Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

3. The Kind Prince

04/02/201109:24(Xem: 1244)
3. The Kind Prince

THE STORYOF BUDDHA
CUỘCĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT
NguyênTác: JOHNATHAN LANDAW - Người Dịch: HT. THÍCH TRÍ CHƠN

3. THE KING PRINCE

While the new baby was still very young, his mother, Queen Maya, died.

Shortly before she passed away, the Queen said to her sister, "Soon I shallnot be able to take care of my baby anymore. Dear Sister, after I havegone, please look after Siddhartha for me." Her sister promised that shewould. She loved the little Prince very much and brought him up as if hewere her own child.

The Prince grew into a bright, handsome and kindhearted boy. His father,the KIng, arranged for him to be educated by the best teachers in the kingdom,and very quickly he showed his remarkable intelligence. After the firstfew days of classes the teachers reported to the King,

"Your Majesty," they said, "the Prince does not need us anymore. Afteronly a few lessons he has learned everything we have to teach him. In fact,he has taught us a few things that we ourselves never knew before!."

Hearing this, the King's pride in his son grew even greater. "With hisintelligence, my son will certainly grow up to be a wise and powerful king,"he thought, and this made the King very happy.

But there was something else about this boy that was even more remarkablethan his intelligence. He had very kind, gentle and loving nature. Therest of his young playmates enjoyed the rough and tumble games of smallchildren, or pretended they were soldiers and fought with one another.But Prince Siddhartha quietly spent most of his time alone. He loved thesmall animals that lived in the palace gardens and became friendly withthem all. The animals knew that the Prince would never hurt them, so theywere never afraid of him. Even the wild animals, who would run away ifanyone else came near, would come to greet the Prince when he entered thegarden. They approached him fearlessly and ate from his hand the food healways brought with him for them.

One day as the Prince was sitting in the garden, a flock of white swansflew overhead. Suddenly an arrow shot up into the air, striking one ofthem. It fell out of the sky and landed at the Prince's feet, the arrowstill stuck into its wing.

"Oh, you poor swan," Siddhartha whispered as he gently picked up the woundedbird, "do not be afraid. I shall take care of you. Here, let me removethis arrow." Then, with one hand he gently stroked the bird, calming itsfear. With his other hand he slowly pulled out the painful arrow. The Princewas carrying a special lotion with him, and softly rubbed it into the bird'swind, all the time speaking in a low, pleasant voice so that the swan wouldnot become afraid. Finally he took off his won silk shirt and wrapped itaround the bird to keep it warm.

After a short time, another young boy came running into the garden. Itwas the Prince's cousin, Devadatta (6). He was carrying a bow and somearrows and he was very excited. "Siddhartha, Siddhartha," he shouted, "greatnews! I got a swan! You should have seem me; I hit it with my first shot!It fell down somewhere near here. Help me look for it."

Then Devadatta noticed one of his arrows, with blood still on its tip,lying on the ground near Siddhartha's feet. Looking closer he saw thatthe Prince was holding something in his arms, and realized it was the swanhe was searching for. "Hey, you took my swan," he yelled. "Give it backto me. I shot it and it's mine!" Devadatta grabbed at the bird, but thePrince held onto it, keeping his angry cousin from even touching it.

"I found this bird lying here bleeding," the Prince said firmly, "and Idon't plan to give it to anyone while it is still wounded."

"But it's mine!" shouted Devadatta again. "I shot it fair and square, andyou've stolen it from me. Give it back or I'll take it back."

The two boys stood arguing like this for some time. Devadatta was gettingangrier and angrier, but Siddhartha refused to give him the swan. Finallythe Prince said, "When two grown-ups have a quarrel like this, they settleit in court. In front of a group of wise people, each one explains thestory of what happened. Then the wise people decide who is right. I thinkyou and I should do the same."

Devadatta did not like this idea very much, but because it was the onlyway he could ever get the swan back, he agreed. So the two of them wentto the palace and appeared in front of the King and his ministers. Thepeople at court smiled at each other when they heard what these two childrenwanted. "To think," they said, "that they want to take up our time overa mere bird!" But the KIng said, "Both Siddhartha and Devadatta are royalprinces, and I am glad they brought their quarrel to us. I think it isvery important that, as future rulers, they become used to the ways ofthis court. Let the trial begin!"

So in turn each of the boys described what happened. Then the ministerstried to decide which boy was right and should therefore have the swan.Some thought, "Devadatta shot the bird; therefore it should belong to him."Others thought, "Siddhartha found the swan; therefore it should belongto him." And for a long time the ministers talked and argued about thecase.

Finally, into the court came a very old man whom no one remembered everseeing before. But because he looked so wise, they told him the story ofthe boys and their swan. After listening to what they had to say, he declared,"Everyone values his or her life more than anything else in the world.Therefore, I think that the swan belongs to the person who tried to saveits life, not to the person who tried to take its life away. Give the swanto Siddhartha."

Everyone agreed that what the wise man said was true, so they decided tolet the Prince keep the swan. Later, when the King tried to find the oldman and reward him for his wisdom, he was nowhere to be found. "This isvery strange," the king thought. "I wonder where he came from and wherehe went." But no one knew. This was just one of the many unusual thingsthat happened concerning the Prince, so many people thought he must bea very special child indeed!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
12/03/2022(Xem: 2270)
Dù biết truyền thống của Phật giáo Nam truyền (Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia…), Vesak được xem là tháng thiêng liêng nhất, bởi theo truyền thống này Đức Phật Đản sanh, Thành đạo và Niết Bàn đều vào ngày trăng tròn tháng 4 Vesak và theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào năm 2000(1) nhưng người viết trộm nghĩ thường vào Đại lễ này Phật Tử và các tự viện chỉ chú trọng đến sự kiện Đức Phật đản sanh với nghi thức tắm Phật và hầu như hai sự kiện khác rẩt quan trọng là Ngày Phật đại viên tịch nhập Vô Dư Y Niết Bàn không nghe nhắc đến cũng như Ngày Đức Phật thành Đạo .
09/03/2022(Xem: 4487)
Gần 6 năm nay từ khi hiểu được phần nào Giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự giáo truyền của những bậc danh tăng VN thời hiện đại của thế kỷ 20 và 21 con vẫn thầm khấn nguyện vào những ngày đại lễ của Đức Phật và các vị Bồ Tát sẽ dùng những lời thơ, bài viết ngắn diễn tả được niềm tịnh tín bất động của con hầu có thể cúng dường đến quý Ngài. Phải nói thật bất tư nghì ...không biết nhờ Chư Thiên Hộ Pháp hộ trì chăng mà con đã được các bậc hiền trí giúp đỡ một cách thuận duyên trong những năm sau này.
29/01/2022(Xem: 5109)
Chỉ còn vài ngày chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần, do vậy Phật sự các chùa tại hải ngoại thật bận rộn thêm vào đó các đám tang đột xuất gia tăng vậy mà số người tham dự trên Zoom suốt buổi đạt mốc 50 người và không kể số người được xem livestream qua Facebook các trang nhà hơn vài trăm nữa thì có thể nói những gì Phật Pháp đã truyền trao hôm nay gọi là hữu hiệu ích lợi đáng kể . Kính xin tán thán TT. Thích Hạnh Tấn chủ nhiệm và MC Quảng Huệ đã nêu ra những câu hỏi thật lý thú . Khách mời đầu tiên được MC Quảng Huệ giới thiệu qua tiểu sử và hành trạng thật trân trọng vì TT Thích Nguyên Tạng đã nhiều lần hoằng pháp tại Âu Châu và gần đây nhất vào tháng 6/2019 Ngài đã có mặt trong Giảng Sư Đoàn và đã đến chùa Đôn Hậu/ Na Uy do TT Thích Viên Giác trú trì và Chùa Phổ Hiền của Sư Bà Như Tuấn, Ni Sư Như Quang tại Strasbourg/Pháp tại đây đã được chính MC Quảng Huệ làm thị giả kiêm nhiếp ảnh gia cho Ngài.
16/01/2022(Xem: 3554)
Một thời Đức Phật Thích Ca Ở thành Xá Vệ, nhà nhà an vui, Ngài đi giáo hóa khắp nơi Lời vàng thuyết pháp giúp đời thiết tha.
08/01/2022(Xem: 1461)
Ba ngày Vía Phật Di Đà Tăng Ni Phật tử gần xa đổ về Ngôi chùa ấm áp hồn quê Mặc trời giá lạnh cóng tê vô ngần
06/01/2022(Xem: 1861)
Kính bạch Đức Thế Tôn có lẽ con đã đủ nhân duyên sau khi đã nghe hàng ngàn pháp thoại, tham dự các buổi pháp đàm, miệt mài ghi chép lại các lời dạy của Đức Thế Tôn qua các bài chú giải và tùy hỷ với những trải nghiệm của các bạn đạo qua mục hỏi đáp Phật Pháp, thế nên nhiều sự việc xảy ra trong ngày ....từ một lời than trách, một tin nhắn có tính cách phô trương, một cơn đau nhức trong thân thể, đâu đâu cũng gợi đến cho con.. chỉ cần niệm ân đức Phật và nhớ nghĩ về những điều mà Đức Thế Tôn đã Giác Ngộ trong ngày Thành Đạo về Sự Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để không rơi vào một chuỗi Sinh,Hoại, Tác, Thành ...đều tan biến..... mọi việc được hóa giải
16/12/2021(Xem: 3110)
A Di Đà kinh có dạy : “ Chúng sanh đời mạt pháp khó lòng tin tưởng “ Nên Thế Tôn từ bi khuyên trì niệm Hồng danh Sáu chữ nhất tâm ... đều được vãng sanh Tín thọ phụng hành, Chư thiên, Phi Nhân khen ngợi !
01/11/2021(Xem: 3599)
Kính mừng Lễ Vía Đức Phật Dược Sư Đản Sinh 30/9 Nhân ngày lễ Đức Đông Phương Giáo Chủ cùng tìm hiểu niềm tin đối với Ngài và sự mầu nhiệm linh ứng đến với mỗi Phật Tử .... Cách đây 25 năm, lần đầu tiên sự linh ứng của Phật Dược Sư đã đến với tôi một cách bất ngờ mà sau này khi học Phật tôi mới hiểu là mình có được túc duyên mới có được một phương thuốc nhiệm mầu về tâm linh do Ngài ban tặng qua câu thần chú linh ứng như sau mà lúc ấy chưa có YouTube để nghe như bây giờ .... Thần chú Dược Sư là một trong những câu thần chú được trì tụng nhiều nhất bởi công năng bất khả tư nghì mà nó đem lại cho hành giả khi trì tụng. Không chỉ có năng lực chữa lành bệnh tự thân hành giả mà còn có công năng chữa bệnh cho người khác. Quan trọng hơn là khả năng tịnh hoá những nghiệp bất thiện trong
05/09/2021(Xem: 10738)
Bắt đầu gặp nhau trong nhà Đạo, người quy-y và người hướng-dẫn biết hỏi và biết tặng món quà pháp-vị gì cho hợp? Thực vậy, kinh sách man-mác, giáo-lý cao-siêu, danh-từ khúc-mắc, nghi-thức tụng-niệm quá nhiều – nghiêng nặng về cầu-siêu, cầu-an – không biết xem gì, tụng gì và nhất là nhiều người không có hoàn-cảnh, thỉnh đủ. Giải-đáp thực-trạng phân-vân trên, giúp người Phật-tử hiểu qua những điểm chính trong giáo-lý, biết qua sự nghiệp người xưa, công việc hiện nay và biết đặt mình vào sự rèn-luyện thân-tâm trong khuôn-khổ giác-ngộ và xử-thế, tôi biên-soạn cuốn sách nhỏ này. Cuốn sách nhỏ này không có kỳ-vọng cao xa, nó chỉ ứng theo nhu-cầu cần-thiết, mong giúp một số vốn tối-thiểu cho người mới vào Đạo muốn tiến trên đường tu-học thực-sự. Viết tại Sài-thành mùa Đông năm Mậu-tuất (1958) Thích-Tâm-Châu
07/07/2021(Xem: 4003)
Đâu phải .... đợi đại dịch thế kỷ này người ta mới run sợ ! Xưa nay chưa ai trốn thoát thần tử ...sao mãi âu lo Đến không biết trước ...đừng xem tử vi để đoán mò Cần nắm vững thấu hiểu....hiên ngang đối diện !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,303,140