Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 74: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

01/03/201821:59(Xem: 4139)
Bài 74: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

GIẢI NGHĨA

TOÀN KHÔNG

(Tiếp theo)

 

4. THẬP HỔI HƯỚNG:

 

l. A Nan! Thiện nam tử ấy, thần thông đầy đủ, Phật sự đã thành; tự tánh tinh túy thuần chân, xa lìa các lỗi lầm, ngay khi hóa độ chúng sanh mà diệt tướng năng độ, sở độ, hồi tâm vô vi hướng đạo Niết Bàn, gọi là Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh, Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng.

2. Hoại cái có thể hoại, tức xa lìa chúng sanh tướng, tướng xa lìa cũng phải lìa, vậy tướng hoại thì sở không, lìa cái Lìa thì năng không; năng sở đều không, bản giác bất hoại, gọi là Bất Hoại Hồi Hướng.

3. Bản giác trạm nhiên, tâm giác đồng như Phật giác, gọi là Đẳng Nhất Thiết Phật Hồi Hướng.

4. Tinh túy sáng tỏ, tâm địa đồng như Phật địa, gọi là Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng.

5. Thế giới và Như Lai xen lộn lẫn nhau, được chẳng ngăn ngại, gọi là Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng.

6. Nơi đồng Phật địa, mỗi mỗi sanh ra cái nhân trong sạch, nương nhân ấy mà phát huy, vào đạo Niết Bàn, gọi là Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi Hướng.

7. Chân thiện căn đã thành, thì mười phương chúng sanh đều là bản tánh của ta, thành tựu tánh tròn đầy, chẳng bỏ chúng sanh, gọi là Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sanh Hồi Hướng.

8. Tức nơi nhất thiết pháp, mà lìa nhất thiết tướng cái "tức" cái "lìa", cả hai đều chẳng dính mắc, gọi là Chân Như Tướng Hồi Hướng.

9. Thật đắc Chân Như, mười phương vô ngại, gọi là Vô Phược Giải Thoát Hồi Hướng. (Phược là trói).

l0. Đức tánh viên mãn thành tựu, số lượng của pháp giới tiêu diệt, gọi là Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng.

 

GIẢI NGHĨA:

 

1- CỨU HỘ NHT THIẾT CHÚNG SINH

LY CHÚNG SINH TƯỚNG HỒI HƯỚNG:

     Là người Phật tử ấy đầy đủ thần thông thành tựu Phật sự, thân tâm trong sáng, xa lìa các lỗi lầm, làm việc độ sinh mà không chấp cứu giúp và người được giúp (năng độ sở độ), chỉ hướng về tịch tĩnh Niết bàn.

 

2- BẤT HOẠI HỒI HƯỚNG:

     Là hành giả có khả năng trừ bỏ (hoại) những thứ cần diệt, tức xa lìa hình dạng, xa lìa cũng lìa, trừ bỏ hình dạng thì không nơi chỗ, lìa cái lìa thì năng sở đều không, gốc biết (bản giác) không hoại và có khả năng giữ bản tâm trong sáng của mình.

 

3- ĐẲNG NHẤT THIẾT

    PHẬT HỒI HƯỚNG:

     Là tính gốc biết (bản giác) của hành giả trong sáng tịch tĩnh (trạm nhiên), tâm biết (tâm giác) của hành giả hiển hiện như ngang bằng Phật.

 

4- CHÍ NHẤT THIẾT

    XỨ HỒI HƯỚNG:

     Là phát minh tận cùng cái biết chân thật (chân giác) sáng tỏ, tâm địa của hành giả như tâm Phật.

 

5- VÔ TẬN CÔNG ĐỨC

     TẠNG HỒI HƯỚNG:

     Là trước mắt hành giả Thế giới và Như Lai chỉ là một, không có khoảng cách khác biệt.

 

6- TÙY THUẬN BÌNH ĐẲNG

    THIỆN CĂN HỒI HƯỚNG:

     Là hành giả nhận thức tâm địa Phật và tâm địa của chúng sanh vốn giống nhau; trong chỗ giống nhau này phát huy các nhân thanh tịnh trong sạch để vào đạo Niết bàn.

 

7- TÙY THUẬN ĐẲNG PHÁP NHẤT

THIẾT CHÚNG SANH HỒI HƯỚNG:

     Là căn bản trí đã hiển lộ, nên nhận thức chính mình và tất cả chúng sanh cùng một bản thể chân như, bản tánh tròn đầy.

 

8- CHÂN NHƯ TUỚNG HỒI HƯỚNG:

     Là hành giả nhận thức rằng: “Tất cả là một, một là tất cả”, “là tất cả pháp, nhưng lià tất cả tướng”; lià tất cả tướng mà không lià tướng nào cả, vì “là và lià” viên dung vô ngại chẳng dính mắc.

 

9- VÔ PHƯỢC GIẢI THOÁT HỒI HƯỚNG:

     Là đã thể nhập Chân như, hành giả tự tại, vô ngại trước mọi hiện tượng trong mười phương.

 

10- PHÁP GIỚI VÔ LƯỢNG HỒI HƯỚNG:

     Là thành tựu viên mãn công đức thanh tịnh trong thể tính Chân như, trước mắt hành giả Pháp giới trở thành độc nhất chân thật, số luợng ranh giới không còn nữa.

 

5. TỨ GIA HẠNH:


- A Nan! Thiện nam tử ấy, đã tu xong 41 bậc tâm trong sạch, kế đó thành tựu bốn thứ gia hạnh diệu viên:

l. Tức đem Phật giác, dụng làm tự tâm, cũng như dùi cây lấy lửa, cây chưa đốt cháy, lửa sắp ra mà chưa ra, gọi là Noãn Địa.

2. Lại dùng tâm mình thành chỗ hành của Phật cũng như người đứng trên chót núi, toàn thân đã vào hư không, nhưng dưới chân đôi khi còn hơi dính đất, như có chỗ nương mà chẳng phải nương, gọi là Đảnh Địa.

3. Tâm với Phật đồng, khéo đắc trung đạo, như người hay nhẫn nại, niệm chẳng phân biệt, phi hoài, phi xuất, chẳng thể nói ra, gọi là Nhẫn Địa.

4. Số lượng tiêu diệt, mê, giác và trung đạo đều chẳng thể gán tên, gọi là Thế đệ Nhất địa.

 

GIẢI NGHĨA:

 

     Thiện nam tử sau khi tu hành thành tựu Càn Huệ Địa và Mười Tín Tâm, Mười Trụ, Mười Hạnh, Mười Hồi Hướng (41 bậc tâm trong sạch), thì tiếp tục tu Bốn Gia Hạnh là:

 

1- NOÃN VỊ:

     Là hành giả phát huy tuệ giác làm tâm mình, cũng như dùi cây lấy lửa, lửa sắp ra mà chưa phát.

 

 2- ĐẢNH VỊ:

     Là hành giả lấy tâm mình làm chỗ nương để phát huy tuệ giác, ví như người leo lên đỉnh núi, thân ở trong hư không, nhưng chân còn dính trên núi chưa rời khỏi.

 

3- NHẪN VỊ:

     Là tâm hành giả giống tâm Phật, khéo đạt lý trung đạo, như người nhẫn nại, niệm chẳng phân biệt, chẳng nhớ (phi hoài), chẳng quên (phi xuất), chẳng thể nói ra.

 

4- ĐỆ NHẤT VỊ:

      Tâm hành giả đạt đến chỗ trống không (vô sở trụ), diệt hết những phân biệt danh ngôn, xóa hết những gì thuộc về lượng số; mê, giác, trung đạo đối với hành giả chẳng còn gì.

 

6. THẬP ĐỊA:

 

(Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567