Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. Dịch và giải thích Thần Chú Một Trăm Âm

08/01/201112:18(Xem: 8379)
2. Dịch và giải thích Thần Chú Một Trăm Âm

CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA

LAMA THUBTEN YESHE.
Bản dịch Việt : Kiến Không
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 1999
none
none
PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 2
DỊCH VÀ GIẢI THÍCH

THẦN CHÚ MỘT TRĂM ÂM

OM VAJRA HERUKA SAMAYAM ANUPALAYA. HERUKA TENOPATISHTHA. DRIDHO ME BHAVA, SUTOSHYO ME BHAVA, SUPOSHYO ME BHAVA, ANURAKTO ME BHAVA, SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA, SARVA KARMA SUCHA ME CHITTAM SHREYAH KURU, HUM ! HA HA HA HA HOH ! BHAGAVAN VAJRA HERUKA MA ME MUNCHA, HERUKA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT !

OM là chủng tự được tượng trưng cho thân kim cương thiêng liêng, đó là thân linh thánh của một bậc giác ngộ. Thân kim cương là sự kết hợp nhất thể với ngữ kim cương và tâm kim cương thiêng liêng. Hiện giờ thân, ngữ, tâm của bạn vận hành một cách riêng lẻ, nhưng khi bạn đạt đến trạng thái giác ngộ của Heruka Vajrasattva thì thân ngữ tâm thiêng liêng của bạn sẽ vận hành đồng thời, đồng bộ.

VAJRA HERUKA. Năng lực thanh tịnh, tinh khiết của trí huệ bất hoại thiêng liêng của tâm phúc lạc sâu thẳm nhất, vĩ đại nhất, nó bao trùm tất cả hiện tượng.

SAMAYAM. Trong một lễ quán đảnh nhập môn, bạn phát ra lời danh dự thiêng liêng nguyện giữ gìn những thệ nguyện và cam kết của bạn được thanh tịnh, thì một năng lực vi tế được phát sanh trong tâm thức bạn và trong hệ thống thần kinh bên trong của bạn. Năng lực này tự động giải phóng bạn khỏi cái xấu xa tiêu cực. Đây là ý nghĩa của samaya. Nó chính là cái ngược lại với những lời hứa nửa vời người ta thường làm ; những lời hứa quá dễ dàng bị phá vỡ. Nơi nào có samaya của bạn, bạn chớ nên viện cớ biện minh, thậm chí với cái giá của cuộc đời bạn.

ANUPALAYA. Thần lực của lòng từ thiêng liêng, nó đưa bạn đến hạnh phúc vĩnh cửu.
HERUKA TENOPATISHTHA. Heruka tráng lệ, xin khắng khít trong lòng con.

DRIDHO. Bất hoại, vĩnh cửu, không bao giờ biến đổi.

ME BHAVA. Xin ban cho con trí huệ thiêng liêng bất hoại của sự chứng ngộ chân tánh tuyệt đối của chính con và tất cả hiện tượng vũ trụ.

SUTOSHYO ME BHAVA. Vajrasattva, qua sự khăng khít với con, xin hãy ban cho con trí huệ vĩ đại, hoan hỷ thiêng liêng, trí huệ ấy đem lại đại lạc.

SUPOSHYO ME BHAVA. Nguyện năng lực phúc lạc này khai triển hoàn toàn trong lòng con.

ANURAKTO ME BHAVA. Nguyện con được ảnh hưởng bởi sự dính kết thiêng liêng, phản chiếu của trí huệ bi mẫn, nó rốt ráo vượt khỏi nhị nguyên.

SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA. Xin ban cho con trọn vẹn tất cả mọi chứng ngộ tráng lệ.

SARVA KARMA SUCHA ME. Xin ban cho con tất cả mọi hoạt động trí huệ thiêng liêng của Vajrasattva.

CHITTAM SHREYAH KURU. Mong rằng trí huệ thiêng liêng tráng lệ của ngài vận hành trong lòng con.

HUM. Chủng tử tự tượng trưng bản tánh của lòng kim cương thiêng liêng, trí huệ phúc lạc thiêng liêng vĩ đại nhất.

HA HA HA HA HOH. Năm âm này tượng trưng năm trí huệ của năm Thiền Phật (ngũ trí Như Lai).

BHAGAVAN. Bậc Thế Tôn, bậc Giác Ngộ.

VAJRA HERUKA. Trí huệ phúc lạc bất hoại vĩ đại tối thượng.

MA ME MUNCHA. Xin chớ bỏ con.

HERUKA BHAVA. Xin hãy an trụ bất hoại trong lòng con, do sự giữ gìn samaya bất hoại của con, như ngài cầm giữ kim cương bất hoại.

MAHA. Lớn nhất.
SAMAYA. Như trên.
SATTVA. Tư tưởng trí huệ thiêng liêng.
AH. Chủng tử tự tượng trưng ngữ kim cương thiêng liêng.
HUM. Như trên.
PHAT ! Hãy phá hủy mọi phóng dật tiêu cực !

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,281,873