Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ba mươi bài tụng duy thức - Chánh Văn

27/11/201023:03(Xem: 5475)
Ba mươi bài tụng duy thức - Chánh Văn
37duythuchoc03
BA MƯƠI BÀI TỤNG DUY THỨC
CHÁNH VĂN
HT. Thích Khánh Anh

Do giả thuyết ngã pháp
Hữu chủng chủng tướng chuyển
Bỉ y thức sở biến
Thử năng biến vi tam
Vị Dị thục, Tư lương
Cập Liễu biệt cảnh thức
Đệ nhất năng biến thức
Sơ A -lại-da thức
Dị thục, Nhất thiết chủng
Bất khả tri chấp thọ
Xứ, Liễu thường dữ Xúc
Tác, ý, Thọ, Tưởng, Tư
Tương ưng duy Xả thọ
Thị vô phú vô ký
Xúc đẳng diệc như thị
Hằng chuyển như bộc lưu
A -la-hán vị xả
Thứ đệ nhị Năng biến
Thị thức danh Mạt -na
Y bỉ chuyển duyên bỉ
Tư lương vi tánh tướng
Tứ phiền não thường câu
Vị Ngã si, Ngã kiến
Tịnh Ngã mạn, Ngã ái
Cập dư Xúc đẳng câu
Hữu phú Vô ký nhiếp
Tùy sở sanh sở hệ
A -la-hán, Diệt định
Xuất thế đạo vô hữu.
Thứ đệ tam Năng biến
Sai biệt hữu lục chủng
Liễu cảnh vi tánh tướng
Thiện, bất thiện, câu phi
Thử tâm sở Biến hành
Biệt cảnh, Thiện, Phiền não
Tùy phiền não, Bất định
Giai tam thọ tương ưng
Sơ Biến hành: Xúc đẳng
Thứ Biệt cảnh vị Dục
Thắng giải, Niệm, Định, Huệ
Sở duyên sự bất đồng
Thiện vị Tín, Tàm, Quý
Vô tham đẳng tam căn
Cần, An, Bất phóng dật
Hành xả cập Bất hại
Phiền não vị Tham, Sân
Si, Mạn, Nghi, ác kiến
Tùy phiền não vị phẫn
Hận, Phú, Não, Tật, Xan
Cuống, Siểm dữ Hại, Kiêu
Vô tàm cập Vô quý
Trạo cữ dữ Hôn trầm
Bất tín tịnh Giải đãi
Phóng dật cập Thất niệm
Tán loạn, Bất chánh tri
Bất định vị Hối, Miên
Tầm, Từ nhị các nhị
Y chỉ Căn bản thức
Ngũ thức tùy duyên hiện
Hoặc câu hoặc bất câu
Như ba đào y thủy
ý thức thường hiện khởi
Trừ sanh Vô tưởng thiên
Cập vô tâm nhị định
Thùy miên dữ muộn tuyệt
Duy thức thành lập chi lý do
Thị chư thức chuyển biến
Phân biệt, Sở phân biệt
Do thử bỉ giai vô
Cố nhất thiết Duy thức
Do Nhất thiết chủng thức
Như thị như thị biến
Dĩ triển chuyển lực cố
Bỉ bỉ phân biệt sanh
Do chư nghiệp tập khí
Nhị thủ tập khí câu
Tiền Dị thục ký tận
Phục sanh dư Dị thục
Tam tự tánh
Do bỉ bỉ biến kế
Biến kế chủng chúng vật
Thử Biến kế sở chấp
Tự tánh vô sở hữu
Y tha khởi tự tánh
Phân biệt duyên sở sanh
Viên thành thật ư bỉ
Thường viễn ly tiền tánh
Cốõ thử dữ y tha
Phi dị phi bất dị
Như vô thường đẳng tánh
Phi bất kiến thử bỉ.
Tam vô tánh
Tức y thử tam tánh
Lập bỉ tam vô tánh
Cố Phật mật ý thuyết
Nhất thiết pháp vô tánh
Sơ tức tướng vô tánh
Thứ vô tự nhiên tánh
Hậu do viễn ly tiền
Sở chấp ngã pháp tánh
Thử chư pháp thắng nghĩa
Diệc tức thị chơn như
Thường như kỳ tánh cố
Tức Duy thức thật tánh.
Duy thức ngũ vị
Tư lương cập Gia hạnh vị
Nãi chí vị khởi thức
Cầu trụ Duy thức tánh
ư nhị thủ tùy miên
Du vị năng phục diệt
Hiện tiền lập thiểu vật
Vị thị Duy thức tánh
Dĩ hữu sở đắc cố
Phi thật trụ Duy thức.
Nhược thời ư Sở duyên
Trí đô vô Sở đắc
Nhĩ thời trụ Duy thức
Ly Nhị thủ tướng cố
Vô đắc bất tư nghì
Thị xuất thế gian trí
Xả nhị thô trọng cố
Tiện chứng đắc chuyển y
Thử tức Vô lậu giới
Bất tư nghì, Thiện, Thường
An lạc, Giải thoát thân
Đại Mâu -ni danh pháp.
唯識三十論頌
世親菩薩造
大唐三藏法師玄奘奉
詔譯
若唯有識。云何世間及諸聖
教說有我法。
舉頌詶答頌曰
由假說我法
有種種相轉
彼依識所變
此能變爲三
謂異熟思量
及了別境識
初阿賴耶識
異熟一切種
不可知執受
處了常與觸
作意受想思
相應唯捨受
是無覆無記
觸等亦如是
恒轉如瀑流
阿羅漢位捨
次第二能變
是識名末那
依彼轉緣彼
思量爲性相
四煩惱常俱
謂我癡我見
并我慢我愛
及餘觸等俱
有覆無記攝
隨所生所繫
阿羅漢滅定
出世道無有
次第三能變
差別有六種
了境爲性相
善不善俱非
此心所遍行
別境善煩惱
隨煩惱不定
皆三受相應
初遍行觸等
次別境謂欲
勝解念定慧
所緣事不同
善謂信慚愧
無貪等三根
勤安不放逸
行捨及不害
煩惱謂貪瞋
癡慢疑惡見
隨煩惱謂忿
恨覆惱嫉慳
誑諂與害憍
無慚及無愧
掉舉與惛沈
不信并懈怠
放逸及失念
散亂不正知
不定謂悔眠
尋伺二各二
依止根本識
五識隨緣現
或俱或不俱
如波濤依水
意識常現起
除生無想天
及無心二定
睡眠與悶絕
是諸識轉變
分別所分別
由此彼皆無
故一切唯識
由一切種識
如是如是變
以展轉力故
彼彼分別生
由諸業習氣
二取習氣俱
前異熟既盡
復生餘異熟
由彼彼遍計
遍計種種物
此遍計所執
自性無所有
依他起自性
分別緣所生
圓成實於彼
常遠離前性
故此與依他
非異非不異
如無常等性
非不見此彼
即依此三性
立彼三無性
故佛密意說
一切法無性
初即相無性
次無自然性
後由遠離前
所執我法性
此諸法勝義
亦即是真如
常如其性故
即唯識實性
乃至未起識
求住唯識性
於二取隨眠
猶未能伏滅
現前立少物
謂是唯識性
以有所得故
非實住唯識
若時於所緣
智都無所得
爾時住唯識
離二取相故
無得不思議
是出世間智
捨二麤重故
便證得轉依
此即無漏界
不思議善常
安樂解脫身
大牟尼名法
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567