Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

1. Phẩm Tựa

17/05/201317:14(Xem: 8626)
1. Phẩm Tựa

Kinh Đại Tập Đại Phương Đẳng Bồ tát Niệm Phật Tam Muội

Quyển thứ nhất:
1 Phẩm Tựa :

Thích Chánh Lạc

Nguồn: Thích Chánh Lạc

Bấy giờ Bà - Già - Bà ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành Vương Xá cùng với chúng Đại Tỳ kheo là một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là bậc đại A la hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát, đã điều phục tất cả, giống như con rồng lớn lìa bỏ gánh nặng, không còn tái sanh, việc làm đã xong, được chơn tư lợi, trụ bình đẳng trí, nhập giải thoát môn, tự tại, độ thoát các khổ, đến bờ bên kia, chỉ trừ tôn giả A- Nan là không được vậy.

Lại có vô lượng như chúng Bồ tát ma ha tát đều đến từ mười phương thế giới, cùng cu hội với hết thảy chúng Bồ tát ma ha tát.

Lại có vô lượng các thiên tử ở cõi trời Tịnh Cư, tên các vị ấy là: Thiên tử Nan-Đà, Thiên tử Tu Nan-Đà, Thiên tử Chiên Đàn Na, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Đại tự Tại, Thiên tử Nan Thắng, Thiên tử Thiện Oai Quang, như vậy các chúng thiên tử... hơn quá nửa đêm phóng luồng ánh sáng lớn, chiếu thẳng đến núi Kỳ Xà Quật, đều đi đến chỗ đức Phật đảnh lễ dưới chân Ngài. Họ liền lấy hương Thiên Đa-ma-la-bạt, hương Thiên trầm thủy, hương Thiên đa già la, hương Thiên mạt chiên đàn và hương Ngưu đầu chiên đàn. Như vậy....các thứ hương thơm thành kính tung rải lên trên đức Phật đến hai, ba lần xong lại dùng hoa Thiên tán, hoa Thiên kê bà la, hoa Ma ha kê bà la, hoa Mạn đà la, hoa Ma ha mạn đà la, hoa Mạn thù sa, hoa Ma ha mạn thù sa, hoa A địa mục đa... dùng các thứ hoa như vậy cũng thành kính rải lên trên đức Phật đến hai, ba lần, rồi lại từ từ tiến lên, đến trước đức Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng, một lòng cung kính, chấp tay cuối đầu lạy đức Phật, rồi đứng qua một bên.

Bấy giờ các chúng thiên tử đều nghĩ như vầy : " Nay Bồ tát này nghĩ đến pháp môn tam muội của tất cả Phật, các Như Lai, Ưng Cúng, Đẳng chánh giác ở thời quá khứ đã từng ở trong đại chúng Thiên nhân kia tuyên dương, phân biệt, vì lợi ích hết thảy chúng sanh, nên nay đức Thế tôn của ta há lại không vì đại chúng Thiên nhân, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn, các loại rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, nhân và phi nhân... phu diễn tuyên thuyết diệu pháp như vậy, vì muốn lợi ích tất cả thế gian, thiên nhân đại chúng, cũng khiến cho các chúng sanh ở đời vị lai đều mong chờ lợi ích".

Bấy giờ Thiên tử Nan Đà, Thiên tử Tu Nan Đà, Thiên tử Chiên Đàn Na, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Tự Tại, Thiên tử Đại Tự tạ, Thiên tử Nan Thắng, Thiên tử Thiện Oai Quang, như vậy tất cả chúng các Thiên tử suy nghĩ như thế xong, liền bạch đức Phật :

- Bạch thế Tôn Bà Già Bà, nay Bồ tát này nghĩ đến pháp môn Tam muội của Nhất thiết Phật, chư Phật Như Lai Ứng Cúng Đẳng chánh giác ở quá khứ đã từng vì các thiên nhân đại chúng, Phạm, Ma, Sa môn, các loài rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, cho đến hết thảy nhân và phi nhân... phu dương diễn thuyết kinh điển như vậy để làm lợi ích các chúng sanh ở thế gian. Cúi mong đức Thế Tôn dũ lòng đại từ thương xót, nay vì thiên nhân đại chúng, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn này và tất cả nhân và phi nhân... kia diễn thuyết pháp môn phương đẳng như vậy, khiến cho các thế gian được nhiều lợi ích, an ổn, khoái lạc.

Bấy giờ đức Thế Tôn với lòng đại bi, vì muốn lợi ích các chúng sanh của tất cả thế gian nên im lặng nhận lời thỉnh cầu các thiên tử này.

Khi ấy các Thiên tử thấy đức Phật im lặng, biết Ngài xót thương, chấp thuận nên đảnh lễ dưới chân đức Phật, nhiễu quanh ba vòng, liền ngay ở trong núi Kỳ Xà Quật bỗng nhiên biến mất trở về Thiên cung.

Bấy giờ đức Thế Tôn lúc đêm sắp tàn, trời gần sáng, liền rống lên tiếng rống đại Sư Tử chúa rồi lại mỉm cười. Khi ấy đức Như Lai Ứng Cúng, đẳng chánh giác đã phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy xong, trong khoảnh khắc có các chúng Tỳ kheo tinh xá trong núi Kỳ Xà Quật này, nương theo oai thần của Phật, tất cả đều tập hợp tại chỗ đức Như Lai Ứng Cúng, Đẳng chánh giác.

Bấy giờ lại có các chúng Tỳ kheo...ở các chỗ A-lan-nhã khác, có đủ đại thần thông, đại oai đức cũng đều nương theo oai thần của Phật, từ chỗ A-lan-nhã đi đến, vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội tại chỗ đức Như Lai.

Bấy giờ vua A Xà Thế, con của bà Vi Đề Hy, chủ nước Mu Già Đà cùng vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, trước sau đoanh vậy, vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ đức Như Lai.

Khi ấy lại có các Đại tướng Dạ Xoa tên là : Đại tướng A Tra Bà Ca khoáng dã cư dạ xoa, Đại tướng Già Đà Bà Ca Lư hình dạ xoa, Đại tướng Kim Tỳ La Ma Kiệt Ngư dạ xoa, Đại tướng Tu Chỉ Lộ Ma Châm Mao dạ xoa, Đại tướng Ma Ca Đà Lê Trì Hoa Man dạ xoa, ... Như vậy các dạ xoa này đứng đầu cùng các nhóm dạ xoa khác có đại oai thần, có đại thế lực, mỗi nhóm đều cùng vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, trước sau đoanh vây, vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ đức Như Lai.

Bấy giờ lại có các A tu la vương, tên các vị ấy là : Đại Kiều La Hầu A Tu la vương, Chủng Chủng Khả Uy Tỳ Ma Chất Đa A Tu la vương, Tu Bà Hầu Thiện Tý A tu la vương, Ba Ha La Thư Triển A Tu la vương, có đại oai thần, đầy đủ đại thế lực, nghe âm thanh của Phật, trong lòng run sợ, lông trong người dựng đứng. Họ cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc trước sau đoanh vây, đi vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ đức Phật.

Khi ấy lại có các đại Long vương ở trong thế giới ba lần ngàn này cùng các quyến thuộc, nghe âm thanh của đức Phật trong lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, vâng theo oai thần của Phật vào núi 1Kỳ Xà Quật, vân tập tại chỗ đức Phật.

Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc ở thành lớn Xá Bà Đề cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đoanh vây, từ Xá Bà Đề đi đến thành Vương Xá, vào núi Kỳ Xà Quật, Vân tập chỗ đức Phật để cung kính cúng dường đức Như Lai, để nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở thành lớn Tỳ Xá Ly cũng có vô lượng các Lê Xa tử, đều sanh trong giòng họ Bà La môn rất thanh tịnh, tên những vị ấy : Thiện Tư Lê xa tử, Phục oán thiểu tráng Lê Xa tử, Công đức sanh Lê Xa tử, Vô biên thủ Lê Xa tử, Cử Thủ Lê Xa tử. Nhiên thủ trưởng thủ Lê xa tử, ... Các vị như vậy là bậc thượng thủ, đều đã sống lâu trong Đại thừa Vô thượng, cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc trước sau đoanh vây, từ Tỳ Xá Ly đi đến thành Vương Xá, vào trong núi Kỳ Xà Quật, tập hội trước đức Phật.

Bấy giờ thành lớn Chiêm Ba lại có vô lượng các trưởng giả tử, vào thời quá khứ đã cúng dường vô lượng vô biên các đức Phật, trồng các căn lành, có đủ đại oai đức, đại thế lực. Tên các vị ấy là : Thiện trụ trưởng giả tử, Lợi Ích trưởng giả tử, Vô biên Tinh tấn Bà la môn tử, Các vị như vậy...làm thượng thủ và vô lượng trưởng giả, cư sĩ sĩ khác, cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc, trước sau đoanh vây, từ thành Chiêm Ba đến thành Vương Xá, vào trong núi Kỳ Xà Quật, ở chỗ đức Phật để cung kính cúng dường đức Như Lai và mong được nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở thành Ba La Nại có vô lượng nhân chúng khác loại, trong thời quá khứ đã cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật, trồng các căn lành, đã được thuần thục, từ Ba La Nại đi đến thành Vương Xá, Vào núi Kỳ Xà Quật, Tập hợp chỗ đức Phật cung kính cúng dường đức Như Lai để nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở thành Câu Thi Na lại có vô lượng các lực sĩ Mạc la tử cũng đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn các đức Phật Thế tôn, từ lâu đã huân tập, tu các căn lành nên có đại oai đức, đầy đủ thế lực, cùng với vô lượng quyến thuộc đoanh vây, từ Câu Thi Na đi đến thành Vương Xá, Vào núi Kỳ Xà Quật, tập hợp chỗ đức Phật, cung kính cúng dường đức Như Lai để nghe chánh pháp.

Bấy giờ ở phương Đông, trải qua vô lượng hằng hà sa thế giới, tất cả Đại phạm Thiên vương cùng các thiên chúng khác có đại oai đức, đầy đủ đại thần thông, nghe đức Phật Thế tôn là bậc Đại Sư tử vương, khi cất tiếng rống, làm cho tất cả đều kinh ngạc, lông trong người dựng đứng, họ nương theo thần oai của Phật, cùng với vô lượng ngàn vạn quyến thuộc của thiên chúng vây quanh, đều ở tại chỗ ở của mình đi đến thành Vương Xá ở Ta Bà thế giới này, Vào núi Kỳ Xà Quật, tập hợp chỗ đức Phật.

Như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, tứ duy, trên và dưới đều có vô lượng hằng hà sa thế giới như vậy, có tất cả Đại Phạm thiên vương và các thiên chúng khác, có đại oai đức và đại thần thông, khi nghe tiếng rống của Đại Sư tử vương Phật thế tôn thảy đều kinh sợ, lông trong người dựng đứng, nương theo oai thần của đức Phật cùng với vô lượng ngàn vạn ức quyến thuộc thiên chúng vây quanh, đều từ chỗ ở của mình đi đến đại thành Vương Xá, thế giới Ta Bà này, Vào núi Kỳ Xà Quật, tập hội chỗ Đức Phật.

Bấy giờ trong núi Kỳ Xà Quật đất đai rộng lớn, bằng phẳng như tam thiên đại thiên thế giới này đại chúng đầy nghẹt, không có khoảng trống, như đóng nêm, Song đại chúng này đều có vô lượng đại oai đức lực và đại thần thông, tất cả trời, người, các loài rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người và phi nhân... thảy đều sung mãn.

Bấy giờ đức Thế tôn biết thiên nhân, đại chúng ở các thế gian, tất cả đã tập hội, Ngài lại phát ra âm thanh trong như chuông của Đại Sư tử vương như vậy. Khi phát ra âm thanh lớn ấy xong, Ngài từ tinh xá đi ra, đến một chỗ, Ngài lại mĩm cười.

Khi ấy các đại chúng thiên nhân của thế gian thấy việc ấy xong, họ đều cởi y phục và các vòng hoa của mình , dùng các thứ hương để rải trên đức Phật cúng dường cung kính chí tâm chiêm ngưỡng Ngài.

Bấy giờ trong đại chúng có tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Tu Bồ Đề, tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni tử, tôn giả La Hầu La, tôn giả Đại kiếp Tân Na, tôn giả Đại Ca Chiên Diên, tôn giả A Nê Lâu Đà, tôn giả Hộ Thế, tôn giả Thủ Lung Na, tôn giả Nan Đà, tôn giả A Nan... là những bậc thượng thủ, và tất cả các Đại Thanh văn khác đều là những bậc Đại đức, có đầy đủ đại thần thông đều đến tập hội tại đó.

Bấy giờ trong đại chúng lại có tôn giả Di Lặc Bồ tát ma ha tát, Việt tam giới Bồ tát ma Ha tát, Dũng Đại Bộ Bồ tát ma ha tát, Sơ phát tâm tức Chuyển Pháp luân Bồ tát ma ha tát, Thiện tư Bồ tát ma ha tát, Đại âm thanh Bồ tát ma ha tát, Thiện Hành Bộ Bồ tát ma ha tát, Siêu tam thế Bồ tát ma ha tát, Trì Thế Bồ Tát ma ha tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ma ha tát, Bất Không Kiến Bồ tát Ma ha tát... là những bậc thượng thủ và vô lượng vô số Bồ tát ma ha tát khác, thời quá khứ ở chỗ vô lượng các đức Như Lai đã trồng các căn lành, huân tu các hạnh, công đức thành tựu viên mãn, từ lâu đã được an trụ nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Bấy giờ tôn giả Bất Không Kiến Bồ tát ma ha tát thấy đức Phật Thế tôn lại mỉm cười xong, từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, trạch vai bên hữu, quỳ gối mặt xuống đất, chấp tay hướng về đức Phật nói bài kệ :

- Vô thượng lưỡng túc tôn tối thắng.
Vô duyên bất ứng hiện mỉm cười
Tất cả thế gian không ai bằng
Cúi mong Ngài nói vì sao cười,
Thường cho kẻ nghèo các vật dụng,
Cũng nói Đại thừa báu tối diệu
Hay ban mắt sáng cho kẻ mù
Nay Ngài mỉm cười do nhân gì ?
Thế tôn ba cõi không ai bằng
Huống gì thế gian mong luận thắng
Là Đại đạo sư của thế gian
Nay Ngài giải thích vì sao cười ?

Bấy giờ Đức Thế tôn liền bảo Bất Không Kiến Bồ tát ma ha tát :

- Này Bất Không Kiến ! Nay ngươi thấy các tướng trang nghiêm hai bên tả hữu ở thắng địa này có ưa thích chăng ?

Bất Không Kiến thưa :

- Như vậy, bạch Thế tôn ! Như vậy, Bà Già Bà !

Đức Phật lại bảo :

- Này Bất Không Kiến ! Ngươi nên biết, nơi địa phương này từ xưa các đức Như Lai Ứng Cúng, Đẳng Chánh giác đã từng thọ dụng, giáo hóa, du hành và sống ở đây.

Khi ấy Bồ tát Bất Không Kiến nghe đức Phật dạy như vậy xong liền cấp tốc đi đến chỗ ấy, đến xong, liền nhập Tam muội, khi trụ vào Tam muội, tự nhiên thành tựu tòa báu thượng diệu, các thứ trang nghiêm thảy đều đầy đủ. khi trang nghiêm chỗ ngồi xong, trở về chỗ đức Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân đức Phật, bạch rằng :

- Bạch Thế tôn ! Nay chỗ này trang nghiêm như vậy, cúi mong đức Thế tôn cũng nên kịp thời ở nơi thắng địa ấy.

Bấy giờ đức Thế tôn liền đến nơi đó. đến xong liền như pháp thăng tòa. Khi đức Như Lai, bậc Ứng Cúng, đẳng chánh giác thăng lên tòa ấy rồi, như vậy lúc đó thế giới tam thiên đại thiên này, toàn thể đại địa có 6 thứ chấn động đó là :

1- Động biến động Đẳng biến động

2- Chấn biến chấn Đẳng biến chấn

3- Dũng biến dũng Đẳng biến dũng

4- Hống biến hống Đẳng biến hống

5- Khởi biến khởi Đẳng biến khởi

6- Giác biến giác Đẳng biến giác

Vọt lên phía Đông thì biến mất ở Tây.

Vọt lên ở Tây thì biến mất ở Đông.

Vọt lên ở Nam thì biến mất ở Bắc.

Vọt lên ở Bắc thì biến mất ở Nam.

Vọt lên ở giữa thì biến mất ở một bên

Vọt lên một bên thì biến mất ở giữa.

Khi đại địa này chấn động như vậy xong, nhờ thần lực của Phật biến thế giới này có một luồng ánh sáng lớn, khiến cho các chúng sanh đều cảm thọ sự khoái lạc. Bên dưới chiếu đến đại địa ngục A Tỳ. Có các chúng sanh mong hào quang chiếu vào thân mình thì các điều khổ được tiêu diệt, đồng cảm thọ sự khoái lạc. Như vậy các chúng danh thọ khổ trong các địa ngục và các loài súc sanh sắp bị tàn hại, các ngạ quỷ thảy ở trong cõi của diêm la vương gặp được ánh sáng này xong, tất cả khổ đau thảy đều tiêu trừ. Sự đói khát thì được no đủ. Không có chúng sanh nào mà không cảm nhận sự an lạc. Ngay lúc ấy, tất cả chúng sanh đều bỏ ác niệm, đều khởi lòng từ, cùng nhau ái lạc, đều ôm lòng từ bi, giống như người thân thuộc nhìn nhau hoan hỷ, hòa hợp, đồng ngồi chung. Bấy giờ họ tán thán rằng :

- Thế tôn ngồi tòa này
Phóng luồng ánh sáng lớn
Đại địa 6 lần động
Khiến chúng sanh hoan hỷ
Như Lai ngồi tòa này
Pháp vương phóng hào quang
Nên biết ngay khi ấy
Chúng sanh đều an vui
Chánh giác ngồi tòa này
Chỗ quy y đại trí
Hào quang lợi chúng sanh
Chiếu khắp cõi Phật này
Lạ thay, Đại thừa ấy
Tối thắng thừa vô thượng
Như lai ngồi tòa này
Lợi ích khó nghĩ lường
Lạ thay, Đại thừa này
Tối thắng thừa vô thượng
Sa môn, bà la môn
Nơi đây nhiều vô lượng.

Bấy giờ đức Thế tôn hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới này xong, bảo các Bồ tát ma ha tát và các chúng đại thanh văn :

- Này các thiện nam tử ! Các ngươi nên biết, sau nửa đêm hôm qua có các vị trời cõi Tịnh Cư này : Thiên tử Nan Đà, Thiên tử Tu Nan Đà, Thiên tử Chiên đàn, Thiên tử Tu Ma Na, Thiên tử Nan Thắng, cho đến Thiên tử Tu Đa Ba... Cùng vô lượng các Thiên tử có đại oai đức, Đầy đủ đại thần thông phóng luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng đến núi Kỳ Xà Quật, đi đến chỗ ta, liền lấy các thứ hương thượng diệu cõi trời. Đó là : Thiên mạc Chiên Đàn, Cho đến hương Thiên- Đa-Ma-la-bạt... rải lên trên ta. Lại dùng các thứ hoa trời, đó là hoa Ưu bát la, cho đến hoa đại mạn Thù sa... cúng dường ta, nhiễu quanh bên hữu ba vòng, Đảnh lễ dưới chân ta, đứng qua một bên. Khi họ đứng qua một bên xong, đối với ta có tâm cung kính bội phần, chấp tay im lặng mà đứng. Khi đứng xong họ suy nghĩ : " Nay đây tất cả pháp môn niệm Phật của Bồ Tát mà các đức Như Lai Ứng cúng, Đẳng chánh giác mà ở thời quá khứ đã từng vì đại chúng thiên nhân kia tuyên dương, giải thích. Chỉ muốn cho các chúng sanh ấy được an lạc. Nay đức Thế tôn của ta cũng sẽ vì Đại chúng Thiên nhân này diễn thuyết pháp môn niệm Phật như vậy để làm cho các chúng sanh được lợi ích an lạc ". Các Thiên tử ấy nghĩ như vậy xong, liền xin ta nói pháp môn này. Bấy giờ ta im lặng nhận lời, chư thiên biết như vậy liền biến mất.

Khi ấy đức Thế tôn liền nói bài tụng :

- Này Tỳ kheo, sau đêm hôm qua
Thiên vương Tịnh cư Ma hê la
Dẫn các thiên chúng và quyến thuộc
Nan Đà cùng với Tu Nan Đà
Trời Tu Ma Na, Chiên Đàn thảy
Cho đến Nan Thắng,Tu Đa Ba
Phóng ánh sáng lớn khắp thế gian
Thẳng đến trong núi Kỳ Xà Quật
Các vị trời đã đến chỗ ta
Dùng hương hoa trời mà cúng dường
Trước tiên nhiễu quanh ta ba vòng
Đảnh lễ cung kính, đứng một bên
Các Thiên tử lặng yên suy nghĩ :
" Nay Tu Đa La niệm Phật này
Tối thắng quá khứ từng tuyên giảng
Vì xót thương chúng sanh thế gian
Nay đấng Thế tôn đủ thập lực
Sao không diễn thuyết pháp môn này
Lợi ích quần sanh ở thế gian
Để làm an ổn cho trời, người ? "
Chư thiên nghĩ xong liền thưa thỉnh
Thì ta im lặng mà hứa khả
Vì ta muốn ở núi Kỳ - Xà
Như chư Phật trước đã diễn thuyết
Các trời biết ta đã chấp nhận
Sanh tâm tôn trọng, rất sung sướng
Tất cả thảy đều lạy cung kính
Nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất
Này các Tỳ kheo hãy nghe kỹ
Ta nghe các Phật quá khứ nói
Đừng nên sanh nghi sợ pháp này
Trí các Như Lai khó nghĩ lường
Các Phật xưa kia đã hành đạo
Ta trước biết hết không còn nghi
Tất cả Nhân-Trung-Tôn hiện tại
Đã được Bồ Đề mà ta chứng
Đại bi đương lai xót thương đời
Pháp nhân tự nhiên ta giác tri
Nay ta đầy đủ trí vô ngại
Trí lớn như vậy khó đo lường
Vượt khỏi thế gian không ai bằng
Tất cả thế gian không lường được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567