Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn (Thể thơ Lục bát)

27/10/201015:48(Xem: 2995)
Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn (Thể thơ Lục bát)
quan am bo tatNghi thức tụng
Kinh Phổ Môn
(Thể thơ Lục bát)
TÁN PHẬT
Tân Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tòa thân con ảnh hiện
Cuối đầu xin thề nguyện quy y
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

TÁN LƯ HƯƠNG
Chiên đàn vừa bén lò hương
Mùi thơm bay thẳng một đường biển nam
Da du con, mẹ bình an
Không tai không họa thanh nhàn thảnh thơi
Dù trong lửa đỏ chơi vơi
Cũng thường mát mẻ như nơi tiên bồng
Chí thành dâng nén hương lòng
Mười phương cõi Phật khắp xông ngạt ngào
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
CHÚ ĐẠI BI
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bát ra da.
Bồ đề tát đỏa bà da.
Ma ha tát đỏa bà da.
Ma ha ca lô ni ca da.
Án tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông,
A rị da bà lô yết đế,
Thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì,
Hê rị ma ha bàn đa sa mế.
Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng,
Tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê rị.
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,
Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng.
Cu lô cu lô yết mông.
Độ lô độ lô phạt xà da đế,
Ma ha phạt xà da đế.
Đà ra đà ra địa ri ni, thất Phật ra da.
Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ.
Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi,
Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da.
Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị.
Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô.
Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ.
Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na.
Ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha,
Tất đà dũ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khê da ta bà ha,
Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.
Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô kiết đế,
Thước bàn ra dạ ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Khai Kinh Kệ
Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu
NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT
NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT
NAM MÔ THÁNH QUAN TỰ TẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

KINH
DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM PHỔ MÔN
Có Bồ Tát là Vô Tận Ý
Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên
Bèn trịch vai hữu một bên
Chắp tay cung kính hướng lên Phật đài
Kính bạch Đức Như Lai tế độ
Con có điều chưa rõ hỏi qua
Quan Âm Bồ Tát kia mà
Nhân duyên chi đó tên là “Quan Âm”
Khi ấy Phật khen Ông Vô Tận
Lời thiện nam hỏi ngẫm cũng rành
Rằng có muôn ức chúng sinh
Mắc điều khổ não tâm tình chẳng yên
Những kẻ ấy nghe tên Bồ Tát
Một lòng tin niệm Đức Quan Âm
Ngài liền soi thấu tiếng tăm
Thảy đều thoát nạn lân lân chẳng phiền
Dù ai có lòng thành trì niệm
Quan Âm liền ứng hiện độ cho
Hoạn khi gặp nạn lửa to
Niệm Ngài Ngài ắt cứu cho thoát nàn
Ấy nhờ bởi oai thần Bồ Tát
Vận thần thông cứu bạt chúng sinh
Hoạn khi sóng nước bất bình
Tấm thân trôi dạt bập bềnh nguy nan
Biết niệm Đức Quan Âm cứu khổ
Nơi cạn kia gặp chỗ nương mình
Trăm ngàn muôn ức chúng sinh
Vào trong biển lớn kinh doanh như là
Hoặc tìm kiếm xa cừ, mã não
Kim ngân cùng châu báu lưu ly
San hô, hổ phách, trân kỳ
Chẳng may bão tố đương khi giữa vời
Thuyền trôi dạt vào nơi nước Quỷ
Dù một người niệm mỹ hiệu Ngài
Cả thuyền chẳng những một ai
Khỏi nạn la sát hại người đã quen
Ấy bởi những nhân duyên như vậy
Quan Thế Âm nên mới trì danh
Dù ai sắp giết hại mình
Niệm Quan Âm ắt yên lành chẳng chi
Gươm, đao, thương gãy thì từng đoạn
Thế là người trì niệm thoát nàn
Ví trong thế giới ba ngàn
Dạ Xoa, La Sát nhẫn toan hại người
Quỷ thấy ai niệm Ngài Bồ Tát
Chẳng còn đem mắt ác nhìn người
Dám còn để ý hại ai
Ấy nhờ Bồ Tát Ngài hay cứu nàn
Hoặc kẻ bị gông cùm xiềng trói
Tội hay không niệm tới hiệu Ngài
Xích xiềng hư hỏng rã rời
Thế là giải thoát tức thời bình an
Dù khắp cả ba ngàn thế giới
Đầy giặc thù quấy rối lương dân
Lái buôn có một chủ nhân
Người cùng của báu theo chân cũng nhiều
Khi qua chốn hiểm nghèo như vậy
Có một ai đứng lại nói rằng
Thiện nam chớ có hãi hung
Anh em xin dốc một lòng thành tâm
Đều xưng niệm Quan Âm bố thí
Ngài hay ban vô úy chẳng sai
Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài
Phen này thoát khỏi nạn tai đây mà
Người nghe nói đều là nhất hướng
Một lòng tin hiệp chưởng Nam Mô
Quan Âm Bồ Tát cứu cho
Thảy đều thoát nạn khỏi lo đó mà
Vô Tận Ý này ta bảo thật
Quan Thế Âm ngài rất oai thần
Chúng sinh nào tánh đa dâm
Thường thường tỉnh niệm Quan Âm kia là
Dù thấy sắc lòng đà chẳng đắm
Dâm dục kia dứt hẳn chẳng còn
Ai hay nóng nảy giận hờn
Hằng niệm Bồ Tát tánh thường khỏi sân
Ngu si quá chẳng phân hơn thiệt
Niệm Quan Âm khỏi tiệt chẳng sai
Nhủ này Vô Tận Ý ơi
Quan Âm Bồ Tát oai Ngài lớn thay
Chuyển pháp lực Ngài hay tế độ
Hiến thần thông cứu khổ độ mê
Chúng sinh lợi ích nhiều bề
Nên tâm thường niệm Ngài thì chứng minh
Phụ nhân nào lòng thành cầu khẩn
Muốn sinh trai nguyện hẳn y lời
Thông minh, trí huệ hơn đời
Lại thêm phước đức vẻ người thanh cao
Muốn sinh gái kẻ nào ao ước
Lễ cầu Ngài ắt được gái ngoan
Sinh con tướng tốt đoan trang
Đời trước cây đức nở nang đã trồng
Ai thấy chẳng đem lòng kính nể
Vô Tận ơi nghe kể hiểu chưa
Quan Âm Bồ Tát đại từ
Oai thần như vậy thiệt thì lớn lao
Chúng sinh hoặc kẻ nào kính cẩn
Lễ Quan Âm phước chẳng uổng đâu
Chúng sinh đều nên kính tâu
Thọ trì Bồ Tát niệm cầu Quan Âm
Phật lại phán này Ông Vô Tận
Như có người thành khẩn thọ trì
Chư vị Bồ Tát từ bi
Thấu hai ức số cát kia sông Hằng
Người ấy lại hết lòng cúng dưỡng
Quần áo cùng ăn uống thuốc than
Giường mùng gối đệm chiếu chăn
Đủ đồ cung cấp cần dùng xưa nay
Thiện nam nữ ấy hay cúng lễ
Công đức kia đáng kể nhiều chăng
Bồ Tát Vô Tận thưa rằng
Bạch Phật kẻ ấy phước hằng lắm thay
Phật lại phán bảo ngài Vô Tận
Như có người thành khẩn cúng dường
Thọ trì danh hiệu Quan Âm
Cho đến cung lễ chỉ trong một thời
So phước ấy hai người chẳng khác
Muôn ức năm công đức chẳng cùng
Phật rằng Vô Tận hỡi Ông
Thọ trì danh hiệu Quan Âm đó mà
Ấy phước đức nhiều là như thế
Vô lượng biên ai dễ lường đâu
Vô Tận Bồ Tát liền tâu
Bạch Phật con có một câu chưa tường
Như Lai rộng lòng thương phán chỉ
Việc Quan Âm con nghĩ không ra
Rằng sao dạo khắp ta bà
Rằng sao thuyết pháp vì mà chúng sinh
Sao cần phải thi hành phương tiện
Chuyển thần thông biến hiện nhiều thân
Cuối xin hỏi lại ân cần
Từ bi chỉ rõ một lần phân minh
Thế Tôn lại đinh ninh chỉ giáo
Thiện nam ơi ta bảo nghe đây
Chúng sinh khắp đất nước này
Ai cần có Phật độ rày mới xong
Quan Âm vận thần thông tức khắc
Hiện Phật thân thuyết pháp độ trì
Ai cần có Phật Bích Chi
Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần
Ai cần có Thanh Văn để độ
Hiện Thanh Văn giác ngộ khai phương
Hoặc ai cần có Phạm Vương
Hiện Phạm Vương để mở đường lợi sinh
Cần Đế Thích oai linh để độ
Liền hiện hình dạy dỗ khuyên răn
Nên có Tự Tại Thiên Thân
Ngài cũng biến hiện ân cần độ nhân
Đại Tự Tại Thiên Thân để độ
Cũng hiện hình dạy dỗ khuyên lơn
Cần có Thiên Đại Tướng Quân
Ngài hiện Thiên Đại Tướng thân bảo tồn
Cần phải có Tỳ Sa Môn độ
Cũng hiện hình thuyết rõ thiện căn
Ai nên có Tiểu Vương thân
Cũng hiện tướng ấy ân cần độ ngay
Phi trưởng giả kẻ này khôn độ
Liền hiện hình dạy dỗ bảo ban
Cần có cư sĩ thiện nhân
Cũng hiện cư sĩ thiệt hơn chỉ đàng
Hoặc cần có Tể Quan hữu dụ
Cũng hiện hình dạy đủ ân cần
Cần có Bà La Môn thân
Ngài cũng biến hiện phân trần quản chi
Cần có Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni
Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di độ cùng
Quan Âm vận thần thông tức khắc
Đều hiện thân thuyết pháp chu toàn
Cần có Trưởng Giả, Tể Quan
Bà La Môn với lại hàng cư sĩ
Thân phụ nữ các vì trên đó
Đều hiện hình chỉ rõ bảo ban
Cần có đồng nữ đồng nam
Cũng hiện thân ấy hoàn toàn độ cho
Hoặc cần có Dạ Xoa Càn Thát
Cùng bao nhiêu thân khác như là
Cần có Thiên Long Tu La
Ca Lầu La Khẩn Na La đó mà
Hay cần có Ma Hầu La Già
Nhân Phi Nhân đủ là mới xong
Quan Âm liền vận thần thông
Hiện các hình ấy ý mong độ toàn
Muốn có Chấp Kim Cang thần độ
Cũng hiện hình dạy dỗ chẳng sai
Nhũ này Vô Tận Ý ơi
Quan Âm Bồ Tát tột vời thần thông
Ấy công đức viên dung thế đó
Hiện nhiều thân cứu khổ độ mê
Trải bao quốc độ đi về
Từ bi lân mẫn thương vì chúng sinh
Các người khá lòng thành lễ bái
Đức Quan Âm Đại Sĩ đó mà
Ngài hay thương xót người ta
Hay đem vô úy thí ra thường thường
Như gặp lúc tai ương kinh hãi
Nhớ ơn Ngài chẳng ngại chi xa
Người trong thế giới Ta Bà
Kêu Thí Vô Úy Ngài đà thành tên
Vô Tận Ý đứng lên bạch Phật
Nay con xin thành thật cúng vàng
Bảo châu trên cổ huy hoàng
Tay liền cởi xuống đáng ngàn lượng kim
Hướng Quan Âm cuối xin dâng cúng
Chuỗi ngọc này thọ dụng được như
Quan Âm Bồ Tát cố từ
Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần
Xin Bồ Tát khoan nhân đại độ
Thương chúng tôi nhận hộ nhờ ơn
Khi ấy Phật bảo Quan Âm
Nên thương Vô Tận thành tâm đó mà
Cùng Tứ Chúng, Thiên Long, Dạ Xoa
Càn Thát Bà với A Tu La
Ca Lầu La, Khẩn Na La
Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân
Những vị ấy nhất tâm thành kính
Hãy nhận theo lời thỉnh của Người
Pháp thí trân bảo tốt tươi
Cho vui lòng chúng là người thành tâm
Quan Âm liền phụng tuân Phật sắc
Bèn thâu dụng anh lạc chia hai
Nửa dâng Thích Ca Như Lai
Nửa cúng Đa Bảo Phật ngồi tháp kia
Vô Tận Ý lại nghe ta thuật
Quan Thế Âm pháp lực đó mà
Thần thông tự tại bao la
Nên hay dạo khắp ta bà độ sinh
Vô Tận Ý đinh ninh thành thật
Khi ấy liền bạch Phật kệ rằng
Thế Tôn tướng tốt đủ đường
Con xin hỏi lại cho tường dường ni
Phật tử ấy nhân duyên gì
Cớ sao lại gọi tên thì Quan Âm
Phật đủ tướng tốt ân cần
Cũng đáp kệ lại phân trần cho hay
Quan Âm trí huệ lắm thay
Có tài biến hiện đó đây phi thường
Thề sâu như biển khôn lường
Trải bao đời kiếp dễ bàn được kha
Chầu hơn ngàn ức Phật Đà
Phát thanh tịnh nguyện thật là lớn thay
Vì ngươi nói tắt cho hay
Nghe tên hoặc đặng duyên may thấy Ngài
Một lòng tưởng niệm chẳng dời
Dẫu bao khổ nạn tức thời sạch sanh
Dù ai cố ý hại mình
Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rỡ ràng
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Mà hầm lửa đỏ biến thành hồ ao
Gặp khi sóng gió ào ào
Tấm thân trôi nổi biết bao hãi hùng
Lại gặp Ác Quỷ, Ngư Long
Niệm Quan Âm cũng thoát vòng hiểm nguy
Hoặc trên đỉnh núi Tu Di
Bị người đẩy té đang khi chẳng ngờ
Vì niệm Quan Âm kia mà
Thân như mặt nhật ở hòa không gian
Hoặc ai bị kẻ hung hăng
Đuổi rớt xuống núi Kim Cang bất thần
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Cứu cho thoát nạn thể thân vẹn toàn
Hoặc bị giặc cướp thù oan
Vây quanh gươm giáo nhẫn toan hại mình
Nhờ vì sức niệm Hồng Danh
Giặc kia đều mở lòng lành tha cho
Hoặc bị tội bởi nhà Vua
Lắm khi bị nạn đem ra pháp tràng
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Tự nhiên giải thoát khỏi chân tội hình
Kẻ nào nguyền rủa yếm mình
Bỏ các thuốc độc, dụng tình ác tâm
Nhờ vì sức niệm Quan Âm
Kẻ bỏ thuốc độc tự thân chẳng toàn
Gặp loài La Sát dữ dằn
Độc Long, chúng Quỷ đón đàng hành hung
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Tất nhiên chẳng dám tới chân hại mình
Như gặp thú dữ vây quanh
Vuốt nanh sắt bén đáng kinh thất thần
Cũng nhờ sức niệm Quan Âm
Thú đều chạy chốn chẳng ham hại mạng
Hoặc gặp rết độc oan xà
Phun ra khí độc ai mà chẳng kinh
Nhờ vì sức niệm Hồng Danh
Nghe tên Bồ Tát lánh mình tìm phương
Mây bay, sấm dậy, chớp giăng
Mưa to, đá chạy, tiếng vang ầm ầm
Chỉ nhờ sức niệm Quan Âm
Tức thì tạnh ráo quang cơn chẳng hề
Chúng sinh khổ não nhiều bề
Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay
Quan Âm diệu pháp cao dày
Ngài hay cứu khổ độ bầy chúng sinh
Đức Ngài thần lực oai linh
Rộng đường phương tiện độ sinh lắm mà
Mười phương quốc độ gần xa
Nước nào Ngài chẳng vào ra cứu nàn
Trải qua ác thú mọi đàng
Địa Ngục Ngạ Quỷ cùng đoàn Súc Sinh
Sống già bệnh chết thảm tình
Khiến cho thoát khổ thênh thênh sạch lần
Đức Ngài quán tưởng chánh chân
Thiệt là thanh tịnh mười phân hoàn toàn
Đức Ngài trí huệ thánh quan
Quán tưởng rộng lớn thênh thang ai bì
Thương đời khổ não nhiều bề
Nên Ngài quán tưởng Đại Bi đó mà
Thương khắp chúng sinh gần xa
Nên Ngài quán tưởng hiện ra Đại Từ
Đời thường tinh nguyện trông nhờ
Đức Ngài trong sạch chẳng nhơ mảy trần
Huệ Ngài sáng suốt muôn phần
Như ngày sáng tỏ đường cùng lối mê
Ngài hay cứu tế mọi bề
Gặp nạn gió lửa tức thì tắt ngay
Huệ Ngài sáng tỏ lắm thay
Khắp soi cả thế gian này quang minh
Dù khi sấm sét bất bình
Bi thế phát hiện sấm đình lại ngay
Từ ý rộng rãi lắm thay
Hơn đám mây lớn phủ bay giữa trời
Cam lồ rảy khắp nơi nơi
Mưa tan phiền não lửa thời tắt ngay
Dù ai kiện tụng chẳng may
Hoặc trong trận địa đêm ngày hãi kinh
Đều nhờ sức niệm Hồng Danh
Bao nhiêu oán sợ thênh thênh tan lần
Diệu Âm cùng Quán Thế Âm
Phạm Âm với Hải Triều Âm khôn bàn
Đều hơn cả thế gian âm
Vậy đời thường khá nhất tâm niệm Ngài
Niệm Ngài chẳng khá biếng lười
Niệm Ngài chẳng khá lòng thời hoài nghi
Quan Âm thanh tịnh ai bì
Là thanh cứu khổ nạn gì cũng qua
Ngài hay cứu giúp người ta
Đầy đủ công đức độ hòa sinh linh
Mắt từ thương ngó chúng sinh
Phước Ngài như biển thênh thênh khôn lường
Chúng sinh khắp hết mười phương
Vậy nên kính lễ cúng dường Quan Âm
Ngài Trì Địa chăm chăm đứng dậy
Khi bấy giờ bạch lạy Thế Tôn
Chúng sinh nhờ Phật bảo ban
Được biết nguyện lực Quan Âm như là
Tài thị hiện vào ra khắp chốn
Chuyển thần thông cứu khốn dịu thay
Được nghe phẩm Phổ Môn này
Chúng sinh ấy phước hằng nay chẳng vừa
Ơn Đức Phật thuyết ra kinh ấy
Khắp chúng sinh hội đấy hân hoan
Tám muôn với lại bốn ngàn
Đều tu Chánh Giác phát tâm Bồ Đề
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy
Quan Thế Âm phẩm ấy Phổ Môn
Lại có thần chú chân ngôn
Cứ trong nguyên điệu Phạm Âm như là
Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha
Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha
Án đa rị đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị ta bà ha
Lục tự đại minh chân ngôn
Án ma ni bát di hồng
Án ma ni bát di hồng
Án ma ni bát di hồng
MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Đức Bồ Tát hiệu Quán Tự Tại
Dày công tu huệ mới mở mang
Chân như một áng linh quang
Chiếu soi năm uẩn đều không có gì
Bát nhã huệ soi đi khắp chốn
Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn
Xá Lợi tâm chớ nghi nan
Sắc kia nào khác cái không đâu mà
Cái không nọ nào xa cái sắc
Sắc là không, không sắc như nhau
Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu
Chân không xét cũng một màu thế thôi
Này Xá Lợi nghĩ coi có phải
Những pháp không xét lại thật là
Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà
Sạch nhơ, thêm bớt cũng là chân không
Ấy vậy phải xét thông mọi lễ
Như hư không sắc bởi vì đâu
Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu
Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt còn đâu nương nhờ
Thân, ý cũng hửng hờ như thế
Lục trần kia cũng kể là không
Đã không nhãn giới suốt thông
Đến ý thức giới cũng không thấy gì
Vô vô minh nương chi mà có
Bổn tánh không soi nó phải tiêu
Đã không lão tử hiểm nghèo
Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy
Khổ, tập, diệt, đạo không thay
Trí còn không có, đắc này được đâu
Vô sở đắc là khâu tuyệt diệu
Bồ Tát xưa khéo liệu đường tu
Chân không bổn tánh như như
Nhờ huệ bát nhã thiệt hư soi làu
Không ngăn ngại còn đâu lo sợ
Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên
Chân như bổn tánh thiên nhiên
Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu
Tam Thế Phật ngôi cao chứng quả
Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên
Bát Nhã này rất thiêng liêng
Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền
Ấy thần chú đại minh sáng chói
Chú vô thượng vòi vọi cao xa
Vô đẳng đẳng chú ấy mà
Gồm đủ thần lực thiệt là tối linh
Những khổ não thênh thênh trừ hết
Lời nói này chân thiệt chẳng ngoa
Vậy nên Bát Nhã thuyết qua
Này câu thần chú niệm ra như vầy
Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Yết đế, yết đế, ba la yết đế
Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A di rị đô và tỳ
A di rị đa tất đam và tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A di rị đô và tỳ
A di rị đa tất đam và tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa diệt dạ tha
A di rị đô và tỳ
A di rị đa tất đam và tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị, dà dà na chỉ đa ca lệ ta bà ha
Di đà thân Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức
Bồ Tát hiện thân khắp mấy mươi
Bốn tám lời nguyền mong độ chúng
Hoa sen chin phẩm rước lên ngôi
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (30 lần)
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần)
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (3 lần)
Cúii đầu làm lễ Bổn Sư
Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai
Lại cầu Quan Âm Như Lai
Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sinh
Cõi đời tật bệnh tử sinh
Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều
Sáng ra từ sớm đến chiều
Biết bao tai nạn rất nhiều tử sinh
Thấy đời liệt liệt oanh oanh
Miếng mồi phú quý công danh tạo thành
Nguyện Ngài Đức cả tầm thanh
Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân
Chúng con lễ bái Quan Âm
Xót thương cứu khổ từ tâm biển trần
Tay cầm dương liễu ân cần
Cùng bình tịnh thủy rưới dâng cam lồ
Cúi đầu sinh tử mơ hồ
Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiên
Hằng ngày tai nạn rất nhiều
Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hóa thân
Độ đời bá tánh vạn dân
Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui
Cha sinh con thảo dưỡng nuôi
Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành
Nhà nhà an lạc tịnh thanh
Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa
Nhân dân lạc nghiệp âu ca
Hòa bình thế giới quốc gia an lành
Tránh điều quả báo sát sanh
Tìm đường đạo đức cha lành Thích Ca
Tụng kinh niệm Phật Di Đà
Cầu cho bá tánh toàn gia an lành
Hiện tiền phước quả viên thành
Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ
Mọi người tật bệnh tiêu trừ
Noi theo chánh pháp Bổn Sư tu hành
Chúng con lễ bái chí thành
Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi
Cõi đời khổ não lắm ôi
Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng
Nam Mô Tịnh Độ Lạc Bang
Dắt dìu đệ tử Tây Phang mau về
Tụng kinh công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sinh pháp giới bao la
Đều về cực lạc Di Đà Tây Thiên
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha
Nguyện xin Tịnh Độ Di Đà
Hoa sen Chín Phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sinh
Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo đến bờ an vui

TAM TỰ QUY Y
Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sanh
Thể theo đạo cả
Phát lòng vô thượng
Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí huệ như biển
Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng
Tất cả không ngại
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,505,765