Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thượng (Numéro: 438)

24/06/201319:06(Xem: 7300)
Quyển thượng (Numéro: 438)

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quang

Quyển thượng (Numéro: 438)

Việt dịch: Thích nữ Tâm Thường

Nguồn: Hán dịch: Tam-tạng Pháp Hộ, đời Tống

Tôi nghe như vầy:

Một thời Phật ngự trong núi Linh Thứu, tại thành Vương Xá cùng với đông đủ đại chúng Bí-sô một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là A-la-hán đã sạch các lậu. Lại có các chúng đại Bồ-tát mà Bồ-tát Từ Thị, Bồ-tát Diệu Cát Tường là thượng thủ, cùng vô số thiên, long, Dạ xoa, Càn-thát-bà và các chúng thiên nữ Trì Minh Tiên.v.v...

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo tôn giả Đại Ca-Diếp:

- Này Ca Diếp! Nay Ta vì khiến cho các Bồ-tát mới phát tâm thành thục tất cả căn lành nên có sự tuyên thuyết này. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ và suy nghĩ thật tốt.

Khi ấy, Đại Ca Diếp bạch Phật:

- Lành thay! Kính bạch Thế Tôn! Chúng con xin lãnh thọ lời dạy và lắng nghe.

Phật dạy:

- Này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn một căng già sa số các thế giới có thế giới tên là Định Nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Định Thủ Tối Thượng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi Phật đó có đại Bồ-tát tên là Ly Trần Bộ, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Thường Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Định Thủ Tối Thượng Cát Tường Như Lai này và danh hiệu đại Bồ-tát Ly Trần Bộ mà thường xưng niệm thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng, trong trăm kiếp quay lưng với sanh tử và có thể tiếp nhận vô lượng phước, gần chứng đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hai căng già sa số các thế giới có thế giới tên là Đại Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Diệu Ái. Cõi đó có Phật hiệu là Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng giác, hiện đang ở cõi kia giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi của đức Phật đó có đại Bồ-tát tên Liên Hoa Thủ, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, hiệu là Liên Hoa Thượng Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Liên Hoa Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác và danh hiệu đại Bồ-tát Liên Hoa Thủ mà thường xưng niệm, thọ trì thì người này đời sau được trí túc mạng cho đến sanh ra thường được hóa sanh từ hoa sen, ở nơi thế gian mà không bị nhiễm đắm, vượt qua tất cả pháp bất thiện, giống như hoa sen không dính nước, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ được không thối chuyển, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn ba căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Ly Trần Tàng, cõi đó có Phật hiệu là Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích. Trong cõi Phật đó có đại Bồ-tát tên là Nhật Quang Minh, kế tiếp thay đức Phật kia sẽ thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, gọi là Chư Thánh Cát Tường Viên Mãn Tối thượng Chúng Tướng Nghiêm Thân Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của Nhật Luân Quang Minh Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác này và danh hiệu của đại Bồ-tát Nhật Quang Minh mà thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, nương theo các pháp lành làm Nhật-luân quang chiếu, không còn sanh trở lại đọa trong ba nẻo ác, ngu si, mê hoặc, sợ hãi, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ đắc không thối chuyển. Trong một ngàn kiếp quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn bốn căng già sa các thế giới, có thế giới tên là Đắc Tự Tại, cõi đó có Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Tối Thượng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa mà được nghe danh hiệu của Nhất Bảo Cái Tối Thượng, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác mà thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, không sanh trong dòng họ thấp hèn, không sanh trong dòng họ bần cùng hèn hạ, thọ sanh ở bất cứ đâu đều sanh trong cung vua kia. Ở chỗ sanh ra không chướng nạn bởi mẹ, không chướng nạn bởi cha, không nạn giàu sang, không nạn bệnh tật, đối với Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác sẽ được bất thối, trong ba mươi ngàn kiếp quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lại nữa, này Ca Diếp! Ở phương Đông cách cõi Phật này hơn năm căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Thanh Tịnh Tạng, cõi đó có Phật hiệu là Định Tối Thượng Cát Tường, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác kia thuở xưa khi tu hạnh Bồ-tát đạo phát thệ nguyện lớn: “Nguyện con đời sau, khi được thành Phật, nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu của con, thường xưng niệm, thọ trì, thì người này đời đời sanh ra thường được xuất gia, được xuất gia xong đều đạt được ngàn tam-ma-địa, trong mỗi một tam-ma-địa lại chứng được trăm ngàn vạn ức na do đa tam-ma-địa môn. Các tam-ma-địa mà vị kia đắc được, vĩnh viễn không mất, có thể ở quá khứ đã nhập Niết-bàn nơi chỗ mười ngàn đức Phật chiêm lễ, nghe pháp, nên việc trong đời hiện tại và vị lai được thấy Phật, nghe pháp cũng lại như vậy, sẽ được không thối lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đời đời trong ngàn kiếp sanh ra quay lưng với sanh tử, gần chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa, nghe danh hiệu Định Tối Thượng Cát Tường Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này đối với hành tướng cầu mong như vậy đều đạt được.

Lại nữa, này Ca Diếp! Phương Đông cách cõi Phật này sáu căng già sa số các thế giới, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm, cõi đó có Phật hiệu là Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng chánh giác, hiện đang ở đó giáo hóa làm lợi ích.

Này Ca Diếp! Nếu có các thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào trụ Bồ-tát thừa nghe danh hiệu Bảo Luân Quang Minh Cao Thắng Cát Tường Vương, Như Lai, Ứng cúng, Chánh đẳng Chánh giác này có thể xưng niệm, thọ trì, thì người này đời sau được trí túc mạng, có niệm, có huệ, các tướng viên mãn, sẽ được thành tựu lời nói tín thuận, đạt được lời nói biện tài không gián đoạn.

Này Ca Diếp! Người này có thể (thường đối) với trong tất cả biện tài thế gian, trời, người không bị người khác làm gián đoạn, thối lui, thường được biện tài, lời nói không gián đoạn.

Lại nữa, thiện nam tử và thiện nữ nhơn nào nếu thường hay xưng niệm danh hiệu của đức Phật kia thì người này khi nghe pháp được tướng Phật Thánh hiện ngay trước mặt. Nếu đối với các pháp xưa chưa được nghe, thì tùy theo chỗ học tập, ngay khi ấy đạt được vô biên vạn ức na do đa trăm ngàn đà-la-ni Tùy chuyển. Lại ở trong cõi Diêm-phù này tất cả hữu tình tùy theo chỗ ưa thích nguyện cầu, người đó đều có thể biết được và sau đó như việc đã tin hiểu, khéo vì họ thuyết pháp sẽ được không thối lui nơi Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Trong a-tăng-kỳ vạn ức na do đa trăm ngàn kiếp quay lưng với sanh tử và có thể thu nhiếp vô lượng phước.

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA ĐẠI PHƯƠNG
QUẢNG PHẬT QUANG
Hết quyển thượng


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567