Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bài 79: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

05/04/201821:22(Xem: 4261)
Bài 79: Kinh Thủ Lăng Nghiêm

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM

GIẢI NGHĨA

TOÀN KHÔNG

(Tiếp theo)

 

KINH VĂN 15:

QỦA BÁO CỦA CHÚNG SINH

 

1). CÁC DƯ BÁO SAU

KHI RA KHỎI ĐỊA NGỤC:

- Lại nữa A Nan! Nếu các chúng sanh phá hủy luật nghi, phạm giới Bồ Tát, phỉ báng Niết Bàn và các nghiệp khác, thì trải qua nhiều kiếp bị đốt cháy, sau khi đền tội xong, thọ các hình quỷ.
     Nếu ở nơi bản nhân, do tham vật tạo tội, người ấy khi đền tội xong, gặp vật thành hình, gọi là Quái Quỷ do tham sắc tạo tội, khi đền tội xong, gặp gió thành hình. gọi là Bạt Quỷ; do tham dối trá tạo tội, khi đền tội xong, gặp súc vật thành hình, gọi là Mî Quỷ; do tham sân hận tạo tội, khi đền tội xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là Cổ Độc Quỷ; do tham ghi khắc thù oán tạo tội, khi đền tội xong, gặp kẻ thù vận suy thành hình, gọi là Lệ Quỷ; do tham ngạo mạn tạo tội, khi đền tội xong, gặp khí thành hình, gọi là Ngạ Quỷ; do tham lừa gạt tạo tội, khi đền tội xong, gặp u ẩn thành hình, gọi là Yểm Quỷ; do tham minh ngộ tạo tội, khi đền tội xong, gặp tinh linh thành hình, gọi là Võng Lượng Quỷ; do tham vu vạ tạo tội, khi đền tội xong, gặp linh hiển thành hình, gọi là Dịch Sử Quỷ; do tham kết bè phái tạo tội khi đền tội xong, gặp con người thành hình, gọi là Truyền Tống Quỷ.
- A Nan! Loại này đều vì thuần tình mà sa đọa, khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm quỷ, ấy đều do vọng tưởng của tự mình chiêu cảm nghiệp quả, nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả.
- Lại nữa A Nan! Khi hết nghiệp quỷ, tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian, với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thân làm súc sinh để trả nợ xưa.
- Loài quái quỷ theo vật, khi vật tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu.
- Bạt quỷ theo gió, khi gió tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cửu trưng (loài dự báo điềm xấu như chim cú, quạ...)
- Mî quỷ theo súc, khi súc chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chồn.
- Cổ quỷ theo sâu, khi suy sâu diệt hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài độc hại.
- Lệ quỷ theo vận suy, khi suy tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài giun sán.
- Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài gia súc.
- Yểm quỷ theo u-ẩn, khi u-ẩn tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài tằm, cừu, cung cấp đồ mặc.
- Võng Lượng Quỷ theo tinh linh, khi tinh tiêu báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim mùa.
- Dịch Sử Quỷ theo linh hiển, khi linh diệt báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hưu trưng (loài dự báo điềm tốt như phụng, lân).
- Truyền Tống Quỷ theo người, khi người chết báo hết, sanh nơi thế gian, phần nhiều làm loài tùng phục bên người như chó, mèo.
- A Nan! Loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, sanh vào loài súc, đền trả nợ xưa, ấy cũng là do vọng nghiệp chiêu cảm; nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì các vọng duyên này, vốn chẳng có gì cả.
     Như ngươi hỏi về những quả báo ác nghiệp của Bửu Liên Hương, Lưu Ly Vương và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Phải biết mỗi mỗi đều tự tạo, chẳng phải từ trên trời xuống, từ dưới đất ra, hay người khác đưa đến. Tự tạo vọng nghiệp, tự chiêu ác quả, mà chẳng biết nơi tâm Bồ Đề, ấy đều do vọng tưởng giả dối kết tụ.
- Lại nữa A Nan! Những súc sinh ấy, đền trả nợ cũ, nếu trả quá nợ cũ, thì trở lại làm người, đòi lại phần thừa. Nếu người kia có sức mạnh, lại có phước đức, thì khỏi bỏ thân người mà vẫn hoàn lại phần thừa ấy được, còn nếu chẳng phước đức thì phải làm súc sinh để trả lại cái thiếu.
- A Nan nên biết! Nếu mắc nợ tiền tài hoặc sức lực của loài vật, khi đền đủ thì tự ngưng... Nếu ở trong đó có giết hại sinh mạng hoặc ăn thịt họ, như thế cho đến ăn nhau, giết nhau, trải qua vô số kiếp, như chuyển bánh xe, lúc cao lúc thấp, thay phiên nhau chẳng ngừng. Trừ khi gặp Phật ra đời, ngộ pháp Xa Ma Tha, nếu không thì nghiệp chẳng thể ngưng.
- Nay ngươi nên biết, loài chim kêu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng ngoan cố.
- Loài cữu trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng quái dị.
- Loài chồn kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng ngu dại.
- Loài độc hại kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nham hiểm.
- Loài giun sán kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng hèn hạ.
- Loài gia súc kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nhu nhược.
- Loài tằm, cừu kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng nghèo khổ.
- Loài chim mùa trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng văn hoa.
- Loài hưu trưng kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng thông minh.
- Loài tùng phục bên người kia, trả hết nợ cũ, trở lại làm người, sanh vào hạng thông thạo.
- A Nan! Loại này dù trả hết nợ cũ, trở lại làm người, đều do điên đảo tạo nghiệp, sanh nhau giết nhau từ vô thỉ, chẳng gặp Như Lai, chẳng nghe chánh pháp, ở trong trần lao xoay vần mãi, bọn này gọi là thật đáng thương xót.

GIẢI NGHĨA:

 

     Mục này, Đức Phật nói chi tiết về các qủa báo phải nhận tiếp sau khi ra khỏi địa ngục, đại ý như sau:

     Nếu chúng sinh nào phá hủy luật nghi, phạm giới, phỉ báng, phạm các nghiệp ác thì trải qua nhiều kiếp bị đốt cháy chịu khổ sở trong địa ngục; sau khi đền tội xong phải sinh ra làm loài quỷ, các loại này đều vì Thuần Tình mà sa đọa. Khi nghiệp lửa đốt cạn thì lên làm quỷ, tất cả đều do vọng tưởng của mình tự chiêu cảm nghiệp quả; nếu ngộ tính giác ngộ, thì nơi diệu tâm sáng tỏ, vốn chẳng có gì cả. Khi hết nghiệp quỷ thì tình và tưởng cả hai đều không, mới ở nơi thế gian, nhưng với người mắc nợ cũ oán đối gặp nhau, thì thân làm súc sinh để trả nợ xưa; Đức Phật chia ra làm 10 loại Qủy như sau:

1. THAM VẬT CHẤT:

     Nếu nguyên nhân do tham vật chất tạo tội, như trộm cướp giết người, người ấy khi đền tội xong ở địa ngục, gặp vật thành hình, gọi là Quái Quỷ.

- Loài quái quỷ khi nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu.

- Loài chim kêu kia trả hết nợ cũ, trở lại làm người ngoan cố.


2. THAM SẮC ĐẸP:

     Nếu nguyên nhân do tham sắc đẹp tạo tội, như thấy đẹp sinh chiếm đoạt nên tạo ác; khi đền tội địa ngục xong, gặp gió thành hình gọi là Bạt Quỷ.

- Bạt quỷ theo gió, khi nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian làm loài chim cú, quạ...

- Loài cú qụa trả hết nợ cũ, trở lại làm người quái dị.

 

3. THAM DỐI TRÁ:

     Nếu nguyên nhân do tham dối trá tạo tội, như lừa người để trộm cướp; khi đền tội xong ở địa ngục, gặp súc vật thành hình, gọi là Ma Quỷ

- Ma quỷ theo súc vật, khi súc vật nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chồn cáo.

- Loài chồn cáo trả hết nợ cũ, trở lại làm người ngu dại.

4. SÂN HẬN:

     Nếu nguyên nhân do sân hận tạo tội độc ác, như không ưa lời nói của người sinh giận dữ rồi mưu độc hại người; khi đền tội ở địa ngục xong, gặp sâu bọ thành hình, gọi là Cổ Độc Quỷ.

- Cổ Độc Quỷ theo sâu bọ, khi sâu bọ diệt, nghiêp báo hết, sinh nơi thế gian, làm loài có độc.

- Loài có độc trả hết nợ cũ, trở lại làm người nham hiểm.

 

5. THÙ OÁN:

     Nếu nguyên nhân do ghi sâu thù oán tạo tội giết hại người, khi đền tội xong ở địa ngục, gặp kẻ vận suy thành hình, gọi là Lệ Quỷ.

- Lệ quỷ theo vận suy, khi vận suy tiêu nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian, làm loài giun sán.

- Loài giun sán trả hết nợ cũ, nghiệp báo hết, trở lại làm người hèn hạ.

6. NGẠO MẠN:

     Nếu nguyên nhân do kiêu căng ngạo mạn tạo tội, như cho rằng mình là tài giỏi hơn hết, mình là hoàn toàn đúng, còn những kẻ khác là dốt nát là sai, rồi tạo nghiệp ác; khi đền tội xong ở địa ngục, gặp khí thành hình, gọi là Ngạ Quỷ.

- Ngạ quỷ theo khí, khi khí tiêu nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian, làm loài gia súc như lợn heo, gà vịt, trâu bò v.v….

- Loài gia súc trả hết nợ cũ, trở lại làm người nhu nhược.

7. LỪA GẠT:

     Nếu nguyên nhân do tham lừa gạt tạo tội, như lừa gạt gây tội ác, lại cố ý che đậy viêc ác đã làm, có thể qua mặt thế gian, nhưng không thể che dấu tâm thức của mình; khi đền tội xong, gặp nơi tối tăm (u ẩn) thành hình gọi là Yểm Quỷ.

- Yểm quỷ ở nơi tối tăm, khi gặp sáng nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian, làm loài tằm, cừu (cung cấp đồ mặc).

- Khi trả hết nợ cũ, trở lại làm người nghèo khổ.

8. ÁC KIẾN:

     Nếu nguyên nhân do ác kiến tạo tội, như thấy biết sai lại cho là đúng rồi hành động theo cái sai ấy tạo ác bị đọa địa ngục; khi đền tội xong, gặp qủy thần (tinh linh) thành hình, gọi là Võng Lượng Quỷ (tin bậy bạ).  

- Võng Lượng Quỷ theo qủy thần, khi qủy thần tiêu nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian làm loài chim mùa.

- Loài chim mùa trả hết nợ cũ, trở lại làm người khéo léo.

9. VU VẠ:

     Nếu nguyên nhân do vu vạ tạo tội, như thêu dệt việc không thành có, làm chứng gian khiến người khác bị hại; khi đền tội địa ngục xong, gặp qủy thần (linh hiển) thành hình, gọi là Dịch Sử Quỷ.

- Dịch Sử Quỷ theo qủy thần, khi qủy thần diệt nghiệp báo hết sinh nơi thế gian, làm loài hưu trưng (loài dự báo điềm tốt như Phụng, Lân).

- Loài hưu trưng trả hết nợ cũ chết đi, trở lại làm người lanh lẹ.

10. PHE ĐẢNG:

     Nếu nguyên nhân do kết bè phái tạo tội, như cho rằng phe đảng của mình là hoàn toàn đúng, còn phe đảng khác là hoàn toàn sai, rồi tìm đủ cách để gây ác giết hại, phải đọa địa ngục; khi đền tội xong, gặp con người thành hình, gọi là Truyền Tống Quỷ.

- Truyền Tống Quỷ theo người, khi người chết nghiệp báo hết, sinh nơi thế gian, làm loài tùng phục bên người như chó, mèo.

- Loài chó mèo trả hết nợ cũ, trở lại làm người thông thạo.

     Tóm lại: Các loại này đều vì nghiệp lửa đốt cạn, sinh vào loài súc, đền trả nợ xưa là do vọng nghiệp chiêu cảm; nếu ngộ tánh Bồ Đề, thì các vọng duyên này vốn chẳng có gì cả. Như Tôn giả A Nan Đà hỏi về những quả báo ác nghiệp của Bửu Liên Hương, Lưu Ly Vương và Tỳ Kheo Thiện Tinh từ đâu ra? Phải biết mỗi mỗi đều tự tạo, chẳng phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất ra, hay người khác đưa đến; tự tạo vọng nghiệp, tự chiêu ác quả, mà chẳng biết tâm giác ngộ (Bồ Đề), là đều do vọng tưởng giả dối kết tụ.
     Những súc sinh ấy đền trả nợ cũ, nếu trả quá nợ cũ thì trở lại làm người được hưởng phần thừa; nếu súc sinh ấy có phúc đức thì được làm người, còn nếu chẳng có phước đức thì phải làm súc sinh để trả tiếp cái nợ còn thiếu. Nếu mắc nợ tiền tài người hoặc sức lực của loài vật, khi đền đủ rồi thì tự ngưng; nếu ở trong đó lại giết hại sinh mạng hoặc ăn thịt họ, như thế trải qua vô số kiếp, luân phiên nhận nghiệp chẳng thể ngưng. Tất cả đều do điên đảo tạo nghiệp, sinh nhau giết nhau từ vô thủy, nếu chẳng gặp Chư Phật, chẳng nghe chính pháp, ở trong khổ ải xoay vần mãi không ra khỏi, những người này Đức Phật bảo là “kẻ thật đáng thương xót!”

 

2). MƯỜI THỨ TIÊN DO TU DỊ

     NHÂN KẾT THÀNH DỊ QUẢ:
 (Còn tiếp)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000