Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần Nội dung

16/05/201312:29(Xem: 10061)
Phần Nội dung

Kinh Dược Sư Lược Yếu

Phần Nội dung

Thích Tịnh Từ

Nguồn: Thích Tịnh Từ

DÂNG HƯƠNG

Xin cho khói trầm thơm
Biến thành mây năm sắc
Dâng lên khắp mười phương
Cúng dường vô lượng Phật
Vô lượng chư Bồ Tát
Cùng các Thánh hiền Tăng
Nơi pháp giới dung thông
Kết đài sen rực rỡ
Nguyện làm kẻ đồng hành
Trên con đường giác ngộ
Xin mọi loài chúng sanh
Từ bỏ cõi lãng quên
Theo đường Giới Định Tuệ
Quay về trong tỉnh thức.
Chúng con kính dâng hương lên cúng dường chư Phật, chư vị Bồ Tát cùng các bậc Thánh hiền Tăng. (C)
(Cắm hương lên lư)
Sen quý nở đài giác ngộ
Hào quang chiếu rạng mười phương
Trí tuệ vượt tầm pháp giới
Từ bi thấm nhuần non sông
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự
Trăm ngàn phiền não sạch không
Hướng về tán dương công đức
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.
Nhất tâm kính lễ Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)
Nhất tâm kính lễ giáo pháp vi diệu của Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni và của các Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)
Nhất tâm kính lễ liệt vị hiền thánh Tăng và chư vị Tổ Sư ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)
(Khai chuông mõ và tụng chú Đại Bi)
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần)

DÂNG SỚ CẦU NGUYỆN

(Nếu có sớ xin lễ cầu siêu độ)
Lời chúc tán: (vị chủ lễ quỳ đọc)
Bậc Đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi Ta Bà
Tấm lòng ôm trọn cả thái hư
Trí giác soi cùng đại thiên thế giới
Xin rủ lòng từ, xót thương minh chứng:
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. (C)
Thế Tôn Đức tướng vô tận không thể tán dương
Chúng con ở đạo tràng.......
Nhân ngày....................
Tập họp bốn chúng, đi lên bảo điện
Thiền tọa công phu, phúng tụng kinh văn
Xưng dương hạnh đức của Phật
Trì niệm hồng danh, xin nguyện chúc lên: (C)
Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm
Pháp môn càng ngày càng tỏ rạng
Gió hòa mưa thuận, đất nước bình an
Khắp nơi thành thị nông thôn
Mọi giới biết noi theo đường tu tập
Thiên nhiên được bảo vệ an lành
Xã hội hưởng tự do bình đẳng
Lại nguyện:
Xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương
Vào thế gian nóng bức
Đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về
Ngự giữa không gian âm u
Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương
Mưa pháp thấm nhuần chúng sanh đều lợi lạc
Hiện tiền đại chúng tu tập tinh chuyên
Biết thương yêu nhau như ruột thịt
Chuyển hóa nội tâm trang nghiêm Tịnh Độ
Nguyện noi gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại
Cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (CC)

KỆ MỞ KINH

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)

LỜI PHÁT NGUYỆN

Cúi đầu lạy Thế Tôn
Quy y mười phương Phật
Con nay xin phát nguyện
Trì tụng kinh Dược Sư
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện dứt trừ tội chướng
Ba nghiệp hằng lắng trong
Nguyện những người thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hiện tại sống tỉnh thức
Không lạc vào tà kiến
Khi xả bỏ thân nầy
Đồng sanh về Cực Lạc. (C)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra, đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra, dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lỵ, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ đà dạ bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha.Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)
Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

KỆ MỞ KINH

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. (3 lần)
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C)
Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)
Chính tôi đã được nghe
Phật nói kinh Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai
Và bổn nguyện công đức:
"Một hôm Phật du hóa
Đến tại thành Quảng Nghiêm
Dưới rừng cây Nhạc Âm
Với rất đông đệ tử
Hàng Thanh Văn, Duyên Giác
Quốc Vương và Đại Thần
Bà la môn, cư sĩ
Tám bộ trời, rồng, người
Và các hàng Phi Nhơn
Cùng vô lượng thánh chúng
Vây quanh Đức Thế Tôn
Tỏ bày lòng cung kính
Tha thiết muốn được nghe
Đức Thế Tôn giảng giải
Những giáo pháp vi diệu.
Bấy giờ trong đại chúng
Có Ngài Pháp Vương Tử
Tên Mạn Thù Thất Lợi
Vì tất cả thích chúng
Quỳ gối thỉnh Đức Phật
Nói rõ về công hạnh
Bản nguyện của chư Phật
Trong mười phương thế giới
Lợi ích chúng hữu tình
Hiện tại và vị lai.
Phật hoan hỷ hứa khả
Tán thán lời thỉnh cầu
Liền phóng đại quang minh
Tuyên thuyết về bản nguyện
Và công đức rộng sâu
Của Đức Phật Dược Sư."
"Nầy Mạn Thù Thất Lợi
Từ phương đông cách đây
Hơn mười hằng sa cõi
Thế giới các đức Phật
Có nước Tịnh Lưu Ly
Vị quốc chủ cõi ấy
Là Đức Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai
Năng lực không nghĩ bàn
Thọ mạng vô cùng tận
Trong quá trình tu nhân
Ngài phát thệ rộng lớn
Qua mười hai lời nguyện
Độ vô biên hữu tình
Cùng tận đời vị lai."
Đây mười hai lời nguyện
Của Đức Phật Dược Sư:
"Thứ nhất thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Thân hào quang chiếu diệu
Sáng soi khắp các cõi
Hộ trì cho chúng sanh
Được an vui hạnh phúc.
Nếu ai niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Tự trang nghiêm diệu tướng
Đủ ba hai vẻ đẹp
Uy đức không thể lường.
Thứ hai thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Ánh sáng ngọc lưu ly
Xuyên qua mọi lao ngục
Rạng rỡ hơn nhật nguyệt
Mầu nhiệm không nghĩ lường.
Nếu ai niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Tâm buông bỏ lụy phiền
Sớm hướng về chánh pháp
Ra khỏi nẻo u-minh.
Thứ ba thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Vì cứu độ chúng sanh
Dùng vô lượng pháp môn
Giáo hóa không mỏi mệt
Nếu ai niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Tùy nguyện được cảm ứng
Mọi nhu dụng tiện nghi
Vật chất thù thắng diệu
Lương thực hằng no đủ.
Thứ tư thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Những chúng sanh phước mỏng
Sa lạc vào nẻo tà
Nếu ai niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Thoạt nhiên lòng quy kính
Nương tựa ngôi tam bảo
Người mê tiểu thừa pháp
Phát tín tâm đại thừa
Được thọ ký thành Phật.
Thứ năm thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Con thường nguyện hộ trì
Người tu tập tịnh giới
Định, Tuệ hằng châu viên
Những ai khuyết giới đức
Thường xưng niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Phát khởi tâm sám hối
Tội chướng liền tiêu trừ
Chân tâm được khai mở.
Thứ sáu thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Với chúng sanh khuyết tật
Bị phong, cùi, ghẻ lở
Câm, ngọng và đui điếc
Tay chân không di động
Tâm cuồng loạn khùng điên
Nếu xưng niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Phước huệ đều cùng tu
Thân, tâm hằng tự tại.
Thứ bảy thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Như có chúng sanh nào
Mắc phải bệnh hiểm nghèo
Hoặc tuy là bệnh nhẹ
Nhưng không người cứu giúp
Không thuốc hay thầy giỏi
Nếu xưng niệm tên con
Nghe danh thấy hình con
Con hóa thân chữa trị
Bệnh lành sống an vui.
Thứ tám thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Đối với thân người nữ
Làm tôi tớ hạ liệt
Hoặc vì nuôi mẹ cha
Phải buôn son bán phấn.
Lòng khát khao chuyển hóa
Được thân tướng trượng phu
Nếu xưng niệm tên con
Như khát ngưỡng mong cầu
Tự nhiên được thỏa nguyện.
Thứ chín thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Đối với những chúng sanh
Sa lạc vào nẻo tà
Không tin lý nhân quả
Quên mất Phật bản tâm
Con sẽ dùng năng lực
Từ bi và tuệ giác
Dìu dắt họ quay về
Nương tựa ngôi Tam Bảo
Thực hành hạnh Bồ Tát.
Thứ mười thệ nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Nếu có chúng sanh nào
Bị luật pháp gia hình
Giam hãm trong ngục tối
Tra khảo tù chung thân
Xiềng xích, bị xử trảm
Nếu xưng niệm tên con
Con dùng sức oai thần
Hộ trì cho yên ổn
An lập hạnh giải thoát.
Thứ mười một nguyện rằng
Sau khi thành Phật quả
Như có chúng sanh nào
Bị đói khát bức não
Vì miếng ăn, chỗ ở
Làm nghề nghiệp bất lương
Nếu xưng niệm tên con
Nghe danh thấy hình tượng
Liền có nghề nghiệp tốt
Biết tu tập chánh pháp
Ra khỏi cảnh lầm than.
Thứ mười hai nguyện rằng,
Sau khi thành Phật quả
Nếu những ai phát tâm
Muốn lập hội tế bần
Cứu giúp kẻ khốn khổ
Nuôi dưỡng trẻ mồ côi
Săn sóc người già yếu
Nhưng tài sản thiếu kém
Không phương tiện bố thí
Nếu xưng niệm tên con
Mọi nhu cầu có đủ."
"Nầy Mạn Thù Thất Lợi
Như Lai đã nói rõ
Mười hai lời nguyện lớn
Của Đức Phật Dược Sư,
Những công đức thù thắngt
Của Đức Phật Dược Sư
Nơi cõi nước Đông Phương
Khó dùng lời giới hạn
Để diễn bày rốt ráo.
Cõi Đức Phật Dược Sư
Thiết lập bằng châu báu
Sáng rỡ ngọc lưu ly
Mọi nhu cầu thọ dụng
Đều khởi ý hiện bày
Không tạo tác lao nhọc.
Số tuổi thọ dân chúng
Thật vô lượng vô biên
Không thể dùng toán học
Để tính đếm cho được
Ngôn ngữ và tư tưởng
Của dân chúng cõi ấy
Thuần thanh tịnh trong sáng
Không có ba đường ác
Không có niệm tranh chấp.
Sống hòa hợp yên vui
Trong thái bình thịnh vượng.
Mọi công đức hoàn mãn
Thuần hạnh phúc như ý
Vật chất đến tinh thần
Thật trang nghiêm vi diệu
Không khác gì cõi nước
Của Đức Phật Di Đà
Ở Tây phương Cực Lạc.
Trợ tá Phật Dược Sư
Có hai Bồ Tát lớn
Là Nhật Quang Biến Chiếu
Và Nguyệt Quang Biến Chiếu
Cùng vô số Bồ Tát
Điều hành việc trong nước
Duy trì chuyển pháp luân
Của Đức Phật Dược Sư.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Trong cõi khổ Ta Bà
Nếu người nam hay nữ
Nhàm chán thân ô trược
Tránh thoát ba đường ác
Cầu ra khỏi luân hồi
Phát tín tâm vững chãi
Niệm Đức Phật Dược Sư
Siêng làm các việc lành
Nguyện sanh cõi Đông Phương
Của Đức Phật Dược Sư
Chắc chắn được toại ý.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Những chúng sanh keo kiệt
Lòng xan tham bỏn xẻn
Không làm phước bố thí
Khi chết bị đọa lạc
Sa vào chốn ngạ quỷ
Đói khát thắt ruột gan
Chịu vô lượng thống khổ
Nhờ duyên may sót lại
Tưởng niệm Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai
Được năng lực gia ân
Liền thoát kiếp ngạ quỷ
Sanh trở lại làm người
Vào trong nhà quyền quý
Rõ quả báo đau khổ
Phát tâm làm bố thí
Khuyên người có tài sản
Vui cùng làm công đức
Nhẫn hạnh cứu giúp người
Dù cực nhọc đến đâu
Cũng không hề thối chuyển.
Nhờ hạnh lành có được
Duyên may gặp Phật pháp
Biết tu dưỡng thân tâm
Tự giải thoát phiền não
Dẫn độ hằng sa chúng
Chứng đắc vô thượng giác.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Nếu có người xuất gia
Thiếu oai nghi tế hạnh
Phá kiến, phạm giới luật
Không thông suốt kinh giáo
Hoặc có chút tài năng
Thường kiêu căng ngã mạn
Thất kính bậc cao đức
Khinh khi người thấp hèn
Lạm xưng danh Thích tử
Dẫn dụ kẻ nhẹ dạ
Cúng dường tư lợi dưỡng
Hành xử như thế tục
Lười biếng và buông lung;
Rơi vào đường ác hiểm
Địa ngục và ngạ quỷ
Kiếp súc sanh ám độn.
Nhờ duyên may sót lại
Nhớ tưởng Phật Dược sư
Khởi niệm danh hiệu Ngài
Hưng phát tâm Bồ đề
Liền xa lìa ác đạo
Sanh vào nhà hiền đức
Bỏ thế tục xuất gia
Nghiêm tu trì tịnh giới
Tinh tấn thiền, công phu
Một đời thành chánh quả.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Có những loài hữu tình
Nặng sân si tật đố
Hay khen mình chê người
Thường nói lời thô ác
Ưa chỉ trích gièm pha
Thị phi và tranh chấp
Gây nội kết oán thù
Dùng chú thuật ếm hại
Kẻ bất đồng chánh kiến
Người không cùng đức tin
Sau khi chết sa đọa
Vào ba đường hiểm ác
Địa ngục và ngạ quỷ
Kiếp chúng sanh u tối.
Chịu bao nỗi cực hình
Trải qua vô lượng kiếp
Thoát địa ngục, ngạ quỷ
Đầu thai làm súc sanh
Mang kiếp thân trâu, ngựa
Kéo cày, ra chiến trận
Lạc đà, lừa chở nặng
Bị đánh đập đói khát
Già kiệt sức chưa nghỉ.
Hết quả báo súc sanh
Lại đầu thai làm người
Thác vào dòng hạ liệt
Nghèo hèn làm tôi tớ
Bị áp bức hành hạ
Khổ cực không tả xiết.
Nhờ duyên may được nghe
Tên của Phật Dược Sư
Xưng niệm và lễ bái
Được gia ân bảo hộ
Lại nhờ gặp bạn hiền
Tai nghe vi diệu pháp
Thần trí được sáng suốt
Quy kính ngôi Tam Bảo
Phát khởi tâm rộng lớn
Bỏ đường mê tỉnh giác
Sớm chứng quả Bồ Đề.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Lại có chúng hữu tình
Đối thân bằng quyến thuộc
Hoặc bên nội bên ngoại
Hoặc từng là pháp hữu
Cùng tu học một thầy
Cùng tôn thờ lý tưởng
Thường bất hòa lẫn nhau
Kiện cáo cậy pháp luật
Tranh quyền lợi địa vị
Nói gian dối đủ điều
Lời thô lậu nguyền rủa
Nói thêu dệt đủ điều
Chỉ trích và ác khẩu
Lại động thủ gươm đao
Mưu chước hại người hiền;
Hoặc tìm cách chia rẽ
Ly gián giữa người thương
Làm Tăng thân xáo trộn;
Bày trò cáo quỷ thần
Cậy bạn xấu tà mị
Dùng chú thuật bùa ngải
Trù yểm chuốc tai họa
Tự thân không an ổn
Gây đối phương sợ lo
Những hạng người như thế
Vì oan trái nhiều đời
Vì ân oán sâu nặng
Ôm ấp chặt ý niệm
Về tướng ngã, tướng nhơn
Tướng duyên sinh thọ quả.
Người bị lâm cảnh nầy
Vững chãi từng hơi thở
Xưng niệm Phật Dược Sư
Thực hành những thiện pháp
Các tà ngụy tiêu diệt
Mọi chướng duyên tai biến.
Người thân và bạn đạo
Biết hạ mình sám hối
Biết làm hòa với nhau
Những thâm thù oán kết
Từ xa xưa đến nay
Ráo khô như sương mai
Nắng lên đầu ngọn cỏ
Cộng kết làm bạn lành
Đồng thu thành Phật đạo.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Nếu trong hàng bốn chúng
Tỳ kheo, Tỳ kheo ni
Ưu Bà Tắc, Bà-Di
Các thiện nam, tín nữ
Thọ trì giới xuất gia
Hoặc tám điều trai giới
Nguyện tinh cần thực tập
Nghiêm túc không khuyết phạm
Mỗi năm theo chúng Tăng
Trong ba tháng mùa hạ
Hoặc ba tháng mùa đông
Kiết giới không buông lung
Tịnh trú tu thiền định
Chấm dứt các lỗi lầm.
Người tiến tu như thế
Khi tuổi thọ mãn phần
Nguyện sanh về Cực Lạc
Cảnh giới Phật Di Đà
Song giây phút lâm chung
Vì luyến ái chưa dứt
Tâm còn chút do dự
Ngay trong giây phút ấy
Nghe tên Phật Dược Sư
Tưởng tới trong một niệm
Được các vị Bồ Tát:
Đức Văn Thù Sư Lợi
Đức Đại Hạnh Phổ Hiền
Đức Đại Bi Quán Âm
Bồ tát Vô Tận Ý
Bồ tát Bảo Đàn Hoa
Hai Bồ tát Dược Vương
Và Bồ tát Dược Thượng
Cùng Bồ tát Di Lặc...
Đến chúc lành trợ niệm
Cho người mới lâm chung
Được sanh lên cõi lành
Tùy sở cầu mãn nguyện.
Khi trở xuống làm người
Sanh vào dòng tôn quý
Được hưởng phước giàu sang
Tướng mạo lại xinh đẹp.
Tâm thương người mở rộng
Có đầy đủ uy đức
Tài năng và trí tuệ
Đông quyến thuộc thân bằng
Nhiều thiện hữu tri thức
Phụ tá việc lập quốc
Đứng đầu cả vạn dân
An định được đất nước
Giáo hóa vô lượng chúng
Sống thuận đường nhân đức
Vui hiển dương Phật Pháp.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Bản nguyện Phật Dược Sư
Rất sâu sắc mầu nhiệm
Và vô cùng rộng lớn.
Ngài vốn bậc thầy thuốc
Chữa bệnh thật đại tài
Ngài vốn bậc trí tuệ
Rõ tâm trạng chúng sanh
Và có lòng từ bi
Hằng cứu giúp tất cả.
Ai mắc bệnh nan y
Thầy thuốc chịu bó tay
Ai mắc phải hoạn nạn
Nguy nan không thể lường
Ai trúng độc bùa ngải
Thần trí bị mê man
Ai bị các vong thức
Mượn xác để biểu hiện
Ai bị nghiệp chướng khảo
Tai họa tới liền liền
Ai bị khổ nghèo thiếu
Nợ đòi không kịp trả
Ai ăn ngủ khôngyên
Vì tình cảm bức xúc
Nên niệm Phật Dược Sư
Sớm chiều hằng lễ bái
Trước tôn tượng của Ngài;
Thiết đàn tràng thanh tịnh
Đốt bốn chín ngọn đèn
Trì tụng kinh Dược Sư
Và chú Đà-La-Ni
Đủ một trăm tám biến
Vào trong nước tịnh khiết
Đem cho người bệnh uống
Bệnh sẽ được chóng lành
Hết thảy mọi tai ương
Lần lữa được tận diệt.
Thần chú Đà La Ni
Do Đức Phật Dược Sư
Nhập định mà nói ra
Tiềm năng vô cùng tận
Diệu lực thật vô biên:
"Nam mô bạc già phạt đế
Bệ sát xã, lủ lô thích lưu ly,
Bác lặc bà, hắc ra xà giả.
Đát tha yết đa gia, a ra hắc đế.
Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ,
Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha."
Khi Đức Phật Dược Sư
Phóng hào quang rực rỡ
Nói ra thần chú nầy
Khiến đại địa rúng động
Mưa hoa rơi cúng dường
Những người thấy hoặc nghe
Trí tuệ được khai minh
Dứt trừ mọi khổ nạn.
Nầy Mạn Thù Thất Lợi!
Bất luận nam hay nữ
Bất luận già hay trẻ
Giàu, nghèo hay ngu, trí
Khởi ý cầu điều gì
Nên hết lòng chí thành
Phát tín tâm kiên định
Tẩy thân thể trong sạch
Dâng hương hoa quả phẩm
Đối tượng Phật Dược Sư
Đọc tụng thần chú nầy
Niệm hồng danh Dược Sư
Bảy đến hăm mốt ngày
Nhất tâm không xao lãng;
Rồi tự mình, thân nhân
Nguyện làm các thiện pháp:
Trừ ích kỷ gian tham
Không kiêu tâm hờn giận
Xả bỏ sự chấp nhất;
Không sát sanh hại vật
Không trộm cướp gian lận
Không dục nhiễm, ngoại tình
Không dối gian ác khẩu
Không nghiện ngập, cờ bạc.
Ai thực hành như vậy
Tinh chuyên không buông lung
Cầu chữa bệnh khó lành
Bệnh sẽ mau chóng khỏi
Cầu sự nghiệp thành tựu
Được như ý mong cầu
Cầu giải hết oán thù
Các oán thù đoạn diệt
Cầu sinh con quý tử
Con ngoan sẽ ra đời
Hiếu thuận với mẹ cha
Tướng mạo lại xinh đẹp
Thông lợi và hiền đức.
Cầu không bị oán kết
Được xa lìa oán kết
Cầu không bị chết yểu
Được thọ mạng lâu dài
Cầu thân thể cường dũng
Khỏe mạnh ít ốm đau;
Cầu gia đình đoàn tụ
Cha mẹ sống hiệp hòa
Vợ chồng không xung khắc
Con cái chăm học hành
Anh em biết hòa thuận
Tình cảm được bồi đắp
Vật chất hằng sung mãn...
Tất cả đều mãn nguyện
Như tâm ý mong cầu.
Phật bảo thầy A Nan:
"Công đức Phật Dược Sư
Sâu xa thật khó lường
Không thể dùng ngôn ngữ
Giới hạn để tán dương.
Ai có đủ duyên lành
Nghe tên Phật Dược Sư
Thấy tượng Phật Dược Sư
Hết lòng xưng danh hiệu
Tín tâm chuyên kỉnh lễ
Không nghi không hủy báng
Công đức của người ấy
Thật rộng sâu không luờng
Người ấy ngay đời nầy
Và vô lượng đời sau
Không đọa ba đường ác
Sanh ra ở nơi đâu
Cũng đầy đủ phúc đức
Trí tuệ hằng siêu việt.
Nầy A Nan, nên biết
Được thân người là khó
Kính Tam Bảo khó hơn
Nghe tên Phật Dược Sư
Tín kính càng khó hơn.
Vì lợi ích chúng sanh
Trong các đời vị lai
Như Lai khéo phương tiện
Lược nói về hạnh nguyện
Và công đức sâu mầu
Của Đức Phật Dược Sư.
Nếu nói cho đầy đủ
Thời gian trong một kiếp
Hay dài hơn một kiếp
Cũng không thể nói hết
Hạnh nguyện và công đức
Của Đức Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai!
Bấy giờ trong chúng hội
Ngài Bồ Tát Cứu Thoát
Đứng dậy kỉnh lễ Phật
Tri ân đức Thế Tôn
Rồi hướng về đại chúng
Nói thêm sự mầu nhiệm
Của Đức Phật Dược Sư:
"Nếu như trong tương lai
Những ai lâm bệnh nặng
Da vàng thân gầy yếu
Khó uống ăn, ngủ nghỉ
Cổ khô, môi, miệng đắng
Đi đứng không vững vàng
Tứ chi thường đau nhức
Thần trí bị hôn mê
Thuốc thang không thể chữa
Tướng chết đã hiện bày;
Những người trong thân quyến
Nên mời bậc cao đức
Cùng bạn lành trợ niệm
Lập đàn tràng Dược Sư
Thắp bốn chín ngọn đèn
Thỉnh chư Tăng thanh tịnh
Đọc tụng Kinh Dược Sư
Trì chú Đà-la-ni
Trong thời gian bảy ngày
Hoặc hai mươi mốt ngày
Hoặc ba mươi lăm ngày
Hoặc bốn mươi chín ngày;
Ngoài lễ thỉnh chư Tăng
Tụng kinh, chú hộ niệm
Người thân trong gia đình
Nên làm phước bố thí
Ăn chay, trau giới đức
Giữ ba nghiệp trong sạch
Đem tất cả công đức
Hồi hướng cho người bệnh
Khiến thần thức người bệnh
Cảm ứng chóng phục hồi
Được sống lâu, mạnh khỏe;
Lại nhớ nghiệp lành, dữ
Hiện ra khi sắp chết
Nên hết lòng quy y
Nương tựa ngôi Tam Bảo
Xa lánh mọi điều ác
Nguyện làm các việc lành
Lúc nào cũng tự tỉnh
Và khuyến khích người khác
Hướng về đường giải thoát."
Nhân thầy A Nan hỏi
Liên hệ vận quốc gia
Hoàn cảnh khổ dân chúng
Nên Bồ Tát Cứu Thoát
Lại trình bày thêm rằng,
"Nếu vị vua lên ngôi
Hay được làm quốc vương
Lại gặp lúc tai biến
Bị gian thần phản bội
Bị nội loạn chiến tranh
Bị cường quốc xâm lấn
Bị hạn hán mất mùa
Bị thiên tai bão lụt
Bị bệnh dịch hoành hành
Bị động đất, lửa cháy
Các tinh tú biến dị
Hiện những loài ác ma
Hoặc các thứ hoạnh tử:
Tuổi trẻ lại chết sớm
Bệnh nhẹ phải chết oan
Chết nước lũ, thuyền trôi
Chết tai nạn lưu thông
Chết đam mê tửu sắc
Chết bị đâm bị chém
Chết thú dữ ăn thịt
Chết bị té hố hầm
Chết bị trúng thuốc độc
Chết đao thương tên đạn
Chết đói khát trong ngục
Chết vì bị áp bức
Bị nguyền rủa trù ếm...
Nếu như muốn giải trừ
Các tai họa trên đây
Từ quốc vương dân chúng
Phải hết lòng cầu pháp
Tìm kiếm bậc hiền nhân
Tha thiết mời hộ quốc
Nhờ tuệ đức chiếu diệu.
Vị quốc chủ quốc gia
Phải đem lòng thương tưởng
Dân tình nghèo đói khổ
Mở lương thực bố thí
Ân xá các tội nhân
Giảm thuế, xây trường học
Dùng Phật pháp soi sáng
Làm chỗ tựa muôn dân
Lập đàn tràng Dược Sư
In ấn kinh Dược Sư
Mời kinh sư, pháp sư
Tụng trì và thuyết pháp
Cầu tha lực tương trợ
Giáo dục vạn con dân
Quyết đi trên đường chánh
Khiến mưa thuận gió hòa
Mọi tai ương tan biến."
Bấy giờ trong hội chúng
Mười hai Đại Dược Xoa:
Đại Tướng Cung-tỳ-la
Đại Tướng Phạt-chiếc-la
Đại Tướng Mê-súy-la
Đại Tướng A-để-la
Đại Tướng Át-nể-la
Đại Tướng San-để-la
Đại Tướng Nhơn-đạt-la
Đại Tướng Ba-di-la
Đại Tướng Ma-hổ-la
Đại Tướng Chơn-đạt-la
Đại Tướng Chiêu-đỗ-la
Đại Tướng Tỳ-yết-la
Mười hai Đại Tướng nầy
Mỗi vị có bảy ngàn
Dược Xoa làm quyến thuộc
Đồng thanh bạch Phật rằng,
"Kính bạch Đức Thế Tôn
Nhờ oai lực của Ngài
Chúng con được nghe Pháp
Và công đức thù thắng
Của Đức Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai
Khiến tâm được an ổn
Không còn phải sợ lo
Đọa vào trong đường ác.
Chúng con hứa cùng nhau
Đồng một lòng trọn đời
Quy y Phật, Pháp, Tăng
Hộ niệm chúng hữu tình
Làm những việc lợi ích
Hồi hướng niềm an vui
Cho tất cả mọi loài.
Bất cứ ở nơi đâu
Thời gian không gian nào
Có kinh nầy lưu bố
Có người tụng thọ trì
Có người tạc hình tượng
Của Đức Phật Dược Sư
Phụng thờ và trì niệm
Danh hiệu Phật Dược Sư
Chúng con cùng quyến thuộc
Đồng hộ vệ người ấy
Thoát khỏi mọi tai ương
Bệnh tật và ách nạn
Hoặc muốn cầu điều gì
Cũng đều được toại nguyện."
Bấy giờ Đức Thế Tôn
Rất hoan hỷ tán thán
Nguyện lực Đại Dược Xoa
Vì phò trì chánh pháp
Ân đức Phật Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai
Nên phát tâm rộng lớn
Làm những việc lợi ích
Cho hết thảy hữu tình
Thầy A Nan bạch Phật
Pháp môn nầy tên gì
Xin Thế Tôn chỉ dạy
Để cho người đời sau
Ghi nhớ và hành trì."
Đức Thế Tôn dạy rằng,
"Pháp môn nầy gọi là
Pháp Dược Sư Lưu Ly
Và bổn nguyện công đức
Mười hai vị Dược Xoa
Đại tướng thần hộ pháp
Lợi ích chúng hữu tình
Trừ tất cả nghiệp chướng
Y như pháp thọ trì."
Nghe Phật nói kinh nầy
Mọi người trong thính chúng
Từ Thanh Văn Bồ Tát
Quốc Vương cùng đại thần
Bà La Môn cư sĩ
Thiên Long và Dược Xoa
Người, Trời đến Quỷ thần...
Tất cả đều hoan hỷ
Tin kính và phụng hành.
Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát (3 lần)
DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN
Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lủ lô thích lưu ly bác lặc bà, hắc ra xà giả. Đát tha yết da gia, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha. (3 lần).
Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết,
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết,
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính,
Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.
Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)
Kệ tán Trì Niệm Dược Sư
Mười hai Đại Tướng Dược Xoa
Hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp lành
Bao đời oán kết chúng sanh
Dược Sư pháp hội nhiệm mầu nở hoa.
Ai người tin tưởng thiết tha
Một lòng trì niệm cửa nhà bình yên
Khổ đau cõi giới Ta Bà
Chuyển thành Cực Lạc Di Đà Tây Phương.
Kinh Tinh Yếu
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
Tức diệu pháp Trí Độ
Bỗng soi thấy năm uẩn
Đều không có tự tánh.
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn. (C)
"Nghe đây, Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả. (C)
Xá Lợi Tử, nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sanh cũng không diệt
Không dơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt.
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành thức
Không có nhãn, nhĩ, tỷ
Thiệt, thân, ý sáu căn
Không có sắc, thanh, hương
Vị, xúc, pháp sáu trần
Không có mười tám giới
Từ nhãn đến ý thức
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão tử
Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí cũng không đắc (C)
Vì không có sở đắc.
Khi một vị Bồ Tát
Nương diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật
Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Đạt Niết Bàn tuyệt đối. (C)
Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ
Bát Nhã Ba La Mật."
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng
Gate
Gate
Paragate
Parasamgate
Bodhi Svaha. (3 lần) (CC)

TRÌ NIỆM

Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi (3 lần)
Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền (3 lần)
Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm (3 lần)
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở
Bốn loài sinh lên đất tịnh
Ba cõi thác hóa tòa sen
Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa.
HỘ TRÌ PHẬT PHÁP
Trời, A Tu La và Dược Xoa
Đến đây nghe pháp nên chí tâm
Ủng hộ Phật pháp được trường tồn
Xin nguyện làm theo lời Phật dạy
Tất cả đến đây cùng nghe pháp.
Hoặc ở dưới đất hoặc trên không
Hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương
Ngày đêm an trú trong chánh niệm
Nguyện cho thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Hết thảy tội chướng đều tiêu trừ
Xa lìa khổ não lòng an tình
Đại chúng nhất tâm trì giới hạnh
Công phu thiền định gắng cần chuyên
Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm
Khắp nơi mọi loài đều an lạc.
QUAY VỀ NƯƠNG TỰA
Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)
Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.
Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và thực tập các pháp môn chuyển hóa.
Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C)
Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài.

HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Phật quả xin chứng nên.

HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY

Hướng về kính lạy đức Như Lai
Hải đăng chiếu soi biển trần khổ
Xin đức Từ Bi xót thương nhiếp thọ
Chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về. (C)
Đệ tử chúng con
Bốn ơn mang nặng
Chưa dịp báo đền
Nhìn ra ba cõi bốn bên
Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn
Bỗng giật mình kinh hãi
Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại
Vẫn thấy rằng bến Giác còn xa
May thay trong cõi Ta Bà
Đâu cũng có cánh tay đức Từ Bi cứu độ. (C)
Nay chúng con một lòng quay về nương tựa
Nguyền xin làm đệ tử đức Như Lai
Hợp nhất thân tâm
Quỳ dưới Phật đài
Một lòng quy kính
Xin tiếp nhận diệu pháp
Tinh chuyên tu tập mỗi ngày
Nuôi giới định lớn lên.
Quả Bồ Đề một mai thành tựu
Chúng con cầu hồng ân đêm ngày che chở
Cúi xin Phật, Pháp và Tăng xót thương. (C)
Chúng con biết rõ
Tự thân nghiệp chướng còn nặng
Phúc đức còn mong manh
Tri giác thường hay sai lầm
Tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi
Tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi
Văn tư tu chưa thật sự vững bền
Giờ phút này ngưỡng vọng đài sen
Năm vóc cùng gieo xuống
Mong lượng Từ mở rộng
Chúng con xin trải hết lòng ra. (C)
Đệ tử chúng con
Từ muôn kiếp xa xưa
Vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh
Nên đã chạy theo trần cảnh
Ba nghiệp nhiễm ô
Đắm trong tham ái mê mờ
Ghét ghen hờn giận
Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng
Quyết một lòng làm mới thân tâm
Bao nhiêu tội ác lỡ lầm
Nguyền xin hoàn toàn gột sạch.
Chúng con giờ phút này đây
Lập nguyện sâu dày
Xa lìa tập khí cũ
Suốt đời về nương tựa tăng thân
Xin Phật đưa cánh tay ân cần
Từ bi nâng đỡ
Nguyện trong khi thiền tập
Nguyện những lúc pháp đàm
Lúc đứng, khi đi
Nấu cơm, rửa bát
Nằm, ngồi, làm việc
Giặt áo, kinh hành
Trì niệm hồng danh
Thắp hương, lạy Phật
Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc
Mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi
Sống chánh niệm trong mỗi phút giây
Là chỉ dạy cho người
Thấy con đường thoát khổ.
Nguyện thấy được Tịnh Độ
Dưới mỗi bước chân mình
Nguyện tiếp xúc Bản môn
Trong mỗi khi hành xử
Bước trên thật địa
Thở giữa chân không
Thắp lên trí sáng diệu tâm
Màn vô minh quét sạch
Thân tâm tịnh lạc
Tư thái thong dong
Đến phút lâm chung
Lòng không luyến tiếc
Thân không đau nhức
Ý không hôn mê
Chánh niệm rõ ràng
Tĩnh lặng sáu căn
Buông bỏ báo thân
Như vào thiền định.
Nếu cần thọ sinh kiếp khác
Sẽ lại làm đệ tử đức Như Lai
Tiếp theo sự nghiệp cứu đời
Đưa mọi loài về bến Giác
Thành tựu ba thân, bốn trí
Sử dụng năm mắt, sáu thần thông
Hóa hiện ngàn vạn ứng thân
Có mặt một lần trong ba cõi
Ra vào tự tại
Hóa độ mọi loài
Không bỏ một ai
Tất cả đều đưa lên bờ không thối chuyển. (C)
Thế giới vô tận
Chúng sanh vô tận
Nghiệp và phiền não
Đều cũng vô tận
Nguyện con cũng thế
Sẽ là vô tận
Con nay xin lạy Phật phát nguyện
Tu trì công đức
Chia sẻ với muôn loài hữu tình
Để báo được trọn vẹn bốn ơn
Và giáo hóa khắp nơi trong ba cõi
Xin nguyện cùng tất cả mọi loài chúng sanh
Hoàn thành tuệ giác lớn. (CC)

SÁM NGUYỆN

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C)
Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp chánh pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày
Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước đến nay
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây. (C)
Đ�� tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xao
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu;
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu;
Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu. (C)
Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi:
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạnh lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời
Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Dày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài;
Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyện sám hối đổi thay. (C)
Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, Duyên giác, thánh hiền
Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền
Xin lấy con thuyền chánh pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chân truyền
Thực tập nụ cười hơi thở
Sống đời chánh niệm tinh chuyên. (C)
Đệ tử xin nguyền trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu
Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sinh tử trần lao
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu
Nguyện đức từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm mầu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau. (CC)

SÁM QUY MẠNG

Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác
Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương
Thánh tăng bốn quả ba thừa độ
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương
Ngược dòng chơn tánh từ lâu,
Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê.
Thấy đâu lối thoát đường về,
Bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui.
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chánh đường tà,
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn thiết cúi đầu,
Phơi bảy sám hối cần cầu Hồng ân. (C)
Chí thành cầu đấng Năng Nhân,
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài.
Nguyện cùng thiện hữu ra khơi,
Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền.
Kiếp này xin nguyện xây thêm
Cao tòa phước đức vững nền đạo tâm.
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng,
Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi.
Kiếp sau xin được làm người,
Sanh ra gặp pháp sống đời chân tu.
Dắt dìu nhờ bậc minh sư,
Nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia.
Sáu căn ba nghiệp thuần hòa,
Không vương tục lụy theo đà thế nhân.
Một lòng tấn đạo nghiêm thân,
Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa.
Oai nghi phong độ chói lòa,
Lòng từ hộ mạng trước là vi sanh.
Lại thêm đầy đủ duyên lành,
Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không.
Bồ Đề nguyện kết một lòng,
Đài sen Bát Nhã Chơn Không hiện tiền.
Nhờ công tu tập tinh chuyên,
Đại thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm.
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân.
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người.
Đạo tràng dựng khắp nơi nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không,
Tà ma hàng phục đến cùng,
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung.
Vâng làm Phật sự mười phương,
Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên.
Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền,
Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình.
Rồi đem phước huệ độ sanh,
Chứng nên Phật quả, hoàn thành Pháp thân.
Tùy cơ ứng biến cõi trần,
Phân thân vô số độ dần chúng sanh.
Nước từ rưới khắp nhân thiên,
Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ sanh.
Những nơi khổ thú trầm luân,
Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành.
Chỉ cần thấy dạng nghe danh,
Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau.
Phát lời nguyện ước cao sâu
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan.
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sanh,
Đều nhờ thần lực oai linh,
Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời.
Thuốc thang cứu cấp cho đời,
Áo cơm cứu giúp cho người bần dân
Bao nhiêu quyến thuộc thân oan
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm.
Xa lìa ái nhiễm liên miên,
Đoạn trừ những mối phược triền thân tâm.
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân
Cùng bao loài khác pháp thân hướng về.
Hư không dù có chuyển di,
Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay.
Nguyện cầu vạn pháp xưa nay,
Hoàn thành trí nghiệp vững cây Bồ Đề.

PHÁT NGUYỆN

Nương tựa A Di Đà
Nơi bản môn mầu nhiệm
Con dốc lòng quay về
Duy trì nguồn chánh niệm
Con đã nguyện trở lại
Nương tựa A Di Đà
Cúi xin Phật nhiếp thọ
Cõi Tịnh Độ bày ra
Xin lấy đuốc ánh sáng
Soi vào tâm tư con
Xin lấy thuyền thọ mạng
Chuyên chở hình hài con
Cho sự sống an lạc
Cho lý tưởng vẹn toàn
Xin Phật luôn bảo hộ
Để tâm không buông lơi
Cho con phá tà kiến
Làm phiền não rụng rơi
Trong giây phút hiện tại
Có Phật trong cuộc đời
Tịnh Độ đi từng bước
Vững chãi và thảnh thơi
Hiện tại sống chánh niệm
Tịnh Độ đã thật rồi
Sau này đổi thân khác
Thế nào cũng an vui.
Niệm Phật A Di Đà
Được nhất tâm bất loạn
Chín phẩm sen hiện tiền
Tự tha đều thọ dụng
Biết trước giờ mạng chung
Tâm con không bệnh khổ
Ý con không ngại ngùng
Di Đà cùng thánh chúng
Tay nâng đóa sen vàng
Có mặt trong giây lát
Cùng lên đường thong dong
Sen nở là thấy Phật
Tịnh Độ là quê hương
Cúi xin Phật chứng giám
Hành trì không buông lung. (CC)

BÀI TỤNG HẠNH PHÚC

Chúng con được ngồi đây
Trong phút giây hiện tại
Bao bọc bởi tăng thân
Thấy mình thật may mắn:
Sinh ra được làm người
Con sớm gặp chánh pháp
Hạt Bồ Đề tưới tẩm
Lại có duyên được sống.
Hòa hợp trong tăng thân. (C)
Năng lượng của tăng đoàn
Giới luật và uy nghi
Đang bảo hộ cho con
Không để gây lầm lỗi
Không bị nghiệp xấu đẩy
Đi về nẻo tối tăm
Lại được cùng bạn hiền
Đi trên đường chân thiện
Có ánh sáng chiếu soi
Của Phật và Bồ Tát. (C)
Tuy có mặt trong con
Những hạt giống khổ đau
Phiền não và tập khí
Những chánh niệm hiện tiền
Vẫn thường luôn biểu hiện
Giúp cho con tiếp xúc
Với những gì mầu nhiệm
Có mặt trong tự thân
Và có mặt quanh con. (C)
Sáu căn còn đầy đủ
Mắt thấy được trời xanh
Tai nghe tiếng chim hót
Mũi ngửi thấy hương trầm
Lưỡi nếm được pháp vị
Thế ngồi con vững chãi
Ý hợp nhất với thân
Nếu không có Thế Tôn
Nếu không có Diệu Pháp
Nếu không có Tăng Thân
Làm sao con may mắn
Được pháp lạc hôm nay? (C)
Công phu tu tập này
Con cũng xin hành trì
Cho gia đình, dòng họ
Cho thế hệ tương lai
Và cả cho xã hội.
Niềm an lạc của con
Là vốn liếng tu tập
Con xin nguyền vun bón
Tưới tẩm và nuôi dưỡng
Bằng chánh niệm hằng ngày. (C)
Trong xã hội của con
Bao nhiêu người đau khổ
Chìm đắm trong năm dục
Ganh ghét và hận thù.
Thấy được những cảnh ấy
Con quyết tâm hành trì
Điều phục những tâm hành
Tham đắm và giận ghét
Tập khả năng lắng nghe
Và sử dụng ái ngữ
Để thiết lập truyền thông
Tạo nên sự hiểu biết
Chấp nhận và thương yêu. (C)
Như đức Bồ Tát kia
Con nguyện xin tập nhìn
Mọi người chung quanh con
Bằng con mắt từ bi
Bằng tâm tình hiểu biết
Con xin tập lắng nghe
Bằng lỗ tai xót thương
Bàng tấm lòng lân mẫn
Nhìn và nghe như thế
Là hạnh của Bồ Tát
Có thể làm vơi nhẹ
Khổ đau trong lòng người
Đem lại niềm an lạc
Về cho cả hai phía. (C)
Chúng con ý thức rằng
Chính phiền não si mê
Làm cho thế giới này
Trở thành nơi hỏa ngục.
Nếu tu tập chuyển hóa
Chế tác được hiểu biết
Cảm thông và thương yêu
Chúng con sẽ tạo được
Tịnh Độ ngay nơi này. (C)
Dù cuộc đời vô thường
Dù sinh lão bệnh tử
Đã có đường đi rồi
Con không còn lo sợ. (C)
Hạnh phúc thay được sống
Trong tăng đoàn Thế Tôn
Được hành trì giới định
Sống vững chãi thảnh thơi
Trong từng giây từng phút
Của cuộc sống hàng ngày,
Và trực tiếp tham gia
Vào sự nghiệp độ sinh
Của Phật và Bồ Tát. (C)
Giờ phút này quý báu
Niềm biết ơn tràn dâng
Xin lạy đức Thế Tôn
Chứng minh và nhiếp thọ. (CC)

PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA

Đệ tử chúng con từ vô thỉ
Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê
Vào ra sinh tử biết bao lần
Nay đến trước đài
Vô thượng giác.
Biển trần khổ lâu đời trôi giạt
Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng
Con hướng về theo ánh từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. (C)
Bao tội khổ trong đời ác trược
Vì tham, sân, si, mạn gây nên
Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát
Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh
Con nhất tâm nguyện sống đời lành
Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo
Lên thuyền Từ vượt qua biển Khổ
Cầm đuốc thiêng ra khỏi rừng Mê
Văn, Tư, Tu xin quyết hành trì
Thân, Miệng Ý noi về chánh kiến
Đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm
Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm
Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền
Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở
Mỗi bước chân đi vào Tịnh Độ
Mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần
Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ
Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa
Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa
Niềm an vui đem khắp mọi nhà
Hạt giống tốt gieo về muôn lối
Cùng tăng thân xin nguyền ở lại
Nơi cõi đời làm việc độ sanh
Giờ phút này sông núi chứng minh
Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (CC)

TÙY HỶ HỒI HƯỚNG

Các đức Thế Tôn
Thường trú trên đời
Xin thương xót con:
Vì ngay trong kiếp này
Và những kiếp xa xưa
Từ đời vô thỉ
Con đã từng lầm lẫn
Đã gây khổ đau
Cho chính bản thân
Và cho kẻ khác
Tự mình gây lầm lỗi
Hoặc xúi người khác
Hoặc tán đồng theo
Giết hại, trộm cắp
Dối trá, tà dâm
Với những tà nghiệp khác
Trong mười nghiệp bất thiện
Hoặc có che dấu
Hoặc không che dấu
Những tội lỗi ấy
Đưa về địa ngục
Ngạ quỷ, súc sinh
Làm cho kiếp sau
Sinh nơi biên địa
Sáu căn khiếm khuyết
Không có điều kiện
Lớn lên thành người
Những tội chướng ấy
Hôm nay con nguyền nhất tâm
Cầu xin sám hối
Xin chư Phật Thế Tôn
Chứng biết cho con
Thương tưởng đến con
Con phủ phục trước mặt các ngài
Phát lời nguyện rằng:
Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa,
Cũng như trong đời này
Nếu con đã từng bố thí
Dù chỉ một nắm cơm
Hoặc một manh áo,
Nếu con đã từng nói lời ái ngữ
Dù chỉ một vài câu
Nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi
Dù chỉ trong chốc lát,
Nếu con đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về
Dù chỉ một vài lần
Nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp
Dù chỉ một buổi
Nếu con đã từng cúng dường trai tăng
Dù chỉ một lần
Nếu con đã từng cứu mạng chúng sanh
Dù chỉ là vài con sâu con kiến,
Nếu con đã từng tụng đọc kinh văn
Dù chỉ một vài câu
Nếu con đã từng xuất gia
Dù chỉ trong một kiếp
Nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên đường tu học
Dù chỉ giúp được vài người,
Nếu con đã từng tu tập tịnh giới
Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh,
Tất cả những công đức ấy
Đều là những thiện căn con đã gieo trồng
Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại
Kính dâng lên chư Phật
Như một tràng hoa ngát hương
Và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy
Về quả vị Bồ Đề. (C)
Con xin mở lòng rộng lớn
Hướng về Vô Thượng Chánh Giác,
Nguyện đạt tới hiểu biết lớn
Nguyện thành tựu thương yêu sâu
Nguyện tu tập chuyên cần
Chuyển hóa khổ đau
Cho con và cho tất cả mọi loài
Tất cả mọi động tác của thân miệng ý
Đều xin hướng về
Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.
Đó là ước mong sâu sắc nhất của con
Ngoài tâm Bồ Đề
Ngoài khao khát hiểu biết lớn
Ngoài nguyện ước thương yêu sâu
Con không còn ước mong nào nữa cả. (C)
Chư Phật trong mười phương và ba đời
Đều đã từng hồi hướng như thế
Hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế
Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối
Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỉ
Biển công đức vô luợng
Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi
Chư Phật và thầy tổ
Là ánh sáng soi chiếu cho con
Trong giờ phút trang nghiêm
Xin đem thân mạng này
Quay về và đảnh lễ. (CC)

KINH THƯƠNG YÊU

Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông.
Những kẻ ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười.
Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm: được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi.
Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh.
Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn.
Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. (C)
Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lòng từ không bị bất cứ một cái gì ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất.
Không lạc vào tà kiến, loại dần ham muốn, sống nếp sống lành mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chắn vượt khỏi tử sinh. (C)

KINH PHƯỚC ĐỨC

Đây là những điều tôi được nghe hồi Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:
"Thiên và nhân thao thức
muốn biết về phước đức
để sống đời an lành
xin Thế Tôn chỉ dạy."
và sau đây là lời đức Thế Tôn:
"Lánh xa kẻ ác xấu
Được thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.
"Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất
Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.
"Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.
"Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất.
"Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.
"Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất.
"Biết kiên trì phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất.
"Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết bàn
Là phước đức lớn nhất.
"Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
Là phước đức lớn nhất.
"Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân."
MỤC LỤC
1. Kinh Dược Sư
2. Hướng Về Kính Lạy
3. Sám Nguyện
4. Sám Quy Mạng
5. Phát Nguyện
6. Bài Tụng Hạnh Phúc
7. Phòng Hộ Chuyển Hóa
8. Tùy Hỷ Hồi Hướng
9. Kinh Thương Yêu
10. Kinh Phước Đức

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH

Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ, nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hóa thành nhẹ nhàng.
Hai là, thường được các thiên Thần ủng hộ, tránh được các tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục...
Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu oan trái của nhiều đời và hiện tại.
Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Da-xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại.
Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp.
Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hòa, con cháu đời đời hưởng lộc.
Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, khen ngợi và tin tưởng.
Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khỏe mạnh, nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sinh thiên.
Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quyến thuộc, vì chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường gặp được các Đức Phật, nghe Pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả.
Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh... hãy tinh tấn phát tâm bồ đề, ấn tống kinh điển, để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc.
Một nhóm môn sinh trong "THIỀN SINH HỘI" (ZENOBICS SOCIETY) phát tâm ấn tống 2000 cuốn "KINH DƯỢC SƯ" này để:
CẦU SIÊU HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
*Hương Linh Giáo Sư NGUYỄN CAO THANH, Pháp Danh "VÔ NGẠI" vãng sanh CỰC LẠC QUỐC
Nguyện công đức trên đây
Kết duyên lành giải thoát
Đoạn nghiệp chướng phiền não
Quả Niết Bàn chứng đạt.
Nguyện Chánh pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Đạo chóng viên thành.
PHƯƠNG DANH CÁC GIA ĐÌNH THIỀN SINH PHÁT TÂM ẤN TỐNG KINH DƯỢC SƯ
1. Gia đình Thiền sinh Bùi Văn Hồng........$100.00
2. Gia đình Thiền sinh Quách Thái Tính.....$100.00
3. Gia đình Thiền sinh Võ Thành Lâu........$100.00
4. Gia đình Thiền sinh Lâm Tú Phi...........$50.00
5. Gia đình Thiền sinh Nguyễn Kim Lầu.. $50.00
6. Gia đình Thiền sinh Bùi Thọ Tiếng.......$200.00
7. Gia đình Thiền sinh Nguyễn Thị Phương......$200.00
8. Gia đình Thiền sinh Nguyễn Thị Kim Hoàn.....$200.00
9. Gia đình Thiền sinh Nguyễn Kim Bảng.....$50.00
10. Gia đình Thiền sinh Lê Hoàn Vũ.............$100.00
11. Gia đình Thiền sinh Lê Như Ngọc...........$20.00
12. Gia đình Thiền sinh Trần Thị Hoàng.......$20.00
13. Gia đình Thiền sinh Bùi Đình Tuấn.........$10.00
14. Gia đình Thiền sinh Nguyễn Hoan..........$50.00
15. Gia đình Thiền sinh Cao Bắc Tiến.........$50.00
16. Gia đình Thiền sinh Lê Tấn Bi........$50.00
17. Gia đình Thiền sinh Trịnh Q. Vinh........$550.00
Đánh máy: Nhuận Giai ~ Proofread: Giác Viên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567