Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Như Lai Thiền Thực Hành

29/03/201320:42(Xem: 16221)
Như Lai Thiền Thực Hành
Nhu Lai Thien Thuc Hanh_Minh Thien Tran Huu Danh

MỤC L ỤC
Đề mục Trang
Thay lời giới thiệu……………………….………2
NHƯ LAI THIỀN thực hành………….…………………….3
Mở đầu :………………………………………….3
TỔ SƯ THIỀN:………………………………….4
NHƯ LAI THIỀN:………………………………8
1- Đoạn trừ năm Triền Cái: .......................... 11
2- Thực tập năm Thiền Chi: ......................... 13
3- Thực tập các bậc Thiền: .......................... 19
3.0- Chuẩn bị vào thiền : .............................. 19
3.1- Sơ Thiền : .............................................. 20
3.2 - Nhị Thiền : ........................................... 22
3.3- Tam Thiền : ........................................... 23
3.4- Tứ Thiền : ............................................. 24
3.5- Không Vô Biên Xứ : ............................. 29
3.6- Thức Vô Biên Xứ : ............................... 30
3.7- Vô Sở Hữu Xứ : .................................... 32
3.8- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ : ............. 33
3.9- Diệt Thọ Tưởng Định : ......................... 34
Xuất thiền : ................................................... 37
Xả thiền : ...................................................... 37
Cách ngồi BÁN GIÀ và KIẾT GIÀ…………...39
TÓM Ý CHÍN BẬC NHƯ LAI THIỀN………50
Pháp hành NHƯ LAI THIỀN…………………53
NHƯ LAI THIỀN là gì ?....................................57
Nguồn gốc Như Lai Thiền: .......................... 57
Như Lai Thiền và Ba Cõi Luân Hồi: ............ 59
221
Như Lai Thiền và Năm Triền Cái (nīvaraṇa): ...................................................................... 63
Như Lai Thiền và Năm Thiền Chi (jhānanga): ...................................................................... 64
Như Lai Thiền và Chỉ (samatha) / Quán (vipassanā): .................................................. 64
Như Lai Thiền và Định (samādhi) / Tuệ (paññā): ........................................................ 65
Như Lai Thiền và Nhập Tức Xuất Tức Niệm (ānāpānasati): ............................................... 65
Như Lai Thiền và Tứ Niệm Xứ (Cattāro satipaṭṭhānā): ................................................ 65
Như Lai Thiền và Chánh Niệm Tỉnh Giác (satisampajañña): ......................................... 66
Như Lai Thiền và Bảy Giác Chi (sattabojjhaṅgā): ........................................... 66
Kết luận: ....................................................... 68
Những kinh quan trọng về THIỀN…………...69
KINH BỐN ĐỊNH ........................................... 69
KINH BẤT ĐOẠN .......................................... 72
KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM .......... 78
KINH ĐẠI NIỆM XỨ ..................................... 95
ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT .......................... 116
TIỂU KINH SAKULUDĀYI ........................ 124
ĐẠI KINH MĀLUNKYĀPUTTA ................ 128
KINH SÁU SÁU ............................................ 137
ĐẠI KINH SÁU XỨ ..................................... 148
TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG .................. 154
KINH TĂNG CHI BỘ, Chương 9 pháp, ....... 165
222
Kinh (I) (32): Chín thứ bậc Thiền chứng (tóm lược) ........................................................... 165
Kinh (II) (33): Chín thứ bậc Thiền chứng (chi tiết) ............................................................. 167
Kinh (III) (34): Niết-bàn là Lạc không được cảm thọ ....................................................... 173
Kinh (IV) (35): Con bò cái hiền trí ............ 178
Kinh (V) (36): Y chỉ các bậc Thiền ........... 184
Kinh (VI) (37): Tôn giả Ānanda ................ 189
Kinh (VII) (38): Các Bà-la-môn ................ 192
Kinh (VIII) (39): Chư thiên và Asura ........ 196
Kinh ( IX) (40) Con voi lớn ....................... 200
Kinh (X) (41): Tapussa (Vượt 9 bậc thiền) 203
MỤC LỤC……………………………………220
HẾTGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567