Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển hạ

21/05/201317:10(Xem: 9026)
Quyển hạ

Kinh Ưu Bà Di Tịnh hạnh Pháp Môn

Quyển hạ

Thích nữ Diệu Châu dịch

Nguồn: Thích nữ Diệu Châu dịch

PHẨM THỨ NHẤT : TU HỌC

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để thân có màu vàng rực, ánh sáng chiếu rực rỡ giống như núi vàng ? Trong vô lượng kiếp xa xưa, Như Lai thường thích tu tập điều thiện, không sân, không giận. Nếu có chúng sanh nào mắng đập thì Như Lai nhẫn nhục không sân giận, luôn luôn thấy xấu hổ và luôn có lòng đại bi. Vì đó đều là quả báo kiếp trước ở quá khứ nên thường tự trách mình, hay thực hành bố thí, đem những loại y phục mềm mại như : lông cù, ma kiếp bối, kiêu xa da để bố thí cho người. Như thế, cứ trải qua vô lượng đời tích trữ công đức sâu dày như vậy nên thường hưởng sự vui sướng ở cõi trời, sau sanh làm người thì được tướng màu vàng rực của bậc đại nhân, màu vàng là màu tối thượng nhất. Nhờ tướng này nếu là tại gia thì làm Chuyển Luân Thánh Vương, cai trị bốn thiên hạ. Ở trong bốn thiên hạ nếu có những loại y phục mềm mại như : Cù lâu, tọa cụ, sô ma, kiếp bối, kiêu xa da, khâm bà la và tất cả vật mềm mại nào trong thế gian thì vua đều có tất cả. Nếu xuất gia thì được thành Phật. Hễ trong nhân dân có các y phục mềm mỏng như : ngọa cụ, kiếp bối, sô ma, khâm bà la thì Như Lai cũng đều có cả những vậy như vậy.

Bấy giờ, Thế Tôn nói lại bằng kệ :

Tâm không có sân giận
Luôn xấu hổ tự trách
Bố thí áo mềm đẹp
Cúng vải, vật vô giá
Luôn bố thí chúng sanh
Cho rồi lòng vui mừng
Sung sướng không luyến tiếc
Như người gặp lửa cháy
Cứu vật ra rất vui
Nghiệp tốt không thể lường
Sanh thêm hưởng khoái lạc
Sau đó sanh làm người
Được thân tướng đại nhân
Thân thể màu vàng rực
Giống như núi chúa vàng
Tại gia làm Chuyển Luân
Cai trị bốn thiên hạ
Được thân thể mịm màng
Một áo giá ngàn vạn
Nếu học đạo thành Phật
Độ trời, người, rồng, thần
Y phục cũng như vậy.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để có tướng âm mã tàng ? Trong vô lượng kiếp trong kiếp quá khứ, khi Như Lai còn là người phàm. Như Lai thích tu hành vui vẻ và hòa hợp với mọi người, như cùng với cha mẹ, nam nữ, anh em, chị em, dòng họ, bạn bè, quyến thuộc, thiện hữu tri thức cho đến loài súc sanh. Nếu có người chia ly thì mong họ được hòa hợp, làm theo sở thích của họ để họ hòa hợp hoan hỷ. Nhờ nghiệp tích trữ nhiều phước đức này mà thường sanh lên cõi trời, hưởng phước lạc cõi trời. Sau sanh vào nhân gian, cứ lần lượt vô lượng, vô biên kiếp như vậy cho đến Nhất Sanh Bổ Xứ được tướng AÂm mã tàng. Nhờ tướng này được làm Chuyển Luân Vương có một ngàn người con, cai trị bốn thiên hạ. Ngàn con dõng mãnh có thể đánh bại kẻ địch. Nếu xuất gia thì được thành Phật. Từ pháp sanh con hơn ngàn vạn, dõng mãnh nhiều sức mạnh có thể đẩy lùi ma oán.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Trải qua vô lượng kiếp
Khi ta làm người phàm
Luôn hòa hợp với chúng
Để được sống an lạc
Như cha mẹ, nam nữ
Anh em và chị em
Thân thích các quyến thuộc
Và thiện hữu tri thức
Ai khổ vì xa lìa
Khéo hòa để an vui
Nhờ tạo hành nghiệp này
Thường sanh trong trời người
Hưởng khoái lạc cõi trời
Sau sanh vào loài người
Được tướng âm mã tàng
Dõng mãnh không ai bằng
Đánh bại kẻ địch thù
Luôn cúng dường cha mẹ
Để được vui hoan hỷ
Nếu xuất gia thành Phật
Con pháp có ngàn vạn
Giới, định sức thần thông
Đánh dẹp bọn ma oán.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để có thân tròn đầy giống như cây Ni Câu Luật, thân đứng thẳng như Phạm thiên, tay đụng đầu gối ? Xưa kia, khi Như Lai còn là người phàm, luôn luôn tu lòng từ rộng lớn, quán sát rất rõ về những pháp bất đồng thô tế, thiện ác, đây là trí tuệ, kia là ngu si, đây là tinh tấn đây là biếng nhác, đây là sân giận, kia là nhẫn nhục, phân biệt rõ ràng như vậy rồi theo từng loài mà ta giáo hóa hướng dẫn họ. Nhờ nghiệp này mà đã vô lượng lần sanh vào cõi người, cõi trời cho đến Nhất Sanh Bổ Xứ. Khi sanh vào loài người thì được hai tướng đại nhân :

1- Thân Phạm thiên tròn đầy giống như cây Ni Câu Luật.

2- Thân cao thẳng tay đụng đầu gối.

Nhờ tướng này nếu tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ của cải giàu có vô lượng như vàng, bac, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu... ngũ cốc dồi dào tươi tốt, kho tàng đầy ắp. Nếu như xuất gia thì được thành Phật, đầy đủ thất tài : Tín, giới, thí, văn, huệ, tàm và quí. Như Lai cũng có vô lượng vô biên những vật như vậy.

Khi ấy, Thế Tôn nói lại bằng kệ :

Ta trong đời quá khứ
Hay cân nhắc chúng sanh
Chọn lựa phân biệt rồi
Quán sát đều bình đẳng
Phân biệt các chúng sanh
Tùy loài mà ban bố
Do nhờ hành nghiệp này
Thường sanh vào cõi trời
Sau sanh vào loài người
Chân ngay thẳng không cong
Hai tay đụng đầu gối
Giống như cây Ni Câu
Từ đất mọc tròn đều
Thân Phật cũng như vậy
Vô lượng kiếp đến nay
Sanh từ đất hành nghiệp
Hiện hai tướng giàu có
Khiến thiên hạ thái bình
Tại gia thọ năm dục
Được làm Chuyển Luân Vương
Xuất gia bỏ năm dục
Được thành đấng Vô thượng.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để được ba tướng của bậc đại nhân ?

1- Ngực như sư tử.
2- Sau ót có tỏa ánh sáng.
3- Vai cổ tròn trịa.

Thuở quá khứ, khi Như Lai còn là người phàm luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh để họ có cuộc sống an lạc, có lòng tin, giữ giới, đa văn, trí tuệ, bố thí, tài của, lúa mạch, ruộng vườn, nô tỳ, trâu dê, voi ngựa, xe cộ, vợ con, nam nữ, thị tùng, quyến thuộc, thân thích làm cho được phát triển. Nhờ nghiệp này nên thường sanh lên cõi trời, sau sanh làm người được ba tướng đại nhân :

1- Ngực như Sư tử.
2- Sau ót phóng ánh sáng.
3- Vai cổ tròn trịa.

Nhờ tướng này, nếu tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ, pháp thường tăng trưởng, tài vật, ruộng nhà, ngũ cốc dồi dào sung túc, vợ con, quyến thuộc, nô tỳ, thị tùng, thiện hữu tri thức, tất cả đều đầy đủ không có giảm bớt. Nếu xuất gia thì được thành Phật, đầy đủ thất tài và bốn bộ quyến thuộc cũng không giảm bớt.

Bấy giờ, Thế Tôn nói lại bằng kệ :

Tín tâm trì giới
Đa văn trí tuệ
Nô tỳ, voi ngựa
Trâu, dê, ruộng nhà
Vợ con, quyến thuộc
Thiện hữu tri thức
Luôn nghĩ điều thiện
Làm sao khiến họ
Sắc, lực, an lạc
Tăng trưởng rất lớn
Do nhờ nghiệp này
Thường sanh lên trời
Sau sanh làm người
Được tướng Đại nhân
Ngực như Sư tử
Ót phóng ánh sáng
Vai cổ tròn trịa
Thành tựu ba tướng
Nếu là tại gia
Quyến thuộc vợ con
Nô tỳ voi ngựa
Đều được hưng thịnh
Nếu là xuất gia
Được thành quả Phật
Quyến thuộc tăng trưởng
Pháp luôn trường tồn.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để ngực có chữ Vạn. Về thuở xa xưa, khi là người phàm Như Lai không bao giờ làm não loạn chúng sanh, không đánh đập cũng không nhốt trói. Nhờ tích chứa hành nghiệp lành này rộng lớn nên thường sanh lên cõi trời. Sau sanh làm người, được tướng đại nhân, ngực có chữ Vạn. Nếu ở tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, không có các tật bệnh, bốn mùa điều hòa thích hợp, không nóng, không lạnh. Nếu xuất gia thì được thành Phật, cũng không có các bệnh hoạn, luôn được điều hòa, không lạnh không nóng, thân thể nhẹ nhàng, nhập vào tam muội.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Không nhốt, trói chúng sanh
Cũng không đánh đập họ
Không dùng những đao, gậy
Làm não hại chúng sanh
Do nhờ hành nghiệp này
Thường sanh trong trời người
Hưởng khoái lạc cõi trời
Đến Nhất Sanh Bổ Xứ
Sau sanh vào nhân gian
Được tướng của Đại nhân
Giữa ngực có chữ Vạn
Do nhờ tướng tốt này
Không có các bệnh hoạn
Tại gia hay xuất gia
Thường thọ hưởng khoái lạc
Nếu là dòng Sát lợi
Làm vua bốn thiên hạ
Nếu xuất gia học đạo
Đắc thành đấng Vô thượng
Luôn dược vui thượng diệu.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào mà mắt có màu biếc giống như hoa sen xanh. Trong vô lượng kiếp về quá khứ, khi Phật còn người phàm, luôn tu tập hạnh lành, không đem tâm ác độc mà phùng man trợn mắt nhìn chúng sanh không đem tâm dục mà ngó liếc, luôn đem tâm xả lìa bỏ ái si mà nhìn thẳng chúng sanh. Nhờ nghiệp này nên thường sanh lên cõi trời hưởng khoái lạc trời, sau sanh làm người được hai tướng đại nhân :

1- Mắt màu xanh biếc, hai mí trên dưới đều nháy một lượt.

2- Tròng mắt khi nháy hiện ra ánh sáng mau xanh biếc.

Nhờ tướng này, nếu ở tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ làm cho tất cả nhân dân Sa môn, Bàlamôn, Sát lợi, cư sĩ, vợ con quyến thuộc, quần thần, người hầu cận đều ngắm nhìn vua không biết chán. Nếu xuất gia thì được thành Phật, làm cho các chúng sanh trong bốn bộ Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và trời, người, A tu la, Ma hầu la già, Càn thát bà... Tất cả các chúng sanh đều phát sanh tâm thiện hoan hỉ giống như chiêm ngưỡng Như Lai không biết chán.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Trải bao kiếp quá khứ
Khi Phật làm người phàm
Thường tu các hạnh lành
Không đem tâm sân giận
Và phùng man trợn mắt
Cũng không vì ái nhiễm
Tâm dục nhìn chúng sanh
Mắt tịnh lìa cấu dục
Tâm hoan hỉ nhìn thẳng
Do nhờ hành nghiệp này
Được sanh vào cõi trời
Đến Nhất Sanh Bổ Xứ
Sau sanh làm loài người
Mắt, lông mi xanh biếc
Mắt như hoa sen xanh
Trên dưới nháy một lượt
Nhờ tướng đại nhân này
Được thông minh trí tuệ
Tất cả các chúng sanh
Thích nhìn không biết chán
Tại gia làm Chuyển Luân
Thành tựu đại trí tuệ
Có đầy đủ bảy báu
Cai trị bốn thiên hạ
Xuất gia được thành Phật
Chứng được Nhất thiết trí.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào mà trên đảnh có nhục kế, tóc xanh biếc ? Đời quá khứ, khi Như Lai còn là người phàm, luôn tạo công đức cho người, giữ thân, khẩu, ý, nghiệp, bố thí, trì giới, mỗi tháng tu sáu ngày trai giới, cúng dường cha mẹ, Sa môn, Bà la môn, bạn bè quyến thuộc, những vị tuổi cao đức lớn. Lại có hành nghiệp thiện không thể đếm xuể. Nhờ tích chứa vô lượng hạnh này mà thường hưởng khoái lạc ở cõi trời, cho đến Nhất Sanh Bổ Xứ. Sau sanh làm người thì được hai tướng đại nhân : Một là trên đảnh có nhục kế, hai là tóc xanh biếc. Nhờ tướng này nếu là tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ, làm chỗ nương tựa cho nhân dân. Nếu là xuất gia thì được thành Phật, làm chỗ nương tựa cho bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la già, Khẩn na la, Ma hầu la già, người và phi nhơn.

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ :

Ta ở đời quá khứ
Người đứng đầu tu thiện
Luôn tu hành phạm hạnh
Làm chỗ dựa cho người
Qua đời sanh lên trời
Hưởng khoái lạc chư thiên
Sau sanh vào nhân gian
Được hai tướng đại nhân
Trên đảnh có nhục kế
Tóc xoắn màu xanh biếc
Tại gia làm Chuyển Luân
Cai trị bốn thiên hạ
Dùng năm giới thập thiện
Cứu giúp cho nhân dân
Nếu xuất gia học đạo
Chứng thành đấng vô thượng
Thường lấy giới - định - huệ
Chỉ dạy các chúng sanh
Luôn làm chỗ nương tựa
Cho các trời, người, rồng
Thần, Dạ xoa, Càn thát
A tu la vân vân.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để mỗi lỗ chân lông có mỗi sợi lông, giữa chặn mày có lông trắng giống như Đâu La Miên ? - Thuở xưa, khi còn là người phàm, Phật luôn tu hành không vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, luôn tu hành lời nói thật, tâm chân chánh với lời nói thật, cũng không có lời nói thêu dệt, lời nói luôn luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ tùy thuận với chúng sanh. Do hành nghiệp này nên thường sanh lên cõi trời hưởng khoái lạc, sau sanh làm người thì được hai tướng đại nhân.

1- Mỗi lỗ chân lông chỉ có mỗi sợi lông. Lông ấy mềm mại và đều xoay về phía bên phải, không dính bụi nước.

2- Giữa chặn mày lông đẹp đẽ giống như Đâu La Miên chiếu sáng.

Nhờ tướng này, nếu tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ, nhân dân hưng thịnh phát triển vô cùng khoái lạc. Nếu xuất gia thì làm Phật, làm cho bốn bộ chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di tăng trưởng vô lượng vô biên khắp thế gian.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Ta ở đời quá khứ
Luôn tu không vọng ngữ
Mở miệng chưa từng nói
Lời dối gạt không thật
Thích ứng với thế gian
Nói năng không lầm lỗi
Nhờ những hành nghiệp này
Luôn sanh vào cõi trời
Sau sanh làm loài người
Được hai tướng đại nhân.
Lông trắng sáng chặn mày
Mềm mại như Đâu Miên
Lỗ lông chân một sợi
Tất cả đều xoay phải
Nhờ có hai tướng này
Tại gia làm Chuyển Luân
Cai trị bốn thiên hạ
Nhân dân phát triển mạnh
Nếu bỏ nhà học đạo
Chứng đắc đại pháp vương
Chỉ dạy các trời người
Khiến chánh pháp tăng trưởng.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào mà miệng có bốn mươi cái răng, răng trắng đều khít ? - Trong vô lượng kiếp thuở xưa Như Lai luôn tu hành không nói lời hai lưỡi. Nghe người này không đến nói với người kia. Nghe người kia không đến nói với người này. Sau khi nghe hai bên vì lợi ích hoan hỉ mà đến nói với họ. Nhờ nghiệp này nên luôn hưởng khoái lạc của cõi trời, sau sanh làm người được hai tướng đại nhân : Một là miệng có bốn mươi cái răng; hai là răng trắng đều và khít. Nhờ tướng này nếu ở tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ, không có trộm cướp, quyến thuộc thanh tịnh, vững vàng không hư hoại. Nếu xuất gia thì được thành Phật, có bốn bộ chúng : Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di kiên cố thọ trì pháp tạng của Như Lai, không bị bốn ma phá hoại.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Như Lai đời quá khứ
Tu hành không hai lưỡi
Không não loạn chúng sanh
Luôn hòa hợp mọi người
Hành nghiệp sanh lên trời
Hưởng khoái lạc chư Thiên
Sau sanh làm loài người
Được hai tướng đại nhân
Miệng có bốn mươi răng
Răng trắng đều và khít
Tại gia dòng Sát lợi
Cai trị bốn thiên hạ
Vua có bốn binh chủng
Kiên cố khó phá hoại
Sát lợi, Bà la môn
Không thể lay chuyển được.
Nếu xuất gia thành Phật
Đầy đủ bốn bộ chúng
Luôn được hàng trời người
Cung kính và tôn trọng.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào mà có tướng lưỡi rộng dài phát ra tiếng Phạm âm giống như tiếng chim Ca lăng tần già ? - Vào thuở xưa, khi đức Phật còn là người phàm, không nói lời thô, xả bỏ lời nói thô, tránh xa lời nói thô, luôn nói những lời nói tốt đẹp, lời nói dịu dàng để thấm sâu vào tâm người khiến họ thích nghe và dùng những lời đại từ bi, lời nhất quyết, lời nói ân nghĩa sâu xa, được người yêu mến nhớ nghĩ. Nhờ siêng năng tu tập nghiệp này cao rộng nên thường hưởng khoái lạc ở cõi trời. Sau sanh làm người thì được hai tướng đại nhân :

1- Lưỡi rộng dài liếm phủ cả mặt.

2- Tiếng Phạm âm dịu dàng như tiếng Ca lăng tần già khiến ai cũng thích nghe.

Nhờ tướng này nếu tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ, nói ra điều gì hết thảy nhân dân đều thích nghe vui vẻ và tuân làm theo. Nếu không thích tại gia lại xuất gia học đạo thì được thành Phật, nói ra lời gì thì Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, trời, rồng, dạ xoa, người, phi nhơn đều cung kính lãnh thọ hoan hỷ phụng hành.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Phật vào đời quá khứ
Tu tập lời nói thiện
Không sanh cũng không giận
Không nói lời thô bạo
Luôn nói lời từ bi
Lời chính xác dịu dàng
Lời nhất vị như vậy
Sau đó mới phát ngôn
Nhờ hành nghiệp như vậy
Được tướng lưỡi rộng dài
Tiếng Phạm âm hòa nhã
Như tiếng chim Ca Lăng
Nhờ hai tướng đại nhân
Tại gia làm Chuyển Luân
Nếu nói ra lời gì
Nhân dân đều tuân theo
Nếu xuất gia thành Phật
Chuyển bánh xe Vô thượng
Diệu pháp được nói ra
Khiến trời, người, tu la
Rồng, thần và dạ xoa
Nghe rồi đều phụng hành.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để có cằm như sư tử ? Vào thời quá khứ, khi Phật làm người phàm luôn tu tập không nói lời thêu dệt, xả bỏ lời nói thêu dệt, mà luôn nói lời hợp thời, lời đúng nghĩa, lời đúng pháp, lời oai nghi, lời thường trụ, lời hữu biên. Nhờ tích tụ vô lượng công đức nghiệp này nên thường hưởng khoái lạc của cõi trời. Sau sanh làm người thì được tướng đại nhân có cằm như Sư tử. Với tướng này, nếu là tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ, tất cả nhân dân không ai dám nổi loạn. Nếu xuất gia thì được thành Phật, trời, người, A tula, phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, oan gia trong hoặc ngoài nước không ai dám chống lại Như Lai.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Ta ở đời quá khứ
Không nói lời thêu dệt
Cũng không tự khen mình
Và nói lời tạp ngữ
Đoạn diệt lời vô nghĩa
Luôn nói lời hợp thời
Nói ra cốt làm vui
Lợi ích cho chúng sanh
Do có hành nghiệp này
Luôn hưởng khoái lạc trời
Sau sanh làm loài người
Có cằm giống Sư tử
Tại gia làm Chuyển Luân
Cai trị bốn thiên hạ
Với tướng đại nhân này
Không ai dám nổi loạn
Xuất gia được thành Phật
Sa môn, Phạm, Ma vương
Trời, người, A tu la
La hầu, Khẩn na la
Các oan gia trong ngoài
Không ai dám chống lại.

Lại nữa, này Tỳ Xá Khư ! Tu hành như thế nào để có bốn răng đều, khít, trắng sạch và tỏa sáng ? - Vào thuở xưa, khi Phật còn là người phàm, xả bỏ cuộc sống xấu ác mà luôn nghĩ nghề chân chánh để sinh sống, cũng không làm những việc cân lường lừa gạt người, dùng vật hư dối để lừa gạt người, dùng biến hóa để lừa gạt, yêu thương để lừa gạt. Tất cả những cách lừa gạt như vậy đều đoạn tận. Nhờ hành nghiệp này mà tích tụ được phước sâu dày, nên sau khi qua đời sanh lên cõi trời, hưởng khoái lạc ở mười chỗ. Thế nào là mười ?

1- Tuổi thọ của trời.
2- Sắc đẹp của trời.
3- AÂm nhạc của trời.
4- Tiếng tốt đồn xa của trời.
5- Vua trời.
6- Sắc trời.
7- AÂm thanh của trời.
8- Hương thơm của trời.
9- Mùi vị của trời.
10- Xúc chạm của trời.

Sau khi hưởng khoái lạc về mười chỗ ở cõi trời rồi, sau sanh làm người thì được hai tướng đại nhân.

1- Răng không lớn, không nhỏ.

2- Màu răng trắng sạch.

Nhờ tướng này, nếu tại gia thì làm Chuyển Luân Vương, cai trị bốn thiên hạ. Bốn bộ chúng : Chúng Bà la môn, chúng Sát lợi, nơi xóm làng thành ấp, đại thần, trưởng giả, phi hậu, thể nữ và chư thiên đều nghiêm tịnh. Nếu xuất gia thì được thành Phật cũng có bốn chúng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di và trời, người, A tu la, Càn thát bà đều thanh tịnh.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Ta ở đời quá khứ
Xả bỏ mưu sinh ác
Lợi bằng pháp thanh tịnh
Chánh mạng để nuôi thân
Trừ bớt khổ chúng sanh
Để họ được an vui
Nhờ có hành nghiệp này
Hưởng mười khoái lạc trời
Thường được các trời người
Tôn trọng và khen ngợi
Vua thú khoái lạc trời
Sau sanh làm loài người
Nhờ quả tu nghiệp lành
Được hai tướng đại nhân
Răng không bị to nhỏ
Màu răng trắng tỏa sáng
Sanh vào dòng Sát lợi
Tại gia làm Chuyển Luân
Có bốn binh vây quanh
Thanh tịnh không nhơ bẩn
Xuất gia được thành Phật
Thường được các bốn chúng
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni
Ưu bà tắc, Ưu bà di
Trời, người, A tu la
Rồng, thần và Dạ xoa
Thanh tịnh không cấu nhiễm
Đều cung kính vây quanh.

Này Tỳ Xá Khư ! Đó gọi là hai mươi cách tu hành để được ba mươi hai tướng đại nhân. Nhờ tướng này mà trang nghiêm thân vi diệu của Như Lai. Lại nữa, Tỳ Xá Khư ! Thân Phật lại có tám mươi vẻ đẹp, tám mươi vẻ đẹp đó là :

1- Móng tay đỏ hồng.
2- Móng tay nổi tròn lên đẹp.
3- Móng tay bóng láng.
4- Móng tay đầy đặn.
5- Ngón tay tròn trịa.
6- Ngón tay thon thẳng.
7- Ngón tay khép kín.
8- Ngón tay sạch sẽ.
9- Tay chân nõn nà.
10- Phía trong tay chân đỏ hồng.
11- Tay chân bằng phẳng.
12- Bên trong tay chân đầy đặn.
13- Vân tay hiện lên sâu.
14- Vân tay thẳng đẹp.
15- Vân tay nhỏ dài.
16- Tay chân mịn màng.
17- Vân tay không rối.
18- Xương mắt cá không lồi ra.
19- Đầu gối tròn đầy.
20- Bắp chân đều đặn.
21- Bước đi bằng phẳng.
22- Đi như Sư tử chúa.
23- Đi như chim ngỗng trời.
24- Tướng đi như Long vương.
25- Tướng đi như Ngưu vương.
26- Đi không nhìn ra sau.
27- Bước đi không nghiệp ngã.
28- Nửa thân cao thẳng.
29- Thân Phật cao hơn người.
30- Toàn thân đầy đủ.
31- Thân Phật đều đẹp.
32- Thân thể cân đối.
33- Thân thể đầy đặn.
34- Thân thể thẳng đứng.
35- Thân thể bóng sáng.
36- Thân lớn nhỏ đều đặn.
37- Thân thể sạch đẹp.
38- Thân thể mềm mại.
39- Thân thể tịch tịnh.
40- Thân thể chắc chắn.
41- Thân thể chắc nịch.
42- Thân thể đoan nghiêm.
43- Các căn đều đặn.
44- Sắc thân không đen.
45- Thân thể không tối.
46- Lông trên thân sạch sẽ.
47- Tướng bụng tròn trịa.
48- Bụng không có ngấn ngang.
49- Thân thể sáng sạch thấy các sắc tướng.
50- Rốn sâu.
51- Lỗ rốn tròn.
52- Vân rốn xoay về bên phải.
53- Lỗ rốn không trủng.
54- Miệng rốn không dài.
55- Miệng rốn không ngắn.
56- Lông rốn hướng về phía dưới.
57- Có tướng răng của rồng.
58- Môi che kín răng.
59- Bốn răng giữa tròn đều.
60- Bốn răng nanh sắc bén.
61- Bốn răng nanh nhọn dài.
62- Bốn răng nanh đều khít.
63- Lưỡi rộng mềm mại.
64- Màu lưỡi hồng đẹp.
65- Tiếng Phạm âm rõ vi diệu.
66- Tiếng như voi chúa.
67- Tiếng như chim Ca lăng tần già.
68- Nứu răng thịt đầy.
69- Mũi không dài xuống.
70- Mũi cao nhỏ dài.
71- Lỗ mũi sạch sẽ.
72- Mũi suông rộng.
73- Mắt đẹp sáng long lanh.
74- Mắt đen sáng.
75- Lông mi mắt có thứ lớp.
76- Lông mày dài như nữa vầng trăng.
77- Lông mày đen mướt dài ngắn có thứ lớp.
78- Lông mày sáng sạch mướt.
79- Tai thòng xuống trong ngoài sạch sẽ.
80- Tóc mềm mại quay về bên phải không rối dài theo thứ lớp, rất đẹp.


Này Tỳ Xá Khư ! Đó là tám mươi vẻ đẹp của Như Lai.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :


Ngày đêm thọ trì
Tất cả giới cấm
Vô lượng khổ hạnh
Là đại Phạm chí
Ba mươi hai tướng
Tám mươi vẻ đẹp.
Anh lạc nghiêm thân
Đấng thiên nhân tôn
Ánh sáng rực rỡ
Chiếu diệu vô cùng
Xanh đỏ vàng trắng
Xen lẫn với nhau
Uyển chuyển xoay tròn
Khắp cả hư không
Phóng ánh sáng lớn
Chiếu vô lượng cõi
Ba ngàn thế giới
Như Lai thường sáng
Chiếu tới một tầm
Khi phóng ánh sáng
Che lấp nhật nguyệt
Như mặt trời mọc
Không thấy các sao
Nếu phóng ánh sáng
Chiếu cả thế giới
Nhật quang như trăng
Màu trắng như sao
Nhờ nói vạn hạnh
Được thân như vậy
Được các chúng sanh
Ưa thích ngắm nhìn
Vui vẻ chiêm ngưỡng
Không bao giờ chán.

PHẨM THỨ HAI : ĐIỀM LÀNH

Sau khi đức Phật nói kệ này, Tỳ Xá Khư Mẫu vui mừng khôn xiết bạch Phật :

- Bạch Thế Tôn ! Khi Bồ tát ở trong thai mới sanh có bao nhiêu tướng điềm lành kỳ lạ tốt đẹp hiện ra thế gian.

Phật dạy Tỳ Xá Khư :

- Khi1 sinh ra có mười sáu tướng kỳ lạ tốt đẹp, mười sáu tướng đó là :

Nghĩa là xả thân ở cõi trời Đâu Suất ở trong thai nhớ biết rất rõ ràng. Đây là pháp kỳ lạ hiếm có thứ nhất.

Sau khi Bồ tát xả thân ở cõi trời vào thai mẹ tự nhiên ánh sáng chiếu khắp thế gian. Chỗ tối tăm ở giữa thế giới, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, sao, không thể chiếu tới thì đều có ánh sáng lớn. Chúng sanh trong đó đều nhìn thấy lẫn nhau, và họ nói rằng : "Trong đây vì sao bỗng nhiên có chúng sanh. Tất cả ánh sáng của tất cả thế gian phạm, ma, Sa môn, Bàlamôn đều không thể sánh kịp. Ba ngàn đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách, các núi Tu Di đều chấn động không ngừng. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ hai.

Bồ tát ở trong thai có bốn thiên tử giữ đúng oai nghi ở ngay bốn phương hộ vệ Bồ tát và mẹ của Bồ tát, không để các người, phi nhơn ở thế gian làm não hại. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ ba.

Bồ tát ở trong thai tự nhiên làm cho người mẹ giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ tư.

Bồ tát ở trong thai mẹ, người mẹ thanh tịnh không có tâm dục. Người ngoài thấy bà cũng không sanh tâm nhiễm. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ năm.

Bồ tát ở trong thai thường khiến người mẹ được rất nhiều lợi dưỡng về sắc, hương, vị, xúc tự nhiên đem đến. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ sáu.

Bồ tát ở trong thai, người mẹ luôn an vui, không có các hoạn nạn về tật bệnh, đói khát, lạnh nóng, mệt mỏi, Bồ tát cũng vậy. Người mẹ luôn thấy Bồ tát ở trong thai, giống như ngọc ma ni Tỳ lưu ly quí báu đều suốt trong ngoài sáng rực nhìn thấy rõ ràng, dùng chỉ năm màu để xâu. Người mắt sáng cầm trong tay thì thấy tám cạnh của viên châu và chỉ năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng rất rõ ràng. Người mẹ thấy tất cả bộ phận của Bồ tát rõ ràng không bị ngăn che. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ bảy.

Này Tỳ Xá Khư ! Sau khi Bồ tát sanh được bảy ngày, thì người mẹ qua đời sanh lên cõi trời Đâu Suất, hưởng khoái lạc của trời. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ tám.

Người phàm phu thọ thai là chín tháng hoặc đến mười tháng mới sanh, Bồ tát thành tựu không như vậy, mà phải đủ mười tháng sau đó mới sanh. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ chín.

Ở thế gian khi phụ nữ sắp sanh thì thân thể đau đớn, ngồi nằm không yên, sau đó mới sanh. Còn khi Bồ tát sanh ra người mẹ an lạc, không có các bệnh đau, mà còn hoan hỷ vui tươi đứng giơ tay lên để sanh. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười.

Khi Bồ tát sanh ra khỏi thai được chư thiên đón lấy, sau đó được người bồng ẳm. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười một.

Sau khi được người đời bồng rồi bốn thiên tử đón bồng cung kính đặt trước người mẹ và tâm họ rất vui mừng cùng nói : "Lành thay thưa phu nhân : Người đã sanh một thái tử dõng mãnh đại oai đức". Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười hai.

Khi Bồ tát mới sanh ra, không có nước máu và thai nhau với các vật không sạch sẽ. Thân của Bồ tát thanh tịnh, như châu ma ni được bọc trong tấm nhung già tư, nhưng không ố lẫn nhau. Vì sao ? Vì hai bên đều sạch sẽ, Bồ tát mới sanh cũng vậy, thanh tịnh không nhiễm giống như châu ma ni. Còn người mẹ đẹp đẽ giống như tấm nhung kia. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười ba.

Khi Bồ tát sanh ra, ở trong hư không tự nhiên có hai dòng nước chảy xuống, một là lạnh, hai là ấm để tắm thân Bồ tát. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười bốn.

Sau khi sanh ra đi về hướng Bắc bảy bước. Bấy giờ, trên hư không tự nhiên có lọng che Bồ tát. Sau khi đi bảy bước rồi Bồ tát nhìn khắp mười phương rống tiếng sư tử xướng như vầy : "Trong tất cả thế gian chỉ có Ta là tối thượng, Ta là tối tôn trong trời người chấm dứt đời này ta không trở lại nữa". Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười lăm.

Khi Bồ tát sanh ra, tất cả chúng sanh cho đến loài côn trùng trong ba ngàn đại thiên thế giới đều rất vui vẻ. Đây là pháp kỳ lạ chưa từng có thứ mười sáu.

Này Tỳ Xá Khư ! Đó gọi là Như Lai ở trong thai mới sanh ra thì có mười sáu pháp kỳ lạ như vậy.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Từ Đâu Suất qua đời
Sau sanh làm loài người
Ở trong thai mới sanh
Thanh tịnh không cấu nhiễm
Mười sáu pháp kỳ lạ
Vi diệu chưa từng có
Khi trong thai sanh ra
Không giống với chúng sanh
Khi sanh không mê muội
Tiếng tăm là số một
Hiện rất nhiều tướng lành
Điềm Phật sanh như vậy.

Sau khi Thế Tôn nói kệ này, Tỳ Xá Khư Mẫu rất vui mừng càng hỏi nữa :

- Bạch Thế Tôn ! Khi Bồ tát sanh ra thì có bao nhiêu điềm lành hiện ra cùng một lúc ?

Phật dạy Tỳ Xá Khư :

- Khi Bồ tát sanh ra có ba mươi hai điềm lành hiện cùng một lúc. Ba mươi hai điềm lành ấy là gì ?

1- Đại địa trong ba ngàn đại thiên thế giới chấn động, tự nhiên có ánh sáng lớn chiếu cả thế giới.
2- Tất cả nhạc cụ tự nhiên trỗi lên.
3- Không gõ mà kêu.
4- Tất cả tật bệnh tự nhiên hết hẳn.
5- Tất cả người bị trói buộc tự nhiên được giải thoát.
6- Tất cả oan gia đều sanh lòng từ bi.
7- Người mù được mắt sáng thấy tất cả màu sắc.
8- Người điếc được nghe các âm thanh.
9- Người què được đi lại tùy ý.
10- Người điên đươc trí nhớ rõ ràng.
11- Câm ngọng được nói.
12- Đi thuyền bị trôi dạt thì được trở về chỗ cũ.
13- Tất cả bảy báu ở mặt đất và hư không tự nhiên phát ánh sáng.
14- Các sông vạn dòng đều đứng yên không chảy.
15- Tất cả loài chim bay có cánh rất vui mừng và đứng yên.
16- Gió không lay động, tất cả đều lặng yên.
17- Tất cả chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau đều sanh lòng từ.
18- Tất cả chư thiên trở về cung điện của mình chơi khoái lạc.
19- Lửa dữ ở địa ngục A tỳ tự nhiên dập tắt.
20- Đói được no nên.
21- Tất cả ngạ quỉ không bị đói khát.
22- Bốn thiên hạ đều nổi mây lớn và mưa lớn.
23- Ánh sáng mặt trăng sáng dịu dàng.
24- Các vì sao mọc ban ngày.
25- Mặt trời tròn sáng ngời.
26- Tất cả cây có hoa đều trổ hoa.
27- Tất cả cây có trái tự nhiên kết trái.
28- Ba ngàn đại thiên thế giới phát ra hương thơm cõi trời không có mùi hôi thối.
29- Khi Bồ tát sanh đi bảy bước.
30- Trên hư không có lọng trắng tự nhiên che mát.
31- Sau khi đi bảy bước rồi nhìn khắp mười phương.
32- Rống tiếng như Sư tử.

Này Tỳ Xá Khư ! Đó gọi là khi Bồ tát mới sanh có ba mươi hai pháp xuất hiện cùng một lúc.

Tỳ Xá Khư Mẫu bạch Phật :

- Bạch Thế Tôn ! Khi Bồ tát sanh vì lý do gì mà chấn động ba ngàn đại thiên thế giới ?

Phật dạy Tỳ Xá Khư :

- Khi Bồ tát sanh làm cho đại địa chấn động là vì khi Bồ tát thị hiện sanh ở cõi đời này thì đã chấm dứt không còn phiền não. Những chúng sanh nào sắp đắc đạo thì phiền não sẽ diệt trừ cho nên đất chấn động.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh tự nhiên có ánh sáng chiếu khắp thế giới, vì Bồ tát đắc Tam Đạt Trí.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh những nhạc cụ ở thế gian tự nhiên trỗi lên, vì Bồ tát được nhập Tam muội.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh vật không gõ mà tự nhiên kêu, vì Bồ tát sắp đánh trống đại pháp.

Này Tỳ Xá Khư ! Tất cả những người bị trói buộc tự nhiên được giải thoát, vì Bồ tát sắp độ thoát tất cả chúng sanh trong cảnh già, bệnh, chết.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh tất cả oan gia đều sanh lòng từ. Vì Bồ tát đắc bốn tâm vô lượng.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh tật bệnh đều hết hẳn, vi Bồ tát sắp diệt trừ tất cả các phiền não.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì người mù được sáng, vì Bồ tát đắc Thánh Trí Nhãn.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh người điếc được nghe, vì Bồ tát đắc Thánh Thiên Nhĩ.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì người què đi được, vì Bồ tát đắc lực bốn thần túc.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì người điên được nhớ lại, vì Bồ tát đắc niệm An na bát na.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì người câm được nói, vì Bồ tát đắc pháp thần thông mà Như Lai đã biết.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì người đi thuyền trôi được trở về, vì Bồ tát đắc Bát Chánh Đạo để dạy chúng sanh.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì bảy báu trên mặt đất và hư không tỏa ánh sáng, vì Bồ tát đắc bốn vô ngại trí.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì các sông vạn dòng đều ngưng chảy, vì Bồ tát đã làm ngưng đọng bốn sông phiền não.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì tất cả chim bay rất mừng đứng yên, vì Bồ tát sắp phá các tà kiến.

Này Tỳ Xá Khư ! Sau khi Bồ tát sanh gió ngừng thổi vì Bồ tát được thường lạc diệt tận tam muội.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì những chúng sanh ăn nuốt lẫn nhau đều sanh lòng từ, vì Bồ tát được bốn bộ quyến thuộc dù tôn quí hay ty tiện giàu sang hay nghèo hèn đều được hòa hợp.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh ra thì chư thiên về cung điện vui chơi, khi Bồ tát thành Phật thì các thiện nam, thiện nữ xuất gia học đạo đến đắc A la hán, việc làm đã xong dứt tận nguồn sanh tử trong ba cõi xả bỏ gánh nặng thành vô vi vô dục luôn thích nơi tịch tịnh vui vẻ hoan hỉ. Họ nói với nhau : Chúng ta nay đã được thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết không còn bị sanh tử ở trong thai nữa, mà là tịch tịnh vô nhiễm, như nước đọng trên lá sen, không bị dính mắc.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì lửa dữ ở địa ngục A tỳ đều dập tắt, vì Bồ tát sắp diệt trừ lửa dữ ba độc phiền não của chúng sanh.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì người đói được no nê, vì Bồ tát đắc thân niệm tam muội.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì ngạ quỉ không còn đói khát nước, vì Bồ tát được nước giải thoát.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì có mây lớn trút mưa lớn vì Bồ tát sắp mưa đại pháp thấm nhuần chúng sanh.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh mặt trăng tỏa sáng dịu, vì khi Bồ tát thành Phật chúng sanh vui mừng chiêm ngưỡng.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì các vì sao mọc ban ngày, vì Bồ tát khi thành Phật làm cho đệ tử Thanh văn hiện ra nơi đời.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì ánh sáng mặt trời rực rỡ, vì Bồ tát đại Thanh văn đắc lục thông.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh cây có hoa đều trổ hoa, vì Bồ tát khiến cho đệ tử Thanh văn đắc hoa giải thoát.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì cây có trái đều kết trái. Vì Bồ tát khiến cho đệ tử Thanh văn đắc bốn quả Sa môn.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì cả đại thiên thế giới tỏa ra mùi thơm, vì Bồ tát được hương giới của Như Lai tỏa khắp thế gian.

Này Tỳ Xá Khư ! Khi Bồ tát sanh thì đi bảy bước, vì Bồ tát đắc bảy đạo Bồ đề.

Này Tỳ Xá Khư ! Sau khi Bồ tát đi thì có lọng trắng trên vì Bồ tát được bóng mát Niết bàn, Bồ tát đi rồi chỉ về phương Đông, vì làm người dẫn đường cho các chúng sanh.

Này Tỳ Xá Khư ! Bồ tát chỉ phương Nam vì làm ruộng phước lành cho chúng sanh.

Này Tỳ Xá Khư ! Bồ tát chỉ phương Tây vì đời này của Bồ tát đã tận, đây là thân cuối cùng.

Này Tỳ Xá Khư ! Chỉ về phương Bắc, vì với tất cả chúng sanh thì Bồ tát đã đắc Vô thượng Bồ đề.

Này Tỳ Xá Khư ! Chỉ phương dưới vì muốn phá tan binh ma để chúng thối lui.

Này Tỳ Xá Khư ! Chỉ phương trên vì làm chỗ qui y cho trời, người.

Này Tỳ Xá Khư ! Rống tiếng Sư tử vì là bậc tối thượng, tối tôn trong trời người tất cả chúng sanh không ai sánh bằng.

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ :

Đấng dẫn đường thế gian
Bậc đại thánh vô thượng
Khi sanh hiện điềm lành
Làm ruộng phước chúng sanh
Luân chuyển trong ba cõi
Đây là thân cuối cùng
Như Lai tối đệ nhất
Trí tuệ trong thế gian
Đã phá chúng binh ma
Ứng Cúng vang tiếng tốt
Thế gian chưa từng có
Làm chỗ tựa trời người
Khi Thế Tôn mới sanh
Hiện ba hai điềm lành
Tướng kỳ lạ vi diệu
Đều hiện cùng một lúc
Bồ tát ra khỏi thai
Đất chấn động sáu cách
Tự nhiên ánh sáng lớn
Chiếu khắp cả mười phương
Chúng sanh rợn tóc gáy
Đều nói với nhau rằng
Nguyện mau được thành Phật
Hãy mưa trận đại pháp
Tẩy trừ cấu phiền não
Để con được giải thoát
Nên nay con chí thành
Đảnh lễ đấng Vô thượng.
Sau khi nói kệ này xong

Thế Tôn dạy Tỳ Xá Khư :

- Chư Phật Như Lai không thể nghĩ bàn, pháp Phật nói ra không thể nghĩ bàn, các thiện nam thiện nữ tin những gì Phật nói cũng không thể nghĩ bàn, được đắc quả báo cũng không thể nghĩ bàn, như mưa lớn thấm nhuần sung mãn cho tất cả người, phi nhơn... và các cây cỏ cũng được phát triển, mưa pháp của Như Lai cũng vậy, thấm nhuần tất cả vô lượng chúng sanh. Người đáng được độ sau khi nghe pháp này đều được đắc đạo quả. Nếu ai hưởng quả báo trong trời người theo sở nguyện mà được tùy ý, cho nên nay con hãy chuyển tâm thọ trì pháp này, làm cho bốn chúng đời vị lai đều được tu hành.

Khi Phật nói pháp này có sáu vạn trời người đắc pháp nhãn tịnh, các chư thiên khác và rồng, A tu la, Càn thát bà, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, phi nhơn đều phụng hành. Riêng Tỳ Xá Khư Mẫu đắc pháp nhãn tịnh. Ngàn năm trăm người quyến thuộc thì đối với Phật, Pháp, Tăng có lòng tin kiên cố không thối chuyển. Tất cả đều hoan hỉ làm lễ Phật rồi lui ra.

KINH ƯU BÀ DI TỊNH HẠNH PHÁP MÔN

- Quyển hạ - hết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,237,071