sao cho các vị Bồ-tát được tiến lên Phật quả và dặn dò các vị Bồ-tátlàm lợi ích cho chúng sanh để cùng tiến lên Phật quả. Ðó là chủ đích mà đứcPhật hằng mong mỏi và hằng giáo hóa.

Tiếp đến Phật dạy: Bây giờ ông phải lắng tâm nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ôngmà nói. Những người thiện nam, thiện nữ nào phát tâm cầu thành Phật thì nên nhưlời tôi dạy ở sau mà an trụ tâm, nên như lời tôi dạy ở sau mà hàng phục tâm. Ðólà lời của Phật hứa sẽ dạy, ngài Tu-bồ-đề thưa: Xin vâng, đức Thế Tôn connguyện thích được nghe những lời này. Ðây là bắt đầu thời thuyết pháp chánh.

Qua đoạn này chúng ta thấy rõ tinh thần người xưa đến học đạo. Trong hộichúng đông đảo, khi đức Phật thọ trai xong, trải tọa cụ ngồi kiết già rồi, ngàiTu-bồ-đề theo đúng nghi lễ quì gối chấp tay tán thán Phật trước, kế đến mớithưa hỏi những điểm quan trọng. Như vậy đức Phật thuyết pháp là do đệ tử cónhững thắc mắc nghi ngờ đem ra thưa hỏi, nhân đó đức Phật mới thuyết pháp.Hiệnnaychúngtađi chùa học đạo cũng vậy, khi nào có gì thắc mắc cũng đem ra hỏi, như thế chínhmình có lợi và cũng lợi cho những người chung quanh.

Ai muốn hàng phục được tâm mình, an trụ được tâm mình, phải theo dõi lờiPhật dạy ở sau.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567