Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần phụ lục

13/05/201319:26(Xem: 10200)
Phần phụ lục

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Phần phụ lục

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

BÁT NHÃ TÂM KINH“Nghĩa”

Ma ha Bát nhã Ba la Mật đa tâm Kinh.

Thuở đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất cả khổ ách.

Nầy Thu tử! Cái có sắc tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tướng cũng chẳng khác với cái sắc, mà sắc tức là không, không tức là sắc. Với Thụ, Tưởng, Hành và Thức nầy nghĩa cũng lại như thế!

Nầy Xá-Lợi-Phất! Cái không tướng của các pháp nầy, nó chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng thêm, chẳng bớt. Thế nên trong chơn không nó không có: Sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Tánh chơn không, nó không có sáu căn nhập vào sáu trần là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sáu trần nhập với sáu căn là: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Trong tánh chơn không, nó không có nhãn giới… nhẫn đến không ý thức giới. Tánh chơn không, nó chẳng có cái vô minh, cũng không luôn cái vô minh đã hết; nhẫn đến nó chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chơn không, nó không có: Khổ, tập, diệt, đạo. Tánh chơn không, nó không cần trí, cũng chẳng cần đắc gì. Bởi vì không sở đắc, mới là Bồ tát, gọi đủ là Bồ đề tát đỏa, nương nơi trí Bát nhã để xét soi, mới đạt qua bên ngàn giác kia. Vì nương Bát nhã để quán chiếu, nên tâm không quái ngại; bởi tâm chẳng ngần ngại, nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đảo mộng tưởng, rốt ráo quả Niết bàn. Nguyên chư Phật cả ba đời, sở dĩ đắc quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đó là vì y nơi pháp Bát nhã ba la mật đa đây. Nên biết rằng: Kinh Bát nhã ba la mật đa đây, thật là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thật là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ não, chắc hẳn không dối.

Nên nói chú bát nhã ba la mật đa, liền nói chú rằng: Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha (3 lần)

(Trích của Hòa Thượng Khánh Anh dịch)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔNNam mô A Di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A di dị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, già di nị già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần)

Cúi đầu phương Tây nước An Lạc,

Đại đạo sư tiếp dẫn chúng sanh,

Con nay phát nguyện, nguyện vãng sanh,

Cúi mong Phật lành thương nhiếp thọ.

Con nay khắp vì bốn ơn, ba cõi và chúng sanh trong pháp giới, cần cầu các đức Phật, bậc Nhứt Thừa Vô Thượng, vì đạo bồ đề, chuyên tâm trì niệm Phật A Di Đà, hồng danh muôn đức, cầu sanh về cõi Tịnh.

Cúi mong Đấng Từ phụ A di Đà, thương xót nhiếp thọ, lành thương gia hộ…

Phật A Di Đà thân sắc vàng,

Tướng tốt chói sáng không gì bằng,

Lông mày trắng như năm Tu Di,

Mắt xanh trong giống bốn biển lớn,

Trong hào quang hóa vô số Phật,

Hóa chúng Bồ Tát cũng vô biên,

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Hàm linh chín phẩm lên bờ giác.

Kính lạy đức Phật A Di Đà, vị đao sư tiếp dẫn có lòng đại từ đại bi, nơi thế giới cực lạc phương Tây.

Kính lạy đức Phật A Di Đà (108 lần)

Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm (10 lần)

Kính lạy Bồ Tát Đại Thế Chí (10 lần)

Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương (10 lần)

Kính lạy chúng Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải (10 lần)

HỒI HƯỚNGĐệ tử chúng con, hiện là phàm phu bị sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân hồi trong sáu đường, khổ không thể nói; nay gặp bậc tri thức, được nghe danh hiệu A Di Đà, công đức bổn nguyện, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, xin Phật thương xót không bỏ, thương xót nhiếp thọ.

Đệ tử chúng con, không biết thân Phật, tướng tốt chói sáng, xin Phật thị hiện, khiến con được thấy và thấy được đức Quán Thế Âm và Thế Chí cùng các chúng Bồ Tát, trong thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, tướng tốt quang minh v.v… Khiến con được thấy rõ ràng đức Phật A Di Đà.

Con nay giữ niệm A Di Đà,

Liền phát bồ đề nguyện rộng lớn,

Nguyện con định huệ chóng tròn sáng,

Nguyện con công đức đều thành tựu.

Nguyện con phước thắng khắp trang nghiêm,

Nguyện cùng chúng sanh thành quả Phật.

Trước kia đã tạo các nghiệp ác,

Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,

Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,

Tất cả con nay xin sám hối.

Nguyện con khi gần muốn mạng chung,

Dứt trừ tất cả các chướng ngại,

Mặt thấy Phật A Di Đà con,

Liền đặng sanh sang nước Cực Lạc.

Hiện tiền thành tựu đại nguyện nầy,

Tất cả tròn đầy hết không còn,

Lợi lạc tất cả cõi chúng sanh,

Chúng hội Phật ta đều thanh tịnh,

Khi con thắng được, sinh hoa sen,

Được thấy Vô Lượng Quang Như Lai.

Hiện tiền thọ ký bồ đề con,

Mong Phật thọ ký cho con rồi,

Hóa thân vô số ba tăng kỳ,

Sức trí rộng lớn khắp mười phương,

Lợi lạc tất cả cõi chúng sanh.

Chúng sanh quá nhiều thề nguyện giúp,

Phiền não không cùng thề nguyện đoạn,

Pháp môn không lường thề nguyện học,

Đạo Phật vô thượng thề nguyện thành.

Nguyện sanh trong cõi tịnh phương Tây,

Hoa sen chín phẩm làm cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,

Bồ Tát bất thoái làm bạn đạo.

Xin đem công đức nầy,

Trang nghiêm cõi Tịnh Phật,

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới giúp ba đường khổ.

Nếu có người thấy nghe,

Liền phát tâm bồ đề,

Hết một báo thân nầy,

Đồng sanh nước Cực Lạc;

Hết một báo thân nầy,

Đồng về nước An Dưỡng.

Nguyện

Phật A Di Đà, thường đến hộ trì, khiến con căn lành, hiện tiền thêm tiến, không mất nhơn tịnh, khi mạng gần chết, thân tâm chánh niệm, thấy nghe rõ ràng, mặt thấy Di Đà, cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa, đến tiếp dẫn con. Trong một giây phút, sanh ở trước Phật, đủ hạnh Bồ Tát, rộng độ chúng sanh, đồng thành giống trí.

Một lòng đảnh lễ:

Kính lạy Phật Thế Tôn A Di đà (1 lạy)

Con xin tội chướng đều tiêu dứt (1 lạy)

Con xin căn lành ngày thêm lớn (1 lạy)

Con xin thân tâm đều trong sạch (1 lạy)

Con xin một lòng sớm thành tựu (1 lạy)

Con xin chánh định được hiện tiền (1 lạy)

Con xin nhơn tịnh chóng tròn đầy (1 lạy)

Con xin đài sen tự nêu tên (1 lạy)

Con xin thấy Phật thọ ký con (1 lạy)

Con xin biết trước khi gần chết (1 lạy)

Con xin sanh về nước Cực Lạc (1 lạy)

Con xin tròn đầy con đường Bồ Tát (1 lạy)

Con xin rộng độ các chúng sanh (1 lạy)

Một lòng đem thân mạng đảnh lễ:

Kính lạy đấng Đạo sư A Di Đà Như Lai, có lòng đại từ đại bi tiếp dẫn, đem bốn mươi tám lời nguyện độ hàm linh, lời thệ rộng sâu, vô lượng vô biên thể tướng thọ quang giáo chủ thế giới Cực Lạc phương Tây, cùng khắp pháp giới Tam Bảo (1 lạy)

BA TỰ QUYTự quy y Phật, cầu cho chúng sanh, hiểu rõ đạo lớn, phát lòng vô thượng (1 lạy)

Tự quy y Pháp, cầu cho chúng sanh, thấu rõ Kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)

Tự quy y Tăng, cầu cho chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại (1 lạy)

“Wherever the Buddha’s teachings have been received, either in cities or countrysides, people would gain inconceivable benefits. The land and people would be enveloped in peace. The sun and moon will shine clear and bright. Wind and rain would appear accordingly, and there will be no disasters. Nations would be prosperous and there would be no use for soldiers or weapons. People would abide by morality and accord with laws. They would be courteous and humble, and everyone would be content without injustices. There would be no thefts or violence. The strong would not dominate the weak and everyone would be settled at their proper place in society.”

The Sutra of Amitabha’s Purity, Equality, and Understanding

With bad advisors forever left behind,

From paths of evil he departs for eternity,

Soon to see the Buddha of Limitless Light

And perfect Samantabhadra’s Supreme Vows.

The supreme and endless blessings

Of Samantabhadra’s deeds,

I now universally transfer,

May every living being, drowning and adrift,

Soon return to the Land of

Limitless Light!

The Vows of Samantabhadra

I vow that when my life approaches its end,

All obstructions will be swept away;

I will see Amitabha Buddha,

And be born in his Land of Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Land,

I will perfect and completely fulfill,

Without exception these Great Vows,

To delight and benefit all beings.

The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra

Tất cả biển nghiệp chướng,

Đều từ vọng tưởng sanh,

Nếu ai muốn sám hối,

Ngồi thẳng nghĩ thật tướng,

Các tội như sương móc,

Trời sáng hay tiêu trừ,

Thế nên phải chí tâm,

Sám hối các căn tình..

Kinh Quán Phổ Hiền Hạnh Pháp

DEDICATION OF MERITMay the merit and virtue

accrued from this work

adorn the Buddha’s Pure Land,

repay the four great kindnesses above,

and relieve the sufferings of

those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts

Generate Bodhi-mind,

Spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

And finally be reborn together in

The Land of Ultimate Bliss.

Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

Tùng Lâm Linh Sơn International Dhammaville Hameau des Bosnages – Rancon 87290 Chateauponsac France Tél: 05 55 60 21 60

***

Đánh máy vi tính: Michelle, Alice & Helen Nhuận Giai Sửa lỗi chính tả: Viên Giác
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567