Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cử tán thần chú của Bồ tát Tara - Tâm Tri

16/05/201311:48(Xem: 7569)
Cử tán thần chú của Bồ tát Tara - Tâm Tri

Tu Tập Hạnh Bồ Tát

Tìm Hiểu Các Vị Bồ Tát

Cử Tán Thần Chú Của Bồ Tát Tara

Tâm Tri

Nguồn: Tâm TriNam mô thị hiện Tara Phật
Biêng biếc mắt xanh chiếu Ta-bà
Vì độ quần sanh làm thân nữ
Tam Giới liên hoa ngọc lệ thành
Khể thủ tướng hảo vạn trăng thu
Diệu vợi muôn sao phổ sáng ngời
Vằng vặt trên cao vô số ức
Từ quang rạng rỡ khắp muôn trời
Khể thủ thân tướng tợ kim ngân
Sáu hạnh liên hoa vô nhiễm trần
Bố thí, Trì giới đồng Kham Nhẫn
Tinh tấn, Thiền định, Huệ quang tâm
Nam mô danh Tara Bồ tát
Vô thủy vô chung vượt mê lầm
Vô biên thế giới ưng đảnh lễ
Ðáo Bỉ Ngạn con nguyện theo Ngài
Vô thượng thần chú TUTTARA
HUM Ðại hùng đại lực đại mật âm
Phá tan Dục vọng thệ hoằng thâm
Muôn cõi theo Ngài giải thoát tâm
Vô lượng Thánh hiền ái kính Danh
Ða-hàm, Thần Hỏa, Phạm thiên nhân
Ma vương, dạ xoa đồng chư quỷ
Nhứt thiết thế gian tác lễ Danh
Nam mô TRAT PHAT chú cam lồ
Hàng yêu phục quái diệt tam đồ
Nơi nào hung hiểm chân Ngài đến
Ðuốc tuệ vô biên bạt minh đồ
Nam mô oai vũ chú TURE
Hàng ma trừ quái diệt tà binh
Liên hoa tướng hảo từ bi hiện
Phổ chiếu quang minh địa ngục lùi
Ngọc thủ liên thành phát tịnh quang
Aán Tam muội hiện khắp thế gian
Kim luân thường trụ thường lưu chuyển
Bất đoạn từ tâm tự chiếu thành
Nam mô Hoa hỉ Tara Phật
Vi diệu hào quang thân hiệp thành
TUTTARE pháp âm thường niệm
Thắng hết muôn loài khổ nạn tan
Nam mô diệu lực danh Bồ tát
Vì độ chúng sanh triệu hộ thần
Dùng muôn phương tiện Thanh lương địa
Tối thượng âm HUM nguy hiểm tàn
Nam mô đảnh thượng nguyệt cung quang
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời
Trùng trùng ánh sáng từng chân tóc
Phổ chiếu hào quang Phật Di Ðà
Nam mô tướng hảo quang cung Phật
Rực rỡ Chính phương ngọn lửa thần
Biến ánh từ quang thành binh tướng
Thiêu hết hung đồ diệt ma quân
Nam mô uy dũng lôi chấn địa
Ðại hùng phật thủ lực nan tư
Cử túc âm thinh rền địa ngục
Chinh phục mười phương diệu âm HUM
Nam mô Công đức, Từ bi, Hỉ
Thanh tịnh thường cư, cõi Niết Bàn
Biến mãn không trung HUM hoằng phát
SVAHA năng bạt mê lầm
Nam mô biến khổ thành an lạc
Tùy duyên phương tiện hiện sắc thân
Giải thoát giải thoát tầm thinh nguyện
Oai vũ HUM thập đại âm thần
Nam mô đại sĩ cử túc tôn
Chủng tử uy nghi pháp tướng Hum
Ðại địa rung rinh tam giới chuyển
Tu di, Mạn-đà đồng chư thiên
Nam mô tướng hiện bàn tay ngọc
Sáng tựa trăng cao khắp cõi trời
Hai lần mật chú TARA PHAT
Phá bỉ trần lao nghiệp chướng tàn
Nam mô tam giới chi Bồ tát
Nhơn-phi-nhơn thánh hiền cử tán
Bi nguyện muôn phương tràn đại hỉ
Tiêu trừ hư vọng phá ma vương
Nam mô thiên nhãn châu quang diệu
Nhật nguyệt liên hoàn khắp cõi tiên
HARA thần chú TUTTARE
Pháp ngữ minh thời ngọc kệ tuyên
Nam mô giải thoát tam thế tri
Ðại hùng đại lực đại từ bi
TURE đại chú chư thiên hộ
Thoát ly lục đạo ngã qui y


TÂM TRI dịch
Nhân Ðức Ðạt Lai Lạt Ma hoằng pháp tại Úc

mùng 8 tháng 4 Nhâm Ngọ (2002)
Phật Ðản 2046

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567