Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

21. Kinh Cahyna.

20/05/201316:13(Xem: 9666)
21. Kinh Cahyna.

Kinh Nhật Tụng

21. Kinh Cahyna. - 36. Sớ tạ đàn Cahyna

Hải Triều Âm

Nguồn: Hải Triều Âm soạn dịch

KINH CAHYNA

Khi ấy Phật ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Lâm.

Tôn giả A Na Luật Đà cũng ở Xá Vệ trong ngọn núi Ta La La, sáng sớm vào thành khất thực gặp tôn giả Anan liền bảo : "Hiền giả Anan nên biết ba y vải thô của tôi đã rách hết. Hiền giả nên thỉnh các Tỳ-kheo vì tôi may y".

Tôn giả Anan lặng thinh nhận lời. Tôn giả Anan khất thực rồi, thọ thực xong đã quá ngọ, xếp dọn y bát, rửa tay chân, lấy tọa cụ vắt lên tay, tay cầm chìa khóa đi khắp các phòng, thấy các thầy Tỳ-kheo bèn thỉnh :

"Chư tôn! Nên đến núi Ta La La vì tôn giả A Na Luật Đà may y".

Thế Tôn bảo : "Anan! Sao ông không thỉnh Như Lai vì Tỳ-kheo A Na Luật Đà may y".

Tôn giả Anan chắp tay bạch Phật : "Cúi mong Thế Tôn đến núi Ta La La vì tôn giả A Na Luật Đà may y".

Thế Tôn lặng thinh nhận lời.

Khi ấy ở núi Ta La La có 800 Tỳ-kheo và Thế Tôn chung họp vì tôn giả A Na Luật Đà may y".

Tôn giả Mục Kiền Liên đứng dậy bày vai áo chắp tay hướng Phật bạch : "Cúi mong Thế Tôn vì hiền giả A Na Luật Đà trải vải ra cắt từng mảnh các Tỳ-kheo cũng trải vải ra cắt từng mảnh rồi may kết lại".

Thế Tôn và các Tỳ-kheo chỉ trong một ngày, vì tôn giả A Na Luật Đà may xong ba lá y.

Thế Tôn bảo : "A Na Luật Đà! Ông vì chúng Tỳ-kheo nói pháp Cahyna tôi nay đau lưng muốn nghỉ một chút".

Thế Tôn xếp y Uất-đa-la-tăng trải trên sàn, cuốn y Tăng-già-lê làm gối, nằm nghiêng hông mặt, hai chân chồng lên nhau, khởi tưởng quang minh, lập chánh niệm chánh trí.

Tôn giả A Na Luật Đà bảo các Tỳ-kheo :

Chư hiền! Tôi khi xưa chán sanh già bệnh chết, khóc than buồn thảm. Muốn đoạn nhóm khổ lớn này. Tôi xét nghĩ : Tại gia chật hẹp là chỗ trần lao. Xuất gia học đạo mở mang rộng lớn. Ta ở nhà bị xiềng xích, lại không được trọn đời tu hạnh thanh bạch. Ta nên bỏ tài vật ít và tài vật nhiều, bỏ thân thuộc nhỏ và gia tộc lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín bỏ nhà, không nhà học đạo.

- I -

Chư hiền! Tôi bỏ dòng quý tộc, xuất gia, thọ giới Tỳ-kheo, gìn giữ giới luật, nhiếp phục uy nghi. Thấy tội nhỏ bằng mảy lông cũng ôm lòng lo sợ.

Chư hiền! Tôi lìa sát sanh, đoạn sát sanh, dẹp bỏ dao gậy. Tôi hổ thẹn, tu tâm từ bi làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. Tôi đối với sát sanh đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa trộm cắp, dứt trộm cắp. Người ta cho sau mới lấy, ưa người ta cho mới lấy. Thường bố thí, vui vẻ không lẫn tiếc, không mong người đền đáp. Tôi đối với trộm cắp đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa hạnh nhơ nhớp, siêng tu diệu hạnh lìa dục. Tôi đối với dâm dục đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói dối, dứt nói dối, nói lời chân thật, ưa chân thật, ở chỗ chân thật, không dời đổi, không lừa thế gia. Tôi đối với nói dối đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói hai lưỡi, dứt nói hai lưỡi. Không phá hoại người, không nghe kia nói đây, không nghe đây nói kia. Người ly muốn cho hợp, người hợp thì vui mừng. Không kết bè đảng, không ưa bè đảng, không khen bè đảng. Tôi đối với hai lưỡi đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói thô ác, dứt nói thô ác. Lời lẽ thô bạo tiếng nghe trái tai, người không vui, người không ưa, khiến người khổ não, khiến không được định. Tôi lìa lối nói như thế. Chỉ nói lời hòa nhã, mềm mỏng. Tôi đối với nói thô ác đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nói thêu dệt, dứt nói thêu dệt, nói đúng thời, đúng sự thật, hợp pháp, có nghĩa. Tôi đối với nói thêu dệt đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa kinh doanh, dứt kinh doanh, bỏ cân lường pha đấu, không tính toán đo lường. Tôi đối với kinh doanh đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nhận quả phụ gái trẻ, dứt nhận quả phụ gái trẻ. Tôi đối với nhận quả phụ gái trẻ đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nuôi tôi tớ, dứt nuôi tôi tớ. Tôi đối với nuôi tôi tớ đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nuôi heo gà, dứt nuôi heo gà. Tôi đối với nuôi heo gà đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nuôi voi ngựa trâu dê, dứt nuôi voi ngựa trâu dê. Tôi đối với sự nuôi voi ngựa trâu dê đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa làm ruộng mua bán, dứt làm ruộng mua bán. Tôi đối với làm ruộng mua bán đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa trồng rẫy đậu bắp, dứt trồng rẫy đậu bắp. Tôi đối với sự trồng rẫy đậu bắp đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa uống rượu, dứt uống rượu. Tôi đối với uống rượu đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa giường cao rộng lớn, dứt giường cao rộng lớn. Tôi đối với giường cao rộng lớn đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa trang điểm, dứt trang điểm. Tôi đối với trang điểm đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa ca múa hát xướng và đi xem nghe, dứt ca múa hát xướng và đi xem nge. Tôi đối với ca múa hát xướng và đi xem nghe đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa nhận tiền bạc của báu, dứt nhận tiền bạc của báu. Tôi đối với sự nhận tiền bạc của báu đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi lìa ăn quá ngọ, dứt ăn quá ngọ, ăn một bữa, không ăn tối, học ăn đúng giờ. Tôi đối với ăn quá ngọ đã dẹp sạch tâm ấy.

- II -

Chư hiền! Tôi đã thành tựu nhóm giới này, học tri túc, mặc chỉ đủ che thân, ăn chỉ đủ nuôi sống. Tùy đi đến đâu chỉ mang theo y bát. Không quyến luyến ngoại vật như chim nhạn với cặp cánh bay thẳng trong không.

- III -

Chư hiền! Tôi lại học gìn giữ sáu căn, hằng khởi chánh trí. Mắt thấy sắc không nhận tướng nên không thưởng thức. Vì lìa giận hờn đấu tranh nên gìn giữ mắt. Trong tâm không sanh pháp ác tham lam lo buồn. Gìn giữ tai mũi lưỡi thân cũng thế.

Nếu ý biết pháp không nhận tướng nên cũng không biết vị của pháp. Vì lìa sân hận tranh đấu, nên gìn giữ ý căn. Trong tâm không sanh pháp ác tham lam lo buồn.

- IV -

Chư hiền! Tôi đã thành tựu nhóm thánh giới và tri túc, gìn giữ các căn, lại học chánh tri. Ra vào khéo quán phân biệt. Co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chậm rãi. Khéo mặc y Tăng-già-lê và cầm y bát, đi đứng nằm ngồi, ngủ thức nói nín đều chánh trí.

- V -

Chư hiền! Tôi ở chỗ vắng vẻ hoặc dưới gốc cây trải tọa cụ ngồi kiết già, thân ngay thẳng, xoay niệm không hướng ngoại, dứt trừ tâm tranh đấu, thấy tài vật của người không khởi tâm tham muốn mình được. Tôi đối với tham lam, sân giận, si mê, tán loạn, nghi hối đã dẹp sạch tâm ấy.

Chư hiền! Tôi đã dứt ngũ cái vì ngũ cái làm tăng ô uế khiến tuệ kém yếu. Tôi lìa dục, lìa pháp ác. Đến đệ tứ thiền thành tựu tự tại.

Chư hiền! Tôi đã được tâm định như thế, thanh tịnh không ô uế, không nóng bức, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng như ý túc trí thông, phân một thân làm nhiều thân, nhiều thân hợp thành một thân, thân tự tại không bị vách đá làm ngăn ngại như đi trong hư không, chui xuống đất như lặn xuống nước, đi trên nước như đi trên đất, ngồi kiết già thăng lên hư không như chim bay, mặt trời mặt trăng có oai thần lớn mà tôi lấy tay rờ nắm được. Thân tôi có thể cao đến Phạm Thiên.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng thiên nhĩ trí thông, nghe tiếng người và phi nhân, gần xa diệu hay chẳng diệu.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng tha tâm trí thông. Chúng sanh có dục không dục, giận hờn, không giận hờn, si mê không si mê, ô uế, không ô uế, hợp tan, cao thấp, nhỏ lớn, tu không tu, định không định, giải thoát, không giải thoát, tôi đều biết như thật.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động học chứng túc mạng trí thông. Nghĩa là nhớ một đời, hai đời, trăm đời ngàn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Ta từng sanh nơi kia, họ như thế, chết kia sanh đây, chết đây sanh kia, thọ khổ vui như thế, thọ mạng hết như thế.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng sanh tử trí thông. Thấy chúng sanh này thân hành ác, khẩu ý hành ác, chê bai thánh nhân tà kiến. Mạng chung ắt đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Thấy chúng sanh kia, thân hành thiện, khẩu ý hành thiện, chánh kiến. Mạng chung ắt đến chỗ lành, sanh về cõi trời.

Chư hiền! Tôi đã được định tâm như thế, thanh tịnh không ô uế, không phiền nhiệt, mềm mại, khéo trụ bất động, học chứng lậu tận trí thông. Biết khổ tập diệt đạo. Tôi biết cái lậu này như thật, biết lậu tập, biết lậu diệt, biết lậu diệt đạo như thật. Thấy biết như thế tâm được giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi tự biết giải thoát. Việc làm đã xong, không còn thọ sanh đời sau, thấy biết như thật.

Chư hiền! Ví như ấp Thâu Lô Tra, có nhà lầu cao đẹp, trong đó có để cây thang hoặc 1 nấc, 2 nấc, 10 nấc, 20 nấc. Lên lầu, nếu không bước nấc thang thứ nhất thứ hai mà muốn lên ngay nấc thứ ba thứ tư trọn không thể được.

Chư hiền! Nếu có Tỳ-kheo phạm giới, phá giới, giới thiếu, giới lủng, giới nhơ nhớp, giới đen tối, không dùng giới làm cây thang mà muốn lên nhà vô thượng huệ ở lầu chánh pháp trọn không thể được.

Chư hiền! Tỳ-kheo nương nơi giới, đứng nơi giới, dùng giới làm cây thang lên nhà vô thượng huệ ở lầu chánh pháp ắt phải được.

Chư hiền! Tôi nương nơi giới, đứng nơi giới, dùng giới làm cây thang lên nhà vô thượng huệ, ở lầu chánh pháp. Chỉ dùng ít phương tiện là xem được cả ngàn thế giới.

Chư hiền! Ví như người mắt sáng đứng trên lầu cao, chỉ dùng ít phương tiện nhìn xuống dưới đường là thấy cả ngàn gò ao.

Chư hiền! Voi lớn nhà vua chở bảy báu, dùng lá đa la che đậy. Tôi che đậy lục thông cũng như thế.

Chư hiền! Nếu đối với lục thông của tôi đã chứng, có chỗ nào nghi ngờ nên hỏi, tôi sẽ đáp cho.

Tôn giả Anan bạch : Nay tại núi Ta La La, Thế Tôn và 800 Tỳ-kheo nhóm họp vì tôn giả A Na Luật Đà may y. Nếu đối với lục trí thông của tôn giả A Na Luật Đà đã chứng có ai nghi ngờ nên hỏi. Tôn giả A Na Luật Đà sẽ đáp cho.

Nhưng trong một thời gian dài chúng tôi đã dùng tâm biết được tâm của tôn giả A Na Luật Đà. Đúng như tôn giả A Na Luật Đà đã nói. Ngài có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước lực, có đại oai thần.

Khi ấy, đức Thế Tôn chỗ đau đã dứt và được an ổn, ngồi kiết già khen ngợi tôn giả A Na Luật Đà :

Lành thay! Lành thay! A Na Luật Đà! Ông đã nói pháp Cahyna cho các Tỳ-kheo nghe. Này A Na Luật Đà! Ông lại nói pháp Cahyna cho các Tỳ-kheo nghe. Này A Na Luật Đà! Ông thường thường nói pháp Cahyna cho các Tỳ-kheo nghe.

Rồi đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo : Các ông hãy vâng thọ Cahyna pháp. Tu tập Cahyna pháp, khéo giữ gìn Cahyna pháp vì sao ? Vì Cahyna pháp là căn bản phạm hạnh đưa đến thông, đưa đến giác, đưa đến Niết-bàn.

Đức Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả A Na Luật Đà và các Tỳ-kheo nghe xong hoan hỷ phụng hành.

Lễ Mười Tám Vị Đại A-La-Hán

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư Phật.

– Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam mô Cahyna tôn pháp.

– Đệ nhất trí tuệ Xá Lợi Phất tôn giả.

– Đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên tôn giả.

– Đệ nhất đầu đà Ca Diếp tôn giả.

– Đệ nhất nghị luận Ca Chiên Diên tôn giả.

– Đệ nhất vấn đáp Ma-ha Câu Hy La tôn giả.

– Đệ nhất chánh định Ly Bà Đa tôn giả.

– Đệ nhất thiện trì Châu Lợi Bàn Đà Già tôn giả.

– Đệ nhất đa văn Ananđà tôn giả.

– Đệ nhất nghiêm hộ lục căn Nan Đà tôn giả.

– Đệ nhất mật hạnh La Hầu La tôn giả.

– Đệ nhất thọ thiên Kiều Phạm Ba Đề tôn giả.

– Đệ nhất phước điền Tân Đầu Lư Phả La Đọa tôn giả.

– Đệ nhất thiện giáo hóa Ca Lưu Đà Di tôn giả.

– Đệ nhất tri tinh tú Ma-ha Kiếp Tân Na tôn giả.

– Đệ nhất thọ mạng Bạc Câu La tôn giả.

– Đệ nhất thiên nhãn A Na Luật Đà tôn giả (3 lần).

– Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

Lễ Y Công Đức

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Cahyna y.

– Kiên thật y.

– Công đức y.

– Thưởng thiện phạt ác y.

– Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng.

– Nam mô thập địa tam hiền, ngũ quả tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng.

– Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng già gia chúng.

– Kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, tam tạng Đông Tây kim cổ liệt vị pháp sư.

– Tây Thiên Đông Độ Việt Nam thập phương du hóa, truyền giáo khai sơn, lịch đại Tổ sư.

– 800 Tỳ-kheo núi Ta La La

Cùng Thế Tôn may y Cahyna
Năm nấc thang A Na Luật Đà.
Xa lìa trần lao đời chật hẹp
Chứng A-la-hán đủ thần thông.
Đại phước lực, đại oai thần.

Chí tâm đảnh lễ Nam mô đệ nhất thiên nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại thánh A Na Luật Đà tôn giả (3 lần).

KIM QUANG MINH


Sám Trai Thiên Khóa Nghi

Như ngọc giao thiên, hạt sương sa
Biển giác lăn tăn gợn kim ba (sóng vàng).
Rải khắp đại thiên, sen trắng xóa
Tam muội rửa sạch hết trần a.
Một giọt biến hằng sa
Thanh tịnh cả sơn hà (núi sông).
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát (3 lần). (cầm chén nước)
Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).
Nước cam lồ trên đầu cành liễu
Một giọt biến khắp cả mười phương
Bao nhiêu cấu uế đều quyên trừ
Khiến cho đàn tràng được thanh tịnh.
(Trì chú Đại Bi 1 biến)
Nam mô Cam Lộ Vương Bồ-tát (3 lần).
Chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ Tam-bảo.
QUÁN
Năng lễ sở lễ tánh không tịch
Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn
Đạo tràng này như hạt đế châu
Mười phương chư Phật ảnh hiện đây.
Thân con ảnh hiện trước bảo đài
Đầu mặt chí tâm quy mạng lễ.
Dâng Hương Hoa
Nguyện mây hương hoa này
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, chư Bồ-tát
Thanh-văn, Duyên-giác chúng
Cùng hết thảy thiên tiên
Thọ dụng làm Phật sự
Khắp huân bao chúng sanh
Cùng phát tâm giác tỉnh
Mau viên mãn Bồ-đề.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đông phương A Sơ Bệ Phật, Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật, mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

Ba nghiệp con tánh như hư không
Mười phương chư Phật cũng như vậy
Không rời chân tế vì chúng sanh
Cùng chúng tới đây thọ cúng dường.
(3 thỉnh mỗi thỉnh 1 lạy)

TÁN

Phật bảo ca ngợi không cùng. Tu hành trải vô lượng kiếp. Thân cao trượng sáu nguy nga. Mắt vàng màu tía sáng tử kim.

Từ đỉnh núi Tuyết giác ngộ chánh đạo. Giữa đôi mày, bạch ngọc hào sáng rực.

Mở trí tuệ cho cả sáu đạo còn mê. Nguyện tất cả gặp ba hội Long Hoa, nghe diễn nói chánh pháp chân tông.

Nam mô Phật-đà-da (3 lần).

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô đại thừa Kim Quang Minh Hải, 12 bộ kinh.

(3 thỉnh, mỗi thỉnh 1 lạy, khi lạy quán rằng :)

Pháp tánh như hư không, chẳng thể thấy
Thường trụ pháp bảo khó nghĩ bàn
Con nay ba nghiệp như pháp thỉnh
Duy nguyện hiển hiện thọ cúng dường.

TÁN

Pháp bảo thật khôn lường. Miệng vàng Như Lai tuyên dương. Để ở kho tàng dưới đáy biển. Long vương hoa hương cúng dường.

Người giác tỉnh tụng đọc, vang vang tiếng ngọc.

Sách báu, mỗi chương mỗi phẩm như ráng mặt trời rực rỡ trăm màu trong không gian sương mù.

Mỗi dòng chữ là những hạt trân châu, khác gì đàn nhạn xếp hàng bay khi mỗi xuân về.

Nhân xưa, đời nhà Đường, ngài Huyền Trang đã bao khó nhọc thỉnh ba tạng kinh luật luận, từ Ấn Độ về Trung Hoa. Lại do công liệt vị Tổ sư lưu truyền từ vạn cổ.

Nam mô Đạt-ma-da (3 lần).

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Tín Tướng Bồ-tát, Kim Cang Bồ-tát, Thường Bi Bồ-tát, Pháp Thượng Bồ-tát, mười phương ba đời hết thảy Bồ-tát, Thanh-văn, Duyên-giác, Hiền Thánh Tăng.

(3 thỉnh, mỗi thỉnh 1 lạy. Mỗi lạy quán rằng :)

Ba nghiệp con tánh như hư không
Tất cả Bồ-tát đều như vậy
Không rời chân tế vì chúng sanh
Cùng chúng tới đây thọ cúng dường.

TÁN

Tăng bảo không thể nghĩ bàn. Thân đắp ba tấm vân y, ứng dụng trong 3 việc lớn :

a) Thuyết pháp độ quần mê.

b) Trên đảnh lễ các bậc phước điền, dưới đích thân làm phước điền cho quần sanh gieo duyên giải thoát.

c) Hòa quang đồng trần, tùy nghi bổ củi, gánh nước, hài hòa cả hai cuộc sống đạo và đời.

Trong khoảnh khắc sát na, mảnh phao vượt biển cảm ứng quần cơ, kham làm chủ công đức cõi nhân thiên.

Kiên trì vô lậu giới, con nay cúi đầu nguyện chứng minh, nguyện được cùng Hiền Thánh Tăng đề huề chấn tích trượng.

Nam mô Tăng-già-da (3 lần).

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Đại Phạm Tôn Thiên, 33 cõi trời, 4 vua Hộ Thế, Tán Chỉ đại tướng, Kim Cang Mật Tích, Đại Biện thiên thần A Lợi Đế Nẩm, mẹ con quỷ 500 quyến thuộc, tất cả đều là đại quyền Bồ-tát ; mười phương thiên tiên quỷ thần. Cùng trong nước Việt Nam núi cao sông rộng tất cả linh miếu, trong địa phận tỉnh Lâm Đồng, huyện Đức Trọng, bao nhiêu thiên thần linh kỳ, ngay trong trụ xứ Linh Quang, tất cả thánh chúng, thần thủ hộ già lam xương minh chánh pháp.

(3 thỉnh. Mỗi thỉnh các Phật tử tại gia đều phải lễ bái.)

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô đệ nhất oai đức, thành tựu chúng sự đại công đức thiên.

(3 thỉnh, 3 lạy trừ các vị xuất gia.)

(Bồ-tát này là chủ đạo tràng pháp môn, phải ân cần 3 phen thỉnh, tung hoa đốt trầm, quỳ chắp tay tụng chú bao nhiêu tùy ý. Thần chú chính là triệu thỉnh Thiên Nữ cùng quyến thuộc. Thiết yếu tại tinh chuyên, nhất tâm khải thỉnh giáng hạ chỗ cầu sẽ được như ý không sai.)

Nam mô Phật đà.

Nam mô Đạt ma

Nam mô Tăng già.

Nam mô thất rị, ma ha đế tỷ da, đát nễ dã tha, ba rị phú lầu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị giã, ba nể, ba ra, ba nể, tát rị phạ lật tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đa a tha, a nậu, đà ra ni.

TÁN

Trên hội quang minh, chư thiên hộ pháp nhật nguyệt tinh minh, sao bắc đẩu soi sáng nhân gian, giữ gìn quốc độ, ban bố an khang, phước thọ miên trường.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ-tát ma-ha-tát (3 thỉnh).

– Hương tán.

– Khai kinh kệ.

KIM QUANG MINH KINH Phẩm KHÔNG Yếu Lược

Thân người hư ngụy, sáu nhập như thôn xóm rỗng, chỗ giặc kết sử nương ngụ. Tất cả tự chủ, mỗi mỗi chẳng biết nhau. Mắt thọ sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân tham xúc, ý phân biệt. Tâm huyễn hóa vọng tưởng phân biệt các pháp khiến cho người đời rong ruổi nắm bắt hư không. Chẳng biết sợ tránh cái hại sáu trần như chim đâm đầu vào lưới. Đất nước gió lửa, nhân duyên hòa hợp, tùy thời tăng giảm, thể chất hư vọng mà như rắn độc. Bốn rắn ở chung một tráp xung khắc với nhau. Đất và nước tánh chìm xuống. Gió và lửa tánh bốc lên. Tâm thức tháo động không ngừng, tùy nghiệp chịu báo. Thân này mệnh chung, đại tiện, tiểu tiện, máu mủ chảy tràn, dòi bọ lúc nhúc. Người tu phải kỹ càng quan sát con người và chúng sanh bản tánh không tịch, bốn đại bổn tự không sanh, tánh vốn không thật, vô minh thể tướng cũng bản lai không ; 5 ấm, 6 nhập, 12 nhân duyên xoay vần sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Nay đoạn ác kiến, dùng trí tuệ lực xé lưới phiền não, chứng vô thượng đạo vi diệu công đức. Chúng sanh mê muội vô lượng khổ não. Khiến vào Bồ-đề, biết cầu Pháp-thân, xả được ái trọng, đầu mắt tay chân, tiền của vợ con, tâm không ái tiếc. Quán pháp tánh không là vô thượng trí.

(Tưởng mười phương Tam-bảo, chư thiên, chư tiên như đối trước mặt. Tức tự rõ biết thân miệng ý nghiệp sung mãn pháp giới.)

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ NAM MÔ

– Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

– Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật.

– Đại thừa Kim Quang Minh kinh.

– Tín Tướng Bồ-tát.

– Kim Cang Tạng Bồ-tát, Thường Bi Bồ-tát, Pháp Thượng Bồ-tát.

– Đông Tây kim cổ liệt vị Tổ sư.

– Đệ nhất oai đức thành tựu chúng sự đại công đức thiên, Hộ Pháp chư thiên già lam thánh chúng tôn thần (các vị xuất gia thành kính xưng danh nhưng không lạy).

CÚNG DƯỜNG

Nam mô 10 phương thường trụ Tam-bảo (3 lần).

Quỳ bạch :

Kiền thành hiến hương hoa
Đèn tuệ hồng sáng bao la
Tịnh bình thơm ngát danh trà
Phụng hiến cúng dường Thích Ca.

(Chủ sám bình thanh niệm một câu, đại chúng hòa một câu.)

– Nam mô Bảo Hoa Lưu Ly Bảo Thắng Phật.

– Nam mô Kim Quang Minh kinh.

– Nam mô đệ nhất oai đức thành tựu chúng sự đại công đức thiên.

Chúng con phu thiết cúng dường đạo tràng, thắp hương đèn, món ăn tinh khiết, phụng cúng chư Phật Thế Tôn, đại thừa kinh điển, Bồ-tát Thánh Hiền, công đức đại thiên, Đại Biện, bốn vua Phạm Thích, thiên long bát bộ Thánh chúng.

(Lại đem gạo, muối ném khắp các phương thí các quỷ thần.)

Duy nguyện Tam-bảo Thiên Tiên xót thương nạp thọ, dùng oai thần lực khiến các thứ cúng dường hiển hiện mười phương tất cả các cõi Phật, như mây che khắp, như mưa thấm nhuần, rộng làm Phật sự, đẳng huân chúng sanh phát tâm Bồ-đề, đồng viên chủng trí.

(Tụng 3 biến Thiện Nữ Thiên chú, đem gạo, muối, hương hoa ra ngoài chúc nguyện.)

Tôi nay y lời Phật dạy, đem những món ăn tung vãi mười phương khắp thí quỷ thần. Nguyện thần minh oai quyền tự tại, khắp đồng họp tập, cùng thọ pháp thực, sung túc đầy đủ, thần lực mạnh thêm. Biết chỗ chúng tôi mong cầu giúp cho mãn nguyện. Xin đem phước lợi này khắp nhuận hàm linh, đồng hưởng an vui mãi mãi.

(Ném gạo muối khắp các phương, tưởng vô lượng quỷ thần đều thọ thực. Lại tụng 3 biến Thiện Nữ Thiên chú.)

Hỡi chúng Địa kỳ, Thiên Tiên, vua quan. Tôi nay khắp cúng dường. Thức ăn biến mười phương. Tất cả Địa kỳ, Thiên Tiên, vua quan chung hưởng. Nguyện đem công đức này, phổ cập tới tất cả, kẻ thí người thọ đều trọn thành Phật đạo.

(Tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nguyên khóa, hoặc xưng tán Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát, rồi tụng chú Dược Sư 7 hoặc 21 biến.)

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

TỪ BI ĐỊA TẠNG BẢO SÁM

Con kính lễ Phật hoa sen
Từ bi là cành, trí tuệ là cánh.
Thiền định là tua, trải tòa giải thoát.
Bồ-tát như ong chúa hút cam lồ.

Đức Phật mẫn niệm chúng sanh vì nói từ bi Địa Tạng Đại Nguyện. Nay chúng con xin quy mạng đảnh lễ :

NAM MÔ

1- Mười phương ba đời hết thảy chư Phật.

2- Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3- A Di Đà Phật.

4- Di Lặc Phật.

5- Đại Thông Sơn Vương Phật.

6- Trí Thắng Phật.

7- Tịnh Danh Vương Phật.

8- Nhất Thiết Trí Thành Tựu Phật.

9- Vô Thượng Phật.

10- Sơn Vương Phật.

11- Vô Biên Thân Phật.

12- Bảo Thắng Phật.

13- Ba Đầu Ma Thắng Phật.

14- Sư Tử Hống Phật.

15- Câu Lưu Tôn Phật.

16- Tỳ Bà Thi Phật.

17- Đa Bảo Phật.

18- Diệu Thanh Phật.

19- Mãn Nguyệt Phật.

20- Nguyệt Diện Phật.

21- Tịnh Nguyệt Phật.

22- Bảo Tướng Phật.

23- Ca Sa Tràng Phật.

24- Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật.

25- Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Phật.

26- Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện kinh tôn pháp.

27- Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

28- Phổ Hiền Bồ-tát.

29- Định Tự Tại Vương Bồ-tát.

30- Vô Tận Ý Bồ-tát.

31- Giải Thoát Bồ-tát.

32- Phổ Quảng Bồ-tát.

33- Hư Không Tạng Bồ-tát.

34- Kim Cang Tạng Bồ-tát.

35- Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Phật dạy năm giới. Nghiêm khắc với mình, nhiếp phục lòng người. Từ tâm không giết hại, không cho không lấy, thấy lợi suy nghĩ, phi lễ không nhìn, đâu cho gian tà, lời nói tráo trở, dùng chữ tín để đoạn trừ. Ham rượu diệt thân, vọng ngôn bại đức. Kiên trì năm giới, đạo làm người không khuyết. Năm thiện nghiệp này đồng tên hữu lậu vì chưa siêu việt cảnh giới thánh phàm đồng cư.

Lại có hạng lành, không chỉ kiệm đức mà hằng đem vật cho người, không những trì giới bất sát mà lòng dạ hiếu sanh.

Tuy chưa lìa dâm dục mà tiến thoái tiết độ. Ca tụng 10 thiện, khen hộ nhất thừa, tinh cần nhiếp tâm, tuy chưa đắc định. Cảm quả địa cư, làm chủ một tiểu thiên thế giới. Báo tợ thắng nhân, đều quy hữu lậu.

Lại có biết chán thô khổ cõi dục, ưng sắc tịnh diệu, tu 4 thiền định, cảm 18 cõi trời. Tuy hàng phục phiền não nhưng chưa đoạn diệt. Lại khởi tâm chán sắc lao ngục, tâm thức quy không. Quán không thì tưởng diệt, cảm quả báo ở cõi trời tột đỉnh, thọ hằng hà sa kiếp. Vì chưa chứng vô sanh nên sau lại đọa luân hồi. Vẫn là hữu lậu. Tuy tu thiện nghiệp nhưng còn hướng về cõi người, cõi trời, không cầu thoát ly luân hồi đều gọi là hắc nghiệp.

Nếu tu thiền quán, y chỉ quán không. Bắt đầu là ngũ đình tâm. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, cảnh tướng nào tổng nào biệt, thứ lớp quán thành. Chính quán tu 16 hạnh. Hành 37 phẩm trợ đạo, phá 88 kiến sử, chứng kiến đạo, trừ 91 tư duy, thân chứng vô sanh. Tâm cảnh tịch diệt. Do chứng thiên không, lìa năm núi uẩn, thoát biển sanh tử, ở đỉnh Niết-bàn. An pháp vô vi, chẳng độ chúng sanh, chưa gọi là Bồ-tát. Nếu thuận nghịch quán 12 nhân duyên của Trung thừa. Từ vô minh duyên hành cho đến lão tử ưu bi khổ não, cảm được trí tuệ tịch diệt, sớm chứng vô vi, không phải căn cơ độ sanh nên cũng thâu về tiểu quả.

Phàm là Bồ-tát đại thừa, thì tự thân chưa được độ trước lo độ chúng sanh, phát tỉnh giác thủy tâm, sau đại bi cứu khổ, rộng hành sáu độ, công trải ba a tăng kỳ, tu tuệ nghiệp lậu vô lậu thành tựu từ bi sanh vô sanh. Khai Phật tri kiến, chứng cực tự tánh linh minh bản hữu, ngộ bí tạng tâm địa. Tâm mình, chư Phật và chúng sanh đồng quy ba đức Pháp-thân, Bát-nhã và Giải-thoát.

Chúng con sỡ dĩ không giải thoát chỉ vì tánh thức không định, tâm chạy theo cảnh, nhiễm tập kết nghiệp, tịnh tập kết quả, làm thiện làm ác không ngừng, luân hồi năm đạo, trải khắp bốn loài, kiếp số như bụi trần, mê hoặc chướng nạn như cá mắc lưới, dù có tạm thoát ra, trong dòng nước chảy xiết, lại mắc vào lưới khác. Chỉ nhận vọng kiến, vọng tập, làm khách trọ trong ba cõi, nổi chìm không ngừng, tự chiêu vời lỗi nặng. Vọng tập có 10. Tạo 10 ác quả đều do sáu căn. Chiêu địa ngục báo, sáu căn thọ chịu. Cho nên hôm nay chúng con cần phải tha thiết sám hối.

1/- SÁM HỐI TỘI DÂM DỤC :

Nam nữ căn cảnh giao tiếp cọ xát. Anh mến sắc tôi, tôi ái tâm anh, ngày tháng nhơ thâm chuyển thành gầy ốm cho đến sanh lao, ngủ mộng không an, thân thể chân tay đau nhức, sống thảm thê, chết sợ hãi. Trong khi cha mẹ vợ con xót thương tử biệt, thì thần thức ngày đêm đi mãi đến chỗ chịu báo, nằm giường sắt khổ vô lượng kiếp. Cho nên mười phương Như Lai gọi dâm dục là lửa mạnh. Bồ-tát tránh dâm như sợ hầm lửa.

Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay ngoan mê không biết, rộng tạo quỷ nghiệp. Mê sắc mê tâm, tự phá tịnh giới, hủy cả tánh giá, sỉ nhục nhơ người. Cả đến những kẻ chẳng nam chẳng nữ, năm loại phi nhân, hoặc Tỳ-kheo-ni. Vì ưa dục tập, tạo nhân địa ngục. Hôm nay cung đối thánh hiền, phát lồ bày tỏ, cầu ai sám hối. Nguyện mười phương Phật, Địa Tạng năng nhân nghiêng bình cam lồ rửa sạch tội cấu, khiến dục tập của con từ vô thủy hóa thành tịnh duyên giới luật, rốt ráo Bồ-đề, chứng Hoan Hỷ Địa, vĩnh tiệt luân hồi.

2/- SÁM HỐI THAM TẬP :

Tham tập phát hiện tướng thu hút. Thu hút không ngừng, nhuần nuôi rễ tham như đá nam châm hút sắt. Bậc biết đủ dù nghèo vẫn vui. Người không biết đủ dù giàu vẫn mong cầu. Đâu có biết của cải chiêu vời cực họa, tan nhà mất mạng, quyến thuộc lìa tan. Nước lụt lửa cháy, hoạn nạn bất ngờ, con ác tàn phá v.v… Chư Phật gọi là nước tham. Bồ-tát tránh tham như sợ biển khí độc.

Báu vật quý giá, lợi lộc công tư, rong ruổi tìm cầu, ác thủ thu hút, lanh lẹ cướp đoạt, bóc lột dân lành, của Tam-bảo hỗn loạn tạp dùng, dối vì lợi ích công tư, trốn đò qua ải, trộm cắp những vật không đáng, cân nặng đong nhẹ, gian trá từng hào ly. Đem xấu đổi tốt, đem ngắn đổi dài, trăm mưu ngàn cách, hy vọng từng chút, nuôi lớn tâm tham, khiến vòng luân hồi quay mãi.

Hôm nay chúng con mong Phật xót thương chứng minh sám hối. Nương công đức lễ sám, bá thí ba la mật được huân tu, tịnh tâm sớm cứu cánh, mau lên Ly Cấu Địa.

3/- SÁM HỐI MẠN TẬP :

Mạn quen lấn lướt, phát tướng cậy thế ỷ mình không thôi, rông rỡ quá trớn, nhuận biển vô minh, chứa nước tham ái. Như người miệng lưỡi tự chép, nước bọt chảy ra. Kia đây cổ động. Lâu ngày thành oán cừu. Xét nét biện bác, trọn đời chê trách. Chết gặp sóng máu, sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, uống nước đồng sôi v.v… các thứ quả báo. Mười phương Như Lai gọi ngã mạn là biển si, Bồ-tát tránh mạn như sợ vực thẳm.

Chúng con từ vô thủy không biết sợ nước mạn nhận chìm. Cứ theo 8 thứ gió thế gian, ngàn sóng, nổi trôi trong biển sanh tử, chìm trong sông mạn kiến, giương buồm kiêu mạn vào dòng vô minh, hụp lặn trong biển trầm luân không hẹn ngày ra. Yû tộc họ sang, cậy mình thông minh, khinh người hậu học. Đến nỗi chưa được đã tự cho là được, chưa chứng đã tự cho là chứng, trộm nhận danh "đạo khí" lầm lạc người sau. Tướng ngã mạn không thể nói hết, nay cung kính đối trước Tam-bảo, chúng con cầu xin sám hối.

Nguyện chúng con tịnh lự viên thành nhẫn ba la mật, vượt biển kiêu mạn lên núi Niết-bàn, trí tuệ quang minh vào biển nhất thừa.

4/- SÁM HỐI SÂN TẬP :

Sân giận xung đột, phát tướng ngỗ ngược. Ngỗ ngược không dứt kết thành lửa nóng. Đúc khí hóa kim, đấu sanh ác nghiệp nên có núi đao, xe gươm, búa, cưa, đinh ba, thương, súng. Như người hàm oan, sát khí đằng đằng. Sân tập kích thích ắt có những sự cắt thiến, chém chặt, dùi đâm, đập đánh v.v… Vì vậy mười phương Phật gọi sân giận là đao kiếm. Bồ-tát tránh sân như sợ tru lục (giết cả họ).

Chúng con từ vô thủy không biết sân giận là ác tập. Cứ vơ ngoại cảnh để mà nổi xung. Thầy giận đệ tử, đệ tử phiền Thầy, cha mẹ sáu thân, sui gia nam nữ, hàng xóm láng giềng. Vì kết thân gần gũi, hễ trái ý liền sanh oán thù, thề chẳng hài hòa. Vì không nhớ mình không tuệ lực, người kia có phước duyên, càn tranh cao thấp, thi nhau kết hận. Lỗi mình thì đủ cách bào chữa. Lỡ lầm của người thì vội vàng phóng đại tuyên truyền như gió lốc.

Chúng con hôm nay thẹn hổ sám hối, tinh tấn chỉ quán thành ba la mật. Lửa tuệ hừng sáng, chứng đạo vô thượng, rộng cùng chúng sanh đồng chứng tứ địa.

5/- SÁM HỐI TRÁ TẬP :

Xảo trá dụ dỗ, phát tướng quyến rũ, lôi kéo, dẫn khởi phiền não. Như nước thấm ruộng, cỏ dại vực, hoang vu, cùng nhau lớn tốt, lúa mạ chẳng thể sống. Trá tập kéo dắt nhau, thị phi tiếp nối vô ích, giả bộ bày ra dị nghị, càn mạo anh hào đàn áp kia đây, khinh dối ta người. Cần thì siểm khúc nịnh hót, thêm bớt cong ngay, nên có những báo gông cùm xiềng xích, roi gậy qua bổng. Chư Phật gọi gian ngụy là giặc gièm pha. Bồ-tát tránh dối trá như sợ sài lang.

Chúng con từ vô thủy, túc tập siểm mị, ỷ cậy giàu sang, điên đảo lật đổ anh em, không cần trung tín, phản người vô tội, lẫn nhau dụ dẫn, làm quấy làm bừa, xả tám đường chánh, tà mạng tà cầu. Chết bị trá duyên buộc ràng, chiêu vời quả khổ không đường giải thoát.

Chúng con hôm nay cung đối thánh hiền cầu ai sám hối. Duy nguyện Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, xót thương nhiếp thọ, chứng minh chúng con phát lồ sám hối. Nguyện cho tội chướng tiêu trừ, tam muội tổng trì, 8 Na-già định, thiền ba la mật, mống niệm đầy đủ, rốt ráo Bồ-đề, biện tài vô ngại, tiếp độ hữu tình khỏi biển luân hồi, siêu Nan Thắng Địa.

Chúng con cùng nhau thống thiết quy mệnh đỉnh lễ tất cả chư Phật.

(Lễ Phật và Bồ-tát như trên.)

6/- SÁM HỐI TẬP QUÁN LƯỜNG GẠT, LỪA DỐI :

Phỉnh gạt không dừng, tâm dối tạo gian nên có các báo bụi đất, phân tiểu, các thứ nhơ nhớp. Như bụi theo gió, không thấy được nhau. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, nhảy ném, bay rơi, trôi lăn (2 tập khí : chủng tử và hiện hành). Chư Phật coi lừa gạt như cướp giật, Bồ-tát tránh lừa gạt như giẫm phải rắn độc.

Chúng con từ vô thủy tâm tính toán, miệng lừa dối, thấy nói không thấy, trước mặt nói là phải, sau lưng nói trái, phụ càn nói pháp, chính là hạng man muội ngu si. Nói về mình thì toàn những cao đăng thánh vị, nói về người thì chê hủy đọa tại phàm phu. Chẳng biết tự mình sa hầm tà kiến, còn dắt người vào địa ngục, chiêu vời khổ báo vô lượng vô biên. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ. Nguyện chúng con từ nay chân thật tu hành, trí tuệ hiện tiền mãn ba la mật, chân ngữ thật ngữ, tinh tấn Bồ-đề, ngộ tâm địa tạng.

7/- SÁM HỐI OÁN TẬP THÙ HIỀM HÀM HẬN :

Lúc đầu bực tức, ngậm ác không chán, kết oán làm tánh hăng hái nhiệt não, buông lời oán trách, kiện tới cửa quan, nên có quả báo quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe cũi, đẫy bọc. Như người ngậm độc, hoài bão chứa ác. Quả báo sẽ có những sự ném, quăng, nắm bắt, đánh bắn, gieo ôm. Chư Phật gọi oán hận, đồng như quỷ Vi Hại. Bồ-tát thấy oán như uống rượu độc.

Chúng con từ vô thủy cứ say sưa ở trong nhà vô minh, ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, nuốt giận còn tấm tức chưa hả dạ, đối nghịch với bà con bạn bè, kết oán với Sư Tăng chung ở, trái lời giáo huấn của Phật Tổ. Hôm nay chúng con đối trước Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu xin sám hối, bao nhiêu oán cừu nguyện đều tiêu diệt. Từ nay xin chừa không dám kết oán. Trí tuệ viễn hành ứng niệm thành tựu phương tiện ba la mật, đầy đủ thần lực, ứng hóa mười phương, độ các hữu tình lên núi Niết-bàn.

8/- SÁM HỐI TẬP QUÁN ÁC KIẾN :

Như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sanh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, văn từ biện chính, khảo xét tà ngụy. Kiến tập giao báo nên có sự khám hỏi, mưu mẹo khảo tấn, đòi hỏi gạn xét, cứu tra và những thiện ác đồng tử tay cầm sổ sách, biện bạch cãi vả. Chư Phật gọi các ác kiến là hầm hố. Bồ-tát tránh các hư vọng biên kế biên chấp như sợ hố độc.

Chúng con từ vô thủy chấp ngã, ngã sở, khởi các tà kiến, chấp đoạn chấp thường, chấp không chấp có, giới thủ, kiến thủ, tùy sự sanh tâm, bác không nhân quả, các thứ khổ hạnh gieo đầu ven núi, nhổ tóc ăn nhơ, nằm gai, xả thân vô ích, mạng chung vào thẳng địa ngục vô gián. Kiến nghiệp như thế, hôm nay chúng con quy mạng mười phương chư Phật, Địa Tạng từ tôn, cầu xin sám hối, nguyện được chánh tri chánh kiến, chánh tâm không động, cao đăng bát Địa một đời thành tựu nguyện ba la mật cùng với tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

9/- SÁM HỐI TẬP QUÁN VU VẠ :

Đem tâm không thật, khen ai đưa tận lên trời, chê ai chỉ sợ họ chưa tới vực sâu. Cơ hủy lương thiện, biếm xích Samôn. Chí chẳng trung trinh, tâm tồn hư ngụy. Như vậy cho nên có núi ép, đá ép, cối nghiền, cối xay. Ví như kẻ sàm tặc vu oan người lương thiện, bài xích người ta nên có các quả báo áp giải, đè đập, ép huyết, tuyết lột da vảy. Chư Phật gọi oan báng là sàm hổ. Bồ-tát tránh vu oan như sợ sấm sét.

Chúng con từ vô thủy đã từng vu hãm thân bằng, làm hại Sư Tăng huống chi người khác. Tâm không từ mẫn, thảm khắc kẻ không tội, hàm oan đến chết không nơi cáo tỏ. Hôm nay cung đối thánh hiền phát lồ sám hối, nguyện vĩnh tiêu uổng tập. Hành nguyện thành tựu lục ba la mật, dẫn đạo hữu tình đồng quy chánh giác.

10/- SÁM HỐI TẬP QUÁN KIỆN THƯA :

Tranh cãi phát sanh thói che giấu. Mất đức ẩn ác dương thiện, trở lại ganh thiện lành, ghét tài năng. Chỉ lo ta chẳng thắng người, người lại hơn ta ương ách bướng bỉnh, tự ý làm càn, không chịu nghe ai, trước mắt như chẳng có người. Mình làm tội không muốn ai nghe, người kia lỡ trái thường nghi liền lập nghiệp tuyên bố. Cho nên cảm quả báo nghiệp kính hỏa châu phơi lộ nghiệp xưa, các việc đối nghiệp. Chư Phật gọi che giấu là giặc ngầm. Bồ-tát thấy che giấu như đội núi cao đi trên biển sâu.

Chúng con từ vô thủy khí chất cao ngạo, lời nói xảo khéo mịt mờ, niệm niệm chỉ mong khoái kỷ. Trạo cử đến thành huyên náo, triển chuyển tương ưng chưa từng tạm ngừng. Hôm nay cung đối Thế Tôn, Địa Tạng Bồ-tát, kể từ dâm tập đến kiện tụng, tất cả 10 tập nhân tạo trăm ngàn nghiệp cho đến địa ngục, 6 giao báo và đọa lạc ba đường, chẳng chi không do đây. Nay xin mỗi mỗi tỏ bày sám hối. Nguyện Phật, Bồ-tát khuynh bình cam lồ giúp cho chúng con sớm diệt tập nhân. Trí tuệ quang minh phá tan si ám, thiền quán tinh thâm, trí ba la mật viên mãn, mưa pháp khắp nơi, cứu cánh 10 Địa diệu hạnh.

Chúng con thống thiết năm vóc gieo xuống đất, như núi đổ đỉnh lễ tất cả chư Phật.

(Lễ Phật và Bồ-tát như trên.)

Đã sám phiền não chướng, nghiệp chướng rồi, nay xin sám hối báo chướng. Kinh dạy : Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp thiện ác không mất, nhân duyên một khi hội ngộ, quả báo mình vẫn phải chịu. Nên Phật kể chuyện ăn lúa ngựa để làm tin, lại nói việc ông trời thấy năm tướng suy, vội vàng nhất tâm sám hối, tức thoát thân lợn. Và ở nhân gian quả báo tội ngũ nghịch đã chín mà biết sám hối liền thoát địa ngục. Các chuyện như trên đều có bàn bạc trong kinh văn. Nên biết sám hối quả có diệt các tai họa.

Phàm phu chúng con không đạo nhỡn chỉ chạy theo sáu trần, sáu thức duyên cảnh tạo 10 ác, mê mất chân tâm, sáu căn giúp nhau tạo tội, khổ báo hoàn y sáu thức để trằng trói thêm vào.

1- Sám Hối Nhãn Căn :

Nghiệp thấy chiêu dẫn ác quả. Tội nhân sắp chết thấy lửa dữ tràn lan. Thần thức theo khói bay vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Thấy sáng tỏ rõ các vật nên khiếp sợ vô cùng.

b. Tối mù mờ mịt, không thấy gì, sanh kinh hoảng vô hạn.

Lửa thấy này nếu đốt cái nghe thì cảm báo vạc dầu sôi, nước đồng chảy ; nếu đốt hơi thở thì cảm báo khói đen lửa đỏ ; đốt cái nếm cảm quả báo ăn viên sắt nóng ; đốt cái xúc thì có tro nóng lò than ; đốt tâm ý thì có sao lửa rưới khắp.

Như vậy 6 thứ nhất thời giao thọ đều do xưa mắt tham huyễn sắc. Nếu không sám tạ, làm sao ra khỏi. Chúng con từ vô thủy, tâm đắm vọng trần, đen vàng hồng tía, lụa là gấm vóc, nam nữ dung nhan, khởi tưởng phi pháp, tạo ác không cùng, chiêu vời quả báo như trên, hôm nay cung đối Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, sám hối nghiệp xưa. Từ nay trở đi, nhiếp tâm nội chiếu, thật cảnh hiện tiền, thấy tịnh diệu sắc, phát chân quán trí, mãn Bồ-đề nguyện.

2- Sám Hối Văn Báo :

Nghiệp nghe giao báo, lâm chung sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức theo dòng nước vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Nghe tỏ các loại âm thanh độc ác, tinh thần hoảng hốt.

b. Lặng lẽ im lìm, tinh thần mê chìm, sóng nghe rót vào cái nghe hiện tướng trách hỏi ; rót vào cái thấy thành sấm sét, hơi độc ; rót vào hơi thở thành mưa sâu độc rưới khắp thân thể ; rót vào cái nếm thành mủ máu các thứ nhơ bẩn ; rót vào cảm xúc thành các loài bàng sanh, các loại ma quỷ sống trong phân tiểu ; rót vào ý nghĩ thành điện chớp, mưa đá đập nát tâm thần.

Con và chúng sanh từ vô thủy đã bị âm thanh làm mê hoặc, cung đàn tiếng sáo, ca hát bổng trầm, phường chèo diễn kịch, nam nữ cười đùa, lời dâm đủ thứ, tâm mê đắm cảnh, khởi tướng phi pháp tạo tội vô biên. Ngày nay phát lồ cầu ai sám hối. Nguyện tai chúng con được nghe diệu lý pháp thân. Nương sám pháp hôm nay, tức thành viên âm Bát Nhã giải thoát, phổ hóa hữu tình đồng quy tịch nhẫn.

3- Sám Hối Tỵ Căn (Nghiệp Lưỡi) :

Lâm chung thấy hơi độc đầy dẫy xa gần. Thần thức từ đất trồi lên vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Ngửi thông bị các hơi dữ ngộp tột bực, tinh thần bại hoại.

b. Nghẹt bức muốn chết.

Ngửi báo xông vào hơi thở làm thông, làm nghẹt ; xông vào cái thấy làm lửa, làm đuốc ; xông vào cái nghe làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi ; xông vào cái nếm làm đói, làm ngấy ; xông vào cái xúc làm hư, làm nát làm núi thịt chịu trăm ngàn trùng hút ăn ; xông vào ý nghĩ làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay tung đập nát thân thể.

Chúng con từ vô thủy bị nghiệp ngửi vọng báo như vậy, hoặc vì tham các thứ hương trầm, hương hoa, hương thân thể nam nữ. Hôm nay cung đối Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu ai sám hối tất cả tội nghiệp của căn mũi. Nguyện từ nay trở đi, thường được ngửi năm phần hương Pháp-thân, đời đời xa lìa các thứ uế khí sanh tử, đốn tuyệt trần khí. Chỉ quán định tuệ 10 cảnh viên minh, không còn hư vọng dù trong một hơi thở, lần thông 10 Địa.

4- Sám Hối Thiệt Căn (Nghiệp Nếm) :

Tham vị chiêu dẫn ác quả. Khi nghiệp nếm giao báo, thần thức thấy lưới sắt nung đỏ bao trùm thế giới. Người chết thấy mình từ dưới tung lên, mắc vào lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Nuốt vào được thì kết thành giá lạnh nứt nẻ thân thể.

b. Phải mửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt cháy rụi xương tủy.

Vị báo qua cái nếm làm nhận, làm chịu ; qua cái thấy làm kim thạch đốt cháy ; qua cái nghe làm binh khí sắc bén ; qua hơi thở làm lồng sắt lớn chụp khắp cõi nước ; qua cái xúc làm cung, làm tên, làm nỏ làm bắn ; qua ý nghĩ làm hòn sắt nóng bay từ trên không rớt xuống.

Vị báo đều do không tin Phật pháp, ăn thịt uống rượu. Chúng con từ vô thủy buông lung bốn đại nên vui bồi gốc khổ. Mổ cá máu đỏ ngón tay, đâu có biết tình cha con nay đã thành oán thù. Nếm rượu vừa say đâu có ngờ ngay phút này nghĩa vua tôi có thể đoạn tuyệt. Nguy hại như thế. Thích tử Samôn dĩ nhiên là phải đề phòng. Hôm nay cung đối thánh hiền chúng con tận tình sám hối. Nguyện từ nay trở đi xa lìa tanh uế, sống chừng mực với cơm rau, thiền duyệt hằng nếm, pháp hỷ no lòng, bốn biện tài tuyên dương chánh pháp, tám âm phu tấu, ứng cơ nói pháp. Tuệ mạng diên hồng, cùng với hàm linh đồng siêu nghiệp đắm say vị trần.

5- Sám Hối Thân Căn (Xúc Nghiệp) :

Xúc nghiệp khi chín, người này lâm chung trước thấy bốn bề núi cao tới ép. Không có lối ra. Thấy thành sắt lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương xóc lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Hợp xúc thì núi kẹp ép mình, xương thịt tan nát.

b. Ly xúc thì dao gươm cắt thân, tim gan xẻ mảnh.

Xúc báo qua cái xúc thì có đường đi, quán, sảnh, án ; qua cái thấy thì nung đốt ; qua cái nghe thì đập đánh, đâm bắn ; qua hơi thở thì đẫy trùm, trói tra ; qua cái nếm thì có chém chặt, kìm kẹp, cày bừa ; qua ý nghĩ thì nấu nướng, rơi bay.

Xúc nghiệp chiêu báo giao thọ như vậy. Con và chúng sanh từ vô thủy vì tham gấm vóc lụa là mềm dịu, xúc cảnh tâm mê, khởi tưởng phi pháp, tội ác vô lượng vô biên. Hôm nay cung đối Tam-bảo, Địa Tạng từ tôn, cầu ai sám hối. Từ nay trở đi, nguyện mặc giáp nhẫn nhục, ngồi tòa pháp không, ở trong nhà từ bi, khắp hóa hữu tình đồng lên bờ giác.

6- Sám Hối Ý Nghiệp :

Khi ý nghiệp giao báo, thần thức thấy gió dữ thổi nát quốc độ. Tội nhân tự thấy bị thổi xoay trong hư không, theo gió vào ngục vô gián, phát minh 2 tướng :

a. Mê không còn biết gì, điên chạy không biết mỏi.

b. Tỉnh táo chịu khổ đốt cháy.

Yù báo kết vào, ý nghĩ làm phương, làm sở ; kết vào cái thấy làm gương soi, làm chứng cớ, kết vào cái nghe làm đại hợp thạch, làm gió sương đất mù ; kết vào hơi thở làm xe lửa lớn, thuyền lửa, cũi lửa kết vào cái lưỡi thành kêu la khóc lóc ; kết vào cảm xúc thì thấy lớn nhỏ, nghiêng ngửa, một ngày muôn lần sống chết.

Sáu giao báo như vậy đều do mê vọng khởi nên. Ba độc làm nhân, 10 tập làm duyên, hư vọng tạo nghiệp, hư vọng chịu quả báo. Cũng như hoa đốm ở trong hư không, loạn che tánh thật. Trong tâm Bồ-đề quả tình không có.

Chúng con phàm phu hoặc nhân ba độc khởi nghiệp, hoặc nhân 10 tập lỗi lầm, hoặc từ sáu căn tạo ác, ắt bị luân hồi sáu nẻo. Hôm nay chúng con cầu ai sám hối. Ngưỡng nguyện mười phương Tam-bảo, thập luân Địa Tạng từ tôn, phóng tịnh quang minh chiếu sáng chúng con. Bao nhiêu tội khiên ác tật, mình người đều rũ sạch.

Nguyện nương lực sám hối hôm nay, tăng trưởng đạo thánh, đoạn đường sanh tử, rốt ráo an vui, dùng kim cang trí chiếu phá vô minh, tâm địa bí tạng ứng niệm viên thành, đồng Phật 10 lực, 4 không sợ hãi, 18 bất cộng, vô lượng công đức, đầy đủ sáu thông, 3 đạt đỗng minh, tận độ hữu tình cùng thành Phật đạo.

Chí tâm quy mạng đảnh lễ thường trụ Tam-bảo.

(Lễ Phật và Bồ-tát như trên.)

TÁN

Mười nhân giao báo, tạo nghiệp như núi.
Sáu căn giao báo, biển cả oan khiên.
Vô gián ngục khổ, ai người cứu vớt.
Đảnh lễ từ tôn, nhân quả tuyệt vời.

TỤNG HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Biệt Khoa Cúng Tổ

HÒA THƯỢNG THÍCH THANH THIỆU (ĐỨC NHUẬN)

TÁN PHẬT – LỄ PHẬT (như thường lệ).

TRÌ CHÚ ĐẠI BI vào một chén nước.

(Một người xướng :)

Kính nghe

Mỗi khi cung nghênh Tôn sư thánh đức giáng phó đàn tràng, phải có pháp thủy nước thơm tịnh khiết.

(Một vị đi quanh rảy nước khắp nơi, cả chúng tụng :) Tào Khê Lâm Tế một nguồn, đức thủy bản lai thanh tịnh. Một giọt rửa sạch oan khiên. Bao nhiêu bụi trần quét sạch. Đại địa sơn hà tươi sắc, thiền tâm khí tượng hưng long.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :) Hương này chẳng phải từ gỗ, chẳng phải từ lửa, tức không tức sắc. Khói thơm tiêu bệnh nạn, khiến bình an. Năm phần hương sung mãn, dù ngược gió vẫn tỏa lan, khắp huân pháp giới, đâu riêng chỉ ngát một trời Nam. Một niệm thành cầu, liệt vị Tổ sư quang lâm chứng giám.

(Đại chúng hòa :) Nam mô Hương Trang Nghiêm Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :)

Bông hoa hiện điềm lành,
Năm cánh lạc phương xa,
Trao pháp tạng đất Ấn,
Tôn thờ ở Trung Hoa
Việt Nam trồng giống thánh,
Kết quả hằng hà sa.

(Chúng đứng lên đồng xướng lễ :)

– Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam, thập phương du hóa, truyền giáo, khai sơn, liệt vị Tổ sư (3 lạy).

(Một người xướng :) Duy nguyện quang giáng Tổ đường chứng minh cúng dường.

(chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :) Hương đèn bày biện, màu sắc hòa vui. Tôn sư chánh báo y báo trang nghiêm, chúng con ngửa lên xưng tán.

(Chúng đồng tụng :)

Căn trần giải thoát, khéo siêu ba cõi.
Kiến tánh minh tâm, bi trí sâu xa.
Tùy duyên giáo hóa, truyền pháp độ sanh.
Huấn từ khắp thấm nhuần cả sông núi.

Nay nhân viên quả mãn, nguyện toại về nguồn như băng tiêu hoàn về nước.

Chân tánh diệu linh quang vẫn thường minh, nơi tịnh cảnh sen khai thượng phẩm.

XÉT VỀ XƯA

Triều Nguyễn, Phạm Công quý tộc, ấp Đồng vun sẵn phước duyên, sư sớm gặp bậc thạc đức truyền trao giới phẩm, lại vì khai pháp nhãn diệu minh, khiến chùa Kim Liên dòng Lâm Tế nở hoa. Tổ đạo gia phong trùng trùng truyền xa mãi mãi. Thắng ngôn sữa pháp chan hòa, đưa đại chúng lên thuyền giải thoát.

– Nam mô Độ Nhân Sư Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Chúng quỳ tụng :) Có đạt tâm thể mới khéo lợi tha. Nhớ Bổn Sư lúc sinh tiền, giới luật nghiêm thân như sen thoát bùn. Vì chuyên lo tuệ nghiệp nên ở ẩn như rùa lấy mai làm áo giáp. Bao nhiêu nhẫn nhục nhu hòa mới có tam thừa giáo lý để sau này tùy cơ lợi ích chúng con.

Kinh dạy : Biết ơn, đền ơn. Tâm hiếu kính là tâm Phật Tổ. Chúng con ngửa lên học đạo thánh hiền, uống nước nhớ nguồn, siêng chăm ruộng phước, khoa văn tỏ chút lòng thành, hiến dâng chén cơm bát nước, báo đức thù ân. Giáo có chân ngôn phụng thỉnh. Trân trọng chúng con xin tụng trì.

– Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát đa nga đa da (7 lần).

(Một người xướng :) Pháp tử thành tâm hương hoa bái thỉnh.

(Chúng đứng dậy xướng lễ :)

– Nam mô Kim Liên tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thanh Thiệu, hiệu Đức Huy thiền sư, thế danh Phạm Đức Nhuận giác linh thiền tọa hạ (3 lạy).(Một người xướng :) Pháp quý đầu cơ, cơ không tận, người hay hoằng đạo, đạo vô cùng. Cung thỉnh Tôn sư quang giáng Tổ đường chứng minh cúng dường.

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Chúng quỳ tụng :) Vì rõ biết thành Càn-thát-bà là mộng huyễn, ban sơ vâng theo Lâm Tế Tổ sư khán công án, chiếu thoại đầu. Ngưỡng mong hướng núi thiền tìm châu ngọc, vào biển trí kiếm như ý ma ni. Nhưng kim châm hạt cải thật khó khăn. Đành chỉ nghiêm thân tiến đức, dùng pháp thủy rửa vọng tâm, nuôi lớn nền giới phẩm. Suốt quãng đời niên thiếu chuyên học, kiêm tu và diễn giảng. Trải nhiều năm nào thật giáo nào quyền tông, phân minh trải rõ thậm sâu. Chứa tâm góp lự, mỗi tấc bóng mặt trời đều lưu thần để lực. Nước nhiều, chuyển đất thành lúa. Tiếp lửa kế đăng, thay Phật Tổ hoằng dương chánh đạo, giáo hóa khắp gần xa. Đưa hậu học vào tam thừa, giúp bậc trí lên xe tối thượng. Thiện căn phước tuệ, sự nghiệp công ân, lưu lại cho thế gian một tấm gương sáng chói lòa.

(Chúng đứng lên xướng lễ :)

Nam mô Kim Liên tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thanh Thiệu, hiệu Đức Huy thiền sư, thế danh Phạm Đức Nhuận giác linh thiền tọa hạ (3 lạy).

(Một người xướng :) Tấc lòng son sắt đối với hương thơm, văn hóa của giang sơn. Chạm vật, thấy người, mỗi hành vi cử chỉ để lại hồng phạm cho các tùng lâm noi dấu. Cung thỉnh Tôn sư quang giáng Tổ đường, chứng minh cúng dường.

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Chúng quỳ tụng :) Thiện hành pháp sư, tùy thuận chúng duyên, kế đăng chùa Kim Liên, hưng duyên chùa Hồng Phúc, trụ trì đất Quảng Bá, nơi nơi đều dựng phướn nêu cao Tam-bảo, tạo nền phước nghiệp cho nhân thiên, đem nhiều đổi cũ thay mới trong thiền môn, dạy hàng tại gia tập nếm tinh hoa của Phật pháp.

Hằng ngày nghe đại chúng tụng kinh Tịnh-độ. Tiếng đàn an lạc phương Tây ca ngợi đạo ngạn để hồi quang, khuyên xa lìa cõi Nam diêm đất khách. Một mặt các kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v… Lại chỉ con đường Niết-bàn vô dư. Vừa may gặp đại thiện tri thức chỉ dạy thiền tịnh song tu, Bổn sư chúng con từ nay chuyên phản văn, theo tông Tào Động, hồi hướng vãng sanh thượng phẩm.

Trong khi trời nghiêng đất ngửa, Việt Nam thay đổi sơn hà. Nửa thế kỷ ngài sống bình an trong tánh định. Luyện tâm nên khéo dụng tâm. Rõ pháp nên có cơ chứng pháp. Tuổi 98 mà vẫn tự chủ, không quên oai nghi tế hạnh. Từ trẻ đến già nét mặt trang nghiêm, các đường cơ bắp thịt khoan thư, hiển lộ bốn đức Từ Bi Hỷ Xả. Giảng kinh nói pháp cho tới ngày cuối cùng.

Sanh tử diệu hữu thể vốn chân không. Năm Quý Dậu (1993) tháng 11, xe trâu trắng thẳng vãng trời Tây, Ngày 11, 5 giờ 15 phút, bình minh rạng sáng thanh lương, giác lộ thơm lừng thánh đức. Pháp bảo để lại gồm cả trân ngọc thế và xuất thế gian.

(Chúng đứng lên xướng lễ :)

– Nam mô Kim Liên tháp, Tào Động phái, Ma-ha Tỳ-kheo Bồ-tát giới Thích Thanh Thiệu, hiệu Đức Huy thiền sư, thế danh Phạm Đức Nhuận giác linh thiền tọa hạ (3 lần).

(Một người xướng :) Pháp tánh cao hiển, dù thời đục cũng không giảm. Tinh thần anh tuấn thầm gia hộ hải chúng an khang, sơn môn vững vàng thịnh vượng. Cung thỉnh Tôn sư quang giáng Tổ đường, chứng minh cúng dường.

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Đại chúng xướng lễ :)

– Cung thỉnh chư Tôn sư thiền tông pháp phái, sớm đăng cảnh quê hương viên tịch (1 lạy).

– Cung thỉnh kết tập, phiên dịch, giảng dạy, chú thích, đông tây kim cổ liệt vị Pháp sư (1 lạy).

– Cung thỉnh tùng lâm pháp lữ, liệt vị Tăng Ni. Duy nguyện các giác linh đồng tới tiệc pháp thọ cúng dường (1 lạy).

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :)

Nhất tâm phụng thỉnh

(Đại chúng đứng thỉnh :)

– Cung thỉnh Tôn sư gia tiên nội ngoại thân sơ đẳng đẳng các chân linh (1 xá).

– Cung thỉnh Phật tử tại gia, trùng trùng quyến thuộc đẳng chúng các hương linh (1 xá).

Duy nguyện thừa Tổ Đức, cộng phó tiệc trai nạp thọ cúng dường (1 xá).

(Chúng hòa :) Hương hoa thỉnh

(Một người xướng :) Trong môn bất nhị đâu có xa mà. Tánh không chân sắc. Cung thỉnh mười phương pháp giới hữu tình đồng thừa pháp lực đến nơi đây (1 xá).

(Chúng hòa :) Nam mô Vân Lai Tập Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :) Hôm nay toàn chúng năm vóc năm căn khâm thỉnh từ nhan. Dưới tòa cung kính bày biện sáu trần sáu vị. Duy nguyện thùy từ chứng giám.

(Chúng quỳ tụng :) Biến Thực – Biến Thủy – Phổ Cúng Dường (mỗi thần chú 7 biến).

Thức ăn hương sắc thương nạp thọ,

Khắp đồng cúng dường nguyện chứng minh.

Quốc độ nhân dân nhiều thắng phước,

Thiện cơ mệnh vị bảo khang ninh.

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát (3 lần).

SỚ VĂN

Tín căn nhất niệm, linh giác chứng minh, cung dâng văn sớ, kính xin tuyên đọc :

Mây sớm mưa chiều, dòng sông sanh tử xuôi xuôi chảy. Pháp thuyền đưa chúng con lên bờ giác, hôm nay rời bến đi đâu ?

THIẾT NIỆM

Bổn sư một đời chăm tu thắng nhân vô lậu, vì đã tỉnh mộng huyễn hữu vi. Nay thoát lồng ba cõi, trở về đất tịnh, báo địa diệu cực trang nghiêm. Hiếu đồ chúng con thành tâm cung thỉnh Tôn sư linh giác, Đức Huy thiền sư, pháp húy Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận quang lâm Linh Quang Ni Viện chứng minh cúng dường.

Duy nguyện Tôn sư đạt liên cung thượng phẩm, ngự cảnh An Dưỡng quê hương, phước tuệ nghiêm thân, Ấn Tổ lưu truyền, đèn Phật sáng trưng mãi mãi.

Tấc dạ đan thành thống thiết, đệ tử chúng con khấu đầu đảnh lễ tam bái thượng sớ.

ĐỐT SỚ (Tụng BÁT NHÃ TÂM KINH).

(Một người xướng :)

Gương tuệ sáng vô biên,
Hương đức thơm ngào ngạt,
Rừng Bồ đề bát ngát,
Hoa giác ý nở tươi.
Trong biển giác tánh,
Ngộ sắc không chẳng phải sắc không,
Rõ sanh diệt thật không sanh diệt.
Bát Nhã Tâm Kinh cần mật tụng,
Quán không ngũ uẩn phá si mê,
Đại minh thần chú năng siêu khổ,
Tự tại Quán Âm độ hữu tình.
Nam mô Quán Tự Tại Bồ-tát (3 lần).

(Một người xướng :)

NGƯỠNG BẠCH

(Chúng quỳ tụng :)

Pháp thân thường trụ, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Công cao giáo dục mông mênh như biển khơi, bát ngát như trời xanh. Hằng sa kiếp thạch nhân duyên tiếp nối, giới sanh tuệ dưỡng, pháp chảy đèn truyền. Vậy mà chúng con chưa báo đáp được một giọt, một sợi tơ, trong khi bánh xe vô thường không ngừng chuyển bánh. Nay hương đã tàn, chén trà đã lạnh. Tôn sư mây nước đằng không. Đến không dấu, đi không vết, huyền cơ khó đo lường. Cõi Ta Bà sứ mạng đã viên tròn. Từ nay hằng sa thế giới rộng vân du.

Nam mô Sanh Tịnh Độ Bồ-tát (3 lần).

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

KHÚC KHẢI HOÀN

Sống hiền thiện, thác bình an
Thỉnh Thầy về cõi Tây phương hưởng nhàn.
Ở cõi ấy Niết-bàn tự tánh,
Toàn nhân dân nhập thánh siêu phàm
Đường đi cây báu thẳng hàng,
Chư thiên trổi nhạc nhịp nhàng khúc ca.
Ca thân Phật bao la rộng rãi,
Ca trời quang đất trải gấm hoa,
Ca mừng hải hội Phật đà,
Ca hoa sen báu là cha mẹ mình.
Trên đài vàng hóa sanh thác chất
Nghiệp duyên dù chồng chất cũng tiêu.
Vãng sanh đới nghiệp rất nhiều,
Pháp âm thức tỉnh sớm chiều nhắc răn.
Thân tứ đại trả về tứ đại,
Tánh thông minh nhập thể linh minh.
Sang bờ giác chứng vô sanh,
Lên thuyền Bát Nhã tâm tình nhẹ không.
Thể chân như muôn hồng ngàn tía.
Tùy thắng duyên ứng hóa hiện bày.
Đức càng rộng, đạo càng cao,
Thỉnh Thầy nhẹ gót về ao sen vàng.
Diện kiến Phật, tâm quy y,
Oai nghi quang chiếu từ nay sạch trần.
Rửa sạch hết chướng duyên sanh tử,
Nghe Phật âm, thanh tịnh lâng lâng.
Gió reo, chim hót, chuông ngân,
Ngày đêm diễn xướng pháp phần chánh y.
Chánh báo Phật thân vàng sáng rỡ,
Phóng từ quang nhiếp đón quần sanh.
Y báo cõi nước nghiêm minh,
Cơm thiền, sữa pháp, chúng sanh đức nhuần.
Bạn Bồ-tát hằng sa vô số,
Bạn Thanh-văn thơm ngát hạnh lành.
Ngũ căn ngũ lực viên thành,
Thần thông quảng đại dụng hành trang nghiêm.
Mười phương Phật đồng thùy tiếp hộ
Đồng gia trì khế ngộ tánh chân.
Bấy giờ Thầy sẽ trở về,
Việt Nam dìu dắt sinh linh vạn loài.

Tang Lễ TẠI GIA

LÂM CHUNG

– Bày ảnh đức Phật A Di Đà trước mặt người bệnh.

– Nếu người bệnh còn đủ sức sáng suốt nghe hiểu thì tụng kinh A Di Đà.

– Nếu thời giờ khẩn cấp, chỉ chuyên niệm Phật.

– Tránh tất cả những gì làm loạn chánh niệm.

– Kề miệng bên tai người sắp chết, niệm lớn rõ ràng từng chữ cho tới khi tắt hơi rồi mới niệm các danh hiệu Bồ-tát và hồi hướng.

NHẬP MẠCH (tẩn liệm)

– Trì chú đại bi một biến.

– Tán và niệm Phật A Di Đà.

– 3 biến chú Quán Đỉnh (Tán sa) vào cát :

Ám a mộ dà vĩ, lô ta nẫm, ma ha mẫu nại ra, ma nỉ bát nạt ma, nhập phạ lã, bát ra, mạt đa giả hồng.

(Đem cát đã trì chú rải vào quan tài dọc theo 2 bên xác.)

– Hồi hướng.

THÀNH PHỤC

– Tang phục để trên bàn trước linh cửu, biên rõ tên họ từng người trên giấy để vào mỗi khăn áo.

– 3 tiếng chuông xướng :

• Tang quyến lễ hương linh 3 lạy.

• Quỳ chắp tay.

• Dâng hương nghênh thỉnh.

1- Nam mô Tây phương giáo chủ A Di Đà Phật phóng hào quang tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

– Xướng :

Tang lễ thành tâm dâng trà (rót trà, tuần 1) 2 lễ.

2- Nam mô u minh giáo chủ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát phóng hào quang tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

– Xướng :

Tang quyến thành tâm dâng trà (rót vào chén, tuần 2) 2 lạy.

3- Nam mô âm dương lưỡng lợi, Linh Thông sứ giả tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất năm… ngày… tháng… giờ….

Nguyện hồn phách như lúc sanh thời, nghe thần chú đã tiêu tan phiền não, thọ kinh vàng kệ ngọc đã giải khổ thoát mê.

Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

– Xướng :

Tang quyến thành tâm dâng trà (rót vào chén, tuần 3) 2 lạy.

– Phát áo khăn tang, ai nấy mặc rồi, 3 lạy.

– Xới cơm, gắp đồ ăn vào bát, để trên bàn trước linh cữu, tang quyến lễ 2 lễ.

– Biến thực – Biến thủy – Phổ cúng dường (mỗi chú 21 biến).

Sắc hương mỹ vị biến hư không
Duy nguyện đồng gia quyến,
Tất cả hương linh cùng no đủ.
Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

CẢNH SÁCH

Lục đạo luân hồi khổ biết bao!
Biển trần chìm nổi thật lao đao
Thế gian thay đổi nào ngờ được
Sanh tử vô thường dễ hiểu đâu.
Sóng thức dập dồi do nghiệp trước
Sông mê ảm đạm chịu thân sau
Vô minh che tánh từ vô thủy
Lục đạo luân hồi khổ biết bao!
Tam giới cần quy đạo Thích Ca
Một nền giáo lý thật cao xa
Mật ngôn ứng dụng tiêu phiền não.
Hiển pháp khai bày diệt ấm ma.
Cứu khổ sinh linh lên bờ giác
Giải mê đại chúng thoát Sa Bà
Căn lành sẵn có, tu thời ngộ
Trạm tịch hoàn nguyên thấy Phật đà.
– Chú vãng sanh 3 biến.
– Tang quyến dâng trà, hậu tuần 3 lạy.
PHỤC NGUYỆN
Một niệm chân thành,
Vạn tội băng tiêu.
Nguyện hương linh được độ cao siêu
Toàn gia quyến bình an khang cát.
Khắp nguyện âm siêu dương thới,
Pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo.

ĐỘNG QUAN

– 3 tiếng chuông, xướng :

Tang quyến lễ hương linh 3 lạy. Chuyển thân triệu thỉnh, cung vọng lai lâm, tang chủ thành tâm dâng hương nghênh thỉnh.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

– Lên mõ :

Sông ái ngàn thước sóng
Bể khổ vạn trùng ba
Muốn thoát luân hồi nạn
Mau sớm niệm Di Đà.

– Niệm Phật.

– Con cháu mỗi người lễ 2 lễ rồi lui.

– Đạo tỳ lạy linh cữu rồi khiêng ra.

– Tang chủ bưng lư hương đi trước linh cửu.

– Các vị hộ niệm tiếp tục niệm Phật đưa tới huyệt.

HẠ CỮU

– Chú Đại Bi 1 biến.

– Nhiễu quanh huyệt 3 vòng, rải cát đã trì chú Tán sa xuống huyệt. Vừa đi vừa đọc chú Tán sa.

– Hạ linh cữu xuống huyệt.

– Niệm Phật - Hồi hướng.

AN VỊ BÀN THỜ

– 3 tiếng chuông, xướng :

Tang quyến lễ 3 lạy.

Tín hương triệu thỉnh, hương linh xa biết. Nương Tam-bảo lực, hôm nay trở về.

Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Nam mô u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát tiếp triệu hương linh… hưởng thọ… mất ngày… Nương Tam-bảo lực bí mật chân ngôn, ngày hôm nay trở lại gia đường an cư linh tọa, thọ cơm canh cúng dường.

– Biến thực, biến thủy, phổ cúng dường (mỗi chú 21 biến).

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát ma-ha-tát (3 lần).

– Tâm Kinh Yếu Bát Nhã…

– Chú vãng sanh (3 lần).

Tiêu dao chân thế giới
Khoái lạc bảo liên đài
Chắp tay trước Thế Tôn
Được Như Lai thọ ký.

– Tang quyến lạy 4 lạy.

Quy y vong

– Niêm hương.

– Phục nguyện.

– Tán Phật, lễ Tam-bảo.

– Trì chú Đại Bi vào ly nước sạch.

– Tán dương chi.

– Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 biến).

Quy y linh

– Hương linh quy y Phật.

Hương linh quy y Pháp.

Hương linh quy y Tăng.

– Hương linh quy y Phật, phước tuệ tôn.

Hương linh quy y Pháp, ly dục tôn.

Hương linh quy y Tăng, thanh tịnh tôn.

– Hương linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật.

Hương linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

Hương linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu ác đảng.

– Hương linh quy y Phật, không đọa địa ngục.

Hương linh quy y Pháp, không đọa ngã quỷ.

Hương linh quy y Tăng, không lạc bàng sanh (3 lần).

– Hương linh đã tạo bao ác nghiệp

Đều do vô thủy tham sân si

Từ thân miệng ý phát sanh ra

Hương linh thảy đều xin sám hối (3 lần).

Hương linh chí tâm phát nguyện

– Chúng sanh vô biên thề nguyện độ.
Phiền não vô tận thề nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thề nguyện học.
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành (3 lần).

– Tự tánh chúng sanh thề nguyện thành.
Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn.
Tự tánh pháp môn thề nguyện học.
Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành.

(Một mình chủ lễ xướng :)

– Nguyện tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam-bảo, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến đồng lạy 1 lạy).

– Nguyện Ta Bà giáo chủ đại từ đại bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến 1 lạy).

– Nguyện Tây phương giáo chủ đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, tiếp độ hương linh.

Chúng hòa : Vãng sanh Cực Lạc quốc (gia quyến 1 lạy).

BÁT NHÃ – NIỆM PHẬT

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Niệm hương

BÀI 1 :

Vầng dương rực rỡ ánh sáng chói chang
Xét mặt trời không đứng mãi
Nên chiếu phạm lục hòa Tăng chúng,
Cõi không lễ các bậc thánh hiền.
Ngũ phần hương thơm lừng pháp giới.
Hương này âm dương kết tụ,
Trời đất hợp thành.
Vun trồng nào phải công nhất thế,
Gìn giữ trông mong ở sức bách thần.
Cỗi cành tươi tốt vì đã thấm nhuần mưa pháp.
Thể chất thanh cao nhờ cậy mây từ che phủ.
Hương này lấy ở rừng thiền
Trồng nơi tuệ uyển thiên nhiên ngạt ngào.
Dao giới vót hình núi cao,
Đốt lò tâm nguyện kính dâng cúng dường.
DÂNG HOA
Hoa tâm nở màu tốt tươi
Mùi thơm sực nức hoa trời kém xa.
Kính Phật con dâng đóa hoa
Muôn thu gió nghiệp chẳng hề động lay.

BÀI 2 :

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát (3 lần).
Vận vô duyên từ, bình đẳng lợi ích.
Xót thương cứu tế hết thảy hàm linh.
Tịnh pháp giới thân vốn không sanh diệt.
Đại bi nguyện lực thị hiện tới lui.
Ngưỡng mong từ giám.

Nay nước Việt Nam, ngày… chúng con chí tâm tụng kinh Pháp Hoa đem công đức này hồi hướng……

Nguyện cầu mây ám triệt tan, tuệ nhật sáng chói, sát khí tiêu trừ, gió lành khắp tỏa, thiện đạo lưu thông, bạt hết tai nạn, kiến tạo thắng duyên, lên cao bờ giác, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí.

BÀI 3 :

Phụng Phật niêm hương khai Pháp Hoa Kinh (hoặc tiến cúng Thích Ca Như Lai, khánh đản, tùy việc mà nói). Nương thiện duyên này mong cầu thắng quả. Ngưỡng khải Phật ân từ bi chứng giám. Đệ tử chúng con, kỳ nguyện đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, Phật pháp xương minh, Tăng Ni thanh tịnh, trăm họ khang an, tất cả mong cầu hành thông như ý.

BÀI 4 :

Hôm nay ngày lễ… phụng Phật niêm hương, tu thiết trai đàn tiến cúng Thích Ca Như Lai. Xin đem công đức nguyện cầu Phật ân lân mẫn, Bồ-tát thùy từ gia bị hàm linh, phổ phóng oai quang, nương Tam-bảo lực, vạn dân An Lạc, chiến cuộc ngừng nghỉ, bốn ân tổng báo, ba cõi ân triêm, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí.

BÀI 5 :

Đệ tử pháp danh… nay ngày… Vì tang quyến… (những tên). Trượng thừa Phật lực từ mẫn chứng minh, chúng con khai kinh Địa Tạng. Hồi hướng công đức nguyện cầu hương linh… hôm nay tới tuần chung thất (49 ngày). Bách nhật (100 ngày). Tiểu tường (giáp năm). Đại tường (mãn tang). Phụng Phật từ ân, siêu đăng thánh cảnh, áo trời, bát ngọc tùy niệm hiện tiền.

Lại nguyện tang chủ phước thắng tuệ thông, tâm quang phổ chiếu, đạo quả viên thành. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo.

BÀI 6 :

Đệ tử chúng con phúng tụng kinh… ngưỡng nguyện thánh thông phù thùy chiếu giám. Việt Nam, xứ… chùa… ngày… tín chủ… bốn đại không an đến nay không bớt. Nếu không mong Tam-bảo hộ trì, thật không nơi trông cậy. Ngưỡng trông oai thần Tăng chúng chúc nguyện, Hộ Pháp tôn thiên, liệt vị tôn thần đồng gia thêm sức, khiến cho bổn mạng bình an, bệnh căn thuyên giảm.

Lại nguyện các duyên cát khánh, tai tiêu phước giáng, thế giới hòa bình, Việt Nam hưng vượng, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 7 :

Cây Bồ-đề cao lớn tỏa bóng mát cho tám vạn cõi nhân thiên, cành ưu bát nở hoa thơm ngát cả đại thiên thế giới. Hôm nay đệ tử chúng con khác miệng đồng lời phúng tụng tôn kinh chuyên vì hồi hướng nguyện cầu thắng phước, trượng thừa Tam-bảo vận từ bi lực chứng minh gia bị, chúng con phát nguyện chuyên tu tịnh hạnh giải thoát, chứng nhập vô lậu pháp môn, viên ngộ Như Lai thắng quả. Ngưỡng nguyện mười phương hội thượng, thương xót phàm phu, nhiếp thọ ngã tâm sở cầu như ý.

Khắp nguyện thiên long tám bộ, Hộ Pháp thiện thần phước trí trang nghiêm, Ni chúng viên thành Phật sựï. Âm siêu dương thái pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 8 :

Từ tôn nhiếp hộ, dẫn đạo Ni đồ, kiến khởi pháp tràng, khai minh tuệ nghiệp. Tòng lâm sớm lập, giới đức tinh tu, thúc liễm oai nghi, hưng sùng Phật đạo, thường hành sáu độ, quy hướng nhất tâm, không lạc mê tình, không sanh kiêu mạn. Thời thời thiện nghiệp tăng thêm, khắc khắc quả nhân không lỗi.

Ngưỡng mong mười phương hội thượng lân mẫn hữu tình, nhiếp thọ tâm con sở cầu như ý.

Bốn ân gồm báo, ba cõi xót thương, pháp giới quần sanh đồng thành Phật đạo.

Lại nguyện Phật từ ai hựu, Bồ-tát đề huề, tiếp dẫn hàm linh sớm xả đường mê, mau lên bờ giác. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

BÀI 9 :

Đạo tràng nghiêm tịnh, hải chúng an hòa. Hộ pháp giáo hóa được hưng long, bảo vệ đàn tràng thường cát khánh. Nguyện gió hòa mưa thuận, nước thái dân an, nhà nhà chăm bón phước duyên, đời đời chăm làm Phật sự. Hiện tại sư Tăng, cha mẹ, tín thí ân tình, chứng ngộ Bồ-đề vào vô sanh nhẫn. Âm siêu dương thái, pháp giới quần sanh tề thành Phật đạo.

BÀI 10 :

Tây phương giáo chủ, Địa Tạng từ tôn, chấn cây tích trượng phóng hào quang tiếp triệu hương linh… nương từ lực Phật xả phàm thân để chứng Pháp-thân, lìa cõi uế sanh về Tịnh-độ, tiêu dao không tận, thọ hưởng không cùng. Hiện tiền trai chủ hiếu sự viên thành. Tín tâm kiên cố, mai sau cùng về cõi Phật đồng chứng chân thừa.

Phục nguyện

- 1 -

Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh. Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Hồi hướng chuyên vì cầu an các Phật tử… Nguyện cầu thân thể khang an, mạng vị lâu dài. Bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh.

Khắp nguyện gia đình hưng thạnh, con cháu vui hòa, vạn tội băng tiêu, lên xe nhất thừa, sâu vào Phật đạo.

Cầu siêu các hương linh… cùng các anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, 12 loại cô hồn, nương công đức này sớm bỏ đường mê siêu về Tịnh-độ.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, nước thạnh dân an, thế xuất thế gian đồng thành Phật đạo.

- 2 -

Cửa thiền hưng thịnh, biển chúng an hòa, mặt trời tuệ giáùc rực rỡ ánh quang, pháp luân thường chuyển đạo pháp chứa chan. Gió thuận mưa đều, nước thịnh dân an. Nơi nơi sống đất Thuấn thái bình, nhà nhà hưởng trời Nghiêu sung túc.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 3 -

Phục nguyện : Chân tâm tự tại, bản tánh viên minh, ra khỏi luân hồi cùng lên bờ giác.

Khắp nguyện : Thầy Tổ giáo dục, cha mẹ sanh thành, đàn na tín thí tăng trưởng phước duyên, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 4 -

Thân mặc áo, mỗi sợi chỉ thường nhớ ơn thợ dệt. Ngày hai bữa, mỗi nuốt thương nỗi khổ kẻ nông phu.

Khắp nguyện : Hiện tiền bốn chúng, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký. Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 5 -

Tín tâm kiên cố, ngoại chướng không xâm. Đạo nghiệp tinh thành, nội ma không phá. Hết nghiệp cõi diêm phù Tịnh-độ sen tươi nở.

Khắp nguyện : Thầy Tổ giáo dục, cha mẹ sanh thành, đàn na tín thí tăng trưởng phước duyên, phước tuệ song tu, mai sau được Di Đà thọ ký.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 6 -

Đạo hoằng dương một cõi Việt Nam, pháp ấn trùm đại thiên thế giới. Văn tư tu ba học hiện tiền, giới định tuệ sen vàng chín phẩm. Thọ tín thí, xa trần lìa cấu, bốn tất đàn nghiêm tịnh tự tha. Kinh luật luận ngày đêm vâng học. Tám kính pháp trọn thành công quả.

Âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 7 -

Một đời hành thiện nghiệp, thoát ly sanh tử hiểm nguy. Trăm họ cùng quy y, thọ hưởng hòa bình an lạc.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 8 -

Tỳ Ni tạng còn, Phật pháp thế thế thường còn. Giới luật nghiêm trì, tùng lâm thời thời hưng thịnh.

Khắp nguyện mười phương đàn tín, chung hưởng thái bình. Tình với vô tình đồng thành Phật đạo.

- 9 -

Từ trên đến nay, hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh chuyên vì siêu độ hương linh…

Nguyện các hương linh đến trước Phật đài dự pháp nghe kinh, sớm xả đường mê, siêu về Tịnh-độ. Nguyện các hương linh đời đời thường nghe chánh pháp, kiếp kiếp đốn ngộ chân thừa.

Khắp nguyện âm siêu dương thái, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

- 10 -

Nguyện cầu Sư Tăng cha mẹ đời này đời trước, tri thức lành dữ, đàn việt lập chùa, mười phương tín thí, bà con quyến thuộc hoặc còn hoặc mất, sáu đạo chúng sanh hoặc oán hoặc thân. Nguyện giải tất cả những oan khiên, tiêu tất cả bao tội nghiệp, đồng chứng đạo Bồ-đề, đồng sanh cõi An Lạc.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật (3 lần).

– Nam mô Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư. (3 lần).

Sớ cầu an PHỔ MÔN

Kính nghe

Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm.
Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm.
Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ.
Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh
Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai
Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại.
Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp độ sanh.
Bát nạn nhị cầu hay thí vô úy
Tỏa ánh tường quang chuyển ngàn thứ bệnh.
Nhỏ giọt cam lồ khuynh vạn kiếp tai.
Thù thắng diệu lực ca ngợi không cùng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, tỉnh Gia Định, chùa Liên Hoa, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, đảnh lễ hồng từ, cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh chúng nhất tâm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn, xướng lễ hồng danh Quán Thế Âm Bồ-tát. Cầu cho… tiêu tai giải nạn, tội chướng tiêu khiên, bệnh duyên thuyên giảm, tứ đại an hòa, tinh thần minh tịnh. Gia đình an lạc, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, âm dương đồng lợi.

– Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

– Nam mô bản tự thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.

Ngửa trông

Bình tịnh thủy sái đàn tràng thanh tịnh
Nước dương chi rửa sạch trần lao.
Ai cúng dường phước đẳng hà sa
Ai tán lễ tội tiêu trần kiếp.
Bậc Bồ-tát từ bi hỷ xả
Viên mãn chúng con tất cả nguyện tâm.
Nay Phổ Môn một phẩm đã xong
Chú minh tâm bảy câu thành khẩn
Hồng danh niệm ba tràng công đức
Nguyện khi sống bình an khang cát
Lúc lâm chung Quán Âm tiếp dẫn
Đại tác quang minh vân, phổ lợi vô cùng cực.
Giải tỏ tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên tại… ngày…

Sớ DƯỢC SƯ

Bởi vì

Thế gian đau bệnh
Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai.
Đệ tử chí thành
Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật.
Đông phương giáo chủ
Nghe bi âm tất chiếu diệu quang.
Đức tướng trang nghiêm,
Mười hai nguyện sâu hơn bể cả.
Tận độ tứ sanh,
Lòng bi mẫn cao tày non Thứu.
Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.
Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ nghiệp chướng.

Duyên nay tại nước Việt Nam, chùa…, chúng con là… rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát Thánh Hiền, tụng kinh Dược Sư bổn nguyện cầu Hòa-thượng chúng con… thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh.

Khánh nguyện Tôn sư Hải Triều Âm tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an, tật bệnh tiêu trừ, viên dung vô ngại.

Cập kỳ an chư Tỳ-kheo-ni… rộng cùng Ni chúng… mười phương Tăng Ni và các Phật tử trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình, pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân. Phạm tướng nguy nga dắt đệ tử thoát ra ba cõi. Ba mươi hai tướng tốt, Tịnh Lưu Ly cảnh giới quang minh. Mười hai đại nguyện, bể khổ hoạn đưa tay tế độ nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành. Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

Nam mô……

– Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ.

– Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, Dược Sư hải hội Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Thập nhị Dược-xoa đại tướng, thiên long bát bộ Hộ Pháp thiện thần, thủ hộ Già Lam thánh chúng vị tiền.

Những mong
Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe
Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa.
Ác ma tà chướng theo mõ chuông giải tán quy y.
Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.
Tâm hương khẩn nguyện, chư Phật chứng minh.
Giải tỏa tấc lòng, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên ngày…

Sớ CẦU SIÊU

- 1 -

Tuân phụng Như Lai
Con tuân phụng di giáo của Như Lai.
Đệ tử chí thành
Trăm lạy trần từ tuyên đọc.
Bởi vì
Tây phương giáo chủ,
Cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi.
Cực Lạc thế giới,
Tiếp kẻ thác lên đường trực vãng.
Cây ngọc bày hàng cõi nước,
Chim ca lăng gióng kệ Bồ-đề,
Mây vàng che phủ phương trời,
Đàn khổng tước lắng nghe diệu nghĩa.
Khởi lòng tin kính, lập chí tiến tu
Hiểu pháp âm, mộ đạo từ bi
Phát tâm bất thoái
Người hiện thế tăng cường tuệ mệnh,
Ngũ trí viên minh
Khách mãn phần gột sạch nghiệp căn,
Nhất tâm bất loạn.

Duyên nay tại nước Việt Nam chùa… chúng con chí kính đan thành sám hối tụng kinh cúng dường chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư hiền thánh chúng, nhất tâm khẩn nguyện cầu siêu độ cho…

Thiết nghĩ chân linh
Sanh trong ngũ trược,
Thường đam mê bao chuyện trói chằng.
Thác xuống cửu tuyền,
Những sợ hãi nhiều điều chướng ngại.
Hoặc lỡ phạm tội khiên tam độc,
Đến giam cầm phẩn xí hoạch thang.
Hoặc trót lầm ế chướng ngũ phong.
Phải chìm đắm đao sơn, kiếm thụ.
Trượng kinh văn phúng tụng,
Tinh thần giải ngộ,
Tuân theo lời Phật, một câu tụng niệm,
Thoát nạn ba đời.
Vâng giữ phép thiền,
Hai chữ nam mô giải oan lũy kiếp.
Nhân nay
Thiện hữu vân tề, kim bằng kết tập
Đại chúng đồng thanh khẩn nguyện
Cầu chân vong chóng được siêu sanh.
Chư nhân nhất trí cần cầu
Mong linh phách vãng sanh Tịnh-độ.

Hiền tiền Ni chúng, kinh… một hội, phúng tụng chu viên. Văn biểu tấu mươi hàng, kính mong chứng giám.

Kính dâng

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Ngửa trông
Di Đà giáo chủ,
Dùng tràng phan tiếp dẫn tinh thần.
Địa Tạng đại sư,
Giơ tích trượng khai quang địa ngục.
Ngài Quán Âm rủ lòng từ mẫn,
Đưa người sanh tới cõi chân như.
Đức Thế Chí ra sức biện tài,
Tiếp kẻ thác về nơi giải thoát.
Quê hương Cực Lạc, ruổi bước thang mây
Trần gian giả tạm, quay đầu xe pháp.
Lại nguyện
Trên thập điện Diêm Vương hoan hỷ,
Gióng kệ khai thông.
Dưới cửu u ngục tốt đê đầu,
Nghe kinh giải kết.
Chư tôn sứ giả, đón linh hồn tới trước tòa sen.
Bản thổ thành hoàng,
Đưa linh phách về nơi bệ ngọc.
Nước dương sái tịnh,
Chốn âm cung hưởng chữ an vui.
Câu chú kệ thân,
Nơi tử phủ nghe đều lợi lạc.
Âm dương không khác
Đạo từ năm phúc khắp ban
Sanh tử đâu hai,
Lòng hỷ xả tam đa cát khánh.
Giải tấm lòng thành
Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.
Sớ tuyên tại chùa…
- 2 -
Trộm thấy
Sáng trưng đuốc tuệ,
Đường tối tăm biết lối quy y.
Bát ngát bè từ,
Bể khổ nạn nhờ tay tế độ.
Nước Cực Lạc là quê muôn thuở
Chốn trần gian trắc trở vô thường.
Thế cho nên
Khi còn sống thì ba nghiệp hôn mê,
Sáu căn rông rỡ
Mười tội ác càng ngày càng nặng
Mười điều lành bỏ hẳn ngoài tâm
Đến lúc chết hồn kia vơ vẩn, phách nọ mơ màng.
Mười cửa ngục tùy căn định nghiệp
Ba đường mê mặc máy luân hồi
Kiếp kiếp đời đời oán thân gặp gỡ
Làm cho nhau quên cảnh sen vàng
Đi đi, lại lại, duyên nợ báo đền
Dắt cả lũ vào trong nhà cháy
Kẻ còn sống quay đầu là tới bến
Người chết kia biết kiếp nào ra
Một dạ xót xa tấc lòng thành khẩn.

Nay chúng con là… cùng nhau đến trước cửa Tam-bảo chắp tay kính lễ, muôn lạy từ tôn, niệm Phật tụng kinh, quy y sám hối. Cầu siêu độ hương linh… sớm được siêu sanh Tịnh-độ.

– Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam-bảo. Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

– Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

Nguyện tiếp độ hương linh… vãng sanh Cực Lạc quốc.

Muôn trông

Rủ lòng từ tế, phóng hào quang soi thấu u minh. Y nguyện lớn tiếp lên Tịnh-độ.

Lại nguyện
Mục Liên tôn giả,
Trổ sức thần cứu độ sinh linh.
Địa Tạng đại sư,
Chiếu ngọc sáng soi tan địa ngục,
Xá hết tội tình,
Dẫn vong giả lên đường giải thoát.
Ban cho phúc tuệ,
Đưa người sanh vào cảnh chân như.
Giải tấm lòng thành,
Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Sớ tuyên ngày…

Sớ CẦU AN VÀ CẦU SIÊU

Bởi vì :

Ước mong hạnh phúc, ắt kêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ tử chí thành, đảnh lễ cúng dường Bổn Sư Như Lai.
Sa Bà giáo chủ, nghe âm thanh tất chiếu diệu quang.
Đức tướng trang nghiêm, hoằng thệ nguyện sâu hơn bể cả.
Tận độ tứ sanh, lòng bi mẫn cao tày non Thứu.
Nhờ sức đại hùng đại lực gột rửa oan khiên.
Cầu nguyện đại trí đại bi giải trừ vạn chướng.

Duyên nay

Tại nước Việt Nam, chùa… chúng con rửa lòng thanh tịnh, quỳ gối cúi đầu, dâng hương cúng dường mười phương chư Phật, Bồ-tát, Thánh Hiền cầu cho Phật tử thọ khang an lạc, vạn sự thái ninh. Khánh nguyện đôi bên cha mẹ… tinh thần minh tịnh, pháp thể khinh an. Và hương linh… siêu thăng Phật cảnh.

Rộng cùng hai họ trượng oai quang cùng hưởng phước lành. Việt Nam hưng vượng, thế giới hòa bình. Pháp giới chúng sanh đồng ơn Phật đạo.

Ngưỡng trông

Từ quang hiển hách, cứu chúng sanh thoát khỏi mê tân.
Phạm tướng nguy nga, dắt đệ tử thoát ra ba cõi.
Ba mươi hai tướng tốt, Liên Hoa Tạng cảnh giới quang minh.
Bốn vô lượng tâm, bể khổ nạn đưa tay tế độ.
Nén hương giới khói bay nghi ngút, một dạ chí thành.
Cây tuệ đăng ánh sáng lung linh, tấc lòng khẩn thiết.

NAM MÔ

– Ta Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát.

– Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

– Đại từ Di Lặc Bồ-tát.

– Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ-tát nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng.

– Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại nhất thiết chư vị Tổ sư.

Những mong

Trượng chú lực kim thân mạnh khỏe
Nhờ kinh văn mệnh vị an hòa
Ác ma tà kiến theo mõ chuông giải tán quy y.
Kẻ còn người khuất gội ân quang vạn lành giải thoát.
Sớ tuyên tại chùa…
Đệ tử chúng con thành tâm dâng sớ.

Sớ VU LAN

Bởi vì sách dạy :

Tiết Vu Lan trăng tỏ
Ngày Tự Tứ thanh lương.
Thiết trai đàn cầu cha mẹ hiện tại bình an.
Dâng sớ tấu độ tổ tiên siêu thăng Phật cảnh.
Câu "dương khánh" in sâu tâm tưởng.
Chữ "âm siêu" chung hưởng phước duyên.
Khiến nhà nhà an lạc như nguyền.
Mong chốn chốn bình yên toại ý.
Chúng con kính nghe
Động chân cất bước, mỗi sát na tạo tội muôn vàn.
Tham sân si mạn, mỗi sơ sẩy gây oan lũy kiếp.
Từ vô thủy đã tạo bao ác nghiệp
E lai sinh còn thiếu thiện nhơn.
Ơn Phật Tổ mở hội Vu Lan
Mỗi năm dạy lập đàn xá tội.
Trước bệ ngọc lạy cầu sám hối
Đối liên tòa hương giới uy nghi.
Trượng Phật thừa nương đức từ bi
Cầu Tăng chúng dắt về giác đạo.

Duyên nay

Ni chúng… 3 tháng hạ tinh tấn công phu, đầu tháng 7 tụng kinh sám hối. Tuần trung nguyên khiêm thân tự tứ, lại kính vâng kim ngôn ngọc luật, mở hội Vu Lan, đón nhận lòng thành của đàn na tín thí, nào pháp y, nào pháp thực, dâng lên cầu Tam-bảo chứng minh. Cả hai chúng xuất gia tại tục vâng lời di giáo, tụ hội về chùa, thiết lập trai đàn sửa lễ cúng dường.

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ

– Nam mô thập phương thường trụ Tam-bảo kim liên tọa hạ.

– Nam mô Ta Bà hải hội Phật, Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô Tây phương An Lạc thế giới Phật, Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô Đông phương Tịnh Lưu Ly thế giới Phật Bồ-tát kim liên tọa hạ.

– Nam mô tánh tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng già gia chúng.

– Nam mô thập Địa, tam Hiền, ngũ quả, tứ hướng, nhất thiết xuất thế Tăng già gia chúng.

– Nam mô Tỳ-kheo ngũ chúng, hòa hợp vô tranh, nhất thiết trụ trì Tăng già gia chúng.

Kính mong

Liệt Tổ cảm thông, Thánh Tăng chiếu giám.
Đức lục hòa cứu khổ trầm luân
Thanh tịnh giới vớt dòng lục đạo.
Bát bộ gia trì, thiên long ủng hộ
Khiến vong giả tội khiên gột sạch.
Và người còn cát khánh tam đa
Mong gia tiên tắm gội Liên Trì
Cầu cha mẹ quay về bát đức.
Lại chạnh nghĩ
Trên đời biết bao tóc bạc da mồi không con dưới gối.
Dưới âm 36 loại quỷ thần ai kẻ xót thương.
Địa ngục giờ này vạc dầu sôi lửa cháy.
Ngay đến cõi thiên đường chưa thoát khỏi mê say.
Nước Việt Nam hiện tại,
Tiết đầu thu bão bùng cây ngả,
Mùa Vu Lan lã chã mưa rơi.
Non sông sóng gió tơi bời,
Buồn thương than khóc ngậm ngùi chia ly.
Bao nhiêu cảnh ôm sầu nuốt tủi,
Bắc cùng Nam thổn thức chua cay.
Chúng con học Mục Liên, Địa Tạng.
Hiếu chính Phật tâm.
Nhân là Phật hạnh.
Nên dâng sớ nguyện cầu
Âm siêu về cảnh an lành,
Dương khánh ân triêm pháp vũ.
Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.
Để từ nay oan kết băng tiêu
Chung cộng hưởng thái bình Tịnh -độ.
Việt Nam an lạc! Thế giới thanh bình!
Trăm lạy khấu đầu dâng sớ
Ngưỡng mong Tam-bảo chứng minh.
Liên Hoa, ngày…

Sớ tạ đàn CAHYNA

Tuân phụng Như Lai, con tuân phụng di giáo của Như Lai, thay vì đại chúng, trăm lạy trần từ tuyên đọc.
Bởi vì
Đời người như bọt bể nổi ngầu
Cảnh thế tựa bóng dâu sắp tối.
Xét đến ngọn nguồn, tứ đại vốn là không.
Soi tới căn nguyên, năm ấm thật chẳng có.
Hoặc hiện tướng sang hèn, khôn dại.
Hoặc sanh thân lông cánh, vẩy sừng.
Từ lịch kiếp đắm trong bể khổ.
Trải bao đời chìm mãi bến mê.
Lẩn quẩn tối tăm trong nhà cháy
Biết làm sao tìm được lối ra.
Chư Phật từ bi dong đuốc tuệ, sáng soi ba cõi.
Chúng con khẩn thiết, dâng hương hoa vọng bái mười phương.
Sáu đạo được thấm nhuần
Bốn ân mong báo đáp.
Duyên nay
Nước Việt Nam, chùa… chúng con đảnh lễ cúng dường.
NAM MÔ
– Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật kim liên tọa hạ.
– Sa Bà giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật kim liên tọa hạ.
– Thập phương tam thế nhất thiết chư đại Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng kim liên tọa hạ.
– Đại thánh A Na Luật Đà Cahyna đàn tràng đường chủ kim liên tọa hạ.
– Hộ Pháp chư tôn, thiên long bát bộ, già lam chân tể vị tiền.
Ngửa trông
Từ quang sáng rực, đưa chúng con ra khỏi luân hồi.
Chân thật bền chắc, thang năm nấc lên lầu chánh giác.
Giới định tuệ hương nghi ngút tỏa,
Nghiêm sáu căn, chứng sáu thần thông,
Tứ niệm xứ phá tan bốn đảo,
Thiểu dục tri túc, nhiếp uy nghi.
Trong thiền lâm, cây tuệ đăng ánh sáng lung linh.
Chốn không môn, trí diệu ngộ ngát hương đức hạnh.
Lão, bệnh, tử thành sầu quét sạch
Y công đức đệ nhất phước điền.
Lại nguyện
Tông phong vĩnh chấn,
Tổ ấn trùng quang.
Giác hoa hương biến khắp rừng thiền
Mưa pháp tưới nhuần người sơ học.
Cành cành lá lá tiếp nối không ngừng
Tổ đường rực rỡ chánh pháp xương minh.
Giải tấm lòng thành
Đệ tử chúng con nhất tâm dâng sớ.

Sớ tuyên, ngày…

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567