Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển 4

17/05/201316:13(Xem: 8931)
Quyển 4

Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh

Quyển 4

Thích Như Điển

Nguồn: Thích Như Điển

Nếu được phát tâm ý thanh tịnh
Thuyết kia tối thượng tối thù thắng
Nếu đã tối thượng thù thắng rồi
Thường hay làm hạnh Ba La Mật
Nếu được Ba La Mật Đa rồi
Tức hay tùy thuận Đại Thừa nầy
Nếu đã tùy thuận Đại Thừa rồi
Tức hay tùy thuận cúng dường Phật
Nếu đã tùy thuận cúng dường Phật
Tức được trí huệ thật kiên cố
Nếu được trí huệ kiên cố rồi
Thường hay thấy Phật khó nghĩ bàn
Nếu hay thấy Phật khó nghĩ bàn
Thấy Phật chẳng đến chẳng ở lại
Nếu hay thấy Phật chẳng đi ở
Pháp nầy ở đời thường chẳng diệt
Nếu thấy pháp nầy thường chẳng diệt
Xa lìa khổ não đã chứa nhóm
Nếu được xa lìa nhơn phiền não
Tức hay thuyết pháp chẳng giới hạn
Nếu được thuyết pháp vô biên rồi
Lại có lòng từ ở thế gian
Nếu dùng tâm từ ở thế gian
Tức lòng đại bi giữ chắc mãi
Nếu được lòng từ giữ gìn mãi
Tức là vì người pháp sung mãn
Nếu được hỷ lạc pháp căn bản
Xa rời tạo tác nhiều tội lỗi
Nếu bỏ tạo tác những tội lỗi
Không ta không người lìa chúng sanh
Nếu chứng vô ngã lìa chúng sanh
Người hay tự lợi hoặc lợi tha
Nếu hay tự lợi hoặc lợi tha
Xa lìa luân hồi các khổ não
Sẽ được lực lớn khó nghĩ bàn
Nếu được lực lớn như thế đó
Tức được nắm bắt trí thanh tịnh
Nếu đã sanh được trí thanh tịnh
Lao vào thế gian để tu hành
Nếu hay vào chỗ khó tu hành
Thành thục thế gian thật khó thay
Nếu hay thành thục ở thế gian
Chứa nhóm thế gian nhiều trí tuệ
Nếu được trí tuệ thế gian nầy
Tức hay tùy thuận nơi tứ nhiếp
Nếu hay tùy thuận nơi tứ nhiếp
Tức vì thế gian rộng bố thí
Nếu ở thế gian rộng bố thí
Tức ở phương tiện lực trí huệ
Nếu được phương tiện lực trí huệ
Tức ở dũng mãnh đạo vô thượng
Nếu ở dũng mãnh vô thượng đạo
Tuyệt nhiên chẳng thấy chúng ma quân
Nếu được chẳng thấy chúng ma quân
Tức hay xa rời bốn ma đạo
Nếu được xa rời bốn ma đạo
Tức hay đến được bất thối địa
Nếu hay đến được bất thối địa
Tức được tên là vô sanh nhẫn
Nếu được vô sanh nhẫn như thế
Được Phật thọ ký hiệu Thế Đăng
Nếu được thọ ký hiệu Thế Đăng
Tức ở tất cả trước Như Lai
Nếu được hay ở trước Như Lai
Được Phật bí mật biến hóa trí
Nếu được Như Lai biến hóa trí
Tất cả Như Lai đều thọ ký
Nếu được chư Phật thọ ký rồi
Tất cả công đức chúng trang nghiêm
Nếu được công đức chúng trang nghiêm
Được diệu phước đức thân thanh tịnh
Nếu được như thế thân thanh tịnh
Sẽ được ánh sáng Kim Sơn chiếu
Nếu được như thế ánh Kim Sơn
Tức được tướng tốt ba mươi hai
Nếu được tướng tốt ba mươi hai
Tức được tướng hảo trang nghiêm thân
Nếu được tướng tốt trang nghiêm rồi
Thân phóng ánh sáng chiếu khắp cả
Nếu được ánh sáng chiếu khắp cả
Ánh sáng vô lượng trang nghiêm thân
Nếu được như vậy trang nghiêm thân
Ánh sáng dưới chân sanh hoa sen
Nếu được ánh sáng tạo liên hoa
Được Phật cảnh giới ngồi hoa sen
Nếu được Như Lai cho ngồi tòa
Tức nay thấy rõ mười phương cảnh
Nếu được thấy rõ cảnh mười phương
Giáo hóa chúng sanh chẳng có gì
Nếu được giáo hóa như chẳng làm
Tức được trí huệ thật vô cùng
Nếu được trí huệ vô cùng tận
Nói ra pháp khó nghĩ bàn nầy
Nếu được nói ra pháp khó nghĩ
Làm cho vô lượng người vui vẻ
Làm việc lợi lạc khó nghĩ bàn
Nếu được như vậy làm việc nhiều
Mỗi mỗi trí lực phải nên biết
Nếu được như vậy lực trí huệ
Thế gian tùy loại độ quần sanh
Nếu được tùy loại độ quần sanh
Đời sống trí tuệ đều thành tựu
Nếu được túc mệnh trí như thế
Ba nghiệp thanh tịnh chẳng gián đoạn
Nếu được ba nghiệp thường chẳng dứt
Do tự nguyện lực theo sở cầu
Nếu được nguyện lực theo sở cầu
Tùy các chúng sanh hiện nhiều loại
Nếu được tùy hiện nhiều chúng sanh
Được bất tư nghì âm thanh quý
Nếu được như vậy âm thanh quý
Hay sanh nhiều loại các âm thanh
Phát ra như thế những tiếng tốt
Tức hay rộng khắp các thế giới
Như vậy rộng khắp các thế giới
Trong mỗi sát na đều phải biết
Nếu được như vậy hiểu tâm người
Bất sanh bất diệt chẳng thối chuyển
Nếu lìa sanh diệt chẳng thoái chuyển
Tất cả chướng não chẳng sanh lại
Nếu được chướng não chẳng sanh lại
Pháp thân công đức trí huệ đầy
Nếu được pháp thân trí huệ đủ
Pháp hành quang minh chiếu thế gian
Nếu được ánh sáng chiếu thế gian
Tức được thập địa mười loại thân
Nếu được thập địa mười loại thân
Tức được Bát Nhã đường giải thoát
Quán đảnh trang nghiêm làm tối thượng
Nếu được quán đảnh như thế rồi
Tam Ma Địa đạo rất thành tựu
Như vậy Tam Ma Địa chứng rồi
Được thấy mười phương tất cả Phật
Nếu thấy tất cả chư Phật rồi
Như vậy chư Phật hay quán đảnh
Tức được chư Phật xoa đầu cho
Tức hay biến hiện với pháp không
Như vậy biến hiện với hư không
Tùy nơi tùy chốn thường bền vững
Nếu được tùy nơi hay kiên cố
Trên trời loài người khó sánh được
Cho đến người, trời khó đo lường
Như vậy hay lìa những lực lượng
Qua các đo lường lìa ngôn ngữ
Đó là tất cả lực chẳng có
Như vậy tất cả lực chẳng có
Nghe tên thấy thân hay phương tiện
Cho đến phương tiện là như vậy
Hay làm thí chủ cho thế gian
Lại tên bất không đại trượng phụ
Chẳng quản từ bi nói diệu pháp
Vì những ác đạo hóa quần sanh
Diễn thuyết Bảo Quang tối thượng thừa
Dụ như Kim Cang mây quý tụ
Tánh Phật ví như biển rộng lớn
Bất tăng bất giảm chẳng tổn hoại
Vô biên công đức cũng như vậy
Chẳng có lúc nào chẳng nghe pháp
Từ Phật hiện ra làm giác ngộ
Thấy đó giống như đại pháp tạng
Đó hay thuyết pháp lìa mê hoặc
Mười phương thế giới chẳng quái ngại
Giống như ánh trăng chiếu sáng khắp
Giáo hóa chúng sanh ngàn phương tiện
Sát na sát na Phật giác ngộ
Tức thấy mười phương các thế giới
Thường chuyển pháp luân giúp thế gian
Dũng mãnh biến chuyển khắp mười phương
Lại các Thanh Văn Bích Chi Phật
Vô biên biến hóa Phật trang nghiêm
Lại qua bất khả tư nghì kiếp
Làm cho chúng sanh qua lại nghe
Nếu có nam nữ, đồng nam nữ
Trời người Tu La vua rồng thảy
Dược Xoa cho đến Ma Hầu La
Vì giải thoát trí đều thấy được
Nếu trong thế gian nhiều chủng loại
Tùy họ lời nói tất giống nhau
Tất cả dũng mãnh đều thấy rõ
Như vậy dũng mãnh đều quan sát
Hải ấn tam muội từ miệng sanh
Được vậy hải ấn chúng tam muội
Hay đẹp bất khả tư nghì lần
Nghiêm sức khó nghĩ sát na rồi
Cúng dường thập phương chư Như Lai
Như vậy cúng dường nhiều loại rồi
Lại được ánh sáng trang sức thân
Nếu được ánh sáng bất tư nghì
Tức được vô biên trí giải thoát
Nếu được vô biên trí giải thoát
Được bất tư nghì thân biến hóa
Nếu được như vậy thân biến hóa
Miệng và trí huệ đều biện tài
Nếu được miệng trí vô quái ngại
Bố thí biến hóa chẳng nghĩ bàn
Nếu được bố thí chẳng nghĩ bàn
Trì giới nhẫn tiến cũng như vậy
Nếu được trì giới nhẫn tiến qua
Thần định thần biến khó đo lường
Nếu được Thần Định thần thông biến
Xuất sanh phương tiện thần biến trí
Được vậy phương tiện trí thần biến
Xuất sanh rất nhiều các công đức
Từ miệng Phật sanh Tam Ma Địa
Tam Ma Địa vào mỗi vi trần
Tất cả vi trần đều nhập vào
Trong mỗi vi trần khó nghĩ bàn
Mỗi mỗi vi trần đều thấy rõ
Như vậy Phật ở nhiều vi trần
Trong ấy mỗi Phật đều rõ thấu
Mỗi mỗi vi tế chúng thanh tịnh
Vô thượng quý trọng pháp vi diệu
Như thật xa rời ngoài thế gian
Ra ngoài bí mật vượt lên cả
Thường hay trừ tối phóng quang minh
Bủa khắp nơi nơi chẳng cuối cùng
Nếu như thấy được một ánh sáng
Như vậy tất cả các vi trần
Vị tiên nầy hành Tam Ma Địa
Tức thì vô biên được giải thoát
Tam Ma Địa lực cúng dường Phật
Tất cả Như Lai cúng dường rồi
Lại ở nơi tay biến ngàn vạn
Làm đại trượng phu và cúng dường
Cho đến mười phương hoa tốt đẹp
Hương thơm tỏa khắp toàn mùi lạ
Mỗi mỗi tay ấy đều bố thí
Bồ Đề nơi gốc đến chỗ Phật
Giá trị ngàn vạn y áo thơm
Các loại tràng phang và bảo cái
Diêm Phù Đàn dùng để trang nghiêm
Tự trong tay ấy đem bố thí
Vô biên tất cả đều thọ dụng
Thanh tịnh cúng dường các tiên nhơn
Trong tay có gì đem thí cả
Ở chỗ nơi Phật gốc giác ngộ
Cho đến tất cả các loại nhạc
Đánh trống phát ra âm thanh hay
Tất cả nhã nhạc ống tiêu địch
Mỗi mỗi trong tay đều có đủ
Thường hay tán thán Đức Thế Tôn
Mỗi mỗi xưng tán đức chơn thật
Vô biên tất cả khắp mười phương
Mỗi mỗi đều từ tay tạo ra
Hoặc nơi ánh sáng làm nên Phật
Tất cả phía mặt sinh động tác
Mùi hương bay khắp các đất Phật
Cúng dường tất cả đèn thế gian
Ánh sáng đẹp đẽ vừa đẹp ý
Liên Hoa lầu các khó nghĩ bàn
Hoa sen sắc đẹp nhiều vô kể
Mỗi mỗi đều đem cúng chư Phật
Phóng quang minh lớn làm hoa đẹp
Mỗi mỗi vi diệu hoa như biển
Như vậy hoa đẹp đều trải khắp
Rộng ra cúng dường các Đức Phật
Phóng quang minh lớn chứa mùi hương
Mỗi mỗi vi diệu biển mùi hương
Như vậy mùi thơm bay khắp nơi
Rộng ra cúng dường các Đức Phật
Phóng quang minh lớn tẩm hương cúng
Mỗi mỗi hương tẩm như biển mây
Như vậy hương tẩm đều cùng khắp
Rộng ra cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn làm đẹp đẽ
Mỗi mỗi vi diệu biển mây đẹp
Như vậy tóc đẹp đều trải dài
Rộng thêm cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn mùi trân quý
Mỗi mỗi cúng dường hương như biển
Như vậy mùi hương đều bay khắp
Rộng lớn cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn áo đẹp đẽ
Mỗi mỗi vi diệu áo mây nước
Như vậy áo đẹp đều cùng khắp
Rộng lớn cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn trang nghiêm đẹp
Mỗi mỗi vi diệu tàng mây biển
Như vậy tàng đẹp đều cùng khắp
Rộng khắp cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn quý vô giá
Mỗi mỗi vi diệu mây quý hiển
Như vậy vật quý đều cùng khắp
Rộng ra cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn đẹp hoa sen
Nhiều loại hoa sen nhiều như biển
Như vậy nhiều hoa đều cùng khắp
Rộng ra cúng dường các Đức Phật
Phóng ánh sáng lớn nơi lầu các
Mỗi mỗi anh lạc nhiều như biển
Như vậy anh lạc biến cùng khắp
Rộng ra cúng dường các Đức Phật
Phóng quang minh lớn phang trang nghiêm
Phang kia xanh vàng cùng đỏ trắng
Vô số đồ đẹp dùng trang nghiêm
Tràng phang làm đẹp nơi đất Phật
Mỗi mỗi trang sức lưới Ma Ni
Tràng phang bảo cái như kết hoa
Nơi đây phát ra như tiếng Phật
Hay ở trước mặt Đức Như Lai
Giả sử cúng dường một Đức Phật
Tay tự cung cấp nhiều vô kể
Như vậy cho đến tất cả Phật
Tâm nầy biến hóa Tam Ma Địa
Nhiếp phục thế gian trí thần thông
Đó là tối thượng Tam Ma Địa
Hay làm tất cả các phương tiện
Như vậy hóa độ các chúng sanh
Hoặc có cúng dường các Đức Phật
Nhiều loại bố thí khó nghĩ bàn
Giới đức thanh tịnh tu khổ hạnh
Vô tận nhẫn nại chẳng lui sụt
Hoặc hay siêng năng lẫn dũng mãnh
An vui thần định lành tu tập
Trí huệ chứng được các ý nghĩa
Hay làm tất cả phương tiện lành
Hoặc hành từ bi cùng hỷ xả
Đồng sự ái ngữ lẫn lợi tha
Do trí chứa nhóm các phước nghiệp
Giải thoát bốn đến mười hai duyên
Hoặc có căn lực hiểu việc làm
Trong Thanh Văn Thừa được giải thoát
Quán duyên thanh tịnh Duyên Giác thừa
Thần thông biến hóa tối thượng thừa
Hoặc thấy vô thường các khổ não
Chẳng có thân mệnh gì hết cả
Chẳng có phiền não làm chướng ngại
Tam Ma Địa lực hay giải trừ
Vì các thế gian mà tinh tấn
Diễn dương diệu pháp độ quần sanh
Cầu cho tất cả được giải thoát
Dụ các chúng sanh tùy thế gian
Cùng các loại hình khó thể đo
Thần thông mật diễn Tam Ma Địa
Nghiêm trì vui thích hay biến hóa
Tùy ý dẫn dắt các thế gian
Tất làm hoan hỷ và an lạc
Hãy nghĩ chúng sanh khó xả bỏ
Nếu gặp đói khát ở chúng sanh
Mỗi mỗi an lạc đem giúp cho
Tất cả niềm vui tức từ tâm
Vì các thế gian rộng mở bày
Thường dùng mùi ngon việc ăn uống
Mỗi mỗi phục vụ như chỗ chứa
Của tiền như vua ta đều bỏ
Tất cả thế gian tùy ý cho
Gìn giữ tốt đẹp tướng của thân
Nguy nguy hạnh cả thường chẳng động
Tẩm hương của hoa nơi tâm ý
Hiện ra sắc tướng độ quần sanh
Thấy các niềm vui sanh hoan hỷ
Trí huệ cao cả nhiều hình tướng
Thấy việc tối thượng nhiều hình tướng
Tùy ý dạy dỗ cho thế gian
Ca Lăng Tần Già xuất âm lành
Hạc trắng chim quý đều ca hát
Trông trời xuất ra âm thanh lạ
Hằng diễn giải thoát pháp Như Lai
Tám vạn bốn ngàn Như Lai tạng
Tất cả tột cùng hay nên làm
Sai biệt diệu pháp cũng nên biết
Tùy ý hóa độ các chúng sanh
Chúng sanh khổ não tất đồng hành
Chẳng ác chẳng thiện lại cùng quả
Tạo tác tất cả các hành nghiệp
Tùy ý hóa độ các chúng sanh
Nếu gặp tai nạn sinh khổ não
Hãy thấy điều đó khó nhẫn được
Thay cho chúng sanh thọ các khổ
An lạc tất cả các thế gian
Nếu pháp hoặc có hoặc chẳng có
Vô trí vô phước chẳng giải thoát
Như vua sánh kia cùng tán dương
Cứu khổ chúng sanh lìa sanh tử
Hay lìa tham ái chúng kết chặt
Tâm gọi thế gian giải thoát chủ
Tất cả muốn vui tận nên siêu
Xa rời giải thoát ánh sáng chiếu
Lại phóng ánh sáng mười loại khác
Hay làm bậc Thánh vì phương tiện
Tất cả Thánh làm đều rõ biết
Quán xem thế gian tùy ý tạo
Chúng sanh cũng đồng Vô Lượng Thọ
Hẳn nhiên an ổn mà vui vẻ
Sanh Lão Bệnh Khổ chẳng thể đến
Quyết định tự thấy vô thường qua
Như vậy chúng sanh vui ánh sáng
Thế gian ngu muội như ánh đèn
Lão bệnh chết khổ đều chứa nhóm
Thế gian dẫn dắt các chúng sanh
Mười phương siêng năng bốn vô úy
Như Lai mười tám bất cộng pháp
Ta suy nghĩ rộng công đức lớn
Vì các thế gian làm Phật sự
Dụ như thế gian các huyễn thuật
Hay hiện nhiều loại sắc tướng khác
Thấy các Đức Phật biến hóa thảy
Như vậy thần biến dẫn mọi loài
Ta vì phương tiện làm nhiều loại
Lời lành thí dụ các chúng sanh
Giống như hoa sen chẳng dính bùn
Tùy ý tạo tác nhiều sai biệt
Hoa đẹp lợi ích nhiều tán thán
Múa hát ca xướng tướng bên ngoài
Lầu các trang nghiêm múa lưu chuyển
Như uyển hiện tướng chẳng đồng nhau
Hoặc làm người buôn nơi thôn dã
Trưởng giả mua hàng từ phố đến
Cùng các Đại Thần và quân sứ
Thuốc thang nhiều loại cùng luận sư
Hoặc nơi đồng ruộng có cây lớn
Trân bảo thuốc hay chẳng lường được
Như ý Ma Ni làm đẹp đẽ
Mất đường quên lối làm người dẫn
Đến cả vị lai sanh thế gian
Chúng sanh chẳng biết tự tạo nghiệp
Kinh doanh nông vụ mọi phương tiện
Thế gian nghề nghiệp nhiều loại khác
Hoặc hiện giận dữ chẳng tình thương
An lạc tất cả các chúng sanh
Sáng suốt luận nghị pháp khác nhau
Phật kia khai mở đường ánh sáng
Nếu những tối thượng Phật đã làm
Trên trời loài người đều giải thoát
Nếu người xuất gia tu khổ hạnh
Mở bày tối thượng tất cả trí
Nếu có ngoại đạo cũng xuất gia
Thường giữ chẳng nói như Đức Phật
Ở trần chẳng động tướng Sa Môn
Lại tự hay nương lời Phật dạy
Hoặc hay thường trì bỏ pháp thân
Hoặc tức chấp có chấp chẳng có
Tóc dài râu dài tướng đồng tử
Lại tự nương tựa nơi Bổn Sư
Hoặc có việc làm ngày năm kiểu
Giới chó giới bò áo da hươu
Đi lại ba lần để cúng dường
Lại tự nương tựa nơi Bổn Sư
Hoặc hay vui vẻ trí chư thiên
Chẳng thiện chẳng ác bỏ không nhơn
Tìm cầu gốc gác đồ ăn uống
Chấp vì mùi ngon khó hiểu pháp
Hoặc ngồi yên chỗ y áo đỏ
Hoặc bôi đen người hoặc nằm cỏ
Cầm gậy có tên cũng tu hành
Lại tự nương vào nơi Bổn Sư
Cho đến mỗi mỗi những ngoại đạo
Đều được làm cho lìa trói buộc
Kia làm trí huệ khổ hạnh nhiều
Như vậy ngoại đạo đều dẫn dắt
Thế gian đủ loại đều giáo hóa
Tà kiến làm sai gốc bổn linh
Vì họ phương tiện diễn diệu pháp
Thuyết chánh pháp nầy bảo họ làm
Hoặc nói Đại Thừa lời ngay thật
Chánh pháp mật yếu lời tốt đẹp
Hoặc nơi chánh đạo nói lời thật
Trong ấy hoặc nói câu vi diệu
Hoặc nhờ văn tự được giải thoát
Pháp tập nghĩa hay câu Kim Cang
Trí huệ phá hoại lời ngoại đạo
Luận thuyết nhiều loại lời giải thoát
Hoặc nơi loài người nói thần chú
Tuyên dương tất cả câu hay đẹp
Trong ấy lại có lời chư Phật
Long Vương Dược Xoa cũng có nói
Hoặc như La Sát có nhiều lời
Dược Xoa Tốt Xá Càn Thác Bà
Khẩn Na La nữ hay múa hát
Diễn dịch diệu pháp nghĩa giải thoát
Họ vì trí tuệ mà nói pháp
Nếu Phật nếu Pháp cũng như vậy
Trí đạo là pháp bất tư nghì
Nói Tam Ma Địa biến hóa nầy
Giải rõ thế gian Tam Ma Địa
Làm cho tất cả các thế gian
Hoặc phóng quang minh khó nghĩ bàn
Quang minh soi rọi các chúng sanh
Hoặc phóng quang minh tên Diệu Quán
Cho đến chúng sanh vì đây tin
Được chứng pháp không quan sát kỹ
Vô Thượng Trí và Vô Thượng Nhơn
Được thấy chư Phật và nghe pháp
Hoặc thấy chúng Tăng có công đức
Thấy tháp khen Phật thật hy hữu
Và thấy thanh tịnh ánh quang minh
Hoặc phóng ánh sáng tên Phổ Chiếu
Biến chiếu tất cả các thế gian
Mỗi mỗi vi trần đều biết hết
Vì muốn an lạc cho thế gian
Ánh sáng kia mới chiếu thế gian
Thường dùng đèn sáng cúng dường Phật
Sau khi cúng dường đèn sáng rồi
Thế gian làm chủ ánh sáng ấy
Hoặc giả tim đèn hay dầu đèn
Cây tùy cỏ rác cùng đèn ấy
Mùi thơm ngào ngạt đèn trân quý
Tất cả ánh sáng cúng dường Phật
Lại phóng ánh sáng tên Biến Chiếu
Tất hay quan sát các chúng sanh
Tham ái luân hồi biển sanh tử
Vì muốn cứu vớt các chúng sanh
Ánh sáng chiếu vào luân hồi ái
Tất làm lợi lạc chúng hữu tình
Tất được xa rời bốn loài ma
Khổ não bức bách làm an lạc
Làm cho đẹp đẽ số không ít
Hoặc nơi sông nước làm thuyền bè
Giả làm mắng chửi khen tiêu diệt
Ánh sáng nơi kia chiếu tận cùng
Xa rời tham dục giúp lợi lạc
Thuyết pháp hóa đạo cũng như vậy
Được Phật rưới cho nước cam lồ
Cứu khổ thế gian đói khát nữa
Hoặc làm ao hồ hay giếng nước
Xuyên tạc tạo tác thành giác ngộ
Từng phần ái dục xưng tán định
Tất cả tham ái được tiêu trừ
Lân mẫn chúng sanh phóng ánh sáng
Ánh sáng kia đều chiếu chúng sanh
Vui kia biến hóa sanh giác ngộ
Niệm niệm sanh tam ta sẽ được
Trang nghiêm tướng hảo ngồi đài sen
Đại bi lân mẫn các chúng sanh
Hằng thời diễn thuyết Phật công đức
Phóng quang làm cho sanh vui mừng
Lại phóng ánh sáng tên thích ý
Ánh sáng nầy hay giác hữu tình
Nơi Phật nơi Pháp sinh ái kính
Và hay vui vẻ với chúng Tăng
Chứng được Phật Pháp sanh tâm vui
Lại hay chờ đợi nơi chúng Tăng
Liền lễ Như Lai công đức Thánh
Như vậy được Phật khó làm vậy
Gặp chư Như Lai các pháp lành
Được tối vô thượng hành nhẫn nại
Giác ngộ được nhiều loài hữu tình
Niệm Phật niệm Pháp công đức Thánh
Mỗi mỗi công đức tâm giác ngộ
Làm cho ánh sáng như yêu cầu
Lại phóng ánh sáng vào phước đức
Ánh sáng nầy hay giác hữu tình
Xả thí vô số nhiều loại khác
Khuyến thỉnh vô thượng đại Bồ Đề
Sở cầu như ý đều đầy đủ
Như vậy nhiều loại vật hay cho
Tất cả tùy ý cho đi rồi
Chứa nhóm phước ấy phóng ánh sáng
Như vậy trí nầy phóng ánh sáng
Ánh sáng ấy chiếu các chúng sanh
Một pháp miệng nói không cùng hết
Lợi lạc tuyên dương hay quan sát
Pháp huệ nhiếp phục các chúng sanh
Trí huệ tất hay giải bày thảy
Diệu pháp nghĩa cao tuyên dương rồi
Tức trí phóng ra ánh sáng lớn
Nếu được trí tuệ phóng ánh sáng
Ánh sáng ấy hay chiếu chúng sanh
Chúng sanh chẳng không không sanh diệt
Các pháp tự tánh tức vô tánh
Như huyễn như sương trăng trên nước
Như mộng lại như ảnh trong gương
Pháp không chủ tể nương nơi không
Thường hành xuất sanh đèn trí tuệ
Pháp lực biến hóa phóng ánh sáng
Ánh sáng ấy giác ngộ chúng sanh
Vô tận tổng trì ai đắc được
Giữ chư Như Lai pháp tạng lành
Tổng trì diệu pháp tu tập rồi
Đại Tiên các pháp thường hộ trì
Tuyên dương pháp nầy vì thế gian
Tức làm pháp ấy phóng ánh sáng
Hoặc xả bỏ nhiều phóng ánh sáng
Ánh sáng ấy hay thức chúng sanh
Vô thường chẳng lâu biết an vui
Như vậy xa rời đều chứng được
Nếu các chúng sanh khó phục ngã
Hãy biết tự tánh như mây nổi
Biết rồi trí sáng liền an ổn
Đó là bố thí phóng ánh sáng
Lại phóng ánh sáng tên sám hối
Chiếu vào mọi nơi của chúng sanh
Giới pháp thanh tịnh sám hối rồi
Tâm lìa ảo vọng sẽ thành Phật
Nếu các chúng sanh nhờ trì giới
Hiện nghiệp tiêu trừ sanh thanh tịnh
Sánh bằng với phát Bồ Đề tâm
Phóng ra ánh sáng đến chỗ sám
Nhẫn nại phóng quang nhằm nghiêm sức
Ánh sáng ấy chiếu khắp chúng sanh
Sân tâm cực ác ý khó điều
Đầu tiên việc nhẫn là trừ hết
Tự nghiệp khó làm nhẫn nại thảy
Nơi tâm không động ấy Bồ Đề
Thường hay xưng tán việc nhẫn nại
Đó là nhẫn nại làm trang nghiêm
Lại phóng ánh sáng tỏ tường hơn
Chiếu đến giải đãi của chúng sanh
Tam Bảo thượng diệu các phương tiện
Tương tục dài lâu hay cúng dường
Tam Bảo nhiều loại các phương tiện
Tương tục phương tiện cúng dường rồi
Tức hay xa rời bốn ác ma
Tức được vô thượng đại Bồ Đề
Dạy cho chúng sanh hành tinh tấn
Như vậy cúng dường Tam Bảo rồi
Hằng giữ diệu pháp chẳng kể lúc
Ánh sáng lành thay sẽ được ngay
Lại phóng ánh sáng làm nhẫn nại
Phổ độ giác ngộ các chúng sanh
Giác ngộ xa rời tham sân si
Được tâm bình thản không gián đoạn
Cho nên hành nghiệp đều tiêu trừ
Xa rời tất cả điều bất thiện
Xưng dương tán thán việc thiền định
Nhẫn nại thanh tịnh phóng ánh sáng
Trí huệ nghiêm sức phóng quang minh
Thường chỉ mê mờ cho chúng sanh
Nếu nói chánh pháp được giải thoát
Thường hay chứng nhập các căn trí
Nếu nghe chánh pháp được giải thoát
Biến đổi qua lại căn nguyên rồi
Tức được mặt trời Tam Ma Địa
Được Phật trí tuệ ánh quang minh
Vua là sở hữu lại hay cho
Vì cầu diệu pháp ở giác ngộ
Tức hay luôn luôn nói diệu pháp
Trí huệ quang minh được trang nghiêm
Nếu Phật phóng ra ánh sáng nầy
Ánh sáng ấy chiếu khắp chúng sanh
Vô số khó hiểu ngàn Như Lai
Hiện ngồi trên đó hoa sen đẹp
Đại giác Như Lai giải thoát ngã
Vô biên biến hóa nói lời Phật
Làm Phật Như Lai chiếu mạnh đến
Tức được chiếu sáng quang minh nầy
Lại phóng ánh sáng thí vô úy
Làm nhiều khủng bố các chúng sanh
Cầu được qua khỏi sự triền phược
Như vậy khủng bố bị nạn kia
Và các chúng sanh được an ổn
Tức hay lìa được sự giết hại
Cứu các nghiệp hoặc khó cứu được
Được đại vô úy phóng ánh sáng
Lại phóng ánh sáng tên an lạc
Làm cho bệnh khổ mau tiêu trừ
Tất cả tật đố được trị liệu
An lạc thiền định Tam Ma Địa
Nhiều loại thuốc men cùng hoa quả
Hương thơm quý giá mùi trân bảo
Nước hương giọt mật và dầu mè
Ăn uống cúng dường đều sung túc
Thấy các Như Lai phóng quang minh
Chiếu thấy chúng sanh lúc mạng chung
Chỉ cho niệm Phật tức thấy Phật
Mạng chung quyết định sanh đất Phật
Khi mạng chung rồi nếu niệm Phật
Thấy các Phật tượng sinh tín tâm
Phật vì vãng sanh mà cứu độ
Được thấy chư Phật đang thuyết pháp
Lại phóng quang minh tên pháp quang
Ánh sáng nầy hay giác chúng sanh
Nghe pháp in ấn đọc tụng kinh
Thường được ái lạc nơi các pháp
Khai mở diệu pháp thật khó lường
Khuyến cầu diệu pháp ý đầy đủ
Vì các phương tiện hộ pháp nầy
Cho nên thuyết pháp được quang minh
Lại phóng ánh sáng tên ngôn ngữ
Phật tử giác ngộ chúng sanh kia
Bổn nguyện nghe rền ba ngàn cõi
Nghe các Như Lai nhiều lời nói
Lớn tiếng xưng tán bậc Đại Thánh
Tiếng lớn cao cả như tiếng chuông
Vì các chúng sanh ngôn ngữ Phật
Cho nên chứng được sáng ngôn ngữ
Lại phóng quang minh cho cam lồ
Ánh sáng kia hay giác chúng sanh
Biết được chúng sanh lúc khởi tâm
Tất cả công đức đều tương ưng
Vô số khổ não tai ách ấy
Thường hay không giả chẳng an ổn
Nếu hay dừng lại các tai biến
Nói pháp cam lồ tức đều được
Lại phóng ánh sáng tên tối thắng
Ánh sáng nầy hay giác chúng sanh
Thắng giới đó là Tam Ma Địa
Nghe Phật tối thắng trí huệ lớn
Khó lường tịnh giới Tam Ma Địa
Trí huệ đệ nhất đại năng nhơn
Xưng dương tán thán thí giác ngộ
Kia sẽ chứng được ánh sáng nầy
Vì cho hết sạch pháp bảo quý
Pháp nầy cúng dường bậc Đại Giác
Như vậy cúng Phật và tháp Phật
Chúng sanh cầu tốt mà không hoại
Cho các của quý được làm Phật
Như vậy cho nên phóng bảo nghiêm
Lại phóng ánh sáng Vãng chiếu Diệu
Ánh sáng nầy giác ngộ chúng sanh
Thích ý hương thơm ngửi chẳng hôi
Kia làm công đức của Như Lai
Trên trời loài người đều tỏa hương
Dùng để cúng dường các Đức Phật
Cúng nhiều tháp Phật chẳng chấm dứt
Cho nên phóng ra ánh sáng nầy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,503,159