Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

2. Phẩm " Bất không kiến bổn sự "

17/05/201317:15(Xem: 7878)
2. Phẩm " Bất không kiến bổn sự "

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ tát Niệm Phật Tam Muội

2. Phẩm " Bất không kiến bổn sự "

Thích Chánh Lạc

Nguồn: Thích Chánh Lạc

Bấy giờ đức Thế tôn bảo tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Tu Bồ Đề,tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni tử, Các đại đệ tử có đại oai đức, đầy đủ thần thông như vậy, rằng :

- Này các Tỳ kheo ! Như các ngươi biết, dựa vào cảnh giới của các ngươi, nên ở trước ta, các ngươi hãy rống lên tiếng rống Sư tử. Vì sao vậy ? Nếu các ngươi thuyết pháp thì khiến cho tất cả các vị Thanh Văn, tất cả đại chúng của trời, người này được tin hiểu.

Bấy giờ đức Thế tôn lại bảo Di Lặc Bồ tát ma ha tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát, Việt Tam Giới Bồ tát Ma Ha tát, Siêu Bất Tư Nghị Bồ tát Ma ha tát, Thiện Hành Bộ Bồ tát ma ha tát, Sơ Phát Tâm tức Chuyển Pháp Luân Bồ tát ma ha tát, Thiện Tư Duy Bồ tát ma ha tát, Đại AÂm Thanh Bồ tát ma ha tát, Trì Thế Bồ tát ma ha tát, Bất Không Kiến Bồ Tát ma ha tát...rằng :

- Nầy Bất Không Kiến ! Nay ngươi nên rống lên tiếng rống Sư tử, Quyết đỉnh thỉnh Phật thuyết về công đức có được tướng mạo chơn thật của chư Phật Thế tôn . Nếu ngươi thỉnh cầu như vậy thì có thể làm lợi ích các loài chúng sanh của tất cả thế gian. Cho nên nay ta đích thân khuyên ngươi.

Khi Bồ tát Bất Không Kiến nghe Bật Thánh dạy như vậy xong, liền ở trước Phật dùng kệ tán thán rằng :

-Thế tôn sắc thân vàng , trăm phước
Từ bi, diệu giác, đệ nhất nghĩa
Công Đức trí tuệ không giảm sút
Do duyên gì bỗng khiến con hỏi
Không ai bằng Ngài Nhân trung tôn
Thế gian thắng trí siêu việt hết
Công đức Pháp vương đã cùng tột
Cớ gì hôm nay bảo con thỉnh ?
Phật diệt , thanh tịnh, thiền bậc nhất
Trí huệ nhiệm mầu thật giải thoát
Giải thoát tri kiến, huệ viên mãn
Cớ gì hôm nay bảo con hỏi ?
Oai nghi pháp vương đã đầy đủ
Tối tôn, Hùng tất cả thế gian
Đã được tự lợi và lợi tha
Đại sư vì sao bảo con thỉnh ?
Từ bi Thế tôn thuần từ lâu
Nhiều kiếp thường hành không oán thân
Biện tài vô ngại khó kể lường
Vì sao Thế tôn bảo con hỏi ?
Hay thí của cải cho kẻ nghèo
Cũng mở mắt mù cho thế gian
Thế tôn hay khiến kẻ sợ, an
Vì sao Thế tôn bảo con hỏi ?
Thân Phật, Vật dơ không thể nhiễm
Y phục xưa nay không bụi bặm
Sanh ở vương cung nhà Thánh Vương
Vì sao nay bảo con khuyến thỉnh
Y thánh cách thân 4 lóng tay
Tuy không sát thân vẫn không rớt
Gió lớn Toàn lam thổi chẳng bay
Thánh tôn vì sao bảo con thỉnh ?
Thế tôn lúc đi đường bình thường
Dù đường lồi lõm tự bằng phẳng
Hoặc lên đồi cao vẫn thản nhiên
Vì sao hôm nay bảo con thỉnh ?
Thân tướng Thế tôn đều tròn đầy
Bước đi các khớp không lay động
Con xem Thế tôn lúc xoay người
Đại địa tức thì sáu chấn động
Không ai thần túc bằng Như Lai
Nhân trung tôn tự tại như vậy
Hào quang Thế tôn đã chiếu đến
Khiến cho kẻ điên không mất tâm
Chỉ cần tạm thấy hào quang Ngài
Hoặc khi mất niệm liền nhớ lại
Khi Thế tôn đi chân đạp đất
Chúng sanh bước qua bảy ngày vui
Cho đến mạng chung tùy ý sanh
Nên con quy mạng và ưa thích
Nếu người gặp bệnh bị thống khổ
Đớn đau chua xót không chịu nổi
Chỉ nhờ Thế tôn lấy tay sờ
Liền được an ổn không thể nói
Pháp thân Thế tôn đủ thần lực
Là nhờ nhiều kiếp mãi tu trì
Điều đó hoàn toàn không nghi hoặc
Đạo Sư đừng bảo con thưa hỏi
Độc tôn giữa người đủ khả năng
Đại tiên điều phục độ tất cả
Nay con lại bạch Thiên nhân sư
Cho nên đừng bảo con thưa hỏi.

Bấy giờ đức Thế tôn lại bảo Bồ tát Bất Không Kiến :

- Lành thay ! Lành thay ! Này Bất Không Kiến ! Ngươi muốn ta nói việc này, hãy khéo nhớ nghĩ, ta sẽ giải thuyết.

Bồ tát Bất Không Kiến thưa :

- Như vậy, thưa Thế tôn ! Cúi mong Ngài trình bày, nay con xin lắng nghe.

Đức Phật bảo :

- Này Bất Không Kiến ! Ta nhớ thời quá khứ, cách đây vô lượng vô biên a tăng tỳ kiếp. Lúc ấy có một vị vua tên là Vô biên tinh tấn, có đại thần thông, có đủ oai đức, dùng chánh pháp giáo hóa nhân dân, sống trong một thành lớn, Phía Đông phía Tây đến ngót 12 do tuần, phía Nam phía Bắc thì chỉ có 7 do tuần rưỡi. Thành này có 7 lớp, riêng mỗi lớp thành đều có 7 báu, dó là : Kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, xà cừ, chơn châu, san hô, hoàn toàn dùng các báu như vậy chạm trỗ xen kẽ.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Nên biết thành ấy có bốn mặt, mỗi mặt có ba cửa, mỗi cửa đều có hai lầu canh đối nhau. Lầu gác cao rộng, trang nghiêm, tráng lệ, đều dùng đầy đủ diệu bảo hợp thành. Ngay trong cửa dựng ngọn cờ Thắng Tràng của Đế Thích để làm giới hạn. Cho đến các thứ xà nhà, bậc cửa đều chạm các thứ châu báu.

Lại nữa, Này Bất Không Kiến, các cửa thành ấy đều có hai thứ : vàng và bạc đan thành lưới che phủ ở trên. Lại ở trên lưới có các thứ trang sức như lưới vàng, linh bạc, lưới bạc, linh vàng, gió mát thổi động các thứ ấy làm phát ra những âm thanh vi diệu, rất là hòa nhã, giống như nhạc trời.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Thành có 7 lớp. Trong 7 lớp thành có các cấp đều làm bằng châu báu, có lan can mái hiên chạm trỗ, the lụa thêu dệt phân minh, bảy báu mà thành màu sắc xen tạp khả ái. Ở lan can vàng thì treo sừng bằng bạc trắng, ở lan can bằng bạc thì treo sừng bằng chân châu. Ở lan can bằng ngọc thì treo sừng bằng lưu ly. Cho đến các thứ tơ năm màu xen lẫn nhau, khoản giữa các châu báu đang treo, ánh chiếu lẫn nhau.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Chung quanh bảy lớp thành ấy đều có hào báu vây quanh. Đó là : kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, các thứ trang nghiêm đều dùng các thứ báu để xây hào, mỗi hào đều có tam cấp bằng bảy báu đủ màu sắc, chia nhau chiếu sáng, vi diệu, đẹp mắt.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn ấy, trong các hào nước có hoa đẹp chen chúc. Đó là hoa : Ưu Đàm bát, Hoa bát đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, các loại hoa như vậy sáng rạng, dễ thương, tươi sạch, mềm mại, hương thơm phản phất khắp nơi. Chúng sanh thọ dụng được vua che chở hết sức.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn kia ở trên bờ hào ấy trồng các loại hoa, đó là : hoa Ni văn ca da, hoa Bát đế kiến, hoa A địa mục Đa ca, hoa chiêm ba ca, hoa Bà lợi sư ca, hoa câu tỳ la đà, hoa Đạt nô ca lợi ca . Các hoa như vậy hương thơm thanh khiết, thật khả ái, giống như hoa trời, chúng sanh thọ dụng và cũng được bảo vệ hết sức.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Thành kia mỗi cái lớp đều có 7 lớp đường đi, có cây báu Đa la bao bọc chung quanh tươi sáng, khả ái, do bảy báu hiệp thành. Cây làm bằng vàng ròng thì lá bằng bạc trắng, hoa quả cũng vậy, cây bằng bạc trắng thì lá, hoa quả, bằng chơn kim. Cây bằng chơn kim, thì và lá hoa quả bằng lưu ly. Cây bằng lưu ly thì lá và hoa quả bằng pha lê. Cây bằng pha lê thì lá và hoa quả bằng mã não. Cây bằng mã não thì lá và hoa quả bằng xà cừ. Cây bằng xà cừ thì lá và hoa quả bằng xích chơn châu. Cây bằng xích chơn châu thì lá và hoa bằng san hô. Cây bằng san hô thì lá và hoa bằng chơn kim.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! các cây Đa la hào quang chiếu sáng rất đẹp, gió nhè nhẹ thổi và phát ra âm thanh vi diệu. Nếu ai nghe được thì hoan hỷ, an lạc giống như người chơi nhạc có thể tấu lên âm thanh vi diệu, nếu có người nghe được thì không ai không vui sướng. Cây Đa la ấy khi gió thổi vào phát ra những âm thanh vi diệu khiến cho người nghe cũng lại như vậy.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Trong thành của nhà vua thường có các tiếng âm nhạc như vậy, không phút nào dừng. Đó là tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng voi, tiếng chân đi, tiếng trống, tiếng tu và, tiếng đàn không hầu, tiếng đàn cầm, sắc, Tỳ bà, đàn tranh, ống sáo, ống tiêu...Như vậy tất cả âm thanh không phút nào dừng,. Nhà vua thường tuyên lệnh nhân dân trong nước :

- Ai có muốn ăn uống, y phục, voi, ngựa, xe cộ, tùy ý cứ dùng, nhà vua đều cấp cho.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Rừng cây Đa la ngoài thành của nhà vua, người đi đường đến đó nghỉ dưới gốc cây, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc nằm, hoặc ngồi, họ nghe các âm thanh vi diệu của cây, không hưởng thọ diệu lạc ngũ dục.

Lại nữa ! Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn ấy, chỗ gần xa trong thành lớn đều như khoảng cách một mũi tên bay, có đào một cái ao trồng hoa, bốn bờ ao và đáy ao đều làm bằng bốn báu, bốn bên tam cấp đường đi có 7 báu trang nghiêm đó là : Cấp đi bằng vàng ròng thì trang sức bằng bạch ngân. Cấp đi bằng bạch ngân thì trang sức bằng lưu ly. Cấp đi bằng lưu ly thì trang sức bằng pha lê. Cấp đi bằng pha lê thì trang sức bằng mã não. Cấp đi bằng mã não thì trang sức bằng san hô. Cấp đi bằng san hô thì trang sức bằng hổ phách, các thứ ngọc báu xen lẫn, ai thấy cũng hoan hỷ.

Lại nữa, Bát Không Kiến ! Trong ao ấy lại có các thứ diệu hoa, đó là : hoa Ưu bát la, hoa Bát đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, các loại hoa như vậy hương thơm ngào ngạt, chúng sanh ngửi được đều rất ưa thích. Trên bờ ao lại trồng các loại hoa, đó là hoa Y Ni ma ca, cho đến hoa Đạt nậu ca lợi, các hoa thật đẹp, giống như hoa trời. Cửa của ao ấy thường mở không đóng, nhân dân đi lại không bị ngăn cấm.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Vua Tịnh Tấn ấy ở trong thành lớn có làm cái viên quán để dạo chơi. Ở trong các vườn lại có các loại cây rừng bảy báu, thường có hoa quả. Nhà vua cùng phu nhân, các người hầu ở hậu cung đồng đi đến đó sung sướng vui chơi. Cửa của viên quán cũng không ngăn cấm nhân dân đến xem, vui chơi hưởng thọ khoái lạc.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Mặt trong của khu vườn ấy cách nhau một mũi tên bắn đều có một ao trồng hoa, cũng dùng vàng .v.v. bốn báo tạo thành. Lại dùng bảy báu để trang hoàng cấp, bệ. Các màu sắc hoa lệ làm cho ai thấy cũng thích nhìn. Trong ao nước này có nhiều loại hoa, đó là : hoa Ưu bát la, cho đến hoa Phân đà lợi. Tất cả loại hoa này thơm, tươi, dễ thương . Trên bờ ao lại có rừng cây đa la và các hoa quả, đó là : hoa Bà Ni chiết Ca, Đà ma na già , cho đến hoa Đạt nậu Ca lợi. Các loại hoa quả này hương thơm, tươi mát, khả ái , nhân dân lấy dùng không bị cấm ngăn.

Lại nữa, này Bất Không Kiến ! Vua Tinh Tấn ấy bẩm tính nhân ái, từ niệm chúng sanh như mẹ thương con, cũng thường đem hết lòng kính thờ Sa môn, Bà la môn, Sát đế lợi, trưởng giả, như con thờ cha.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Thân hình nhà vua cao lớn vạm vỡ, đỉnh đạt khác thường , thân thể tròn đầy, các tướng cụ túc, mặt, mắt đoan chánh, nhan sắc sáng rạng, oai đức rộng lớn, trời người kính yêu.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Nhà vua ấy đời trước đã trồng gốc đức nên đực sanh ở nhà Sát đế lợi. giòng họ cao thượng tôn quý, thế gian không ai bằng, cha mẹ sanh bảy đời thanh tịnh, vợ con quyến thuộc phước vui đoàn tụ, không có một người nào làm điều sai trái.

Lại nữa, Bất Không Kiến ! Vua ấy vì nhờ phước nghiệp nên nhân dân giàu có, thức ăn có cả một trăm vị, gấm vóc, các châu báu để đầy cả kho.

KINH ĐẠI TẬP ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG

BỒ TÁT NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Hết quyển một

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567