Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển hạ (Numéro: 438)

24/06/201319:06(Xem: 6325)
Quyển hạ (Numéro: 438)

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang

Quyển hạ (Numéro: 438)

Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường

Nguồn: Hán dịch: Tam-tạng Pháp Hộ, đời Tống

Lại nữa, này Ca Diếp! Phương Nam cách cõi Phật này hơn ba mươi ngàn thế giới có thế giới tên là Duyệt Ý Thanh, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Bộ Tích, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu của Vô Biên Bộ Tích, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác có thể xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa của Bồ-tát là Nguyệt-luân thanh tịnh, an trú tam-ma-địa này rồi tự mình nhìn thấy phương Đông có căng già sa số,v.v... chư Phật Thế Tôn. Như vậy, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên, dưới cùng khắp mười phương, ở mỗi mỗi phương kia có căng già sa số.v.v... chư Phật Thế Tôn thảy đều nhìn thấy và ở chỗ của chư Phật Thế Tôn kia lắng nghe thuyết pháp đều có thể hiểu rõ, thường được gặp chư Phật ra đời, đối với tất cảû mọi thời không lúc nào tạm xa lìa chư Phật Thế Tôn, cho đến chứng đắc Bồ-đề rốt ráo cùng tận, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác vĩnh viễn được bất thối chuyển. Trong ba mươi lăm ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể tiếp nhận vô lượng phước.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Nam, cách cõi Phật này hơn ba mươi lăm thế giới có thế giới tên là Diệu Hương Tối Thượng Hương, cõi đó có Phật hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Như lai Vô Biên Hương Tối Thượng Vương kia thuở xưa khi tu hành Bồ-tát đạo phát thệ nguyện lớn: “Nguyện ta đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của ta có thể xưng niệm, thọ trì thì người này thu hoạch được nhiều loại công đức, nghĩa là đối với tất cả nơi chốn sanh ra đều được trí túc mạng, phạm hạnh viên mãn, đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu trang nghiêm thân. Lại nữa, trong các cõi Phật khác, nhờ ánh áng chiếu đến đều đến, (chúng sanh) tập họp, ta vì những người kia làm cho được viên mãn tất cả thắng hạnh Bồ-đề. Lại nếu được như thế thì đại địa, đại hỏa tràn đầy, thiêu đốt cùng khắp. Lửa thiêu đốt xong, đại địa bày ra bao nhiêu thứ trân bảo, những người đến xin đều được chu cấp hết, nhưng tất cả những người kia cũng không có phần nhỏ sai lệch nhau. Đối với Vô thượng Chánh đẳng chánh giác sẽ được bất thối, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước” .

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Nam cách cõi Phật này hơn một căng già sa số các thế giới, cõi kia có Phật hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện nay đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử , thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Bảo Thượng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia hay xưng niệm, thọ trì, người này đời sau được trí túc mạng. Lại ngay trong đời này ở trong thai mẹ liền được thấy Phật. Phật kia khuyến khích, khen ngợi thế này: “Này thiện nam tử! Ông sẽ thành thục Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, nên mau ra khỏi thai mẹ, trong ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Tây cách cõi Phật này hơn ba căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Bất Tri Biến Tri, cõi đó có Phật hiệu là Đại Quang Minh Chiếu, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Đại Quang Minh Chiếu, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa Nhật-luân quang minh tối thượng. Trụ ở tam-ma-địa này rồi, được thấy căng già sa số các chư Phật Thế Tôn như Vô Năng Thắng,.v.v... và các đại Bồ-tát đã đạt công đức cũng đồng khen ngợi công đức của người này.

Lại nữa, này Ca Diếp! Nếu có người nữ nào ở trong thai mẹ được nghe danh hiệu của Như Lai kia thì người này đời sau không còn trở lại tướng nữ nhơn nữa, quả báo hết rồi sẽ thành nam tử. Vì sao? - Vì do được nghe danh hiệu đại thần thông, đại oai đức của Như Lai này có thể thọ trì vậy.

Bấy giờ, đức Thế Tôn liền thuyết kệ tụng:

- Nếu có nữ nhơn nơi thai mẹ
Nghe danh tôn quý Phật Đại Tiên
Người này chuyển thân nữ này xong
Sẽ thành bậc nam tử có trí
Chứng đắc Vô thượng đại Bồ-đề
Lợi ích tất cả loài chúng sanh
Thường ở trên trời và nhơn gian
Làm chỗ hướng đến cho tất cả

Lại nữa, này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Như Lai kia hay xưng niệm, thọ trì thì người này trong a-tăng-kỳ kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước, chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Bắc, cách cõi Phật này hơn bốn mươi ngàn thế giới, có thế giới tên là Hữu Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác hiện đang trụ ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia, thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, đạt được tam-ma-địa Bảo Nguyệt Bồ-tát. Trụ tam-ma-địa này rồi có thể hiểu rõ tất cả lời nói âm thanh của chúng sanh, được Phật gia trì, thành tựu lời nói biện tài vô ngại. Nếu có chúng sanh nào ưa thích cầu được thấy người đó ở giữa hư không tuyên thuyết các pháp thì người đó ngay khi ấy tùy ý có thể hiện ra. Lại tất cả chúng sanh trong Diêm-phù-đề này tùy theo chỗ ưa thích, mong cầu phát ra âm thanh, người này mỗi mỗi đều có thể biết rõ.

Lại nữa, nếu tất cả chúng sanh ở tam thiên đại thiên thế giới, tùy theo sự ưa thích, mong cầu phát ra các lời nói âm thanh.v.v.. thì người này đều biết rõ và như sự tin hiểu của người đó đều vì họ thuyết pháp, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác làm cho họ sẽ được bất thối chuyển, trong sáu mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn sáu mươi ngàn thế giới có thế giới tên là Chúng Bảo, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Tàng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Bảo Tạng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thường xưng tụng, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, sẽ được thành tựu pháp Thất giác chi.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông, cách cõi Phật này hơn a-tăng-kỳ thế giới, có thế giới tên là Bảo Diệu, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Thắng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, hiện đang ở đó thuyết pháp làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác, thường xưng niệm thọ trì thì người này có thể sanh nhiều loại phước.

Này Ca Diếp! Giả sử các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa cất chứa trân bảo, số lượng cất chứa đó như núi chúa Tu-Di, dùng của cải như vậy làm việc bố thí, dâng cúng rộng lớn lên chư Phật Thế Tôn, làm việc bố thí như vậy trải qua trong vạn ức na do đa trăm ngàn năm chưa từng gián đoạn. Lại nếu có người nghe danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thường có thể xưng niệm, thọ trì thì công đức bố thí vô lượng ở trước so với công đức này không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn và không bằng một phần trăm ngàn, không bằng một phần a-tăng-kỳ toán phần, dụ phần, đều không bằng một.

Bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết kệ tụng:

- Có các cõi Phật ở phương Đông
Phương Nam, phương Tây và phương Bắc
Các phương đều có Thế Tôn trú
Chiếu sáng chúng sanh, làm lợi ích
Thời hay phi thời đều nên biết
Ngày đêm thường khởi tưởng tôn trọng
Chấp tay cung kính phát lòng thành
Tin lạy đấng tối thượng trên đời
Ai hiểu biết rõ được danh hiệu
Lòng nghĩ kính thờ Nhơn Trung Tôn
Nghĩa là ở trong một ngàn kiếp
Rất khó được gặp Phật ra đời
Nếu muốn cung kính các đức Phật
Vì muốn cầu Bồ-đề vô thượng
Nghe Phật thuyết danh hiệu chư Phật
Nên ngay nơi đó thường quy mạng
Ta nay không cầu mong gì khác
Chỉ cầu sanh ra trong trí Phật
Nơi đó đạt được các căn lành
Hồi hướng Phật trí bất tư nghì
Người nào muốn cúng dường chư Phật
Thường tác ý: Phật bất tư nghì
Được nghe tên chư Phật kia xong
Sẽ vì người khác rộng tuyên thuyết
Muốn cho vạn ức loại chúng sanh
Ra khỏi ba cõi, được giải thoát
Tên chư Phật kia được nghe rồi
Thọ trì, không sanh lại nhơn gian
Muốn khiến vạn ức các cõi Phật
Dùng một ngón chân làm chấn động
Tên chư Phật kia được nghe rồi
Thọ trì, rộng vì nhiều người thuyết
Nếu từng cúng dường các chư Phật
Thì nghe hiệu Phật được thọ trì
Chẳng một, chẳng mười, hai mươi đời
Đây tức nhiều đời trồng gốc lành
Nếu nghe hiệu Phật hay thọ trì
Hoặc đem hằng sa của báu cúng
So sánh người thọ trì danh Phật
Phước uẩn không bằng một phần trăm
Người nào nghe hiệu Phật, thọ trì
Sẽ được thân tướng tối thượng nhơn
Sắc đẹp đoan nghiêm ở thế gian
Xuất gia thọ lãnh trời người cúng.

Phật thuyết kinh này xong, các chúng Bí-sô, các chúng đại Bồ-tát .v.v.... nghe Phật giảng thuyết đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành.

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI
PHƯƠNG QUẢNG PHẬT QUANG
Hết quyển hạ (trọn bộ)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,295,798