Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách cúng dường Hành Hương Ấn Độ 2016

20/11/201612:39(Xem: 5734)
Danh sách cúng dường Hành Hương Ấn Độ 2016

 

Danh sách Phật tử cúng dường Ấn Độ
 

 * Cúng Dường các Chùa tại Ấn Độ

 1. Cụ bà Viên Huệ:$1000
 2. Cụ bà Thanh Hảo: $300
 3. Cụ bà Tâm Thái: $100
 4. Đồng Ngọc Minh: $3000
 5. Nguyên Như: $100
 6. Quảng Hạnh: $100
 7. Quảng Niệm: $100
 8. Nguyên Nhật Định: $100
 9. Mr Dũng: $50
 10. Chiếu Ảnh: $500
 11. Đồng Hồng: $300
 12. Vạn Tuệ: $150
 13. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NN Khánh:$200
 14. Quảng Kim: $200
 15. Tâm Liên: $100
 16. Tâm Từ + Nguyên Thanh: $300
 17. Nguyên Pháp & Nguyên Điệp:$200
 18. Thúy Phượng: $100
 19. Bích Ngọc: $100
 20. Gd Thiện Minh: $400
 21. Nhóm từ thiện Kêt Thiện Duyên: $100
 22. Lưu Tuyết Nghi: $100
 23. Diệu Quý: $200
 24. Thiện Hương: $150
 25. Thiện Khai: $100
 26. Thiện Tấn: $100
 27. Thiện Cương: $100
 28. Nguyễn Thị Ngọc Sương: $100
 29. Trần Thị Tấn:         $30
 30. Nguyễn Hửu Hồng Thọ:          $10
 31. Nguyễn Hửu Hồng Phúc : $10
 32. Tâm Bình + Tâm Chánh:     $50
 33. Quảng Thiện Duyên, Quảng Thiện Hùng, Quảng Thiện Hỷ, Quảng Thiện Khánh : $200
 34. Lâm Ngọc Loan: $100
 35. GĐ Minh Trí + Huệ Hòa: Nguyễn Thị Phải, Cao Minh Toàn + Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Trần Vĩ + Lê Thị Cẩm Tú, Trinh Như Ngoc, Trịnh Thị Thu Hồng, Trịnh Thị Thu Trang, Trịnh Nhất Gia, Trịnh Nhất Đạo, Trịnh Nhất Từ, Trịnh Nhất Thứ:           $1,000
 36. Minh Tòng + Đồng Thuận Thư :  $150
 37. Nhật Lý + Thanh Uyên:   $300
 38. Tâm Quang :            $200
 39. Châu + Bích: $100
 40. Trinh + Sâm: $200
 41. Nguyên Hải:           $5000 Rupees
 42. Minh Trí + Huệ Hòa: $500
 43. Nguyên Nguyên:       $300 US
 44. Nguyên Bảo Châu  :      $500 US
 45. Nguyên Phước:        $500 US
 46. HT Trường Sanh:        $500 US
 47. Viên Hoàn:               $100
 48. Tâm Hạnh:             $100
 49. Đặng Ngọc Quý:          $100
 50. Đặng Ngọc Hiền:     $100
 51. Nguyên Trâm:         $300
 52. Ông bà Nguyễn Quanh Anh: $100
 53. Nguyễn Đúc Ngộ:           $300
 54. Diệu Liên:                   $100
 55. Hải Châu:                 $100 US
 56. GD Nguyên An:         $200 US
 57. Thân Ưu:                 $100 US
 58. Tony Thạch:                  $200
 59. Quảng Thiện Từ:         $1,000
 60. Khải Trịnh - Chúc Phát:  $200 US
 61. Đồng Thanh Minh:  $200
 62. Chị Nhung:    $50
 63. Tâm Thuận :  $100
 64. Ngọc Đăng:  $50
 65. Minh Phương (Tâm Hương): $100
 66. Tô Nhật Quyên :     $500
 67. Nguyên Hưng:         $200
 68. Phượng + Hà:        $100
 69. Lý Tố Lang:           $100
 70. Cô Trinh (Trí Ngọc): $100
 71. Diệu Âm:             $100
 72. Thiên An + Thiện Lạc: $2,000
 73. Tâm Bình: $100
 74. Tâm Chánh: $100
 75. Chou Kho Chung: $100 US
 76. GD Chou Kho Chung +friends: $270
 77. Sun Li Bin family, Sun Win Ting family, Li Xin family & Yu Fu Xi family:  $100
 78. Li Xen: $300
 79. Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma
 80. Cụ Bà Tâm Thái: $100
 81. Cụ Bà Viên Hảo: $200
 82. Cụ Bà Viên Huệ: $1000
 83. Cụ Bà Diệu Mỹ: $3000
 84. Chiếu Ảnh: $500
 85. Viên Hạnh: $4000 (hồi hướng công đức cho Mẹ Cụ Diệu Thiện Nguyễn Thị Hát)
 86. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NN Khánh:   $300
 87. Vạn Tuệ: $150
 88. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $100
 89. Tâm Liên: $100
 90. Tô Nhật Quyên: $300
 91. Nguyên Hưng: $100
 92. Phượng + Hà: $100
 93. Lý Tố Lan: $100
 94. Trí Ngọc (Trinh): $100
 95. Tâm Từ + Nguyên Thanh: $200
 96. Quảng Kim: $100
 97. Nguyên Pháp & Nguyên Điệp: $100
 98. Tuy Hoàng: $1,000 US
 99. Diệu Lương: $500
 100. Gia dinh Thiện Minh: $400
 101. Nhóm từ thiện Kêt Thiện Duyên: $100
 102. Lưu Huệ Tiên: $100
 103. Thiện Tước:  $100
 104. Diệu Quý: $200
 105. Thiện Hương: $200
 106. Thiện Khai: $200
 107. Thiện Cương: $100
 108. Nguyễn Hửu Hồng Thọ:     $20
 109. Nguyễn Hửu Hồng Phúc: $10
 110. Tâm Bình +Tâm Chánh: $50
 111. Quảng Thiện Duyên, Quảng Thiện Hùng, Quảng Thiện Hỷ, Quảng Thiện Khánh:   $100
 112. Quảng Tịnh Tâm: $200 Canadian
 113. Tâm Hương: $50
 114. GD Minh Trí + Huệ Hòa: Nguyễn Thị Phải, Cao Minh Toàn + Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Trần Vĩ + Lê Thị Cẩm Tú, Trinh Như Ngoc, Trịnh Thị Thu Hồng, Trịnh Thị Thu Trang, Trịnh Nhất Gia, Trịnh Nhất Đạo, Trịnh Nhất Từ, Trịnh Nhất Thứ:             $1500
 115. Thiện Tấn: $200
 116. Lâm Ngọc Loan: $100
 117. Minh Tòng + Đồng Thuận Thư: $100
 118. Nhật Lý + Thanh Uyên:  $200
 119. Tâm Quang: $1,000
 120. Hải Quách:   $200
 121. Thủy Đức Nguyên: $200
 122. Oanh Trần:   $300
 123. Tina Trâm Nguyễn: $100
 124. Nguyên Báo Châu: $100 US
 125. HT Trường Sanh: $800 US
 126. Tâm Liên: $100
 127. Nguyên Trâm $250
 128. Ông bà Nguyễn Quanh Anh: $50
 129. Nguyễn Đúc Ngộ:  $100
 130. Thiện An + Thiện Lạc: $500
 131. Diệu Liên:    $100
 132. gd Nguyên An: $500 US
 133. Giác Châu - USA: $100 US
 134. Quảng Thiện Từ: $200
 135. Khải Trịnh - Chúc Phát & Trịnh Ngô Minh Phượng: $600 US
 136. Đồng Ngọc Minh:         $1000
 137. Đồng Thanh Minh: $200
 138. Tâm Bình: $100
 139. Tâm Chánh: $50
 140. Tâm Thiện: $50
 141. Tâm Thuận: $50
 142. Trừng Ngộ + Trừng Phẩm: $100
 143. Nguyên Nguyên: $100 US
 144. Thiện Tịnh: $100
 145. Nguyên Hải: $100 US
 146. Nguyễn Thị Mai - Hải Phòng VN: $100 US
 147. Thân Ưu: $200 US
 148. Lixin và bạn: $620
 149. Vũ Đức lan & Trần Thị Kim Anh: $500
 150. Cúng dường bố thí + người nghèo
 151. Nguyên Pháp & Nguyên Điệp: $100
 152. Thúy Phượng: $100
 153. Thiện An + Thiện Lạc: $500
 154. Bích Ngọc: $100
 155. Gd Thiện Minh: $400
 156. GD Châu Văm Tám (Thiện Lực): $100
 157. Nhóm từ thiện Kêt Thiện Duyên: $100 + $40 US
 158. Lưu Tuấn Kiệt:       $100 US
 159. Thiện Tước:  $100
 160. Thiện Tấn: $150
 161. Diệu Quý: $200
 162. Thiện Hương: $100
 163. Thiện Khai: $200
 164. Thiện Cương: $20
 165. Trần Thị Tấn: $50
 166. Nguyễn Thị Ngọc Sương: $50
 167. Nguyễn Hửu Hồng Thọ:        $10
 168. Nguyễn Hửu Hồng Phúc: $10
 169. Tâm Bình - Chân Phúc Trường - Thầy Thích Quảng Nghiêm: $250
 170. Quảng Thiện Duyên, Quảng Thiện Hùng, Quảng Thiện Hỷ, Quảng Thiện Khánh: $200
 171. Quảng Tịnh Tâm:   $400 Canadian
 172. GD Minh Trí + Huệ Hòa: Nguyễn Thị Phải, Cao Minh Toàn + Nguyễn Thị Minh Thư, Nguyễn Trần Vĩ + Lê Thị Cẩm Tú, Trinh Như Ngoc, Trịnh Thị Thu Hồng, Trịnh Thị Thu Trang, Trịnh Nhất Gia, Trịnh Nhất Đạo, Trịnh Nhất Từ, Trịnh Nhất Thứ:      $1,000
 173. Thiện Tịnh: $300
 174. Đoái Thị Hồng: $100
 175. Lâm Ngọc Loan: $100
 176. Minh Tòng + Đồng Thuận Thư: $100
 177. Nhật Lý + Thanh Uyên: $300
 178. Tâm Quang: $300
 179. Trinh + Sâm: $100
 180. Nguyên Phúc:   $4500 Ruppes
 181. Nguyên Thư + Nguyên Anh:  $9000 Rupees
 182. Viên Hoàn: $500
 183. Tâm Hạnh: $100
 184. Đặng Ngọc Quý: $200
 185. Đặng Ngọc Hiền: $100
 186. Tô Quế Tân (cho trẽ em nghèo đi học):  $100 US
 187. Viên Chơn: $50
 188. Lưu Hửu Bang:    $50
 189. Bùi Văn Nam (cho trẽ em nghèo):    $100
 190. Nguyên Nhật Định: $100
 191. Nguyên Như: $100
 192. Quảng Kim:   $100
 193. Long Tuyền: $100
 194. Tâm Liên: $100
 195. Tâm Từ + Nguyên Thanh: $200
 196. Thiên An + Thiện Lạc: $500
 197. Nguyên Trâm: $200
 198. Ông bà Nguyễn Quanh Anh: $50
 199. Nguyễn Đức Ngộ: $100
 200. Thầy Quảng Nghiêm: $230
 201. Chị Nhung (P. Hậu): $100
 202. Minh Phương (Tâm Hương): $100
 203. Phương Loan: $20
 204. Quỳnh Như: $50
 205. Ngọc Đăng:         $50
 206. Tâm Thuận: $50
 207. Diệu Liên: $100
 208. Hải Châu:    $100 US
 209. gd Nguyên An:   $200 US
 210. Thân Ưu:  $100 US
 211. Khải Trịnh - Chúc Phát:  $300 US
 212. Đồng Ngọc Minh:    $800
 213. Đồng Thanh Minh: $100
 214. GD Lê Thị Hà - Nguyên Hải: $300 NZ
 215. Tâm Quang & Cecilia - Trisa Thủy - Tina: $1000
 216. Cúng dường Phóng Sanh
 217. GD Nguyễn Thị Ngọc Sương: $20
 218. Nguyễn Hửu Hồng Paul: $10
 219. Diệu Quý: $50
 220. Thiện Phước: $20
 221. Thiện Tấn:   $50
 222. Thiện Cương: $50
 223. Tâm Quang: $50
 224. Thiện Minh: $20
 225. Quảng Thiện Duyên, Quảng Thiện Hùng, Quảng Thiện Hỷ, Quảng Thiện Khánh: $100
 226. GD Nguyễn Đức Ngộ: $20
 227. Thiện Tịnh: $200
 228. Nguyên Trâm: $20
 229. Nhật Lý + Thanh Uyên:  $30
 230. Viên Hoàn:   $50
 231. Tâm Hanh: $50
 232. Đặng Ngọc Quý: $50
 233. Vương Ngọc Liên:   $50 NZ
 234. Nguyên Nguyên:    $50 NZ
 235. Nguyên Hải:    $2000 Rupees
 236. Nguyên Bảo Châu :     $50
 237. Các Phật Tử vô danh: $240   + $20 US + $2000 Rupees

 
Day 21 Dai Phat Thich Ca Lo Thien (144)Day 21 Dai Phat Thich Ca Lo Thien (204)Day 21 Dai Phat Thich Ca Lo Thien (208)Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh Thích Trường Sanh,
Kính bạch Thưọng Tọa Trưởng Đoàn Thích Nguyên Tạng
Kính thưa anh Tony cùng quý Phật tử trong đoàn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ,

 

Chúng con trong ban thủ quỹ của đoàn xin báo cáo sơ lược như sau:

 

Ngày đầu tiên khi họp mặt đoàn tại khách sạn Piccadily ở thủ đô New Delhi, chư tôn đức và quý Phật tử trong đoàn đã đóng góp số tịnh tài để cúng dường Tam Bảo

 

 

 

Cúng dường Tam Bảo Ấn Độ: $17,270 AUD;  $2,500 USD;  $500 Rupees (trong số này có $6,400 người ở Úc gởi cúng trước)

 

Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma: $19,930 AUD;  $1,700 USD;  $200 Canadian; ((trong số này có $10,050 người ở Úc gởi cúng trước)

 

Từ Thiện bố thí: $9,640 AUD;  $700 USD;  $400 Canadian;  $13,500 Rupees

 

Phóng sanh: $1,080 AUD; $20 USD;  $100 NZ;  $4,000 Rupees

 


Qua ngày hôm sau, phái đoàn đã bắt đầu đi chiêm bái và cúng dường Tam Bảo các chùa tại Ấn Độ  như sau:

 

 

 1. Chùa Lộc Uyển (Sanarth): $2000
 2. Đại Tháp Giác Ngộ (Bodhgaya): $1000
 3. Chùa Viên Giác  (Bodhgaya): $1000
 4. Chùa Nhật Bản  (Bodhgaya): $1000
 5. Chùa Tây Tạng (Khổ Hạnh Lâm): $500
 6. Chùa Kiều Đàm Di (Tỳ Xá Ly): $1000
 7. Chùa Linh Sơn (Câu Thi Na): $1000
 8. Chùa Linh Sơn (Lumbini): $1000
 9. Chùa Việt Nam Phật Quốc (Lumbini): $1000
 10. Chùa Nepal (Lumbini): $500
 11. Chùa Tây Tạng (Dharamsala): US$2,500, $500 Rupees
 12. Cúng dường Đức Đạt Lai Lạt Ma: $19,930AUD;  $1,700 USD;  $200 Canadian; ((trong số này có $10,050 người ở Úc gởi cúng trước)

 

 1. Cúng dường các chùa tại Taiwan:
 2. Chùa Phật Quang Sơn: $1000
 3. Chùa Linh Nham: $1000
 4. Chùa Huyền Trang: $1000
 5. Chùa Trung Đài Thiền Tự: $1000
 6. Chùa Nhật Bản Đài Trung: $1000
 7. Chùa Quảng Khâm: $1000
 8. Chùa Long Sơn Đài Bắc: $700
 9. Tổng cộng cúng dường Tam Bảo tại Ấn Độ và Đài Loan là:
 10. Từ thiện và bố thí cho 400 người nghèo tại làng Tu Xà Đa: $6,090 Úc kim ($4,171 Mỹ kim)
 11. Từ thiện giúp trường Khuyết Tật người Tây Tạng ở Dharamsala: $6000 Úc kim ;  $700 USD;  $400 Canadian;  $13,500 Rupees, (và 40,000 Rupees của gia đình Thiện Tấn gởi thêm)
 12. Phóng sanh tại Sông Hằng: $1,080 AUD; $20 USD;  $100 NZ;  $4,000 Rupees

 


Danh sách chi tiết cúng dường này sẽ được niêm yết trên trang nhà quangduc.com để chư tôn đức và quý Phật tử tường tri và tán dương công đức.

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.


Ban Thủ Quỹ,
Tâm Từ
Nguyên Thanh

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,539,275