Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương 1: Học đạo cần phải sanh lòng tin quyết định

24/06/201316:12(Xem: 4592)
Chương 1: Học đạo cần phải sanh lòng tin quyết định

Kho báu nhà Thiền

Chương 1: Học đạo cần phải sanh lòng tin quyết định

Ðịnh Huệ

Nguồn: Thiền sư Văn Thủ, Dịch giả: Ðịnh Huệ

Phật dạy:
Lòng tin là gốc đạo; là mẹ các công đức, nuôi lớn hết thảy các pháp lành, dứt trừ lưới nghi, ra khỏi dòng ái, mở bày đạo Vô Thượng Niết bàn.
Lại nói: Lòng tin hay tăng trưởng trí công đức. Lòng tin hay đưa người đến địa vị Như Lai.
Kinh nói: Lòng tin hay dứt hẳn gốc phiền não.
Lại bảo: Lòng tin có khả năng làm cho người mau chứng được môn Giải thoát.
Hòa thượng Cao Phong Diệu nói:
Bậc thượng như Phật như Tổ vượt lên bờ bên kia, chuyển bánh xe pháp lớn nhiếp vật lợi sanh, không có một vị nào chẳng do từ trong một chữ TIN nầy nên chẳng thành Thánh đạo, lại bị rơi vào địa ngục.
Hoa Nghiêm Quán nói:
Có tin mà không hiểu thì tăng trưởng vô minh. Có hiểu mà không tin thì thêm lớn tà kiến. Tin hiểu thông suốt mới là gốc của sự tu hành.
Lại nói: Có lòng tin mà không tin pháp giới thì lòng tin ấy là tà.
Thiền sư Ðại Hụê nói:
Ðủ chánh tín, lập chánh chí, đấy là nền tảng để thành Phật làm Tổ.
Ngài Xá Lợi Phất nói:
Dùng lòng tin được vào, chứ chẳng phải do phần trí của tôi.
Luận Trí Ðộ nói:
Phật dạy, nếu người có lòng tin thì có thể vào trong biển pháp lớn của ta, có thể được quả Sa môn, không uổng cạo tóc, nhuộm áo. Nếu người không có lòng tin thì không thể vào biển pháp lớn của ta, như cây khô chẳng sanh hoa quả, chẳng đắc quả Sa môn, dẫu có cạo tóc, nhuộm áo, đọc các kinh điển, có khả năng hỏi, có khả năng đáp đi nữa, ở trong Phật pháp cũng chỉ vô ích không được chi cả. Do vì nghĩa này nên trong Phật pháp trước hết phải lấy lòng tin làm căn bản.
Kinh nói:
Biển lớn Phật pháp do lòng tin mà vào được.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn