Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Niệm Phật sám pháp (sách)

22/03/201111:04(Xem: 9975)
Niệm Phật sám pháp (sách)

NIỆM PHẬT SÁM PHÁP
Tác giả: HT Thích Thiền Tâm

Niệm Phật sám pháp

Mục lục

Quyển Thượng

Phẩm thứ nhất

Niệm Phật phải vì thoát sanh tử luân hồi.

Phẩm thứ hai

Niệm Phật phải phát vô thượng Bồ đề tâm.

Phẩm thứ ba.

Niệm Phật phải đặt trọn lòng tin vào lời Phật dạy.

Phẩm thứ tư

Niệm Phật phải phát nguyện vãng sanh Cực lạc.

Phẩm thứ năm

Niệm Phật phải hành trì cho thiết thực.

Quyển Hạ

Phẩm thứ sáu

Niệm Phật phải dứt trừ phiền não.

Phẩm thứ bảy

Niệm Phật phải thực chứng bằng Kinh nghiệm của bản thân.

Phẩm thứ tám

Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn.

Phẩm thứ chín

Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên.

Phẩm thứ mười

Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.

Đảnh lễ

Mở đầu phương pháp sám hối Niệm Phật, đệ-tử chúng con xin an trụ trong hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương Chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của Bản-Nguyện A Di Đà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo..

Quy-y tất cả PHẬT ĐÀ khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Quy-y tất cả PHẬT PHÁP khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Quy-y tất cả BỒ TÁT THÁNH HIỀN TĂNG khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Nam mô Ta Bà giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, Bổn sư THÍCH CA MÂU NI PHẬT, vị bổn sư chỉ dạy pháp môn Niệm Phật.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật vị đạo sư tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc.

Nam mô Vô lượng Thọ kinh, Phật thuyết A Di Đà kinh, Quán Vô lượng Thọ kinh – ba bộ kinh dạy chỉ rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sanh thời mạt pháp.

Nam-mô Tây Phương Cực Lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn QUÁN THẾ ÂM Bồ tát.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới vô biên quang trí thân, đại hùng đại lực, đại thẾ CHÍ Bồ tát.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT.

Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng Niệm Phật pháp môn, sơ-tổ HUỆ VIỄN đại sư Bồ tát.

Nam mô Quang Minh đạo tràng, hoằng dương Niệm Phật pháp môn, nhị tổ THIỆN ĐẠO đại sư Bồ tát.

Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát – liệt vị Thiện Thần Bồ tát, Ma ha tát.

Source: quangduc.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn