Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Mục Lục

27/12/201015:13(Xem: 8357)
Mục Lục

CON ĐƯỜNG THIỀN CHỈ VÀ THIỀN QUÁN

MAHĀTHERA HENEPOLA GUṆARATANA
Tỳ khưu PHÁP THÔNG dịch

MỤC LỤC

Lời giới thiệu (1)
Lời giới thiệu (2)
Lời người dịch
CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU THIỀN TRONG NỘI DUNG KINH ĐIỂN
Tầm quan trọng của thiền
Truy nguyên gốc từ Jhāna
Jhāna và Samadhi
Jhāna và các thành phần của sự giác ngộ
CHƯƠNG II - NHỮNG CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HÀNH THIỀN
Nền tảng giới
Cắt đứt những chướng ngại
Đến gần bậc Thiện trí thức
Các đề mục Thiền chỉ (Định)
Chọn một trú xứ (chỗ ở thích hợp)
CHƯƠNG III - VƯỢT QUA CÁC TRIỀN CÁI
Năm triền cái
Viễn ly các triền cái
Các loại viễn ly
Nhân sanh các triền cái
Sự diệt các triền cái
Con đường tu tập theo tuần tự
Phương pháp chánh niệm
Sự thủ tiêu các triền cái
Những lợi ích của việc đoạn trừ triền cái
CHƯƠNG IV - SƠ THIỀN VÀ CÁC THIỀN CHI
Tầm
Bất thiện tầm
Thiện tầm
Tứ
Hỷ
Lạc
Nhất tâm
MÔ TẢ TỔNG QUÁT SƠ THIỀN
Tiến trình tâm thiền
Hoàn thiện sơ thiền
CHƯƠNG V - CÁC BẬC THIỀN CAO HƠN
NHỊ THIỀN – SỰ CHỨNG THIỀN
Nội tịnh
Nhất tâm
Định
Hỷ và Lạc
Những nhận xét chung về nhị thiền
TAM THIỀN – SỰ CHỨNG THIỀN
Xả
Chánh niệm và Tỉnh giác
Lạc
Nhất tâm
TỨ THIỀN – SỰ CHỨNG THIỀN
Bốn điều kiện
Các yếu tố mới trong tứ thiền
Hệ thống thiền 5 bậc
Những nhận xét kết luận
CHƯƠNG VI - VƯỢT QUA TỨ THIỀN
Tứ thiền vô sắc
Không vô biên xứ
Thức vô biên xứ
Vô sở hữu xứ
Phi tưởng, phi phi tưởng xứ
NHỮNG NHẬN XÉT CHUNG VỀ THIỀN VÔ SẮC
Các loại thắng trí
Những điều kiện cần thiết cho thắng trí
Lục thông
Biến hóa thông
Tám năng lực
Ba loại thần biến
Thiên nhĩ thông
Tha tâm thông
Túc mạng thông
Thiên nhãn thông
Lậu tận thông
Các loại thắng trí khác
Thiền và tái sanh
CHƯƠNG VII - CON ĐƯỜNG TU TẬP TUỆ QUÁN
Bản chất của tuệ
Nhị thừa (2 cổ xe)
Các nhiệm vụ của thiền
Thất thanh tịnh
Sơ đạo và sơ quả
Giới thanh tịnh
Tâm thanh tịnh
Kiến thanh tịnh
Đoạn nghi thanh tịnh
Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh
Đạo hành tri kiến thanh tịnh
Tri kiến thanh tịnh
CHƯƠNG VIII - THIỀN VÀ CÁC THÁNH CHỨNG
Thiền Siêu thế
Mức thiền của Đạo và Quả
Thánh quả Định và Diệt tận định
Bảy loại thánh nhân
Jhāna và bậc A-la-hán
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC

37 Pháp hỗ trợ giác ngộ
Các đề mục
Các pháp giải thoát khác
Tám giải thoát
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn