Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 9: Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật

21/05/201312:49(Xem: 5249)
Chương 9: Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật

Kinh Thắng Man

Chương 9: Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thật

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Nguồn: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Thưa Thế Tôn! Như Lai tạng trí là Như Lai không trí.
- Thưa Thế Tôn! Như Lai tạng là cái mà tất cả A la hán, Bích chi Phật, đại lực Bồ tát vốn không thấy được, vốn không đạt được.
- Thưa Thế Tôn! Cóù hai loại Như Lai tạng không trí.
- Thưa Thế Tôn! Không Như Lai tạng là hoặc lìa hoặc thoát hoặc khác tất cả phiền não tạng.
- Thưa Thế Tôn! Bất không Như Lai tạng là Phật pháp không thể nghĩ bàn, mà quá hơn số cát sông Hằng, không lìa, không khác, không chi khác.
- Thưa Thế Tôn! Hai không trí này các đại Thanh văn có thể tin ở Như Lai, còn không trí của tất cả A la hán, Bích chi Phật thì bị chuyển đảo trong bốn cảnh giới không điên đảo. Cho nên tất cả A la hán, Bích chi Phật vốn không thấy được, vốn không đạt được trạng thái tất cả khổ diệt. Chỉ Phật mới chứng được, mới loại được tất cả phiền não tạng tu con đường diệt tất cả khổ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn