Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 2

22/05/201316:28(Xem: 7396)
Phần 2

Năm Trăm Đệ Tử Tự Nói Về Bổn Khởi (Kiếp Trước)

Phần 2

Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Nguồn: Hán dịch: Tây Tấn, Tam Tạng Trúc Pháp Hộ

11. PHẨM DẠ DA (Danh văn- 26 bài kệ)

Xưa có một đạo nhân Vào xóm làng khất thực
Thếy người nữ bị chết Sình xanh rất hôi thối
Ngài kiết già phu tọa Quán thấy sự vô thường
Xét rõ toàn bất tịnh Một lòng học định tâm
Liền ngay trên chỗ ngồi Có âm thanh tinh tế
Nghe tiếng mà hãi hùng Cũng từ một tâm khởi
Thấy bụng tử thi vỡ Hiện toàn đồ bất tịnh
Các lỗ hổng chảy ra Hôi thối không chịu nổi
Thấy trường, vị, ngũ tạng Tim gan đều tan nát
Biết bao nhiêu là trùng Quán xong tâm lại tịnh
Xem thân chết bên ngoài Quán soi lại thân mình
Người vậy, ta nào khác? Thấy thân vốn hư ngụy
Từ Tam muội đứng dậy Tu hành không giãi đãi
Cũng không đi khất thực Cũng không nghĩ uống ăn
Nếu tôi vào xóm làng Để đi xin thức ăn
Tuy thấy sắc xinh đẹp Thường quán thấy bất tịnh
Xem các hình sắc kia Như người chết không khác
Thấy nó vốn bại hoại Tất cả chẳng gì vui
Tôi suy tư như vậy Mà được lìa ái dục
Phụng thờ bốn phạm hạnh Xét kỹ không coi thường
Ở đó, sau mạng chung Liền được sanh Phạm- thiên
Ở Phạm Thiên mạng chung Sanh xuống Ba-la-nại
Nhà trưởng giả quyền thế Làm con trưởng giả ấy
Ai thấy cũng kính mến Chánh thọ, độ vô cùng
Suốt ngày thường tu hành Buổi tối không ngủ nghĩ
Thấy tất cả người nữ Đều xem đồ hôi thối
Kẻ gối trống nằm ngủ Ca sĩ cầm không hầu
Đồ kỷ nhạc ngổn ngang Mộng tưởng, làm, nói, mơ
Nơi đó, về suy nghĩ Xưa vốn làm công đức
Tưởng, thức chỗ bất tịnh Đời trước đã trải qua
Vừa quán thấy vậy rồi Chí cầu ý vô dục
Lúc đó bị bức bách Nhân giả, tôi bỏ đi
Liền từ sàng tọa dậy Xuống điện trốn bỏ chạy
Chư Thiên thương xót tôi Cánh cửa tự mở ra
Tôi liền ra khỏi thành Đi đến bên giòng nước
Xa trông bờ bên kia Thấy Sa-môn tịch tịnh
Lại thấy Đại Tịch Chí Cất tiếng kêu thật lớn
Bảo rằng tôi cùng khốn Thần thông tôi xả dục
Tiếng Thế Tôn thâm diệu Vì tiếng tôi cay đắng
Đồng tử đến chẳng sợ Ở đó không cùng ách
Tâm bỏ các khổ não Liền vượt đến bờ kia
Đi đến chỗ đại bi Thế Tôn không ai bằng
Tuyệt diệu, khó sánh kịp Thí như người đói khát
Lại hiểu biết nghĩa này Liền hiểu biết nghĩa ấy
Nhờ ngài thấy Đạo đế Theo Phật cầu xuất gia
Cù Đàm đại từ bi Cho tôi làm Sa-môn
Tức thời trong một đêm Cho đến lúc sáng sớm
Chấm dứt hết các lậu Thanh lương được diệt độ
Đó là đời trước tôi Đã làm thiện hạnh này
Nay là đời cuối cùng Tôi được dấu cam lồ
Như vậy Hiền Dạ Da Tôn giả tử thần thông
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm xưa.

12. PHẨM THI LỢI LA (20 bài kệ)

Xưa, thành Ba-la-nại Phật Ca-diếp Nê Hoàn
Vua Cơ Duy dựng tháp To lớn bằng thất bảo
Khi vua đang xâu tháp Có tối đại Thái tử
Lúc đó vì tôn Phật Tôi xây tháp bậc nhất
Bởi nhờ công đức này Đời đời sanh chỗ nào
Tại Thiên thượng, nhân gian Thấy phước ấy rõ ràng
Nơi nơi sanh ở đâu Giàu có nhất trong nước
Của cải nhiều vô cùng Thường thích bố thí lớn
Tôi suốt năm trăm năm Huệ thí, không tham tiếc
Cung cấp cho thường dân Tịch Chí và Phạm Chí
Nhờ việc làm Nhất giác (Giác ngộ) Lìa ái dục vô lậu
Tâm thanh tịnh hoan hỷ Cúng dường năm trăm chúng
Bởi nhờ công đức này Tại đây đời cuối cùng
Sanh họ Thích, thế lực Đúng thời, miệng tuyên thuyết
Trong nhà có của báu Tiền tài và vật dụng
Tôi đem cho tất cả Cứu các nngười bần cùng
Tôi cho không mệt mỏi Cứu tế kẻ thấp hèn
Tin làm lành, báo đáp Huống chi hay bố thí
Trong nhà nghe tôi nói Buốn lo và hoảng hốt
Bỏ chạy khắp tám phương Nhũ mẫu cũng lánh mặt
Mẹ tôi vì ân ái Liền mới bảo tôi rằng:
“Là Trời, người, quỷ thần” Sao nói lời quái dị?
Lúc đó tôi liền thưa: “Con là người chẳng qủy
Biết kiếp trước bố thí Ưa thích thấy người cho”
Khi mẹ nghe lời ấy Vui mừng chẳng sợ hãi
Bà hứa khuyến trợ tôi Rộng tâm mà bố thí
Trong nhà nhiều quyến thuộc Mẹ bảo cúng dường tôi
Được mọi người kính yêu Ai thấy cũng hoan hỷ
Lúc đó tôi mới sanh Trong nhà liền hưng thạnh
Nhờ vậy các Tịch Chí Gọi tôi: Thi Lợi La
Ở đó liền bố thí Cấp dưỡng các người nghèo
Khi gặp bậc Chánh Giác Liền bỏ nhà học đạo
Mới sanh nhà hưng thịnh Chạm đất liền biết nói
Cho nên gọi Thi Lợi Tiếng tăm ai cũng biết
Sanh ra chẳng tham lam Cũng chẳng có sợ hãi
Nhờ tín xuất gia học Đủ tất cả thần thông
Được quốc chủ khâm phục Vị Đại thần, nhân dân
Được cúng nhiều y thực Sàng tọa, các an ổn
Như vậy Thi Lợi La Ở trong Tỳ-kheo Tăng
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc đời trước.

13. PHẨM BẠT CÂU LÔ (Họ Cố- 12 bài kệ)

Xưa tôi từng bán thuốc Ở nước Bàn Đầu Ma
Ngay đời Phật Duy Vệ Kính cá Tỳ-kheo Tăng
Khi có người ốm đau Đem thuốc trị lành bệnh
Cung cấp các rê thuốc Bố thí các Tỳ-kheo
Một năm các chúng Tăng Chẳng thiếu thốn vật gì
Khi thí các Sa-môn Cho một Ha Lê Lặc (Ha tử: tên một loại thuốc)
Trong chín mươi mốt kiếp Chưa từng vào đường ác
Ở cõi trời hay người Phước đó tự nhiên gặp
Tạo phước đức chút xíu Thọ phước đức vô cùng
Cúng một Ha Lê Lặc Mãi mãi sanh chỗ thiện
Phước đức xưa sót lại Nay được làm thân người
Gặp được Bậc Chánh Giác Đạo sư không ai bằng
Chưa từng tự nhớ nghĩ Quận, Huyện, chỗ thọ thí
Nhân giả, tôi hai đêm Chứng thông Tam Đạt Trí
Thường mặc y thô xấu Nhằm vá rất nhiếu lớp
Bỏ nhà đi học đạo Muốn ở chỗ an nhàn
Thọ một trăm sáu mươi Ở đó không dơ uế
Chưa từng có tật bệnh Sanh đâu cũng an lạc
Phật thuyết pháp, khắp nơi Thiểu dục, không ngủ nghĩ
Xét bố thí thuốc ấy Phước đức lớn như vậy
Nay tôi đã nhớ rõ Xưa gieo ít công đức
Đã đạt quả chân thật Vừa ý được an ổn
Khi Hiền Bạt Câu Lô Giữa chúng Tỳ-kheo Tăng
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm xưa.

14. PHẨM MA HA TRỞ (Đại Trường- 12 bài kệ)

Xưa làm thợ thuộc da Đời sống cũng an ổn
Gặp lúc lúa thóc hiếm Làm mềm da để thuộc
Khi gặp nhiều da tốt Nấu chín làm thật đẹp
Lúc đó Sa-môn đến Khất thực muốn xin ăn
Tôi thấy liền hoan hỷ Chia phần cơm cúng dường
Vị Tịch Chí ăn xong Liền bay lên hư không
Thấy đạo nhân bay vút Tức thì tôi chắp tay
Cung kính Ngài khắp nơi Ngài đi đâu cũng theo
Tâm hoan hỷ, rộng lớn Liền tự phát nguyện rằng:
–Mong con được như vậy Thường ở cùng tôn giả
Như pháp đạo nhân này Ngài đã được pháp thân
Khiến thân con cũng vậy Mau thành nghĩa chánh nguyện
Chỗ thí không hình sắc Khí chất cũng ô uế
Không hương cũng không vị Tôi đã thí như vậy
Đã tạo chút ít đức Được phước rất an lạc
Ở cõi trời hay người Phước đó tự nhiên gặp
Nay là đời cuối cùng Lại được làm thân người
Gặp được Đẳng Chánh Giác Đạo sư không ai bằng
Tôi vốn đã cầu nguyện Thấy Thế tôn, thượng nhân
Bấy giờ đều như ý Thanh lương được diệt độ
Lúc ấy đều biết rõ Xưa đã làm công đức
Tất phải được thật quả Vừa ý, được hoan hỷ
Bậc Đại tôn như vậy Tự nói việc làm xưa.

15.PHẨM ƯU VI CA-DIẾP (8 bài kệ)

Đạo sư có hai người Đồng loại đều anh em
Thấy tháp Phật Ca-diếp Hư nát và sụp đổ
Tập hợp các khách buôn Cùng nhau sửa lại tháp
Lúc đó, hai anh em Cùng nhau xây dựng tháp
Nhờ công đức xưa này Sanh cõi trờ rất lâu
Lại sanh xuống nhân gian Vào giòng họ thế tộc
Chưa gặp Bậc Chánh Giác Bỏ nhà học đạo khác
Bên giòng sông Ni Liên Tu lâu hạnh Bện tóc
Thế Tôn không ai bằng Xót thương bọn chúng con
Ở bên giòn sông Hằng Cảm động liền biến hóa
Chúng con thấy biến hóa Theo Phật xin xuống tóc
Đại tôn thấy xót thương Cho chúng con xuất gia
Cúng dường Chùa Tháp Phật Đến trước cúi đầu lạy
Nhờ vậy bọn chúng tôi Thanh lương mà diệt độ
Ưu vi Ca-diếp tôn Và Giang hà Ca-diếp
Tại ao A-nậu-đạt tự nói việc làm xưa.

16. PHẨM CA DA (Tróc Thủ- 15 bài kệ)

Xưa làm người bán hương Khi được hương đem bán
Có một người đồng nữ Đi đến chơ mua hương
Dung mạo thật tuyệt đẹp Thấy cô đến chỗ tôi
Liền nắm tay đùa giỡn Dục ý tuy đắm trước
Thân cũng không xúc phạm Tôi cũng không hội hiệp
Chỉ nắm tay cô thôi Vì giỡn con gái người
Do vậy bị tội ác Mạng chung đọa địa ngục
Nay lại được thân người Tay mặt tự nhiên khô
Như vậy năm trăm đời Sanh ở đâu cũng vậy
Tay mặt thường teo tóp Khổ đau rất bất tiện
Nhân gỉa, nên nghĩ rằng: Tạo tội tuy rất ít
Bị tai ương vô cùng Thiện, ác không lìa thân
Gặp được Bậc Chánh Giác Bỏ nhà làm Sa-môn
Đã chứng A-la-hán Thanh lương nhập Niết-bàn
Nhân giả, tôi lúc đó Có thần túc tự tại
Hiện nay cánh tay mặt Không lanh bằng tay trái
Giả như có người nam Thích phạm người nữ khác
Mạng chung đọa địa ngục Khổ đau rất khốc hại
Không nên phạm sắc ngoài Như vứt bỏ đống lửa
Bậc trí người hiểu rõ Luôn luôn viết dừng đủ
Nếu thấy phụ nữ người Phải quán thấy bất tịnh
Tôi vào trong địa ngục Chịu khổ não vô lượng
Khi tôi phạm tội ấy Tự cho không nói hết
Phải lãnh lấy thật quả Tội phước chẳng hề lìa
Gặp được Bậc Chánh Giác Đạo sư không ai bằng
Đã được không chỗ chấp Thanh lương được diệt độ
Đây là đời cuối cùng Đã được câu cam lồ
Đã hết tất cả khổ Thanh lương được diệt độ
Ca Da Tôn như vậy Ở trong Tỳ-kheo Tăng
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm xưa.

17. PHẨM THỌ ĐỀ CÙ (37 bài kệ)

Phật Thế Tôn Duy Vệ Thành nước Bàn Đầu Ma
Có ông phú trưởng giả Tên: A Năng Càn Na
Các quyến thuộc của Phật Sáu mươi hai trăm ngàn
Thỉnh tôn Phật Duy Vệ Và chúng, cúng ba tháng
Chủ tôi Bàn Đầu Ma, Tôi cúng Nhân-trung-tôn
Ăn uống vật ngon lạ Cúng dường đệ tử Phật
Như cúng dường Đức Phật Tại nước bàn Đầu Ma
Lúc đó, thí cuối cùng Vua Bàn đầu muốn dâng
Cúng dường phạn thực ngon Y phục và giường nằm
Làm nhà thí vi diệu Chính do vua tạo nên
Dâng lên các tiện nghi Sàng tọa đến trăm ngàn
Cứ mỗi một Tỳ-kheo Huệ thí, khiến vừa ý
Quốc vương cuối cùng đó Đã cúng dường như vậy
Phụng sự các Thế Tôn Thần thông bậc Đạo sư
Lúc ấy thấy vua cúng Giường nằm các tiện nghi
Thí y phục ẩm thực Sàng tọa đều đầy đủ
Khi Chư Thiên-trung-tôn Đế thích đến bên tôi
Thiên Đế Thích bảo tôi: –Ta là bạn của ngươi
Tức thời biến nhà thí Khả ý, như cõi trời
Đặt bày tòa cõi trời Cúng ẩm thực cõi trời
Khi ấy Phật Thế Tôn Duy Vệ không ai bằng
Thỉnh cúng tròn một tháng Tôn nhân và đệ tử
Tôi lấy ẩm thực trời Cúng dường cho đạo sư
Dâng cúng y phục trời Đại nhân và đệ tử
Do nhờ công đức ấy Thọ ân thật vô cùng
Suốt chín mươi mốt kiếp Chưa từng rơi ác đạo
Thấy rõ phước đã làm Thiên thượng và nhân gian
Tôi phụng thờ Đại Thánh Phật Duy Vệ tôn qúy.
Nay là đời cuối cùng Sanh thành La-duyệt-kỳ
Trong cung Vua Bình Sa Nhà giàu, của vô lượng
Được quốc Vương Bình Sa Tất cả người ái kính
Mọi người thất cung phụng Các thần và nhân dân
Tôi ở trời ca hát Đời bây giờ tự vui
Sanh ra được thân người Tự vui kỷ nhạc trời
Bấy giờ Phật Đại Trí Đạo sư không ai bằng
Đi đến La-duyệt-kỳ Đạo sư ban lòng thương
Tôi nghe Đại Trí tuệ Phật đến thành Vương xá
Tâm vui mừng nhảy nhót Đến Thế Tôn nhân từ
Xa thấy hào quang Ngài Chiếu sáng khắp tất cả
Tôi liền bước xuống xe Đi bộ đến chỗ Phật
Vui mừng tôi đến trước Cúi lạy chân tối thắng
Khi lạy Như Lai xong Liền ngồi qua một bên
Tôi mãi nghĩ Chánh-Hùng Nay mới thấy Đại Nhân
Đạo sư, bậc chiếu sáng Hàng phục lưới của Ma
Thế Tôn, bậc vô thượng Tức thì thương xót tôi
Giải nói pháp Tứ Đế Như điều Ngài giảng nói
Ngài bảo: “Chớ buồn lo” Thế Tôn nói như vậy
Đại Thông muốn xuân gia Mong được thọ Đại giới
Tức thì Đại trí huệ Đức Phật không ai bằng
Nói rằng: Tỳ-kheo đến Cụ Túc thành Sa-môn
Nhờ vậy chẳng buông lung Vững tinh tấn, định ý
Đã gặp chỗ cam lồ Được vô vi không động
Được thấy Bậc Chánh Giác Đạo sư không ai bằng
Do thành A-la-hán Thanh lương mà diệt độ
Nhân giả, tôi nhớ lại Thân vốn đã làm ác
Đều phải lãnh thật quả Vừa ý, vui, an ổn
Rộng Hành được chu toàn Lìa Sanh, Lão, Bệnh, Tử
Thoát tất cả khổ não Ưu sầu và khóc lóc
Như vậy, thọ Đề Tôn Ở trong chúng Tỳ-kheo
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm trước.

18. PHẨM LẠI TRA HÒA LA (26 bài kệ)

Có Vua Tu-duy-ni Nhà vua có một người con
Tên: Lại-tra-bạt-đàn Là con út của vua
Phật Ca-diếp tốt đẹp Xây dựng chùa tháp lớn
Muốn hộ ý Vua cha Mới tạo lập cột chùa
Tâm vui mừng nhảy nhót Kiến lập vòng tròn tháp
Tôi nguyện làm Sa-môn Cùng hội Bậc Chánh giác
Bởi nhờ công đức này Đời đời sanh ở đâu
Hoặc cõi trời, hay người Tự nhiên được đức ấy
Nay lần sanh cuối cùng Tại nước Đầu-lâu-tra
Sanh vào nhà tôn giả Chỉ một người con gái
Tất cả đều mến yêu Như vậy vua Câu Liệp
Là bà con nhà tôi Quốc thổ cũng như vậy
Đoan chánh đẹp vô cùng Sắc mặt rất vui vẻ
Vui chơi trong kiếp người Thọ hưởng tất cả dục
Hết lòng kính Thế Tôn Đi đến Đầu-lâu-tra
Tôi thấy tâm hoan hỷ Liền xin làm Sa-môn
Công đức xưa tạo nên Biến hóa khó so sánh
Từ bi, xót thương tôi Miệng Ngài nói lời rằng:
“Chánh giáo của Chư Phật Cha mẹ không cho phép
Không được làm Sa-môn” Tộc tánh tử, tự biết
Liền trở về nhà mình Đến trước thưa cha mẹ:
“Xin xha mẹ cho con xuất gia làm Sa-môn”
Cha mẹ nghe tôi nói Ưu sầu không kể xiết:
“Con tuy có mạng chung Còn không muốn xa lìa
Lúc ấy tôi không ăn Một lòng, không ưa thích
Chí mong pháp thanh bạch Muốn cầu làm Sa-môn
Lúc ấy tôi không ăn Nằm dài trên mặt đất
Nếu không cho phép tôi Thề chết ở nơi ấy
Sáu ngày không ăn uống Một lòng chỉ buồn lo
Chí mong pháp thanh bạch Muốn cầu làm Sa-môn
Lúc bạn hữu tri thức Nói cha mẹ tôi rằng:
–Lành thay, thuận theo ý Dùng thân chết làm gì?
Nếu vui lòng cho đi Làm Sa-môn vẫn sống
Người sống có thể gặp Chết rồi sau gặp được?
Thời cha mẹ tri thức Đồng buông tiếng bi ai
“Nếu cho làm Sa-môn Về thăm nhà mới được”
Thì bạn hữu tri thức Liền đến bảo chàng rằng:
“Cha mẹ anh đã cho Sáng mai làm Sa-môn
Hai bác đồng giao ước: Nếu anh làm Sa-môn
Thỉnh thoảng vể thăm nhà Mới chịu cho xuất gia”
Anh nghe nói: Lành thay! Tự bồi dưỡng sức khỏe
Đi đến chỗ Thế Tôn Tới trước bạch Đức Phật
“Cha mẹ đã cho phép Thọ giáo pháp của Phật”
Thế Tôn cạo tóc tôi, Cho tôi làm Sa-môn
Nhờ cúng vòng tháp tròn Được an ổn khoái lạc
Ở cõi trời hay người Công đức tự nhiên được
Phật thấy khắp, bảo tôi “Thích nhàn cư bậc nhất”
Đã chứng A-la-hán Thanh lương mà diệt độ
Cho nên phải hoan hỷ Vui lòng hướng Thế Tôn
Nên cúng dường chùa tháp Được thoát lo sợ lớn
Đại tôn Lại Tra Hòa Nhàn cư y ngủ nạp
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm xưa.

19. PHẨM HÓA ĐỀ (27 bài kệ)

Là tôn giả giàu lớn Từng ở thành Vương xá
Có năm trăm đạo sĩ Ở nhà tôi một năm
Năm trăm các trưởng giả Tất cả đều như vậy
Bấy giờ các đạo nhân Đến thọ thực một nhà
Thí như bọn chúng tôi Nhà nào cũng nấu cơm
Với tất cả Tỳ-kheo Cũng cúng dường như vậy
Xin đạo sĩ lớn tuổi Phần ấy cho trưởng giả
Đạo nhân vô thượng tôn Tâm niệm ông như vậy
Cúng dường năm trăm người Đỗ đậu, canh trên cơm
Tôi đã cúng đầy đủ Nuôi Tỳ-kheo như vậy
Suốt cả hai ngày trường Bố thí Tỳ-kheo ấy
Lúc đó tôi khởi ý Tâm tham, ghét và ác
Khó nuôi nấng con mình Phụ nữ và chị em
Huynh đệ, các thân tộc Cúng dường phạn thực này
Huống chi Tỳ-kheo này Phải cúng dường ba tháng
Cúng dường năm trăm người Nhà ta rất hao tổn
Ta muốn cho Tỳ-kheo Bằng cách nào để chết
Giả sử họ chết đi Nhà ta khỏi hao tổn
Tâm nghĩ điều ác rồi Mới đem lúa của ngựa
Để nấu cơm cúng dường Bảo: giết người, không khổ
Khi ăn cơm này xong Bị bệnh rất khốn khổ
Cột, xé ruột, bao tử Thương tổn cả năm tạng
Chư Thiên và quỷ thần Đều phát ra tiếng nói
“Trưởng giả này rất ác Giết hại bậc Đạo Nhân
Vị Duyên Giác tôn kính Thanh lương mà vô lậu”
Tôi nghe, biết lời ấy Suy nghĩ sầu khổ não
“Chúng tôi tội vô lượng Sát hại Đạo nhân tốt”.
Thân thuộc nghe lời ấy Đều buồn lo, suy nghĩ
Mời các Đạo nhân lại Cúi đầu xin sám hối
Quy y các Đạo nhân Cúi đầu sám hối xong
Thỉnh năm trăm đạo nhân Cúng dường bằng trai soạn
Lại sám hối tội lỗi Quy y các đạo nhân
Cúng dường trai soạn xong tâm tự phát nguyện rằng:
Khiến cho con cùng với Chư tôn giả hiệp hội
Đều đắc độ như vậy. Tâm con thoát điều ác
Đời đời, sanh ở đâu Chớ có bị bần cùng
Chớ khiến con hưng khởi Tâm ý tham, ghanh ghét.
Vì hại Phật-bích-chi Phạm tội ác như vậy
Sau khi bị mạng chung Đọa địa ngục Thái-Sơn
Khổ đau mấy ngàn năm Áo não không thể nói
Lại được làm thân người Chết yểu, dời rất nhanh
Hiện tại được giàu có Được mọi người cúng dường
Ruột, bao tử đốt cháy Sau đó mới mạng chung
Vứt bỏ nhà ra đi Sa-môn chẳng ai kính
Siêng năng tu lời Phật Đoạn trừ tất cả dục
Ruột, bao tử năm tạng Tất cả đều thối nát
Tôi đã tạo tội lỗi Ác ý hại Tỳ-kheo
Tội ác xưa sót lại Cuối cùng mới thấy rõ
Thân tôi đã tạo ác Và làm các điều lành
Tôi phải chịu quả báo Thiện và ác, trước sau
Sống trong thành Xá-vệ Hóa Đề, Đại thần túc
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm xưa.

20. PHẨM THIỀN THỪA CA-DIẾP (11 bài kệ)

Có các Tỳ-kheo Tăng Suốt cả bảy năm rường
Gặp lúa gạo khan hiếm Đói kém rất hãi hùng
Tôi có gặp một người Diệu Đạo nhân Ma-kiệt
Bậc Duyên Giác tôn kính Thanh lương mà vô lậu
Lúc đó tôi phát sanh Khởi lên ý độc ác:
“Ta giữ đồ ăn lại Nuôi Tỳ-kheo làm gì?
Liền giữ lại phạn thực Khiến sanh dòi hôi thúi
Đến xem các người ở Sau đó mới cúng dường
Vì tạo tội ác này Mạng chung đọa địa ngục
Hiệp hội thiêu với đốt Đau khổ không nói được
Khi ra khỏi địa ngục Đời đời sanh ở đâu
Làm biết bao phương tiện Kiếm sống rất khó khăn
Nay là đời cuối cùng Lại được sanh cõi người
Gặp bậc Đẳng Chánh Giác Là Đạo sư vô thượng
Nhờ tin nên xuất gia Trừ hại, hết các lậu
Đã được không đắm trước Thanh lương mà diệt độ
Nhân giả! Tôi lúc đó Thần túc thường tự tại
Cầu thực, bày phương tiện Nhưng vẫn không thể được
Đi xa, tránh đường xá Mệt mỏi không thể nói.
Nay mới được may mắn Ăn uống vật cúng dường
Ngài Thừa già Ca-diếp Thông suốt với tiếng tăm
Tại ao A-nậu-đạt Tự nói việc làm xưa.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,563,490