Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Ưu-Bà-Tắc (128)

02/10/201007:13(Xem: 3189)
Kinh Ưu-Bà-Tắc (128)

KINH ƯU-BÀ-TẮC (128)
Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch và hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ Sài gòn 2002
(Trích: SỐ 26 – KINH TRUNG A-HÀM (I))

Tôi nghe như vầy:

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng,vườn Cấp cô độc.

Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc cùng chúng Ưu-bà-tắc gồm có năm trăm người đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. Cư sĩ Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Năm trăm Ưu-bà-tắc cũng làm lễ rồi ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ. Ngài dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ rồi, liền rời chỗ ngồi đi đếnchỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật và ngồi xuống một bên.

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử đi chẳng bao lâu, Cư sĩ Cấp Cô Độcvà năm trăm Ưu-bà-tắc cũng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử và mọi người đã an tọa, Đức Thế Tôn dạy:

“NàyXá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ tử [2]gìn giữ, thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng tâm[3], hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được. Xá-lê Tử, thầy nên xác nhậän rằng Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng không còn sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến tới quả vị Chánh giác, tối đa chịu bảy lần sanh tử nữa.Sau bảy lần qua lại cõi trời, nhân gian, liền được chấm dứt khổ đau.

“Xá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử khéo giữ gìn và thựchành năm pháp[4]? Đó là bạch y Thánh đệ tử xa lìa sát sanh,vứt bỏ dao gậy, có tâm tàm quý, tâm từ bi, làm lợi íchcho tất cả, cho đến loài côn trùng, người ấy đối vớisự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ nhất màbạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cáchhoàn hảo.

“Lạinữa, này Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa việc lấycủa không cho, dứt trừ việc lấy của không cho. Khi nào chomới lấy, vui với việc cho mới lấy, thường ưa bố thí,hoan hỷ không keo kiết, không mong đền trả, không tham lam,thấy tài vật của kẻ khác không lấy về mình[5]. Ngườiấy đối với việc không cho mà lấy tâm đã tịnh trừ. Đólà pháp thứ hai mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn vàthực hành một cách hoàn hảo.

“Lạinữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa tà dâm, dứttrừ tà dâm. Người nữ kia hoặc có cha giữ gìn, hoặc cómẹ giữ, hoặc cả cha cả mẹ cùng giữ, hoặc anh em giữ,hoặc chị em giữ, hoặc gia nương giữ, hoặc thân tộc giữ,hoặc người cùng họ giữ, hoặc là vợ của người khác,hoặc có phạt gậy[6], khủng bố, hoặc đã có ước hẹnbằng tài hóa, cho đến bằng một tràng hoa[7]; đối với tấtcả những người nữ ấy, không xâm phạm đến. Người ấyđối với tà dâm, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ bamà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cáchhoàn hảo.

“Lạinữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa lìa nói dối, dứttrừ nói dối; nói lời chân thật, ưa sự chân thật, an trụnơi sự chân thật, không dời đổi sai chạy. Tất cả nhữnglời nói đều đáng tin, không lừa dối thế gian. Người ấyđối với sự nói dối, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứtư mà bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cáchhoàn hảo.

“Lạinữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử lìa rượu, bỏ rượu.Người ấy đối với việc uống rượu, tâm đã tịnh trừ.Đó là pháp thứ năm mà bạch y Thánh đệ tử giữ gìn vàthực hành một cách hoàn hảo.

“NàyXá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử được bốntâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú, dễ chứ không phảikhó được[8]? Đó là bạch y Thánh đệ tử niệm tưởng NhưLai[9], Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh ThànhTựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo PhápNgự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu. Nhớ nghĩ Như Lai nhưvậy rồi, nếu có những ác dục liền được tiêu diệt.Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ,âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử nươngvào Như Lai, tâm tịnh được hỷ, nếu có những điều ácdục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bấtthiện nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Nhưvậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ nhất,hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được.

“Lạinữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm tưởng Pháp[10]được Thế Tôn khéo giảng, pháp chắc chắn đưa đến cứucánh, không phiền, không nhiệt, hằng hữu, không di động.Quán pháp như vậy, biết pháp như vậy, nhớ nghĩ pháp nhưvậy rồi nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt.Trong tâm có những điều bất thiện nhớp nhơ, sầu khổ,âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyênvào pháp, tâm tịnh được hỷ. Nếu có những điều ác dục,liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiệnnhớp nhơ, sầu khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. Như vậy,bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ hai.

“Lạinữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm chúng Tăng[11],Thánh chúng của Như Lai là những bậc thiện thú hướng, chánhthú hướng, như lý hành, pháp tùy pháp hành, chúng ấy thậtcó A-la-hán hướng, A-la-hán quả, có A-na-hàm hướng, A-na-hàmquả, có Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả, có Tu-đà-hoànhướng, Tu-đà-hoàn quả. Đó là bốn cặp tám bậc, là chúngcủa Như Lai thành tựu giới, thành tựu định, thành tựutrí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát trikiến, đáng kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng cúng, làruộng phước an lành của thế gian. Người ấy nhớ nghĩ chúngcủa Như Lai như vậy, nếu có những điều ác dục liền đượctiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ,âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử duyênvào chúng của Như Lai, tâm được hoan hỷ, nếu có nhữngđiều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có nhữngđiều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng đượctiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử được tâm tăngthượng thứ ba, hiện pháp lạc trú dễ được chứ khôngphải khó được.

“Lạinữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử tự niệm tưởng giới[12],giới này không sứt mẻ, không rách nát, không ô uế, khôngcấu bẩn, vững như mặt đất, không hư vọng, đó là điềumà Đức Phật ngợi khen, thọ trì đầy đủ tốt đẹp. Ngườiấy tự nhớ nghĩ giới như vậy, nếu có những điều ácdục, liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bấtthiện, sầu khổ, nhớp nhơ, âu lo cũng được tiêu diệt.Bạch y Thánh đệ tử duyên vào giới, tâm định được hỷ.Nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trongtâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu locũng được tiêu diệt. Như vậy, bach y Thánh đệ tử đượctâm tăng thượng thứ tư, đối với hiện pháp lạc trú dễđược chứ không phải khó được.

“NàyXá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ tử giữgìn và thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốntâm tăng thượng, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ khôngphải khó được, thì này Xá-lê Tử, thầy nên ghi nhận rằng‘Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, cũng khôngsanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được quảTu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến đếnquả vị Chánh giác, tối đa chịu bảy lần sanh tử nữa,sau bảy lần qua lại cõi trời và nhân gian, liền được chấmdứt khổ đau’.”

Khiấy Đức Thế Tôn nói tụng rằng:

Kẻtrí sống tại gia,
Thấyđịa ngục, sợ hãi;
Dothọ trì Thánh pháp,
Trừbỏ tất cả ác.
Khôngsát hại chúng sanh,
Biếtrồi hay lìa bỏ,
Chânthật không nói dối,
Khôngtrộm của kẻ khác;
Tritúc với gia phụ,
Khôngái lạc vợ người;
Dứtbỏ việc uống rượu,
Gốctâm loạn cuồng si.
Thườngnên niệm chánh giác,
Suynghĩ các pháp lành.
NiệmTăng, quán cấm giới,
Dođó được hoan hỷ.
Muốnhành hạnh bố thí,
Màcầu mong hưởng phước,
Trướcthí bậc tịch tịnh[13],
Nhưvậy thành quả báo.
Tanói, bậc tịch tịnh,
Xá-lợinên nghe kỹ.
Nếucó đen và trắng,
Dùsắc đỏ hay vàng
Tạpsắc, sắc đang yêu[14],
Bòvà các chim câu,
Tùyloại chúng sanh ra.
Bòthuần, đi phía trước,
Thânsức thành đầy đủ;
Đinhanh lại về nhanh,
Dùngtheo khả năng chúng,
Kẻgì sắc tốt xấu.
Nhângian này cũng vậy,
Tùytheo chỗ thọ sanh,
Sát-đế-lị,Phạm chí,
Cưsĩ hay thợ thuyền,
Tùythọ sanh của họ,
Trưởngthượng do tịnh giới.
BậcVô Trước, Thiện Thệ,
Cúngthí ấy, quả lớn.
Phàmphu, vô sở trí,
Khôngtuệ, không học hỏi,
Thínơi ấy, quả nhỏ.
Khôngquang minh rọi đến,
Nơinào rọi quang minh,
Phậtđệ tử trí tuệ,
Tíntâm nơi Thiện Thệ,
Thiệncăn được vững bền,
Ngườiấy sanh thiện xứ,
Nhưý chứng Gia gia,
Tốihậu đắc Niết-bàn,
Nhưvậy có duyên cả.

Phậtthuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử, chư Tỳ-kheo, Cư sĩ CấpCô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc sau khi nghe lời Phật thuyết,hoan hỷ phụng hành.

Chúthích

[1]Tươngđương Pāli A.5.179: Gihi-sutta.

[2]Bạchy Thánh đệ tử 白衣聖弟子.Pāli: gihi odātavasana, tại gia áo trắng.

[3]Bốntăng thượng tâm 增上心,ở đây chỉ bốn chứng tịnh hay bốn bất hoại tín, (xemPháp Uẩn 2, No.1537, trang 460a). Pāli: cataro ābhicetasikā dhammā;xem đoạn dưới.

[4]Thiệnhộ hành ngũ pháp 善護行五法.Pāli: pañcasu sikkhāpadesu saṃvutta- kammanto, hoạt động đượcphòng hộ trong năm điều học, tức hộ trì năm giới.

[5]Bấtdĩ thâu sở phú thường tự hộ dĩ 不以偷所覆常自護以,không bị ám ảnh bởi việc ăn trộm. Sau khi thường tự giữgìn... Câu này bất thường so với các nơi khác cũng trongbản Hán này. Ở đây dịch theo thông lệ của các trườnghợp kia.

[6]Hữutiên phạt, khủng bố 有鞭罰恐布,roi vọt và đe dọa; hai hạng nữ không là vợ hay con củaai, nhưng một hạng được pháp luật vua gìn giữ; và mộthạng vốn là nô tì được chủ gìn giữ.

[7]Ngườinữ đã hứa hôn.

[8]Nghĩalà, do có bốn tăng thượng tâm (catunnaṃ ābhicetasikānaṃ)mà sống an lạc ngay trong hiện tại (diṭṭhadhammavihārānaṃ).

[9]Hán:niệm Như Lai 念如來;Pāli: buddhe aveccappasādena samannāgato, thành tựu niềm tin khôngdao động đối với Phật. Có bốn niềm tin bất động, gọilà bốn chứng tịnh hay bất hoại tín; xem đoạn tiếp củakinh.

[10]Hán:niệm Pháp. Pāli: dhamme aveccappasādena samannāgato, thành tựuniềm tin bất động nơi Pháp.

[11]NiệmTăng. Pāli: saṅhge aveccappasdēna samannāgato.

[12]Tựniệm thi-lại 自念尸賴.Pāli: ariyakantehi sīlehi aveccappasādena samannāgato, thành tựucác học giới mà Thánh ái mộ.

[13]Hán:tiên thí ư tức tâm 先施於息心,bố thí cho người có tâm tịch tĩnh trước hết.Pāli: santesu paṭhamaṃ dinnā.

[14]Mangsắc ái lạc sắc 尨色愛樂色.Pāli: kammasāsu sarūpāsu, (những con bò) có đốm hay cùng màu.Hình như bản Hán đọc là surūpa thay vì sarūpa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567