Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. The Kind Prince

04/02/201109:24(Xem: 1236)
3. The Kind Prince

THE STORYOF BUDDHA
CUỘCĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

3. THE KING PRINCE

While the new baby was still very young, his mother, Queen Maya, died.

Shortly before she passed away, the Queen said to her sister, "Soon I shallnot be able to take care of my baby anymore. Dear Sister, after I havegone, please look after Siddhartha for me." Her sister promised that shewould. She loved the little Prince very much and brought him up as if hewere her own child.

The Prince grew into a bright, handsome and kindhearted boy. His father,the KIng, arranged for him to be educated by the best teachers in the kingdom,and very quickly he showed his remarkable intelligence. After the firstfew days of classes the teachers reported to the King,

"Your Majesty," they said, "the Prince does not need us anymore. Afteronly a few lessons he has learned everything we have to teach him. In fact,he has taught us a few things that we ourselves never knew before!."

Hearing this, the King's pride in his son grew even greater. "With hisintelligence, my son will certainly grow up to be a wise and powerful king,"he thought, and this made the King very happy.

But there was something else about this boy that was even more remarkablethan his intelligence. He had very kind, gentle and loving nature. Therest of his young playmates enjoyed the rough and tumble games of smallchildren, or pretended they were soldiers and fought with one another.But Prince Siddhartha quietly spent most of his time alone. He loved thesmall animals that lived in the palace gardens and became friendly withthem all. The animals knew that the Prince would never hurt them, so theywere never afraid of him. Even the wild animals, who would run away ifanyone else came near, would come to greet the Prince when he entered thegarden. They approached him fearlessly and ate from his hand the food healways brought with him for them.

One day as the Prince was sitting in the garden, a flock of white swansflew overhead. Suddenly an arrow shot up into the air, striking one ofthem. It fell out of the sky and landed at the Prince's feet, the arrowstill stuck into its wing.

"Oh, you poor swan," Siddhartha whispered as he gently picked up the woundedbird, "do not be afraid. I shall take care of you. Here, let me removethis arrow." Then, with one hand he gently stroked the bird, calming itsfear. With his other hand he slowly pulled out the painful arrow. The Princewas carrying a special lotion with him, and softly rubbed it into the bird'swind, all the time speaking in a low, pleasant voice so that the swan wouldnot become afraid. Finally he took off his won silk shirt and wrapped itaround the bird to keep it warm.

After a short time, another young boy came running into the garden. Itwas the Prince's cousin, Devadatta (6). He was carrying a bow and somearrows and he was very excited. "Siddhartha, Siddhartha," he shouted, "greatnews! I got a swan! You should have seem me; I hit it with my first shot!It fell down somewhere near here. Help me look for it."

Then Devadatta noticed one of his arrows, with blood still on its tip,lying on the ground near Siddhartha's feet. Looking closer he saw thatthe Prince was holding something in his arms, and realized it was the swanhe was searching for. "Hey, you took my swan," he yelled. "Give it backto me. I shot it and it's mine!" Devadatta grabbed at the bird, but thePrince held onto it, keeping his angry cousin from even touching it.

"I found this bird lying here bleeding," the Prince said firmly, "and Idon't plan to give it to anyone while it is still wounded."

"But it's mine!" shouted Devadatta again. "I shot it fair and square, andyou've stolen it from me. Give it back or I'll take it back."

The two boys stood arguing like this for some time. Devadatta was gettingangrier and angrier, but Siddhartha refused to give him the swan. Finallythe Prince said, "When two grown-ups have a quarrel like this, they settleit in court. In front of a group of wise people, each one explains thestory of what happened. Then the wise people decide who is right. I thinkyou and I should do the same."

Devadatta did not like this idea very much, but because it was the onlyway he could ever get the swan back, he agreed. So the two of them wentto the palace and appeared in front of the King and his ministers. Thepeople at court smiled at each other when they heard what these two childrenwanted. "To think," they said, "that they want to take up our time overa mere bird!" But the KIng said, "Both Siddhartha and Devadatta are royalprinces, and I am glad they brought their quarrel to us. I think it isvery important that, as future rulers, they become used to the ways ofthis court. Let the trial begin!"

So in turn each of the boys described what happened. Then the ministerstried to decide which boy was right and should therefore have the swan.Some thought, "Devadatta shot the bird; therefore it should belong to him."Others thought, "Siddhartha found the swan; therefore it should belongto him." And for a long time the ministers talked and argued about thecase.

Finally, into the court came a very old man whom no one remembered everseeing before. But because he looked so wise, they told him the story ofthe boys and their swan. After listening to what they had to say, he declared,"Everyone values his or her life more than anything else in the world.Therefore, I think that the swan belongs to the person who tried to saveits life, not to the person who tried to take its life away. Give the swanto Siddhartha."

Everyone agreed that what the wise man said was true, so they decided tolet the Prince keep the swan. Later, when the King tried to find the oldman and reward him for his wisdom, he was nowhere to be found. "This isvery strange," the king thought. "I wonder where he came from and wherehe went." But no one knew. This was just one of the many unusual thingsthat happened concerning the Prince, so many people thought he must bea very special child indeed!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/03/2023(Xem: 298)
Từ khi con người bắt đầu quy tụ sống thành nhóm, thành đoàn, và sau này phát triển đông đảo thành cộng đồng, xã hội, quốc gia, người ta đã biết tổ chức phân quyền, đưa ra những nguyên tắc luật lệ chung để mọi người dân sống trong cộng đồng quốc gia phải tuân theo. Những ai phạm tội phá rối trị an sẽ bị đem ra xét xử và trừng phạt theo nội quy luật lệ của quốc gia nơi họ cư ngụ. Có như thế thì mọi sinh hoạt trong cộng đồng xã hội mới giữ được trật tự, đời sống cá nhân mới được bảo đảm an toàn.
15/03/2023(Xem: 275)
Có phải bạn rất đỗi ngạc nhiên về tiêu đề của bài viết này? Có thể bạn nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn trong câu chuyện này, bởi vì lịch sử về cuộc đời của đức Phật xưa nay không hề thấy nói đến chuyện đức Phật đi tới Châu Âu và Châu Phi. Bạn nghĩ không sai. Không phải đức Phật bằng xương bằng thịt đã đến hai lục địa đó lúc Ngài còn tại thế. Nhưng đó là một câu chuyện vô cùng thú vị về một hiện tượng lịch sử đã được sử sách nói đến cách nay cả ngàn năm.
07/03/2023(Xem: 201)
Hôm nay ngày 15/2 năm Quý Mão (6/3/2023) kỷ niệm Ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, con có đôi dòng nghĩ tưởng về lời dạy của Ngài. Đấng Cha lành của Trời, Người.
06/03/2023(Xem: 527)
Con chính thức trở thành Phật tử sau khi thọ lễ qui y Tam Bảo một cách hiểu biết rằng -Đức Phật là vị Thầy cao quí nhứt đã vạch ra con đường giải thoát. -Giáo Pháp là con đường duy nhứt hỗ trợ cho mặt tâm linh đi đến thanh tịnh. -Tăng Già đại diện cho các vị Thinh Văn đã theo đúng con đường và trở thành những gương sống hầu đạt sự giải thoát cho mình khi vượt qua khỏi phiền não
23/02/2023(Xem: 468)
Hạnh phúc thay ngày Phật xuất gia Vì thương cứu độ cõi Ta Bà Đâu màng điện ngọc cùng châu báu! Nỡ đắm con xinh đến tháp ngà! Thử ngẫm ai hoài mà chẳng bệnh! (*) Xem chừng kẻ sống mãi không già! (*) Quần sanh chuốc nạn đều chưa rõ Pháp thế lưu tồn giúp khổ qua.
26/12/2022(Xem: 542)
“Sống gửi thác về”, câu tục ngữ mang đậm triết lý nhân sinh sâu sắc về kiếp sống con người của dân tộc Việt Nam. Không chỉ riêng người Việt, nhiều dân tộc có nền văn minh lâu đời trên thế giới cũng đã có nhiều câu hỏi tương tự: Chúng ta đang sống ở đâu? Chết sẽ đi về đâu? hầu hết những câu hỏi ấy đều đã có lời giải đáp qua các học thuyết hay quan điểm của một tôn giáo nào đó. Theo quan niệm Phật giáo, sau khi con người “mãn duyên trần thế” sẽ có rất nhiều nơi đến như Tam giới cửu địa [1], các cõi Tịnh độ của chư Phật, đặc biệt là cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, còn gọi là cõi Cực lạc hay nước An Dưỡng, tức là nơi không còn khổ đau bệnh tật, có đời sống an vui tự tại.
11/12/2022(Xem: 510)
Sen thơm miền Cực Lạc Sen thơm cõi ta bà. Tìm ra; đây đó khác, Ngồi lại; Phật hằng sa.
04/11/2022(Xem: 724)
Sau hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch, đúng vào ngày Đản Sanh năm 2646 của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, trước khi trở về Hamburg, Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác tặng cho tôi cuốn “Tôi Đọc Đại Tạng Kinh.” Đây là tác phẩm 69 của ngài vào độ tuổi 73. Trên xe lửa, tôi vội đọc ngay lời Dẫn nhập của Thầy ở đầu sách. Thầy viết: “Tất cả chúng ta đều bình đẳng về thời gian, dầu nam hay nữ, Tăng hay Ni, người lớn hay trẻ thơ..., mỗi ngày đều có đúng 24 tiếng đồng hồ như nhau, không hơn không kém. Tuy nhiên có nhiều người làm được rất nhiều việc trong khoảng thời gian 24 tiếng đồng hồ đó, mà cũng có nhiều người đã bỏ phí thời gian một cách vô ích...”
24/10/2022(Xem: 1426)
Tâm không bịnh thì làm sao thân có bịnh ? Các pháp vận hành theo quy luật thiên nhiên Sẽ mất cân bằng khi rối loạn bởi não phiền Bộ máy sinh học ngàn tỉ tế bào sẽ lỗi nhịp! Nhân ngày vía Phật Dược Sư …nhớ về Nghiệp! Đừng bao giờ than trách những mối oan khiên Hãy tạo nhiều lợi tha bòn Phước làm duyên Gắng gần gũi, thân cận ba ngôi Tam Bảo!
01/04/2022(Xem: 2617)
Ngày rằm tháng hai vào lúc sáng sớm Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn Thành Câu Thi Na nơi Ta La rừng Muôn ngàn Tỳ kheo quây quần Song Thọ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,020,104