Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

01. Nghi Thức Trì Tụng

11/03/201217:10(Xem: 6608)
01. Nghi Thức Trì Tụng
Kinh Ðại Thông Phương Quảng
Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

1. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn

Án lam . Xóa ha.(3 lần)

2. Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ,

đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3 lần )

3. An Thổ Địa Chân Ngôn

Nam mô tam mãn đa, một đa nẩm,

Án độ rô độ rô, địa rị ta bà ha. ( 3 lần )

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Đạo

Theo Tự Tánh làm lành

Cùng Pháp Giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Xa bể khổ nguồi mê

Chóng quay về bờ Giác

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát( 3 lần )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài

Quy y trọn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG PHẬT

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

Lưới đế châu ví đạo tràng

Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời

Trước Bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. ( 1 lạy )

Chí tâm đảnh lễ :Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

Nam mô Đại Thông Phương Quảng Hội Thượng Phật Bồ Tát(3 lần)

Lò trầm vừa nóng

Pháp giới hương xông

Mười phương hải hội Phật xa thông

Tùy chỗ kết mây lành

Lòng thành khẩn mong

Chư Phật hiện hư không

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát( 3 lần )

KHAI KINH KỆ

Vô Thượng cao siêu pháp rộng sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay Con nghe thấy xin trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nammô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.( 3 lần )

Nhất tâm kính lễ: Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo. (3 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Tu Di Ðăng Vương Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bảo Vương Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Bảo Thắng Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: A Di Ðà Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Tỳ Bà Thi Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Ða Bảo Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Ðại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật cập Thập Nhị Bộ Tôn Kinh. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ: Thập Phương Chư Đại Bồ Tát Ma-ha tát. (1 lễ)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,513,557