Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tập 05_4000 đến 5000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)

31/03/202223:54(Xem: 1855)
Tập 05_4000 đến 5000 Danh Hiệu Đức Phật trong Kinh Vạn Phật (bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang)
kinh-van-phat-ht-thich-tri-quang-1

 Kinh
Phật nói danh hiệu Phật
Dịch giả Hoa văn:
Bồ đề lưu chi
Dịch giả Việt văn:
Trưởng lão Tỷ kheo Trí quang


(100 thứ 41)

(4001) Kính lạy đức Phật danh hiệu biểu hiện khắp cả.

(4002) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(4003) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin xuất sắc. 

(4004) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng ấn định.

(4005) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thích nghi. 

(4006) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị tuệ giác. 

(4007) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin của công đức.

(4008) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không thể bị đánh bại.

(4009) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn diện. 

(4010) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(4011) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng vầng trăng. 

(4012) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cầu cho đời. 

(4013) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin hiến cúng. 

(4014) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái vui xuất sắc. 

(4015) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng của điều lành. 

(4016) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hổ thẹn và tài đức.

(4017) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực quan sát.

(4018) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai hùng. 

(4019) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết vĩ đại. 

(4020) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin toàn diện. 

(4021) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của thế giới khách thể.

(4022) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự mến thương xuất sắc. 

(4023) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành toàn diện. 

(4024) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác toàn diện. 

(4025) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn vĩ đại.

(4026) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vầng trăng. 

(4027) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành vững chắc. 

(4028) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên hiến cúng. 

(4029) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm kinh sợ những kẻ cần làm cho kinh sợ.

(4030) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự khen ngợi xuất sắc.

(4031) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành mọi công đức. 

(4032) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vững chắc.

(4033) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(4034) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vĩ đại.

(4035) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh cao độ.

(4036) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực to lớn.

(4037) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trong sạch một cách tuyệt đối.

(4038) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị ngọt của đức tin. 

(4039) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm theo tuệ giác vô thượng. 

(4040) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh và tư duy đều xuất sắc. 

(4041) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tột đỉnh. 

(4042) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đã hy vọng và hoàn thành mọi sự xuất sắc.

(4043) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh đa dạng của nhạc.

(4044) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến trọng nghĩa lý.

(4045) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đã tu hành theo đức tin. 

(4046) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch ái dục.

(4047) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống.

(4048) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của uy đức. 

(4049) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của đức tin.

(4050) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xứng đáng. 

(4051) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phóng ánh sáng. 

(4052) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn đối trị hoài nghi.

(4053) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thượng thặng. 

(4054) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rừng hoa.

(4055) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa công đức.

(4056) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ mọi sự tranh cãi.

(4057) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rộng và cao.

(4058) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tán dương. 

(4059) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương như không gian.

(4060) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của cam lộ.

(4061) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời tụ lại.

(4062) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của trăng.

(4063) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ chư thiên. 

(4064) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho người được sự thanh tịnh.

(4065) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đa năng.

(4066) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích thú và đáng nhìn.

(4067) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc của Ý thức vững chắc.

(4068) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mưa xuống nước ngọt.

(4069) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sự không sợ hãi. 

(4070) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của thiện căn.

(4071) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xuất sắc. 

(4072) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương xuất sắc.

(4073) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng khen cam lộ.

(4074) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen chánh pháp.

(4075) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm. 

(4076) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế gian tôn trọng.

(4077) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức xuất sắc.

(4078) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng di lưu. 

(4079) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý nghĩ thanh tịnh. 

(4080) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cao cả.

(4081) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bỏ hết oán thù.

(4082) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì cam lộ.

(4083) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa.

(4084) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tán dương. 

(4085) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cho người sự an toàn. 

(4086) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái oai của đạo đức.

(4087) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái tâm thanh tịnh.

(4088) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên hiến cúng.

(4089) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đã vượt qua bùn lầy.

(4090) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ sự chấp có.

(4091) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sen chánh pháp.

(4092) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại xuất sắc.

(4093) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đáng vui.

(4094) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh lửa. 

(4095) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là mến.

(4096) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mến thương. 

(4097) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vui mừng.

(4098) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thi ân bố đức một cách rộng lớn. 

(4099) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi chân thật.

(4100) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái trí không còn vướng mắc.


(100 thứ 42) 


(4101) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt uy đức.

(4102) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của trăng.

(4103) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh. 

(4104) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trang nghiêm. 

(4105) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt sự tự tại của cái vui.

(4106) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mầu nhiệm. 

(4107) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vắng lặng với trong sáng.

(4108) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch hoài nghi.

(4109) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không còn lầm lỗi. 

(4110) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành tựu mọi sự hạnh nguyện.

(4111) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể thanh tịnh. 

(4112) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mến thương không e ngại.

(4113) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của sự khen ngợi. 

(4114) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm vang lớn.

(4115) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo suy nghĩ.

(4116) Kính lạy đức Phật danh hiệu Suy nghĩ lớn.

(4117) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng thanh tịnh.

(4118) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại phấn chấn.

(4119) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vui thích.

(4120) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cách sống thanh tịnh.

(4121) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm thanh tịnh.

(4122) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái trí không nóng bực.

(4123) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cầu thích ứng.

(4124) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo tập trung tuệ giác. 

(4125) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin tưởng toàn diện. 

(4126) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức thiết thi.

(4127) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành trì bất tử.

(4128) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không cần giữ gìn mà vẫn thích đáng.

(4129) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời của sự hóa độ.

(4130) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống trong tư duy.

(4131) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin thượng đỉnh.

(4132) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tu ma na.

(4133) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của ánh sáng.

(4134) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hiếm có của công đức.

(4135) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa chánh pháp.

(4136) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức thanh tịnh. 

(4137) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm thanh tịnh. 

(4138) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nội tâm và ngoại hình đều như thiên nhân.

(4139) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của năng lực.

(4140) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái nhìn toàn diện.

(4141) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn thiên hiến cúng.

(4142) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đóa hoa ly nhiễm. 

(4143) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không gian.

(4144) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng uất di.

(4145) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không thể ví dụ.

(4146) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng gai góc.

(4147) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng thành trì giam giữ.

(4148) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng với sự mến thương.

(4149) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của giới luật.

(4150) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bình đẳng không đợi suy nghĩ.

(4151) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm tính không khiếp nhược.

(4152) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin của sự tinh tiến.

(4153) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thượng đỉnh.

(4154) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác đa văn.

(4155) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm trí vô ngại.

(4156) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không sợ hãi. 

(4157) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh cam lộ.

(4158) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời đa dạng.

(4159) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thông minh xuất sắc. 

(4160) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng kính và đáng tu theo.

(4161) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức  

(4162) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giữ gìn giác quan.

(4163) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự siêu thoát của thiền định. 

(4164) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại oai đức.

(4165) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương. 

(4166) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy là tin tưởng.

(4167) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cầu cống rất tốt. 

(4168) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng quan sát.

(4169) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác trên tầm lượng định. 

(4170) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức như cả ngàn mặt trời.

(4171) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trút bỏ gánh nặng.

(4172) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự tin tưởng. 

(4173) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở đâu cũng nghe tiếng.

(4174) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại. 

(4175) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô biên. 

(4176) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không vẩn đục.

(4177) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin cam lộ.

(4178) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt nhiệm mầu.

(4179) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành giải thoát. 

(4180) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng thích nhìn.

(4181) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thượng đỉnh.

(4182) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vĩ đại.

(4183) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối đại oai đức.

(4184) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ánh sáng.

(4185) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng hiến cúng. 

(4186) Kính lạy đức Phật danh hiệu Dồn chức uy đức của phước đức. 

(4187) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tướng mạo của đức tin.

(4188) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn lửa lớn.

(4189) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ứng với sự tin tưởng.

(4190) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo sống trong tư duy.

(4191) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu đề tha.

(4192) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của tuệ giác. 

(4193) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc khắp nơi.

(4194) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng mặt trời.

(4195) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuyết đề tha.

(4196) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh mắt sáng như lửa sáng.

(4197) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân mạnh như sư tử.

(4198) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng đáng với ánh sáng của sự thân thiết.

(4199) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh.

(4200) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đem lại hy vọng và vui thích.


(100 thứ 43)


(4201) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tĩnh lặng thượng thặng.

(4202) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của ngọc.

(4203) Kính lạy đức Phật danh hiệu Những bậc uy đức toàn thiện đều hiến cúng. 

(4204) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của mọi lỗ chân lông.

(4205) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thế gian tôn trọng.

(4206) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thiện hạnh thanh tịnh.

(4207) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức bồ đề tha.

(4208) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh mắt thích ứng.

(4209) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi vĩ đại.

(4210) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thành đạt nghĩa lý.

(4211) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn và mến thương. 

(4212) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma tư đa của chư thiên.

(4213) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xả bỏ những dòng nước tràn ngập.

(4214) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xả bỏ vàng ngọc và của quí.

(4215) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác thỏa mãn lòng người. 

(4216) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cầu cho người vượt qua.

(4217) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giải thoát và tài đức.

(4218) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi như mọi người.

(4219) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của ánh sáng.

(4220) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của từ bi.

(4221) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng xuất sắc. 

(4222) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tĩnh lặng. 

(4223) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt mến thương. 

(4224) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xa thi la.

(4225) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng bất tử.

(4226) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ưa thích chánh pháp. 

(4227) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng to lớn.

(4228) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô ngại. 

(4229) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của công đức.

(4230) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đóa hoa bất tử.

(4231) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy bình đẳng.

(4232) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng to lớn.

(4233) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương vị của công đức. 

(4234) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đủ cả mười đường.

(4235) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đủ loại.

(4236) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng.

(4237) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của mây.

(4238) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của công đức.

(4239) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của tư duy.

(4240) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vĩ đại.

(4241) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh rõ ràng. 

(4242) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xa rời chỗ dữ.

(4243) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đóa hoa của chư thiên. 

(4244) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt vui thích. 

(4245) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn to lớn cháy sáng.

(4246) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm không mù quáng 

(4247) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm vững chắc cho bao hy vọng.

(4248) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại bỏ mọi sự tà vọng.

(4249) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh hoa của sắc tướng. 

(4250) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng trên tầm tư duy thảo luận.

(4251) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện. 

(4252) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng mầu.

(4253) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính vui.

(4254) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng thanh tịnh.

(4255) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ xuất sắc.

(4256) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hiền hòa.

(4257) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh hoa của sự vững chắc.

(4258) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý vị của ánh sáng. 

(4259) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái đức của phước đức.

(4260) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức toàn hảo.

(4261) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích giải thoát. 

(4262) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời bỏ sông nước cuốn trôi.

(4263) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hóa giải oán thù.

(4264) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bỏ mà đi.

(4265) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(4266) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thức không dơ bẩn. 

(4267) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nhạc.

(4268) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tầm nhìn không thể ước lượng.

(4269) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành thích thú.

(4270) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng núi Diệu cao.

(4271) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ công đức. 

(4272) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng ưa thích.

(4273) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm tính cao rộng.

(4274) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên tin tưởng.

(4275) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị ngọt của sự tư duy. 

(4276) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thông minh. 

(4277) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn thượng thặng.

(4278) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý chí vững chắc.

(4279) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi đầy khí lực.

(4280) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt như cánh hoa sen.

(4281) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác bồ đề.

(4282) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của tiếng gầm tuyệt diệu. 

(4283) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng về sáu khả năng thần kỳ.

(4284) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực của uy đức. 

(4285) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhân loại ca tụng.

(4286) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự qui tụ của bông hoa xuất sắc.

(4287) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhục kế của bậc cao cả.

(4288) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không theo ai.

(4289) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm không e sợ.

(4290) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không khiếp sợ.

(4291) Kính lạy đức Phật danh hiệu Loại hết lo sợ hắc ám.

(4292) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vượt qua thủy triều dâng cao.

(4293) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(4294) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm tính hùng dũng.

(4295) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác giải thoát.

(4296) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không giành lấy và không ghét bỏ. 

(4297) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn từ hương liệu chiêm bặc.

(4298) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa xuất sắc.

(4299) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức Khéo suy nghĩ.

(4300) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng của uy đức thượng thặng.


(100 thứ 44)


(4301) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tin tưởng thiện căn của thế nhân.

(4302) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác nhiệm mầu. 

(4303) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được tin tưởng một cách hiền lành và vui mừng.

(4304) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tươi sáng. 

(4305) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đóa hoa của nhân loại.

(4306) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lành.

(4307) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức hơn hết.

(4308) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa đủ loại.

(4309) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc thượng đỉnh.

(4310) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức không gian.

(4311) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chư thiên tin tưởng.

(4312) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái cầu đáng kính.

(4313) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(4314) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối lượng vĩ đại.

(4315) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rất có năng lực. 

(4316) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đất của tuệ giác.

(4317) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức tột đỉnh.

(4318) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác như núi chúa.

(4319) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thăng hoa một cách siêu tốc.

(4320) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thăng hoa một cách nhiệm mầu.

(4321) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thiết một cách xuất sắc.

(4322) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch hoài nghi.

(4323) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm thích đáng.

(4324) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm thượng đỉnh.

(4325) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính nết không ưa tranh chấp. 

(4326) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức tu hành.

(4327) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm chí đại tinh tiến.

(4328) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đốt lên mọi nguồn ánh sáng.

(4329) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của sự chế ngự thân tâm.

(4330) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành với tâm trí sâu xa.

(4331) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm hiếm có.

(4332) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay hương thơm.

(4333) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tĩnh lặng.

(4334) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm thức nhiệm mầu. 

(4335) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trang hoàng.

(4336) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm thượng thặng.

(4337) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức đồng nhất tuệ giác.

(4338) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh thanh tịnh của núi công đức. 

(4339) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chế ngự và tập trung.

(4340) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin nhiệm mầu.

(4341) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy của vầng trăng.

(4342) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của công đức chúa tể.

(4343) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy lực của chánh pháp không chấp nhận những gì phi chánh pháp.

(4344) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phấn chấn loại hết mọi sự hoài nghi.

(4345) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xứng đáng.

(4346) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chế ngự các giác quan.

(4347) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi lên.

(4348) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(4349) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tâm trí cam lộ.

(4350) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thượng đỉnh của mọi chúng sinh.

(4351) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhục kế thanh tịnh.

(4352) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng không thể bị đánh bại.

(4353) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức tin toàn diện. 

(4354) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trang nghiêm.

(4355) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời cam lộ.

(4356) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn hơn hết.

(4357) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng thượng đỉnh.

(4358) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng quí báu.

(4359) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện.

(4360) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tối thượng.

(4361) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua dồn chứa một cách xuất sắc và thượng hạng về ánh sáng toàn diện.

(4362) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu hiện toàn diện.

(4363) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường toàn diện. 

(4364) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa hơn hết.

(4365) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại đẩy tới bánh xe chánh pháp.

(4366) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh ngàn lần tự tại.

(4367) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về ngàn âm thanh không dơ bẩn. 

(4368) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về ngàn âm thanh không sợ hãi.

(4369) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về ngàn uy đức không dơ bẩn.

(4370) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về năm trăm âm thanh mặt trời. 

(4371) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tự tại về năm trăm nhạc khí.

(4372) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng của rồng mặt trời.

(4373) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng hết sạch sợ hãi. 

(4374) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ ánh sáng nhiệm mầu.

(4375) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh phi ánh sáng.

(4376) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh xứng với sự tự tại. 

(4377) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh nổi tiếng của chánh pháp nhiệm mầu.

(4378) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về kho tàng xuất sắc.

(4379) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của ý thức ngoài tầm nghĩ và bàn.

(4380) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.

(4381) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa tự tại. 

(4382) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua dũng mãnh về ngọn cờ tự tại của tuệ giác ly nhiễm. 

(4383) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngoài tầm tư duy và lượng định.

(4384) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tuệ giác. 

(4385) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ cao của tuệ giác.

(4386) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả của tuệ giác.

(4387) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về âm thanh đại tinh tiến. 

(4388) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại di lưu xuất sắc. 

(4389) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về tiếng gầm rất hay và không dơ bẩn, về hạt giống tuệ giác trong sự tự tại tu hành và biểu lộ.

(4390) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biển cả của công đức chiến thắng. 

(4391) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua năng lực của tuệ giác hoàn thành.

(4392) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của ba mươi bảy thành phần tuệ giác xuất sắc.

(4393) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại được dồn lại của sự chiến thắng hắc ám.

(4394) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác được dồn lại bởi sự xuất sắc của bông hoa.

(4395) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sư tử kim cương. 

(4396) Kính lạy đức Phật danh hiệu Giới luật thượng thặng.

(4397) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cát tường thượng thặng.

(4398) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng vô biên.

(4399) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sư tử vui mừng.

(4400) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự dồn lại của tuệ giác vô tận. 


(100 thứ 45) 


(4401) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm quí báu.

(4402) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác ba la bà.

(4403) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng oai hùng. 

(4404) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức của tuệ giác. 

(4405) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mưa hoa của chánh pháp. 

(4406) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xó năng lực làm ra ánh sáng. 

(4407) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cao.

(4408) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đặc tính không dơ bẩn của chánh pháp nhiệm mầu và tối thượng. 

(4409) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm tự tại và còn mắt không dơ bẩn. 

(4410) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại trở ngại cho những thứ cần trở ngại.

(4411) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của năng lực không bị chướng ngại.

(4412) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực phước đức và tuệ giác của chính bản thân.

(4413) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái áo tuệ giác.

(4414) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại. 

(4415) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn bất tận. 

(4416) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác qui tụ.

(4417) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại di lưu.

(4418) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời. 

(4419) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tạo ra sự trang hoàng của công đức. 

(4420) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ hoa.

(4421) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức. 

(4422) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của công đức xóa tan hắc ám.

(4423) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua công đức. 

(4424) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ chánh pháp. 

(4425) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về âm thanh.

(4426) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại giám hộ.

(4427) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cang mật tích.

(4428) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc tự tại.

(4429) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ đẹp.

(4430) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại núi.

(4431) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây nhạc.

(4432) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của chánh pháp. 

(4433) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la. 

(4434) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vững chắc về công đức toàn diện.

(4435) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương. 

(4436) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo ở.

(4437) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo đến.

(4438) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn thượng hạng của ngọn cờ cao.

(4439) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi của tuệ giác. 

(4440) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vững chắc.

(4441) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng là rải chánh pháp ra.

(4442) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chiến thắng kêu ngạo.

(4443) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn công đức.

(4444) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác. 

(4445) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng tuệ giác.

(4446) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua không sợ hãi. 

(4447) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tập trung vào ngọn cờ của âm thanh tuệ giác.

(4448) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây đèn kim cương.

(4449) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tôn nghiêm.

(4450) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hàng ngủ thượng đỉnh.

(4451) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức khéo an trú.

(4452) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua trăng.

(4453) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tuần tự chiến thắng.

(4454) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại vững chắc.

(4455) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi oai nghiêm.

(4456) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng xuất sắc na la diên.

(4457) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng tập hợp ngọc.

(4458) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng thọ đề.

(4459) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nổi tiếng của tinh tú đa dạng.

(4460) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vững chắc về năng lực công đức. 

(4461) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tuyệt diệu.

(4462) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên. 

(4463) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phạn hạnh xuất sắc. 

(4464) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vùng đất vững chắc.

(4465) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cả ngàn hương thơm.

(4466) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sen hồng xuất sắc.

(4467) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của vầng ánh sáng.

(4468) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng của lửa.

(4469) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sen hồng đầy hương thơm.

(4470) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đi mau đến tuệ giác của biển cả công đức vô biên.

(4471) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh diêm phù.

(4472) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ của núi công đức. 

(4473) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng.

(4474) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng gầm.

(4475) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức của hoa.

(4476) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hạt giống hương lành.

(4477) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại đức vua uy đức về phẩm chất cam lộ của đạo lý vô ngã.

(4478) Kính lạy tám ngàn đức Phật cùng danh hiệu Thời đại đức vua uy đức về phẩm chất cam lộ của đạo lý vô ngã.

(4479) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chánh pháp.

(4480) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại giải thoát của rồng.

(4481) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa kim cương. 

(4482) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tiếng gầm tự tại của rồng.

(4483) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc dồn lại.

(4484) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa chiếu sáng.

(4485) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương của lửa.

(4486) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tu ma na.

(4487) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua núi.

(4488) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt cho trần gian.

(4489) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của sự thanh tịnh.

(4490) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình ảnh diêm phù đàn.

(4491) Kính lạy đức Phật danh hiệu Căn bản thượng thặng.

(4492) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc.

(4493) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng biển.

(4494) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năng lực vững chắc.

(4495) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc ly nhiễm thượng thặng  

(4496) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc ly nhiễm tự tại.

(4497) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu lân.

(4498) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi oai nghiêm.

(4499) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tuệ giác.

(4500) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phật nghe.


(100 thứ 46)


(4501) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rộng lớn và xuất sắc.

(4502) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.

(4503) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.

(4504) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại tự tại. 

(4505) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đời sống tĩnh lặng. 

(4506) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay vui mừng.

(4507) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ni câu luật.

(4508) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt vàng.

(4509) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hiến cúng. 

(4510) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời vui mừng.

(4511) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu. 

(4512) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt toàn thiện. 

(4513) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh thượng đỉnh.

(4514) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bậc thánh thanh tịnh. 

(4515) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm. 

(4516) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thấy nghĩa lý.

(4517) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự vui mừng.

(4518) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xứng với sự xuất sắc.

(4519) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đáng vui mừng.

(4520) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương lành.

(4521) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đi mau.

(4522) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt tuyệt diệu.

(4523) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc toàn thiện.

(4524) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu theo nghĩa lý.

(4525) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức toàn thiện. 

(4526) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ mầu.

(4527) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ vàng.

(4528) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt lành.

(4529) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thanh tịnh của chư thiên.

(4530) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thâu đầu đàn.

(4531) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn thiện. 

(4532) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ tỳ lưu la.

(4533) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tỳ lâu bác xoa.

(4534) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh Phạn thiên. 

(4535) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành xuất sắc.

(4536) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc. 

(4537) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không dơ bẩn. 

(4538) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma ni bạt đà.

(4539) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ma lê chi.

(4540) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ma lê chi.

(4541) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực làm cho người trở thành thánh.

(4542) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh tự tại.

(4543) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành sự tán dương.

(4544) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa của sự hoàn thành xuất sắc.

(4545) Kính lạy đức Phật danh hiệu Câu tô ma.

(4546) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động. 

(4547) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.

(4548) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của nhạc.

(4549) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực làm ra ánh sáng.

(4550) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phẩm chất của rồng. 

(4551) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng kim cương. 

(4552) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xứng đáng. 

(4553) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua oai như mãnh hổ.

(4554) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tột đỉnh.

(4555) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phát khởi mọi sự tu hành.

(4556) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự hoàn thành của tuệ giác. 

(4557) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của hương thơm.

(4558) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng na la diên.

(4559) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lửa.

(4560) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc trong việc dẹp bỏ dơ bẩn. 

(4561) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của lọng ngọc. 

(4562) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của núi non.

(4563) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng ngọc.

(4564) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại về ngọn cờ phấn chấn oai hùng.

(4565) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mắt rộng, rễ chắc.

(4566) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của thế giới. 

(4567) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của sự hết sạch mọi sự sợ hãi và những phiền não tùy thuộc.

(4568) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa nở Lô xá na.

(4569) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng thơm ngát.

(4570) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua uy đức của công đức không dơ bẩn.

(4571) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(4572) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.

(4573) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa của âm thanh vui thích tự tại.

(4574) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời tuệ giác.

(4575) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rồng gầm.

(4576) Kính lạy đức Phật danh hiệu Răng kim cương. 

(4577) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trăng. 

(4578) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại xuất sắc. 

(4579) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trên tầm nghĩ bàn.

(4580) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lửa xuất sắc.

(4581) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ vui mừng. 

(4582) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại không sợ hãi. 

(4583) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kiến thức di lưu. 

(4584) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hình tượng tuệ giác. 

(4585) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt không dơ bẩn. 

(4586) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đặc tính xuất sắc của sự không lo sợ.

(4587) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm tự tại của chánh pháp. 

(4588) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la tự tại của chánh pháp. 

(4589) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực dũng mãnh. 

(4590) Kính lạy đức Phật danh hiệu Na la diên.

(4591) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng khéo lý giải.

(4592) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc qui tụ.

(4593) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực công đức.

(4594) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng lửa.

(4595) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú nổi tiếng.

(4596) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vững chắc của năng lực công đức. 

(4597) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực của tiếng gầm mầu nhiệm.

(4598) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la xuất sắc và thông minh.

(4599) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tự tại của uy đức. 

(4600) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của âm thanh mầu nhiệm.


(100 thứ 47)


(4601) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của rồng thiêng và tay ngọc.

(4602) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự bình đẳng tự tại của tiếng mây chánh pháp gầm lên.

(4603) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ngọc. 

(4604) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ánh sáng tuyệt diệu. 

(4605) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng đa la oai hùng.

(4606) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng toàn diện.

(4607) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa thanh tịnh.

(4608) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực phấn chấn của ca la tì la.

(4609) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn chánh pháp mau chóng đốt lên.

(4610) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu thượng đẳng và siêu đẳng.

(4611) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh nổi tiếng.

(4612) Kính lạy đức Phật danh hiệu Âm thanh Phạn vương Đế thích.

(4613) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết rồi mọi sự bức xúc tức bực.

(4614) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vững chắc tỳ sa môn.

(4615) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá hủy cung điện ma vương.

(4616) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la.

(4617) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng đại phấn chấn.

(4618) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.

(4619) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàn hương.

(4620) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua di lưu.

(4621) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thọ đề với câu la dà vững chắc. 

(4622) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực phấn chấn của tuệ giác. 


(21)

(4623) Kính lạy hai vạn đức Phật cùng danh hiệu Đèn trăng cháy sáng. 

(4624) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cơ thể không dơ bẩn.

(4625) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng sen hồng.

(4626) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi xuất sắc của hoa.

(4627) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hoa.

(4628) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ nổi tiếng. 

(4629) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hoàng kim diêm phù.

(4630) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm của trầm đàn và lá đa ma la bạt.

(4631) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của tuệ giác đại thông suốt.

(4632) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động.

(4633) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi di lưu.

(4634) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm oai hùng.

(4635) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ oai hùng. 

(4636) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ở trong không gian. 

(4637) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường nhập niết bàn.

(4638) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ Đế thích.

(4639) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ Phạn vương.

(4640) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu bất tận. 

(4641) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo hóa độ.

(4642) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm thông suốt của trầm đàn và lá đa ma la bạt.

(4643) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại di lưu.

(4644) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn mây.

(4645) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua mây tự tại.

(4646) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cao nhất thế gian.

(4647) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phá nát mọi sự sợ hãi. 

(4648) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thích ca mâu ni. 

(4649) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp. 

(4650) Kính lạy đức Phật danh hiệu Năm trăm ánh sáng trải ra khắp nơi. 

(4651) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực thông suốt của tuệ giác như biển cả bảo trì.

(4652) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bảy bước đi trên bảy sen hồng bằng ngọc.

(4653) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ hai ngàn loại ngọc.

(4654) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhiều loại ngọc.

(4655) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ai cũng mến và nhìn.

(4656) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ đủ cả trăm ngàn ánh sáng.

(4657) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngàn lần hai mươi ức tiếng gầm kinh động.

(4658) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng từ trăm lần hai mươi ức đôi vầng nhật nguyệt.

(4659) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn cháy sáng từ trăm lần hai mươi ức âm thanh tuyệt diệu.

(4660) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua trăm lần hai mươi ức âm thanh của mây.


(22)

(4661) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua cao tột về uy đức quí báu. 

(4662) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thặng vì như mặt trăng trong và mặt trời sáng.

(4663) Kính lạy đức Phật danh hiệu Con mắt nhìn suốt như ngôi sao chúa tể và lớn như cánh hoa sen.

(4664) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng trống mầu nhiệm của mây.

(4665) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng gầm của nước được bảo trì.

(4666) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông suốt của hương thơm bông hoa và của sao vua về âm thanh. 

(4667) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cây chúa sa la.

(4668) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn. 

(4669) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu.

(4670) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thông suốt của hoa kết vòng và hoa đất rừng.

(4671) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng quí báu được làm ra bởi cả hai vầng trời trăng. 

(4672) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng quí báu của công đức.

(4673) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rừng ngọc.

(4674) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua mây.

(4675) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng xuất sắc của lọng ngọc.

(4676) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái thấy toàn diện. 

(4677) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của công đức. 

(4678) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của âm thanh oai hùng. 

(4679) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự biểu hiện quí như ngọc dồn lại.

(4680) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vui thích, vững chắc.

(4681) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức đại tuệ giác.

(4682) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sống lâu bất tận.

(4683) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động. 

(4684) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của hương thơm.

(4685) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ngọc.

(4686) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành chánh pháp.

(4687) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái lọng chúa tể.

(4688) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua ngọc như ý.

(4689) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trăng.

(4690) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng mặt trời.

(4691) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của tập thể âm thanh. 

(4692) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khéo thức tỉnh. 

(4693) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di. 

(4694) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực làm cho ly nhiễm.

(4695) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua xuất sắc của trăng thanh và sen hồng quí báu.

(4696) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động. 

(4697) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thỏa mãn khắp cả.

(4698) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vô tận.

(4699) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ ngọc.

(4700) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nổi tiếng khiêm tốn và phấn chấn.


(100 thứ 48)


(4701) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ thật.

(4702) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng ánh sáng không dơ bẩn. 

(4703) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây giữ cho.

(4704) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực dũng mãnh.

(4705) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua núi cao và xuất sắc.

(4706) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng thượng hạng.

(4707) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể thượng hạng.

(4708) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự nhiệm mầu quí báu và đa số.

(4709) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thượng hạng về núi của kho tàng xuất sắc.

(4710) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc về phong cách chư tiên và ý thức hùng dũng.

(4711) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng cam lộ.

(4712) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua của tiếng trống mầu nhiệm.

(4713) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời với mặt trăng.

(4714) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng ngọc duy nhất.

(4715) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ánh sáng phấn chấn và trải khắp.

(4716) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực làm cho người thành thánh.

(4717) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động. 

(4718) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua nổi tiếng về ánh sáng không dơ bẩn.

(4719) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được trang hoàng bằng chín ngàn pháp môn.

(4720) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lọng vàng của ngọc như ý.

(4721) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tinh tú.

(4722) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoan hỷ tột độ như núi cao.

(4723) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối hoa ba mươi bảy thành phần tuệ giác.

(4724) Kính lạy đức Phật danh hiệu Có năng lực khơi lên sự tu hành.

(4725) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của ngọc.

(4726) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như ngọc.

(4727) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối cao.

(4728) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(4729) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc đến.

(4730) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc cao.

(4731) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không xao động. 

(4732) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc. 

(4733) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại quang minh.

(4734) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không thể lượng định.

(4735) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không thể tư duy mô tả.

(4736) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại ca tụng.

(4737) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc chiếu.

(4738) Kính lạy đức Phật danh hiệu Được đại vô úy.

(4739) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng ngọc.

(4740) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh vô biên.

(4741) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tiếng nói của trăng.

(4742) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ca tụng vô biên.

(4743) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng thanh tịnh.

(4744) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh. 

(4745) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không dơ bẩn. 

(4746) Kính lạy đức Phật danh hiệu Quí báu vô biên.

(4747) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng xuất sắc.

(4748) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể xuất sắc. 

(4749) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sắc tướng hoàng kim. 

(4750) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng nói Phạn thiên.

(4751) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng hoàng kim. 

(4752) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của hoàng kim.

(4753) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua rồng tự tại.

(4754) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của hương thơm hoa màu hoàng kim.

(4755) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua vững chắc.

(4756) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của phong cách chư tiên rất vững và rất mạnh.

(4757) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc như ý của kho tàng xuất sắc.

(4758) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô lượng hương thơm và ánh sáng.

(4759) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh oai hùng. 

(4760) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đạt đến cấp độ rốt ráo của sự tu hành tinh tiến với khí thế lớn lao.

(4761) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác vững chắc.

(4762) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng trống tuyệt diệu.

(4763) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng nhiệm mầu.

(4764) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa xuất sắc.

(4765) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng cho đời.

(4766) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa.

(4767) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng ngọc. 

(4768) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác không dơ bẩn.

(4769) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thường niết bàn.

(4770) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vô số ánh sáng hoa ngọc.

(4771) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khí lực núi tu di. 

(4772) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa ngọc. 

(4773) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khối ngọc qui tụ.

(4774) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì là nơi cư trú quí báu của pháp luân không thoái lui.

(4775) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức trải khắp như sự thanh tịnh lô xá na.

(4776) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng của đôi vầng nhật nguyệt. 

(4777) Kính lạy đức Phật danh hiệu Di lưu. 

(4778) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại di lưu. 

(4779) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thời đại tu di.

(4780) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt hương thơm.

(4781) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm hoàn thành. 

(4782) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương di lưu. 

(4783) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng thanh tịnh.

(4784) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng đỉnh của chánh pháp.

(4785) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tự tại của hương thơm.

(4786) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc như ý rất lớn.

(4787) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương thơm.

(4788) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của lửa.

(4789) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng cam lộ.

(4790) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng. 

(4791) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn trăng.

(4792) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng chiếu sáng.

(4793) Kính lạy đức Phật danh hiệu Qui tụ âm thanh. 

(4794) Kính lạy đức Phật danh hiệu Việc làm xuất sắc.

(4795) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lắm loại ngọc.

(4796) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như sư tử gầm.

(4797) Kính lạy đức Phật danh hiệu Như tiếng gầm của sư tử.

(4798) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị tiên hùng dũng.

(4799) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vui mừng như kim cương. 

(4800) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hộ trì cho tất cả.


(100 thứ 49)


(4801) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết sạch hoài nghi.

(4802) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bà con của lửa ngọn quí báu.

(4803) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không còn lo sợ.

(4804) Kính lạy đức Phật danh hiệu Duy trì tốc lực tu chứng và hóa độ.

(4805) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nỗi mừng mầu nhiệm.

(4806) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của sự tự tại.

(4807) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh vô biên.

(4808) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tác phẩm của đèn sáng.

(4809) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(4810) Kính lạy đức Phật danh hiệu A di đà.

(4811) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lời nói của sự lý giải.

(4812) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh của sự lý giải.

(4813) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tiếng gầm của kho tàng xuất sắc được dồn lại.

(4814) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự chiến thắng vững chắc như kim cương. 

(4815) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh trăng ngọc.

(4816) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa quí báu.

(4817) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự vững chắc thượng đỉnh.

(4818) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bước đi với sen hồng bằng ngọc. 

(4819) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc. 

(4820) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng ngọc vàng.

(4821) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của bao nỗi thích thú, vui mừng và hy vọng.

(4822) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc trên tầm lượng định. 

(4823) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo qua niết bàn.

(4824) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bàn tay tự tại của bậc ly nhiễm.

(4825) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự ly ngôn và sự phân biệt.

(4826) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của mặt "bất không".

(4827) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc nhiệm mầu của trăng.

(4828) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc thọ đề.

(4829) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng không gian.

(4830) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ giao xen của sự thanh tịnh và không dơ bẩn.

(4831) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua khéo ở nơi kho tàng thiện căn.

(4832) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc vì hoàn thành mọi nghĩ lý.

(4833) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc thanh tịnh của công đức tuệ giác.

(4834) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ thanh tịnh của sự khéo thuyết pháp.

(4835) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc thượng đỉnh của kho tàng lưu ly.

(4836) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự phấn chấn của công đức phổ cập.

(4837) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự cư trú quí báu ở nơi công đức khéo thanh tịnh.

(4838) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc vì tâm thanh tịnh của ánh sáng quí báu.

(4839) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc thượng hạng như hoàng kim thượng hạng.

(4840) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trăng xuất sắc.

(4841) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc phấn chấn của sen hồng tối thượng.

(4842) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sen hồng tối thượng.

(4843) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì sự hoàn thành quí báu.

(4844) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ của ánh điện.

(4845) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua cao cả của ánh điện.

(4846) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua đa la.

(4847) Kính lạy đức Phật danh hiệu Nhiệm mầu xuất sắc. 

(4848) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sấm sét bừng sáng cả không gian.

(4849) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành mọi công đức. 

(4850) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của cờ cao đầy cát tường.

(4851) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lộng lẫy vì bảo trì sự giao xen với nhau của mọi thứ ngọc.

(4852) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh tự tại vì uy đức của tuệ giác với ánh ngọc trang trí.

(4853) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại phấn chấn thông suốt của bông hoa.

(4854) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua sa la nở hoa.

(4855) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng thanh tịnh.

(4856) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua âm thanh tự tại của vầng trăng tuệ giác khéo tĩnh lặng.

(4857) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tinh tiến đứng vững qua thời kỳ vô số.

(4858) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn lửa đối trị tâm thức nổi sóng.

(4859) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua ngọn cờ công đức của núi.

(4860) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi cờ chánh pháp.

(4861) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi tu di. 

(4862) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại dũng mãnh của công đức.

(4863) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua tĩnh lặng.

(4864) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua thanh tịnh.

(4865) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi ca tụng.

(4866) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của núi cao công đức.

(4867) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời. 

(4868) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt vầng trăng. 

(4869) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hết nỗi sợ hãi về không gian.

(4870) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng toàn diện.

(4871) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành đạo đức khuôn mẫu.

(4872) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khuôn mặt của biển lặng.

(4873) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc. 

(4874) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây xuất sắc. 

(4875) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn của chánh pháp. 

(4876) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của núi.

(4877) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa sinh ra.

(4878) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại bi. 

(4879) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bông hoa vạn hữu.

(4880) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cờ hoa.

(4881) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức tối cao.

(4882) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác tối cao.

(4883) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác.

(4884) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý nghĩa của Tâm.

(4885) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tự tại.

(4886) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức chư thiên xuất sắc.

(4887) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự mau chóng.

(4888) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ngọn cờ ánh sáng. 

(4889) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với uy đức cao cả.

(4890) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoa tươi sáng.

(4891) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn quí báu. 

(4892) Kính lạy đức Phật danh hiệu Núi công đức. 

(4893) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thật của ngọc.

(4894) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của biển công đức.

(4895) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp.

(4896) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đài Hoa xuất sắc.

(4897) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vầng trăng cho đời.

(4898) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mặt trời của con mắt.

(4899) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của hương thơm. 

(4900) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự thượng thặng của núi ngọc như ý cao lớn. 


(100 thứ 50) 


(4901) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua càn thát bà.

(4902) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sinh mạng của ánh sáng. 

(4903) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của kho tàng ngọc như ý.

(4904) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của uy đức như núi.

(4905) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rời đi với sắc tướng tĩnh lặng.

(4906) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kết quả tu hành biểu hiện nơi khuôn mặt.

(4907) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác rộng lớn. 

(4908) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc. 

(4909) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc quan trọng của không gian.

(4910) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sắc tướng tuyệt diệu 

(4911) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của hạnh luân.

(4912) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tự tại.

(4913) Kính lạy đức Phật danh hiệu Phong cách na la diên.

(4914) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của núi tu di.

(4915) Kính lạy đức Phật danh hiệu Bánh xe vận chuyển của công đức.

(4916) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua núi.

(4917) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không ai hơn được.

(4918) Kính lạy đức Phật danh hiệu Uy đức của sự thích thú.

(4919) Kính lạy đức Phật danh hiệu Rừng cây.

(4920) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kho tàng của rừng cây sa la.

(4921) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể tự tại trong đời.

(4922) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng gương soi.

(4923) Kính lạy đức Phật danh hiệu Khơi dậy sự chân thật.

(4924) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của trạng huống tự tại.

(4925) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng công đức. 

(4926) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của uy đức như trời đất.

(4927) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng chánh pháp nơi thân thể.

(4928) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của sự xuất sắc. 

(4929) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý của tiếng gầm vững mạnh.

(4930) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của cờ cao.

(4931) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức của đức tin.

(4932) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh ngọc.

(4933) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thanh tịnh xuất sắc.

(4934) Kính lạy đức Phật danh hiệu âm thanh không gian.

(4935) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thặng vì là ảnh tượng của đài gương không gian.

(4936) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của cái vầng chiếu soi.

(4937) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đầy đủ chi tiết của đạo đức khuôn mẫu.

(4938) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.

(4939) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý nghĩa của ngọn cờ cao lớn. 

(4940) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đèn sáng trong không gian.

(4941) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự không bịnh tật. 

(4942) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác chiếu soi.

(4943) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác sáng tỏ.

(4944) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của ánh sáng phước đức.

(4945) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính thượng thặng của sự tĩnh lặng.

(4946) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự xuất sắc của mây đại từ bi.

(4947) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức của ánh sáng năng lực. 

(4948) Kính lạy đức Phật danh hiệu Biểu hiện sắc tướng của hết thảy chúng sinh. 

(4949) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự vượt lên.

(4950) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của sự tu hành. 

(4951) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đàm mô kiệt.

(4952) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tu hành xuất sắc mau như gió.

(4953) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ thanh tịnh.

(4954) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc với cái lọng mầu nhiệm.

(4955) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thượng thặng vì là ảnh tượng của đài gương thời gian.

(4956) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ảnh tượng trong gương cũng vững chắc. 

(4957) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ảnh tượng trong gương cũng xuất sắc. 

(4958) Kính lạy đức Phật danh hiệu Kim cương xuất sắc. 

(4959) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc với thân thể vững chắc và nguy nga như núi tu di.

(4960) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của ngọn cờ hoàng kim.

(4961) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tuệ giác của chánh pháp nơi thân thể.

(4962) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ánh sáng của ngọn đèn được tuệ giác đốt lên.

(4963) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì tuệ giác rộng lớn.

(4964) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức và trí tuệ thế gian mà làm theo việc làm của chánh pháp.

(4965) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ý thức và trí tuệ đều đúng với khuôn dấu của chánh pháp.

(4966) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì ý thức và trí tuệ đều như biển cả của chánh pháp.

(4967) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản của chánh pháp. 

(4968) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tài sản rất tôn quí 

(4969) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của phước đức.

(4970) Kính lạy đức Phật danh hiệu Chuyển đẩy bánh xe chánh pháp một cách xuất sắc. 

(4971) Kính lạy đức Phật danh hiệu Mây.

(4972) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn đèn của đức tính nhẫn nhục.

(4973) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ý thức của uy đức xuất sắc.

(4974) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng làm tĩnh lặng tức khắc.

(4975) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đại nguyện làm xuất sắc tức khắc.

(4976) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọn cờ không thể bị đánh bại.

(4977) Kính lạy đức Phật danh hiệu Lửa ngọn của tuệ giác. 

(4978) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính xuất sắc của sự hoàn thành.

(4979) Kính lạy đức Phật danh hiệu Sự tự tại của chánh pháp. 

(4980) Kính lạy đức Phật danh hiệu Cái ý thức không dễ hoàn thành.

(4981) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng của âm thanh vững chắc và của ngôn ngữ thế gian.

(4982) Kính lạy đức Phật danh hiệu Xuất sắc vì mọi âm thanh đều phát thanh.

(4983) Kính lạy đức Phật danh hiệu Công đức của sự tự tại. 

(4984) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hoàn thành ý thức tự tại. 

(4985) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vị trời của đạo đức khuôn mẫu.

(4986) Kính lạy đức Phật danh hiệu Không bỏ rơi.

(4987) Kính lạy đức Phật danh hiệu Theo lòng người. 

(4988) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân thể bình đẳng. 

(4989) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thân làm xuất sắc.

(4990) Kính lạy đức Phật danh hiệu Làm xuất sắc.

(4991) Kính lạy đức Phật danh hiệu Tính tự tại.

(4992) Kính lạy đức Phật danh hiệu Vua núi.

(4993) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ánh sáng tuệ giác.

(4994) Kính lạy đức Phật danh hiệu Trang hoàng bằng ngàn ức ngọc quí.

(4995) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc xuất sắc.

(4996) Kính lạy đức Phật danh hiệu Đức vua của đức tin.

(4997) Kính lạy đức Phật danh hiệu Ngọc dồn lại. 

(4998) Kính lạy đức Phật danh hiệu Hương thơm tự tại. 

(4999) Kính lạy đức Phật danh hiệu Thuần hóa oán thù. 

(5000) Kính lạy đức Phật danh hiệu An toàn.

____

Đánh máy: đệ tử Tịnh Bảo Loan Phan
***


A Di Da Land-1
facebook
youtube

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567