Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hội thảo về Đạo Phật trong xã hội hiện đại

09/09/201520:47(Xem: 3681)
Hội thảo về Đạo Phật trong xã hội hiện đại

 

 

 

 

 

Colloque sur

« Le bouddhisme dans la société moderne »

à l’Institut Bouddhique Trúc Lâm

le 14 Juin 2015

***

Hội thảo về

« Đạo Phật trong xã hội hiện đại »

tại Trúc Lâm Thiền viện

ngày 14/6/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

Association des Bouddhistes Viêtnamiens en France

Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp

9, rue de Neuchâtel, 91140 Villebon sur Yvette

 


 

 

Table des matières - Mục lục

________________________________

 

 

1 -  Vén. Marie-Stella Boussemart

- Expérience de l'aumônerie bouddhiste en milieu carcéral en France                 3

- Kinh nghiệm tuyên úy Phật giáo trong môi trường lao tù Pháp.                      6

 

 

2 - Soeur Giác Nghiêm

- Expérience de la pratique de la pleine conscience en milieu hospitalier            9

- Kinh nghiệm thực hành chánh niệm tại bệnh viện                                         13

 

 

3 - Dominique Prapotnich

- Convergences entre bouddhisme et physique quantique                                17

- Những điểm gặp gỡ giữa đạo Phật và vật lý lượng tử.                                   21

 

 

4 - Trịnh Đình Hỷ

- Quel peut être l’apport de la méditation de pleine conscience dans la société moderne ?                                                                                                        25

- Thiền « tỉnh thức » có thể đóng góp được gì trong xã hội hiện đại?              29

 

 

5 - Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Phi Long

- Bouddhisme et Ecologie  - Notre terre est tout ce que nous respirons            33

- Đạo Phật và Sinh thái - Trái đất là tất cả những gì chúng ta đang thở            36

 

 

6 - Georges Lançon

- Dharma et éducation - Expérience des Eclaireurs De La Nature                     39

- Phật pháp và giáo dục - Kinh nghiệm của Hướng Đạo Thiên Nhiên              44

 

 

7- Nguyễn Tường Bách

- Quelques expériences dans la compréhension et la pratique

d’un bouddhiste laïc                                                                                         49

- Vài kinh nghiệm trong nhận thức và tu tập của một Phật tử                           51

 

V.150707
Nous remercions particulièrement les contributeurs suivants - Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn những người đã đóng góp sau đây:

Conférenciers et modérateurs - Thuyết trình viên và điều phối viên :

- Vénérable Marie-Stella BOUSSEMART (Losang Dolma): Moniale de la tradition Gelugpa, Présidente de l'Union Bouddhiste de France de 5/2012 à 3/2015, Membre fondateur de la Congrégation Ganden Ling - Tu theo truyền thống Gelugpa, Chủ tịch Union Bouddhiste de France từ 5/2012 đến 3/2015, thành lập viên giáo đoàn Ganden Ling.

- Sœur GIÁC NGHIÊM: Supérieure de la Maison de l’Inspir (Noisy le Grand), Membre de l'Ordre Inter-Être du Village des Pruniers - Trưởng Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Noisy le Grand), thành viên của Dòng tu Tiếp Hiện tại Làng Mai.

- Georges LANÇON: Président fondateur des Eclaireurs de la Nature, Chargé des relations extérieures, Délégué territorial Île de France - Chủ tịch Thành lập viên của tổ chức Hướng đạo Thiên nhiên, Trách nhiệm quan hệ đối ngoại, Đại biểu vùng Ile de France.

- NGUYỄN NGỌC HẠNH: Docteur en Médecine, Acupunctrice, Instructeur et Membre de l'Ordre Inter-Être du Village des Pruniers - Bác sĩ châm cứu, Giáo thọ và thành viên của Dòng tu Tiếp Hiện tại Làng Mai.

- NGUYỄN TƯỜNG BÁCH: Docteur ès Sciences physiques, ancien directeur d’entreprise, Stuttgart, Allemagne - Tiến sĩ Vật lý học, nguyên giám đốc công ty, Stuttgart, Đức quốc.

- PHẠM PHI LONG: Docteur en Médecine, Acupuncteur, Membre de l'Ordre Inter-Être du Village des Pruniers - Bác sĩ châm cứu, thành viên của Dòng tu Tiếp Hiện tại Làng Mai.

- PHẠM XUÂN YÊM: Ancien Professeur de Physique théorique à l’Université Pierre & Marie Curie, Paris VI, ancien Directeur de Recherches au CNRS - Nguyên Giáo sư Vật lý học Lý thuyết Đại học Pierre & Marie Curie, Paris VI, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS.

- Dominique PRAPOTNICH: Docteur en Médecine, spécialiste en urologie, Institut Mutualiste Montsouris (Paris) - Bác sĩ chuyên khoa niệu, Institut Mutualiste Montsouris (Paris).

- TRỊNH ĐÌNH HỶ: Docteur en Médecine retraité, spécialiste en gastro-entérologie, Orléans - Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, đã nghỉ hưu, Orléans.

 

Traducteurs - Dịch thuật: LẠI NHƯ BẰNG, NGUYỄN VĂN KHOA, NGUYỄN TÙNG, PHẠM PHI LONG, PHẠM XUÂN YÊM, Corinne SEGERS, TRỊNH ĐÌNH HỶ.

Mise en page - Sắp xếp ấn bản: LẠI NHƯ BẰNG[U1] 


 


 [U1]

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn