Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 5

17/05/201316:14(Xem: 9118)
Quyển 5

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh

Quyển 5

Thích Như Điển

Nguồn: Thích Như Điển

Lại phóng ánh sáng nhiều loại đẹp
Mỗi mỗi tràng phang và bảo cái
Tạo nên âm nhạc và mùi thơm
Giữ gìn đầy đủ mùi hoa quý
Như vậy đủ loại cúng dường Phật
Hương hoa, hương xông và hương bột
Tràng phang bảo cái trương cao lên
Hay phát sinh ra điệu nhạc hay
Lại phóng ánh sáng sinh tâm tịnh
Tay cầm đồ báu đứng yên đó
Thanh tịnh trang nghiêm nơi tháp Phật
Chứng được thanh tịnh ánh sáng nầy
Lại phóng to lớn ánh sáng kia
Lại mưa đủ loại mùi hương quý
Hương ấy ngầm vào nơi tháp miếu
Cho nên chứng được ánh sáng màu
Lại phóng nhiều loại ánh sáng khác
Người không áo mặc được y đắp
Nhiều loại nhà cửa nhiều áo quần
Cho nên phát ra cho tất cả
Lại có ánh sáng cho đồ ăn
Cho cả những người nghèo đói khổ
Mỗi mỗi vị ngon của ăn uống
Cho rồi chứng được ánh sáng lớn
Lại có ánh sáng tên Thắng Nghĩa
Trong kho đồ quý cho người nghèo
Cúng dường Tam Bảo không chở hết
Đây gọi tên là Đàn Hành Thắng
Lại phóng ánh sáng mắt thanh tịnh
Kẻ mù được thấy các hình tướng
Như đèn cúng dường Phật và tháp
Giúp cho ánh sáng mắt thanh tịnh
Lại phóng ánh sáng tai thanh tịnh
Kẻ điếc đều có thể nghe được
Cúng Phật âm nhạc và tháp Phật
Giúp cho ánh sáng tai thanh tịnh
Lại phóng ánh sáng mũi thanh tịnh
Mũi căn không đủ nghe mùi hương
Cúng mùi hương quý Phật và tháp
Giúp cho ánh sáng mũi thanh tịnh
Lại phóng ánh sáng lưỡi thanh tịnh
Được Phật nhu nhuyến tiếng từ bi
Xa rời lời nói chẳng lợi ích
Giúp cho ánh sáng lưỡi đẹp đẽ
Lại phóng ánh sáng thân thanh tịnh
Thân căn chẳng đủ liền đầy đủ
Bỏ thân nhiều như Phật và tháp
Cho nên được thân thanh tịnh ấy
Lại phóng ánh sáng ý thanh tịnh
Tất cả ý hay đều chứng được
Nhờ ý nầy chứng Tam Ma Địa
Chứng được ánh sáng ý thanh tịnh
Lại phóng ánh sáng sắc thanh tịnh
Liền thấy tướng đẹp của Nhơn Vương
Nhiều loại màu sắc chẳng sánh bằng
Được gìn trang nghiêm ánh sáng tháp
Lại phóng ánh sáng nghe thanh tịnh
Chẳng nghe không nghe đều biết rõ
Sanh tin đều do ảnh hưởng nầy
Phóng ra ánh sáng nghe thanh tịnh
Lại phóng ánh sáng hương thanh tịnh
Tất cả mùi hôi thành mùi thơm
Mùi thơm làm nước cúng tháp Phật
Phóng sáng ở nơi gốc Bồ Đề
Lại phóng ánh sáng mùi thanh tịnh
Có độc chẳng độc biến mùi ngon
Cúng Phật Thanh Văn và cha mẹ
Cúng các vị ngon được ánh sáng
Lại phóng ánh sáng xúc thanh tịnh
Sờ mó tiếp xúc được an lạc
Kiếm bắn tên nhọn như mây mưa
Biến thành hoa báu đẹp đẽ lạ
Vô số áo mền xúc được vui
Làm cho chúng sanh qua đất Phật
Hoa tốt mùi hương áo thanh tịnh
Được cúng bảo cái phóng ánh sáng
Lại phóng ánh sáng pháp thanh tịnh
Tất cả những ai khó nghe pháp
Vì các thế gian mà xuất hiện
Được Phật diễn nói tất cả pháp
Tin pháp tự tánh thật chẳng sanh
Pháp thân báo thân cũng như vậy
Pháp hay vắng lặng giống hư không
Cho nên chứng được thanh tịnh pháp
Ánh sáng hiện tiền nên như vậy
Ngay nơi trước mặt một mảng lông
Cũng sanh tức khắc nhiều ánh sáng
Tất cả cũng đều tùy nghiệp duyên
Cũng như hiện tại một hạt bụi
Xuất hiện thêm vào hạt bụi khác
Như vậy tất cả cùng góp vào
Nơi Tam Ma Địa chư Phật hiện
Nếu phóng ánh sáng như vậy đó
Với ánh sáng nầy quá khứ giống
Nếu đây chẳng hiện ánh sáng ấy
Vì sao biến hóa sánh với Phật
Kia được phước đức lại có nhân
Tùy hỷ khuyến khích cũng như vậy
Nếu có được thấy tất an lạc
Sáng ấy thấy được nơi kẻ khác
Nếu làm phước đức được an hòa
Tương tục chẳng dứt cúng dường Phật
Như Lai công đức nên vui cầu
Thấy được quang minh như vậy đó
Do như người mù chẳng thấy sáng
Chẳng rõ ngày đêm và thế gian
Vì sao mắt ấy hay thấy sắc
Mỗi mỗi pháp ghi đều rành rõ
Điều Ngự phóng sáng cũng như vậy
Rõ ràng cho thấy chẳng cho mình
Chưa rời điên đảo lời vọng tưởng
Cứu cánh chưa được ý sâu dày
Ở nơi điện báu đều tốt đẹp
Mỗi mỗi đồ riêng đều tẩm hương
Đại chúng chẳng có thể biết hết
Giống như bệnh tật khó xa rời
Điều Ngự ánh sáng cũng như thế
Sáng nầy bị che chẳng thể biết
Hư cuồng nói dối chưa trừ hết
Cứu cánh chưa thể tâm rộng lớn
Thấy được ánh sáng hay phân biệt
Thường được điều lành và an lạc
Thân kia chẳng nghi ngoài vọng tưởng
Lìa ngã tức hiểu nhiều công đức
Biến hóa chủ bạn làm trang nghiêm
Nương vào vô thượng Tam Ma Địa
Vô biên tất cả đến mười phương
Hiển thị con Phật làm chủ bạn
Mỗi mỗi ba ngàn vi trần nước
Ánh sáng trang nghiêm ngồi đài sen
Tất cả thân đều ngồi xếp bằng
Biến hóa chỉ bày Tam Ma Địa
Đây đó mười độ nhiều như thế
Liên hoa ngồi đấy các quyến thuộc
Số nhiều Phật Tử vây chung quanh
An trụ vào ra Tam Ma Địa
Phật kia hóa đạo dùng năng lực
Chúng sanh từ Phật tạo công đức
Hỗ tương vây quanh hoa sen lớn
Đồng thời chắp tay và cung kính
Pháp nầy là Đức Điều Ngự Sư
Nếu vào trong tịnh Tam Ma Địa
Được các đệ tử vây chung quanh
Giống như vì sao quanh mặt trăng
Như bị trôi vào một phương nào
Hiển thị con Phật và quyến thuộc
Tất cả trong ấy đều như thế
Biến hóa trở thành Tam Ma Địa
Phương kia lại đóng chẳng loại trừ
Tối thượng Tam Ma Địa người vào
Hoặc có từ nơi Tam Muội vậy
Tự thân hiển thị ở mười phương
Hoặc tại phương Đông trong Tam Muội
Tây phương chẳng khởi hay dao động
Hoặc ở Tây phương trong Tam Muội
Đông phương liền hiện tướng người lớn
Tức hay vào ở trong mười phương
Phương khác lại hiện các Tam Muội
Rộng hay hiện khắp trí công đức
Phật kia thần biến Tam Ma Địa
Nếu tận phương khác đều như thế
Vô số Như Lai đều lui tới
Mỗi mỗi bước chân đều kính ngưỡng
Hiện tại an lạc Tam Ma Địa
Hoặc từ Tam Muội hiện chúng sanh
Tây thiên cuối cùng đều tịch lặng
Tất cả Như Lai đều hiện tiền
Hiện làm tất cả việc cúng dường
Như vậy Tây phương đã thấy rồi
Lại đến A Tăng Kỳ nước Phật
Từ nơi dưới chân mà đảnh lễ
Được ở yên ổn Tam Ma Địa
Kia được sánh với điều chánh kiến
Tận đến Đông phương các nước Phật
Tất cả Như Lai đều hiện tiền
Lại thấy vô số sự cúng dường
Vào ở trong đây các nước Phật
Mỗi mỗi nơi chẳng có động giao
Ở trong ấy hiện các Tam Muội
Mỗi mỗi cúng dường ánh sáng Phật
Tại nơi nhãn trần và Tam Muội
Hay hiện sắc tướng các cảnh giới
Thấy được bất khả tư nghì màu
Trên trời người đời đều ngạc nhiên
Sau thấy sắc trần Tam Muội rồi
Làm phút tư duy đến nhãn trần
Tự tánh của mắt chẳng sanh diệt
Như vậy khai mở những tướng không
Hoặc ở nhĩ trần nơi Tam Muội
Hay hiện tướng lớn các cảnh giới
Nhập vào tất cả loại ngôn ngữ
Trời người hỏi đến đều ngạc nhiên
Tức thấy thanh trần Tam Muội rồi
Phán bảo suy nghĩ cảnh giới nghe
Tự tánh của nghe chẳng sanh diệt
Cho nên mở bày các tướng không
Hoặc tại Tỉ trần nơi Tam Muội
Hay hiện hương thơm các cảnh giới
Như vậy hương thơm hay bay đến
Trên trời dưới người đều ngạc nhiên
Thấy nghe hương trần Tam Muội rồi
Lại cố tư duy đến Tỉ trần
Mũi kia tự tánh chẳng sanh diệt
Cho nên khai mở chẳng tướng không
Hoặc có thiệt trần trong Tam Muội
Hay hiện lưỡi lớn các cảnh giới
Như vậy vị ngon đều phổ cập
Trên trời loài người đều ngạc nhiên
Lại được mùi ngon Tam Muội rồi
Lắng tâm tư duy nơi thiệt trần
Tự tánh của lưỡi chẳng sanh diệt
Cho nên khai mở chẳng có tướng
Hoặc có thân trần nơi Tam Muội
Hay việc xúc lớn nơi cảnh giới
Thế gian xúc trần đều biến vào
Trên trời loài người đều ngạc nhiên
Tức thấy xúc trần Tam Muội rồi
Thân trần biến đổi để tư duy
Tự tánh của thân chẳng sanh diệt
Cho nên khai mở tướng chẳng có
Hoặc có tâm trần trong Tam Muội
Hay hiện cảnh giới pháp trần lớn
Liền thấy pháp trần Tam Muội rồi
Lại hiểu suy nghĩ của tâm trần
Tự tánh của tâm chẳng sanh diệt
Cho nên khai mở tướng chẳng có
Tam Muội ví như thân trẻ con
Xuất hiện lớn lên ở lâu dài
Hiện ra tráng niên Tam Muội rồi
Lại ở cho đến thân già nua
Ở đó thân già nơi Tam Muội
Lại phát tâm làm cận sự nam
Ở nơi Tam Muội Ưu Bà Tắc
Cải đổi biến thành thân Tỳ Kheo
Trụ ở Tam Muội thân Tỳ Kheo
Tức được đa văn thân Tỳ Kheo
Trụ ở đa văn thân Tam Muội
Tức được hữu học vô học thân
Liền ở như thế thân Tam Muội
Tức được ở nơi thân Như Lai
Ở đó Như Lai thân Tam Muội
Được Phật tối thượng sắc thân đẹp
Trụ ở tối thượng thân Tam Muội
Hóa thân hiện làm thân trời người
Từ chỗ hình trời thân Tam Muội
Xuất sanh nhiều loại thân của rồng
Từ chỗ thân rồng chứng Tam Muội
Sản sinh ra thêm thân Dược Xoa
Từ chỗ thân Dược Xoa Tam Muội
Xuất sanh tất cả thân Bộ Đa
Từ chỗ thân Bộ Đa Tam Muội
Hiện đó xuất sanh một mảng bông
Từ nơi bông nầy sanh Tam Muội
Xuất sanh tất cả những loại bông
Từ chỗ tất cả nơi bông ấy
Xuất sanh một sợi lông thật nhỏ
Từ chỗ thật nhỏ tóc Tam Muội
Xuất hiện tất cả cảnh phác trần
Mỗi mỗi phác trần trong Tam Muội
Lại hay xuất hiện số vi trần
Nếu thấy mỗi trần Tam Muội rồi
Xuất sanh tất cả các vi trần
Nếu thấy mỗi mỗi trần Tam Muội
Xuất sanh biển lớn các Kim Cang
Từ chỗ Kim Cang Tam muội nầy
Xuất sanh cây Ma Ni hoa quả
Từ chỗ Tam Muội Ma Ni nầy
Xuất hiện ánh sáng lớn Như Lai
Xuất hiện tất cả nước sông biển
Từ chỗ Tam Muội nước sông biển
Lại hiện lửa trần cảnh giới lớn
Từ chỗ hỏa trần Tam Muội ấy
Xuất sanh nhớ nghĩ đến phong trần
Từ chỗ Tam Muội nơi phong trần
Xuất sanh cảnh giới Đại Địa Trần
Từ chỗ Địa Trần trong Tam Muội
Xuất sanh tất cả cung điện trời
Từ nơi cung điện sanh Tam Muội
Suy nghĩ cho đến hư không giới
Tam Muội giải thoát khó nghĩ bàn
Tức được vô biên các công đức
Lại hay chiếu rọi nhiều kiếp số
Tất cả Như Lai chẳng thể lường
Tất cả Như Lai đều nói vậy
Nghiệp quả thế gian khó nghĩ bàn
Hóa rồng mây nước Phật nhập định
Trong định biến hóa bất tư nghì
Thấy đó xuất sanh nói phần nhỏ
Từ nơi đại chúng tất kinh ngạc
Pháp sư phương tiện trí nên biết
Cho nên liền nói hãy nên hiểu
Tức được trụ nơi tám giải thoát
Thanh Văn chứng một tức thành nhiều
Hoặc là được nhiều do từ một
Xem xét hư không ánh sáng ấy
Mờ nhạt sáng lớn đều tự nhiên
Bao vây đầy đủ thành lửa lớn
Lửa xong tiêu đi đến nạn nước
Nơi pháp ngồi nằm đều an trụ
Sát na thân biến bất tư nghì
Chúng kia chẳng có tâm Đại Bi
Bồ Đề xa rời nơi thế gian
Chỉ thân biến hóa bất tư nghì
Chẳng hề lợi tha cho thế gian
Giống như trời trăng đi nơi khác
Thường hay chiếu rọi khắp mười phương
Khe hồ ao rạch đều thành suối
Tròn đầy lớn nhỏ biển sông quý
Tức hiện sắc tướng bất tư nghì
Như mặt trời chiếu sáng mười phương
Như trí giải thoát các Tam Muội
Nếu thấy Như Lai Phật như vậy
Lên bốn phía hồ đều có lính
Mỗi mỗi bên trong đều hiện hình
Có kiếm cung đao tên áo giáp
Như mưa trên cỏ đều bằng thép
Màu sắc như thế mà trang nghiêm
Thấy được Như Lai lưới quang minh
Chẳng phân giận yêu lìa nghi hoặc
Giải thoát công đức Tam Ma Địa
Trong trời ngoài biển nói tên kia
Cho đến chúng sanh ra vào biển
Nghe kia nói vậy cần nên hiểu
Tự thân ngôn ngữ đều vui vẻ
Ái lạc tham sân tạp ngôn ngữ
Tất cả tùy loại hay biết cả
Được diệu tổng trì lực của pháp
Người đời trên trời chẳng có không
Tên là thấy được Bà Nhạ Sa
Bà La Môn nữ xưng tán họ
Chí nguyện chẳng có ái si tâm
Vì chẳng đố kỵ được siêu sanh
Chỉ có biện tài ái si còn
Chẳng thể thành tựu việc làm lớn
Danh xưng xa nghe ở thế gian
Vô nhơn chẳng vui biết công đức
Dụ như trí sáng làm huyễn thuật
Hay hiện đủ loại nhiều màu sắc
Hoặc ở ngày đêm tháng một lần
Trăm năm dụ như cơn gió thoảng
Vì sao huyễn hóa sanh ái si
Thế gian biến hóa như huyễn mộng
Định huệ xa rời nơi giải thoát
Hãy biết người lành hay hoan hỷ
Trời và Tu La đều đấu tranh
Trời được Tu La tự lui bước
Binh khí lên xe cho đi khỏi
Lính tráng tự lui để đi bộ
Tu La vì vậy sinh ái si
Tự nói thân biến chẳng nghĩ bàn
Giàu có mạnh mẽ khó thể địch
Hiện thân biến hóa hay như thế
Hay giữ rồng lớn và Kim Cang
Đế Thích quyến thuộc thành voi lớn
Voi nầy hiện ba mươi ba đầu
Mỗi mỗi lại hiện ra sáu ngà
Trên mỗi ngà ấy đều có hồ
Trong hồ nước hiện đều đầy đủ
Mỗi mỗi hồ ấy bảy hoa sen
Hoa sen mỗi mỗi đều trang nghiêm
Trong mỗi hoa ấy lại hiện bảy
Thiên nữ tất cả đều nên biết
Thường hay múa hát hoặc đờn địch
Đế Thích Thiên chúng cùng hòa vui
Cũng biết tự thân là thân rồng
Được cùng tất cả mà biến hóa
Mỗi mỗi tạo tác để trang nghiêm
Hoặc lúc hiện rồng là tối thượng
Kia hiện có yêu có hờn giận
Tư do phước nghiệp hiện thần biến
Trí lực phương tiện việc tương ưng
Chẳng Tam Ma Địa chẳng nên làm
Do như La Hầu thân biến hiện
Biến thành Kim Cang ở dưới chân
Hiện thân trong biển nước đến rốn
Đầu và Diệu Cao cũng bằng nhau
Kia có yêu giận tham sân si
La Hầu thần biến lực như vậy
Ma Vương phá hoại ánh đèn thế
Nếu hiện thần biến chẳng có hạn
Đế Thích hóa hiện bất tư nghì
Trời và Tu La lúc đấu tranh
Chế phục Tu La chẳng thể biến
Kia lại hiện thân làm Đế Thích
Hay biết Tu La lực rất mạnh
Đồng thời chạy đến trước Đế Thích
Mỗi mỗi chấp trì lực Kim Cang
Tu La chấp trì mà chiến đấu
Biến hiện ngàn mắt nên sợ hãi
Ánh sáng rực rỡ chấp Kim Cang
Thân phá áo giáp dùng lực mạnh
Tu La thấy vậy mới rút lui
Kia đó phước mỏng lực chẳng đủ
Đế Thích vì Trời hiện Thần biến
Tất cả thế gian đều hay cứu
Nói thần biến nầy phước vô tận
Không trung trống trời khuyến chư thiên
Nói cho họ nghe nghiệp quả báo
Biết Trời đắm say nơi dục lạc
Trống trời vang lên để cứu độ
Quán thân vô thường chẳng dừng nghỉ
Việc nầy tự tánh chẳng hiểu hết
Như huyễn như mây và sao trăng
Vạn vật tự tánh biết như mộng
Tất cả phiền não sợ nguyên nhơn
Trừ được cam lồ lìa vô thường
Trong ấy nếu có vui say đắm
Vô thường đến sớm như cọ sát
Tất cả quyến thuộc gặp đau khổ
Thánh giả tăng trưởng về tất cả
Đắm vui muốn vui như kẻ mù
Nếu có nghe pháp thoát vô thường
Tiếng trống Đế Thích thường khuyến bảo
Và các thiên chúng nói diệu pháp
Thường hay xiển dương lời nói đẹp
Vô biên phiền não đều nói rộng
Kia hay hiện nọ không sắc tướng
Trống trời vang lên âm thanh lớn
Tùy ý chư thiên hiện nhiều màu
Rộng vì chẳng làm cho chúng sanh
Trời và Tu La lúc bấy giờ
Chư thiên do phước mà thành tựu
Tiếng trống giữa trời khuyến chư thiên
Ra đấy tiếng vang đều giống nhau
Trống trời ra lệnh sanh hoan hỷ
Được sanh xa rời binh sợ hãi
Tu La Vương chúng tự rút lui
Sát na khủng hoảng đều mất đi
Trống như cam lồ qua nhiều kiếp
Cứu độ tất cả các thế gian
Xa rời phiền não chúng Ma Vương
Chẳng thọ phiền não nói an lạc
Đế Thích Thiên nữ chín mươi hai
Hóa thân làm cho kia hoan hỷ
Mỗi một huyễn thân cũng đồng vậy
Tất cả thiên nữ hiện như nhau
Các nữ đồng thời muốn vui chơi
Nếu ở tự tại trong tháp ấy
Bởi vì mở bày diễn pháp lành
Đế Thích thần biến mỗi sát na
Đế Thích có yêu có giận si
Chỉ tự vui say với quyến thuộc
Chẳng ai nơi đời chê phương tiện
Thế gian biến hóa lìa ái dục
Ma Vương đấu tranh ở thế gian
Nhiếp phục tất cả loài chúng sanh
Phiền não nghiệp lực đều trói buộc
Ngu mê chúng sanh chẳng thể thoát
Kia đó có yêu có giận si
Tất cả thế gian Ma Vương nhiếp
Ở trong mười loại nghiệp lực ấy
Tất cả thế gian tự phá hoại
Phạm Vương cung điện ba ngàn chủ
Cho đến Phạm Vương ba ngàn điện
Phổ hiện thân nầy ở trong đó
Phạm Thiên Vương xuất âm thanh hay
Phạm Vương vì đó ở thế gian
Định biết Phạm Vương hay biến hóa
Trải qua kiếp số như sát na
Chẳng thể một niệm sanh bi trí
Qua khỏi tam tai kiếp hoại rồi
Bất tư nghì tâm các thế gian
Chúng sanh nghiệp báo tâm sanh gió
Gió hay thành tựu cõi thế gian
Bốn biển núi non cung điện trời
Rộng khắp nhiều loại ánh sáng quý
Gió hay làm mây trở thành mưa
Mưa dừng gió hết mây tự tan
Gió hay thành thục trong thế gian
An lạc nhiều người của thế gian
Kia chẳng học nơi Ba La Mật
Lại chẳng học Phật các công đức
Hay luận thế gian bất tư nghì
Duy chỉ như vậy người chưa thấy
Cho đến bay chạy các loại thú
Tiếng nữ đồng nam cùng đồng nữ
Sấm sét chấn động nghe hải triều
Chúng sanh mỗi mỗi đều hay biết
Mỗi mỗi đều nghe tiếng tự tánh
Nói rộng giải nhiều chẳng ngại gì
Sông nước nơi nơi tiếng rõ ràng
Thế gian vui vẻ với âm thanh
Như Lai biển pháp thật hy hữu
Hay nhiếp tất cả chúng như biển
Biển được của quý nước chẳng cùng
Sông nước chảy xiết chẳng hề tăng
Do như tất cả biển thế gian
Định huệ giải thoát phước vô tận
Trí huệ xuất sanh các công đức
Được phước công đức cũng chẳng tăng
Sa Ngụ La rồng hay tự tại
Từ dưới qua cõi Hóa Lạc Thiên
Rộng mưa nhuần khắp bốn đại châu
Vô số chủng chủng để trang nghiêm
Trong Hóa Lạc Thiên có Diêm Phù
Hiện mây che khắp màu êm dịu
Hoặc biến màu hồng ánh sáng trong
Thấy được nhiều trời màu tuyết vàng
Trong cõi Diệm Ma Phệ Lưu Ly
Trong cõi Đao Lợi giữ lưu ly
Bốn Đại Thiên Vương màu thủy tinh
Kiêm Cang kiên cố màu mây biển
Khẩn Na La cung phát ra mùi
Trong cung của rồng màu liên hoa
Hiền Thủ lực lớn chim màu đen
A Tu La cung màu núi đá
Trên đó ánh sáng vàng đẹp đẽ
Thành khác châu khác mỗi mỗi đẹp
Trong Thiệm Bộ Châu màu xanh bích
Màu mây mỗi mỗi tùy châu hiện
Hóa Lạc Thiên ấy mây vàng hiện
Do như ánh sáng màu mặt trời
Sắc đẹp cũng giống vành trăng lặn
Thấy được nhiều trời màu vàng tím
Trong cõi Diệm Ma mây màu vàng
Trong cõi Đao Lợi màu lưu ly
Cõi Tứ Thiên Vương màu thủy tinh
Kim Cang kiên cố màu mây biển
Khẩn Na La cung núi đầy đủ
Trong cung Long Vương màu hoa sen
Hiền Thủ đại lực chim màu đen
Cung A Tu La màu Thiết Vi
Trên đó thanh tịnh ma ni sáng
Mỗi mỗi sai biệt mà trang nghiêm
Trong Thiệm Bộ Châu nguyệt ma ni
Ánh điện chiếu đến như mây kéo
Hóa Lạc Thiên và Phạm Vương Thiên
Đồng hiện đánh trống nghe khắp cả
Thấy được nhiều trời ưa vui nghe
Trong cung Diệm Ma Thiên Nữ nghe
Tứ Đại Vương Thiên Càn Thát Bà
Tướng núi vang vọng tiếng hải triều
Khẩn Na La thổi nhạc thành tiếng
Long Cung nghe tiếng ca Lăng Tần
Trong cung Hiền Thủ tiếng Long Nữ
Trong cung Tu La nghe tiếng đàn
Người hay vui nghe tiếng sáo thổi
Trong cõi Hóa Lạc mùi hương quý
Mưa hoa mỗi mỗi đều trang nghiêm
Diệu Ma Ni nguyệt trong mặt trăng
Mạn Đà La hoa và mùi hương
Thấy được nhiều trời màu ma ni
Mỗi mỗi đồ quý được trưng bày
Như ánh mặt trăng chiếu sáng cả
Mưa rơi màu vàng dính trên áo
Nhiều loại tràng phan và bảo cái
Nghiêm trì tẩm hương và hoa báu
Màu vàng chơn châu màu y hồng
Nơi cõi Diệm Ma cũng đang mưa
Trong cõi Đao Lợi châu như ý
Tẩm hương Chiên Đàn và trầm thủy
Trời Công Cô Ma Nhị sắc đẹp
Nước hoa cùng mưa các hoa quý
Trân quý ăn uống lực tăng trưởng
Được hương mỹ vị càng vui vẻ
Mang theo đồ quý bất tư nghì
Mưa khắp Thiên Vương và Long Cung
Mưa rơi biển lớn hay liên tục
Như vậy rất nhiều chẳng cùng tận
Kho báu chẳng hết còn lớn thêm
Mưa ấy kéo dài chẳng dứt hẳn
Áo đẹp trang nghiêm đều đầy đủ
Lại mưa mùi hương và mạt lợi
Hoặc đánh êm dịu tiếng Tỳ Bà
Khẩn Na La nữ mưa Anh Lạc
Long Cung hay mưa châu màu hồng
Ngục tối ánh sáng Ma Ni bảo
Phá hoại nhà ngục cung tên bắn
Trong cung Tu La mưa kiếm nhọn
Vô giá Anh Lạc làm cho yên
Mưa cũng có loại Chiêm Ba Ca
Mưa làm tươi mát các khí cụ
Từ mưa sinh ra nhiều ánh sáng
Người Diêm Phù Đề đều hoan hỷ
Lại hay vui vẻ với mưa pháp
Cây hoa, hoa quỷ và hương hoa
Những loại như thế yên cõi người
Như thế khó hiểu mây trang nghiêm
Tiếng sấm dội nghe mưa trang nghiêm
Như vậy rồng biến khó nghĩ bàn
Loài kia ở ngay nơi biển cả
Rồng hiện biến hóa khó hiểu hết
Nếu vào pháp hải trong công đức
Vô biên biến hóa không thể đo
Nghĩa nầy ví như nói phần nhỏ
Như vậy nói đó Điều Ngự Sư
Trí dũng mãnh nầy khó thí dụ
Nếu đây hiện ở cửa giải thoát
Nói giải thoát nầy là tối thượng
Quảng đại vi diệu ý vô thượng
Được điều chưa có ý chơn thật
Như vậy trên hết ý thậm thâm
Như pháp khó làm thật hy hữu
Thế gian sở hữu người người làm
Nếu nghe tối thượng giải thoát rồi
Thế gian cung kính mà xưng tán
Chúng sanh các loài khó nghe được
Như vậy pháp nầy nên tôn trọng
Nếu hay làm phước sinh an lạc
Tự mình và người sanh cung kính
So với nhơn gian khó nghi hoặc
Trong Thanh Văn thừa chẳng sanh nghi
Bích Chi Phật thừa cũng như vậy
Lại cũng chẳng nghi các thừa khác
Ở nơi Đại Thừa thật là khó
Cung kính kinh nầy thật khó được
Vì sao đọc tụng và thọ trì
Nếu pháp nầy còn làm sao được
Giả sử ba ngàn núi và biển
Tận kiếp vị lai cũng chuyên chở
Những điều khổ nhọc chưa hề khó
Cung kính kinh nầy lại khó hơn
Ba ngàn vi trần với chúng sanh
Mỗi mỗi đều qua trước mỗi kiếp
Như vậy phước ấy cũng chưa khó
Tin được kinh nầy mới là khó
Giả sử mười lần núi và biển
Như ở trong ấy hay chấp trì
Như vậy cố gắng cũng chưa khó
Cung kính kinh nầy thật khó được
Mười giây vi trần cùng chúng sanh
Mỗi mỗi trước mặt qua kiếp số
Tối thắng phước báo cũng chưa khó
Tin được kinh nầy thật là khó
Mười cõi vi trần với Như Lai
Mỗi mỗi kiếp qua trước mặt ở
Nếu trong pháp ấy giữ đọc tụng
Lại hơn công đức Khả Dứu Đa
Tất hay hàng phục cung Ma Vương
Dẫn đường vô tội tức an ổn
Nếu trong mười phương chúa Sư Tử
Ở trong miệng ấy hiện ra cả
Trong tay an ổn trên đầu cũng
Vô biên công đức phổ kiết tường
Tất cả Như Lai trong miệng ra
Như Lai dùng tay xoa đỉnh đầu
Giải thoát pháp môn nói pháp lành
Các người nên nói rộng pháp nầy
Đừng cho pháp nầy bị đoạn tuyệt
Thế Tôn Phật nói điều ấy rồi
Xong xuôi yên lặng mà ở đó
Lúc bấy giờ 3.000 Đại Thiên thế giới, tất cả chư thiên và nhơn dân như biển cả đồng thanh nói lời rằng: Đây là lần thứ hai Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Lành thay, lành thay! Hy hữu thay Đức Thế Tôn! Chúng con quá khứ chưa từng nghe lời nói như chánh pháp nầy. Nếu có chúng sanh nghe chánh pháp nầy cũng thật là hy hữu, tức thời chẳng sanh vào nhà bần cùng hạ tặc, tâm được bình đẳng, do vì cúng dường cung kính cho nhiều Đức Phật. Đối với các chúng sanh nầy được thay đổi cách sống. Như tháp miếu Phật, với các chúng sanh nầy, trên trời loài người, ma vương quyến thuộc sẽ không có thể hại được. Nếu trời và người, xuất gia hoặc tại gia cho đến các Vua, Đại Thần, Trưởng Giả, Tể Quan cũng chẳng có thể hại được.
Liền lúc ấy Ngài Tôn Giả Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: Hy hữu thay Đức Thế Tôn! Làm sao chứng được? Làm sao kinh Bảo Quang Minh nầy thực hành ở thế gian? Kinh nầy quý giá. Tất cả đều do oai thần của Đức Như Lai mà xuất hiện nơi đời. Lại nữa các chúng sanh được nghe pháp nầy cũng nhờ vào thần lực của Đức Như Lai vậy.
Lúc ấy Đức Thế Tôn lại khai kim khẩu nói với Tôn Giả A Nan rằng: Ngươi nên thọ trì! Nầy A Nan! Với chánh pháp nầy hãy nên siêng năng tinh tấn thọ trì đọc tụng.
Lúc ấy Ngài Tôn Giả A Nan liền đi nhiễu quanh Phật 3 vòng mà thưa rằng: Kính bạch Đức Thế tôn! Con nay đang thọ trì chánh pháp nầy và luôn làm cho đừng mất đi.
Sau khi Phật nói kinh nầy xong, tất cả Thánh chúng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Diệu Cát Tường Đồng Tử, Tôn Giả Xá Lợi Phất v.v... chư Đại Thanh Văn, Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà v.v... nghe Phật nói rồi, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra.
Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh HẾT
Dịch xong vào ngày Rằm Tháng Bảy năm Tân Tỵ, Phật Lịch 2545, Hannover ngày 2 tháng 9 năm 2001. Đây là tác phẩm thứ 33 của Tác giả, cộng chung với tất cả các tác phẩm đã viết và dịch từ năm 1974 đến nay. Cung kính chắp tay THÍCH NHƯ ĐIỂN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,442,839