Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ chín

13/05/201319:24(Xem: 11622)
Quyển thứ chín

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ chín

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Chư Phật và Bồ Tát thương xót chúng sinh hơn cha mẹ thương con. Thế mà chúng sanh vì vô minh che lấp trí tuệ, phiền não che lấp tâm tánh, đối với chư Phật và Bồ Tát không biết quay đầu lại mà quy y, lễ sám, không biết ngưỡng mộ. Thuyết pháp giáo hóa, chúng sanh cũng không tin, không chịu, mà còn thô lỗ, chê bai, chưa từng phát tâm niệm ơn Phật. Vì chúng sanh không tin, nên đọa vào đường ác: địa ngục, quỷ đói và súc sanh, khắp trong ba đường ác ấy, chịu khổ vô lượng. Tội hết được ra, tạm sanh làm người, tai mắt không đủ, thân thể xấu xa, không tu thiền định, không có trí tuệ. Chúng sanh có những quả báo chướng ngại như vậy, là do không có lòng tin, không biết lễ sám…

Ngày nay, đệ tử chúng con tự phải phấn chấn tu hành, chiết ý tỏa tình, sanh tâm tăng thượng, khởi lòng hổ thẹn, cúi đầu cầu xin sám hối tội cũ… Trong Kinh đã nói: Nếu có thiện nam, cùng thiện nữ nào thường hay thọ trì, đọc tụng, lễ lạy Hồng Danh của thiên Phật về Hiền kiếp, sẽ thấy được đức Di Lặc Từ Tôn và cũng diện kiến được ngài Lô Chí, các tai nạn đều được xa lìa…

Chúng con thành kính đảnh lễ các đức Phật:

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bất Động

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Đa Già La Hương

Kính lạy đức Phật Diệu Thắng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tràng

Kính lạy đức Phật Bửu Tụ

Kính lạy đức Phật Trầm Thủy Hương

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Hỷ Thắng

Kính lạy đức Phật Sơn Hải

Kính lạy đức Phật Đại Hải

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng Xưng

Kính lạy đức Phật Phạm Thắng

Kính lạy đức Phật Đại Hương

Kính lạy đức Phật Đại Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Đại Bửu Luân

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thọ

Kính lạy đức Phật Đại Cao Thắng

Kính lạy đức Phật Đại Kim Đài

Kính lạy đức Phật Đại Luân

Kính lạy đức Phật Ngữ Tác

Kính lạy đức Phật Đại Nhơn

Kính lạy đức Phật Đại Thủ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hương Xưng

Kính lạy đức Phật Cúng Dường Thắng

Kính lạy đức Phật Tự Tại Quả

Kính lạy đức Phật An Lạc Tác Thắng

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Tràng

Kính lạy đức Phật Giới Vương

Kính lạy đức Phật Phổ Thắng

Kính lạy đức Phật Bố Tượng

Kính lạy đức Phật Vô Ưu Thắng

Kính lạy đức Phật Ưu Ba La Hương

Kính lạy đức Phật Đại Địa

Kính lạy đức Phật Đại Long Thắng

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Vương

Kính lạy đức Phật Đại Lạc

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy đức Phật Xả Câu Tô Ma

Kính lạy đức Phật Long Diệu

Kính lạy đức Phật Hoa Tụ

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Thường Quán

Kính lạy đức Phật Chánh Tác

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Ni Câu Luật Vương

Kính lạy đức Phật Thường Quang

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thắng

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hạnh

Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng

Kính lạy đức Phật Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Tu Di Lực

Kính lạy đức Phật Như Ý Tạng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Vương

Kính lạy đức Phật Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Đại Thắng

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Đức

Kính lạy đức Phật Đại Hải

Kính lạy đức Phật Phổ Sa La

Kính lạy đức Phật Túc Thắng

Kính lạy đức Phật Phật Thiên

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tràng

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thắng

Kính lạy đức Phật Công Đức Huệ Hậu Thắng

Kính lạy đức Phật Hoa Tràng

Kính lạy đức Phật Thủ Thắng

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Thắng

Kính lạy đức Phật Long Thắng

Kính lạy đức Phật Thắng Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Bửu Tích

Kính lạy đức Phật Thắng Túc

Kính lạy đức Phật Đại Sư

Kính lạy đức Phật Phổ Kiến

Kính lạy đức Phật Bửu Đa La

Kính lạy đức Phật Phổ Chí

Kính lạy đức Phật Cung Kính Thắng

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Chúng Sinh Nghi Vương

Kính lạy đức Phật Đại Niệm

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng

Kính lạy đức Phật Phổ Cái

Kính lạy đức Phật Đại Cái

Kính lạy đức Phật Diệu Thắng

Kính lạy đức Phật Thiên Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Bửu Hoa Bộ

Kính lạy đức Phật Chúng Thắng

Kính lạy đức Phật Tràng Huệ

Kính lạy đức Phật Ni Câu Luật Vương

Kính lạy đức Phật Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Phổ Ba Đầu Ma

Kính lạy đức Phật Phổ Thắng

Kính lạy đức Phật Long Vương Hộ Chúng

Kính lạy đức Phật Tịch Diệt

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Cấu

Kính lạy đức Phật Đại Tụ

Kính lạy đức Phật Đại Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Đại Tướng

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Dũng Mãnh

Kính lạy đức Phật Nhân Nguyệt

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy đức Phật Xà Luân Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Nguyệt

Kính lạy đức Phật Năng Nhơn

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nguyệt Diện

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Di Lưu Sơn

Kính lạy đức Phật Di Lưu Kiếp

Kính lạy đức Phật Đại Diện

Kính lạy đức Phật Vô Nhiễm

Kính lạy đức Phật Long Thiên

Kính lạy đức Phật Sơn Thinh Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Tu Di Sơn

Kính lạy đức Phật Kim Tạng

Kính lạy đức Phật Hỏa Quang

Kính lạy đức Phật Thọ Đề Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Địa Tịch

Kính lạy đức Phật Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Tượng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thinh

Kính lạy đức Phật Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Hải Sơn Trí Huệ Phấn Tấn Thông

Kính lạy đức Phật Kim Cang Quang

Kính lạy đức Phật Đại Hương Quang

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Sân Hận Tâm

Kính lạy đức Phật Thắng Lưu Ly Khoái Trí Huệ Câu Tô Ma

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Vương

Kính lạy đức Phật Hoa Man Sắc Vương

Kính lạy đức Phật Hoa Thông

Kính lạy đức Phật Thủy Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Phá Vô Minh Ám

Kính lạy đức Phật Đắc Lạc Thuyết

Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương

Kính lạy đức Phật Nhiên Minh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Ý

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Kiên Cố

Kính lạy đức Phật Bất Hoại Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Dũng Mãnh

Kính lạy đức Phật Nhân Nguyệt

Kính lạy đức Phật Sư Tử Huệ

Kính lạy đức Phật Diêm Phù Thượng

Kính lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Đại Thế

Kính lạy đức Phật Khoái Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang

Kính lạy đức Phật Diệu Quang

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Thượng Thắng

Kính lạy đức Phật Lạc Hống

Kính lạy đức Phật Kiến Thật

Kính lạy đức Phật Cúng Dường Xưng

Kính lạy đức Phật Sư Tử Huệ

Kính lạy đức Phật Thinh Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Hương

Kính lạy đức Phật Điển Đăng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Quang

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Đại Quang

Kính lạy đức Phật Đại Đăng

Kính lạy đức Phật Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Phá Nghi

Kính lạy đức Phật Vô Biên Oai Đức

Kính lạy đức Phật Dư Thi Diện

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Danh

Kính lạy đức Phật Diệu Oai Đức

Kính lạy đức Phật Tán Dị Nghi

Kính lạy đức Phật Phước Đức Đăng

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Ái Oai Đức

Kính lạy đức Phật Bất Khả Hàng Phục Oai Đức

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tạng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Quảng Xưng

Kính lạy đức Phật Dị Tràng

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng

Kính lạy đức Phật Oai Đức Vương

Kính lạy đức Phật Kiên Cố

Kính lạy đức Phật Diệu Xưng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Sắc

Kính lạy đức Phật Đại Tín

Kính lạy đức Phật Diệu Thinh

Kính lạy đức Phật Bất Động Bộ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Oai Đức Vương Tụ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trụ Trí Huệ Quang

Kính lạy đức Phật Trú Trí Tuệ

Kính lạy đức Phật Kim Kiên

Kính lạy đức Phật Ái Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Năng Dữ Vô Úy

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Tạng

Kính lạy đức Phật Phổ Quán

Kính lạy đức Phật Đại Tu Di

Kính lạy đức Phật Sơn Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiên Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Quang Minh Thắng

Kính lạy đức Phật Thuyết Trọng

Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Quang Minh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Dị Kiến

Kính lạy đức Phật Biến Kiến

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Bộ

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Xứng Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Hộ Căn

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Luân

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thinh

Kính lạy đức Phật Ly Sanh

Kính lạy đức Phật Không Oai Đức

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Sắc

Kính lạy đức Phật Đại Lực

Kính lạy đức Phật Hiệt Huệ Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Kiến Vô Chướng Ngại

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hương

Kính lạy đức Phật Phổ Kiến

Kính lạy đức Phật Phổ Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Thiện Sắc

Kính lạy đức Phật Huệ Xưng

Kính lạy đức Phật Bửu Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Diệu Quang

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Công Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Tất Cảnh Trí

Kính lạy đức Phật Trí Cao

Kính lạy đức Phật Bất Động Trí

Kính lạy đức Phật Thiện Oai Nghi

Kính lạy đức Phật Khoái Sắc

Kính lạy đức Phật Thật Thinh

Kính lạy đức Phật Hỏa Thinh

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Diệu Tư Duy

Kính lạy đức Phật Ái Xứng

Kính lạy đức Phật Công Đức Hoa

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Diệm

Kính lạy đức Phật Nan Hàng Phục

Kính lạy đức Phật Diệu Thinh Hống

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Chúng Sanh Khả Kính

Kính lạy đức Phật Diệm Minh

Kính lạy đức Phật Vô Tỷ Bộ

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Trí

Kính lạy đức Phật Khoái Thinh

Kính lạy đức Phật Hỏa Chiếu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Chiếu

Kính lạy đức Phật Trí Hóa

Kính lạy đức Phật Công Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Phước Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trí Tác

Kính lạy đức Phật Đoạn Hữu Kiến

Kính lạy đức Phật Kiến Ái

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang

Kính lạy đức Phật Thắng Thinh

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Nhựt

Kính lạy đức Phật Giới Bộ

Kính lạy đức Phật Thiên Diện

Kính lạy đức Phật Phóng Cái

Kính lạy đức Phật Ba Bà Ta

Kính lạy đức Phật Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Giác Huệ

Kính lạy đức Phật Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Phạm Thinh

Kính lạy đức Phật Long Hống

Kính lạy đức Phật Thế Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Mạng

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Cái

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức Diện

Kính lạy đức Phật Nhiên Diệu Đăng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Khả Lượng Hoa

Kính lạy đức Phật Hạ Hoa

Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa

Kính lạy đức Phật Lô Xá Na Trí Huệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương

Kính lạy đức Phật Nguyệt Ma Ni Quang La Võng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Oai Đức Vương

Kính lạy đức Phật Thắng Thành Tựu

Kính lạy đức Phật An Ổn Tâm

Kính lạy đức Phật Cao Hạnh

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ

Kính lạy đức Phật Kiên Cố

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Thiện Ý

Kính lạy đức Phật Lục Thập Nhị Đồng Danh Thi Khí

Kính lạy đức Phật Thiện Sanh

Kính lạy đức Phật Tịnh Thánh

Kính lạy đức Phật Phạm Thắng

Kính lạy đức Phật Thiện Ý Kiến

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Trí

Kính lạy đức Phật Khoái Thinh Không

Kính lạy đức Phật Thượng Tối Thắng

Kính lạy đức Phật Thượng Tu

Kính lạy đức Phật Diệu Thắng Hạnh

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Mạng

Kính lạy đức Phật Bất Yểm Túc Pháp

Kính lạy đức Phật Đắc Công Đức

Kính lạy đức Phật Dương Diệm

Kính lạy đức Phật Xưng Thượng

Kính lạy đức Phật Kiết Sa

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Diệu

Kính lạy đức Phật Liễu Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Mạng

Kính lạy đức Phật Kiến Nghĩa

Kính lạy đức Phật Cao Sơn

Kính lạy đức Phật Kim Thánh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Xứ Tự Tại

Kính lạy đức Phật Tự Tại Tràng

Kính lạy đức Phật Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Diệu Thượng Thinh

Kính lạy đức Phật Nhơn Thượng Thinh

Kính lạy đức Phật Bửu Thượng

Kính lạy đức Phật Bửu Diệm

Kính lạy đức Phật Đại Bửu

Kính lạy đức Phật Bát Thập Ức Na Do Tha Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Bát Thập Thiên Đồng Danh Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nhứt Vạn Bát Thiên Đồng Danh Sa La Vương

Kính lạy đức Phật Cửu Vạn Đồng Danh Ni Câu Luật Vương

Kính lạy đức Phật Ngũ Thiên Đồng Danh Ba Đầu Ma Vương

Kính lạy đức Phật Vô Đồng Phật Danh

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trí Thắng Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Trí Giới Vương

Kính lạy đức Phật Diêm Phù Đàn Tu Di Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Thường Phóng Quang Minh Vương

Kính lạy đức Phật Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan Hỷ Vương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Xưng Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Trượng Công Đức Vương Quang

Kính lạy đức Phật Vô Tận Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Luân Tạng

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn Cung Kính Xưng

Kính lạy đức Phật Cao Thắng Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Vân Hộ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Hộ Diệu Pháp Tràng Bửu

Kính lạy đức Phật Bửu Luân Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Quang Minh Công Đức

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Ái Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hữu Đức

Kính lạy đức Phật Thập Phương Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Thắng Ma

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Thắng Tâm

Kính lạy đức Phật Tâm Trí

Kính lạy đức Phật Hoa Tạng

Kính lạy đức Phật Đại Lực

Kính lạy đức Phật Thường Trạch Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh

Kính lạy đức Phật Diệu Trí Tâm

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tạng

Kính lạy đức Phật Na La Diên Tạng

Kính lạy đức Phật Thường Quyết Định Trí

Kính lạy đức Phật Phước Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thượng Thủ Quang

Kính lạy đức Phật Khoái Thân Pháp

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nghĩa

Kính lạy đức Phật Ứng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Trí

Kính lạy đức Phật Đức Hống

Kính lạy đức Phật Xá Địa

Kính lạy đức Phật Diệu Quang

Kính lạy đức Phật Quyết Định Tư

Kính lạy đức Phật Bửu Nhựt

Kính lạy đức Phật Oai Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hoa Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Thành

Kính lạy đức Phật Xứng Cao

Kính lạy đức Phật Tín Công Đức

Kính lạy đức Phật Pháp Đăng

Kính lạy đức Phật Tín Thắng

Kính lạy đức Phật Thượng Ai Diện

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Chúng Sơn Thiên

Kính lạy đức Phật Hải Trí

Kính lạy đức Phật Hoa Tạng

Kính lạy đức Phật Bửu Tiên

Kính lạy đức Phật Sa La Vương

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thú Bồ Đề

Kính lạy đức Phật Tịch Căn Vương

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang

Kính lạy đức Phật Phân Đà Lợi Hương

Kính lạy đức Phật Di Lưu Quang

Kính lạy đức Phật Nguyệt Diện

Sau đây, chúng con lễ lạy mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Bảo:

Kính lạy Tôn Kinh Phóng Quang Bát Nhã Ba La Mật

Kính lạy Tôn Kinh Quang Tán Bát Nhã Ba La Mật

Kính lạy Tôn Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã Ba La Mật

Kính lạy Tôn Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã

Kính lạy Tôn Kinh Tân Đạo Hạnh

Kính lạy Tôn Kinh Tân Tiểu Phẩm

Kính lạy Tôn Kinh Minh Độ

Kính lạy Tôn Kinh Đại Minh Độ Vô Cực

Kính lạy Tôn Kinh Bi Hoa

Kính lạy Tôn Kinh Đại Bi Phân Đà Lợi

Kính lạy Tôn Kinh Niệm Phật Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Chánh Pháp Hoa

Kính lạy Tôn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Kính lạy Tôn Kinh Nhập Lăng Già

Kính lạy Tôn Kinh Lăng Già A Bạt Đa La

Kính lạy Tôn Kinh Đại Tát Giá Ni Kiền Tử

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Tràng

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Hạnh Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa

Kính lạy Tôn Kinh Đại Bát Nê Hoàn

Kính lạy Tôn Kinh Đại Ai

Kính lạy Tôn Kinh Hư Không Tạng Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh A Ta Mạt

Kính lạy Tôn Kinh Vô Tận Ý

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Nữ

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Tịnh Hạnh

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Kế Bồ Tát

Kính lạy Tôn Kinh Vô Ngôn Đồng Tử

Kính lạy Tôn Kinh Đại Thọ Khẩn Na La Vương Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Thuần Chơn Đà La Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Trì Nhơn Bồ Tát Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Trì Thế

Kính lạy Tôn Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Sư

Kính lạy Tôn Kinh A Nậu Đạt Long Vương

Kính lạy Tôn Kinh A Nậu Thỉnh Phật

Kính lạy Tôn Kinh Phổ Siêu Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh A Xà Thế Vương

Kính lạy Tôn Kinh Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Tập Nhứt Thiết Phước Đức Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Thiện Trụ Ý Thái Tử Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Như Huyển Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Quảng Bát Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển

Kính lạy Tôn Kinh A Duy Việt Trí

Kính lạy mười phương các vị Đại Bồ Tát, chúng con tác lễ cúng dường:

Kính lạy Đại Bồ Tát Tôn Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Cam Lộ Cổ

Kính lạy Đại Bồ Tát Cam Lộ Xứng

Kính lạy Đại Bồ Tát Cam Lộ Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Cam Lộ Danh

Kính lạy Đại Bồ Tát Cam Lộ Hướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Ta La Thọ Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhứt Thiết Trí Âm

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhứt Thiết Trí Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Bồ Tát Xứng Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Cam Lộ Nhập

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Huệ

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Tăng Thượng

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Xứng

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Đức Tướng Tự Tại Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Vi Diệu Thanh

Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Tướng

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Năng Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Nhãn Lực

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Kiến Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Hiện Vô Quá Ác

Kính lạy Đại Bồ Tát Ly Quá

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Quá Ác

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhứt Thiết Chúng Sinh Bất Thỉnh Chi Hữu

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Xả Nhứt Thiết Chúng Sanh

Kính lạy Đại Bồ Tát Thường Lạc Tập Nhứt Thiết Công Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Thượng Thừa

Kính lạy Đại Bồ Tát Đệ Nhứt Công Đức Danh Xưng

Kính lạy Đại Bồ Tát Pháp Tài

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Trụ

Kính lạy Đại Bồ Tát Hư Không Tánh

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Trụ

Kính lạy Đại Bồ Tát Hư Không Tạng Hải

Kính lạy Đại Bồ Tát Đức Huệ

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhĩ Diệm Thánh Giác Đạt

Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Đạt

Kính lạy Đại Bồ Tát Huyền Đạt

Kính lạy các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên trong khắp mười phương thế giới xong, giờ đây chúng con kính lễ các vị Hiền Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác:

Kính lạy Phật Bích Chi Cát Tường

Kính lạy Phật Bích Chi Sai Ma

Kính lạy Phật Bích Chi Giá La

Kính lạy Phật Bích Chi Ưu Ba Giá La

Kính lạy Phật Bích Chi Lê Sa Bà

Kính lạy Phật Bích Chi Bồ Sa Tha Tịnh

Kính lạy Phật Bích Chi Thiện Hương Đảm

Kính lạy Phật Bích Chi A Sa La

Kính lạy Phật Bích Chi Ưu Bà Sa La

Kính lạy Phật Bích Chi Ba Đầu La

Kính lễ Phật Bích Chi vô lượng vô biên như thế, đảnh lễ TamBảo rồi, kế đây sám hối, ba nghiệp về thân cũng như bốn nghiệp về miệng rồi. Giờ đây chúng con sám hối trong tất cả các nghiệp chướng (1), đối với chư Phật, Tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng.

Trong Kinh đã nói: Thân người rất khó đặng, giáo pháp của Phật lại càng khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng chánh tín khó phát sanh, sáu giác quan (2) rất khó đầy đủ, bạn lành khó được, lòng bố thí (3) khó phát sanh. Nhưng ngày hôm nay nhờ đời trước đã trồng căn lành, nên mang đặng thân người, sáu giác quan đầy đủ, lại gặp được bạn lành, nghe đặng chánh pháp (4), ở trong cuộc đời, lại không hết lòng tinh cần làm việc thiện, e cho kiếp sau phải chìm đắm trong bể khổ, không biết lúc nào ra khỏi. Thế nên ngày nay, chúng con mang hết lòng thành hổ thẹn, cúi đầu thành tâm, trở về nương tựa với các đức Phật:

Kính lạy đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh Phương Đông

Kính lạy đức Phật Tự Tại Vương Phương Nam

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Phương Tây

Kính lạy đức Phật Kim Cang Vương Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Sư Tử Âm Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Hương Tượng Du Hý Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Tu Di Tướng Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Bửu Tối Cao Đức Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Bửu Ưu Bát Hoa Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Quảng Chúng Đức Phương Trên

Kính lễ các ngôi Tam Bảo, hết cõi hư không trong mười phương thế giới, đệ tử chúng con từ vô thỉ cho đến ngày nay, thường bị vô minh (5) che lấp tâm tính, khởi nhiều phiền não nghiệp chướng nặng nề, thấy hình tướng Phật, không khởi tâm cung kính, khinh mạn chúng Tăng, tàn hại các bạn lành, phá tháp, hủy hoại chùa chiền, thiêu đốt các tượng Phật, làm cho thân Phật rỉ máu (6), hoặc mình thì ở chỗ nhà cửa tốt đẹp, còn các tôn tượng thì an trí chỗ thấp hèn, khiến cho khói bụi dẫy đầy, gió thổi mưa sa, cát bụi nhơ bẩn, chim chuột đục khoét hư hại, lại còn thờ phượng trong phòng ở, ngủ nghỉ không từng kính trọng, hoặc lõa lồ thân thể, đi qua đi lại mất sự tôn nghiêm, hoặc ngăn che đèn đuốc, mở đóng điện thờ, ngăn yến sáng đến Phật. Những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay tỏ bày sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, hoặc ở trong đạo tràng dùng tay bất tịnh (7) cầm nắm Kinh Luật, hoặc đến nơi tụng niệm thì nói lời tục phi pháp, hoặc để Kinh sách trên đầu nằm ngủ, ngồi dậy không tôn kính, hoặc mở đóng các rương Kinh sách, bị trùng mối khoét đục hư hỏng, hoặc để Kinh sách đầu đuôi lẫn lộn, quyển bộ xài xạc, hoặc Kinh sách bị cũ rách, đứt chỉ rách giấy, không hề tu bổ, không chịu sửa sang. Các tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay tỏ bày quy mạng sám hối, hoặc nằm ngủ nghe Kinh nằm sấp nằm ngửa đọc tụng, lớn tiếng nói cười, làm loạn cho những người khác đang nghe pháp, hoặc giải thích lời tà rồi cho là Phật nói, tránh ý chánh của Phật: phi pháp mà nói là chánh pháp, rồi chánh pháp lại cho là phi pháp, không phạm nói là phạm, phạm lại cho là chẳng phạm, tội nhẹ nói nặng, tội nặng lại cho là nhẹ, chép trước đem sau, chép sau đem trước, trước sau để giữa, giữa đưa trước sau. Trau chuốt văn hoa, hay lựa văn từ để vào sách mình, hoặc vì lợi lưỡng hay vì danh dự, muốn cho người cung kính, nên mới thuyết pháp; không có tâm đạo đức, tìm kiếm các lỗi lầm của vị pháp sư (8), mà không phải vì luận nghị để cầu giải thoát, hoặc khinh chê lời Phật nói, tôn trọng giáo lý tà ma, chê bai đại thừa (9), khen ngợi Thinh Văn (10). Tội lỗi như thế, vô lượng vô biên, ngày nay chí thành tỏ bày sám hối.

Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, hoặc ở trong Tăng giới, có nhiều chướng ngại, giết hại A-La-Hớn (11), phá Tăng không cho hòa hợp, phá hại những ai phát tâm Vô Thượng Bồ Đề (12), đoạn diệt giống Phật, khiến cho nền đạo khó lưu hành, hoặc bóc lột người làm đạo, đánh mắng các vị Sa môn (13), phá hoại tịnh giới, hoặc phá oai nghi (14), hoặc khuyên người khác xả bỏ phạm hạnh (15), lãnh thọ ngũ dục (16), hoặc giả hình nghi như người xuất thế để xem xét nội bộ Tăng, Ni. Những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, chí tâm sám hối.

Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, hoặc lõa lồ thân thể, y phục dơ nhớp đứng trước Kinh Tượng, giày dép không sạch lại bước lên điện tháp, hoặc mang guốc nhớp vào nơi già lam (17), khạc nhổ nước dơ trên đất Tăng, đất Phật, hoặc cùng chúng Tăng đồng ngủ, làm ô uế pháp y (18) của các ngài, cỡi xe đánh ngựa thẳng vào Tự viện. Đồng tội như vậy ở trong Tam Bảo, phát sinh tội chướng, vô lượng, vô biên, ngày nay chí thành, hướng về mười phương chư Phật, Tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng, quy mạng sám hối.

Đệ tử chúng con, nhờ sức sám hối ấy, đã có tội chướng ở trong Phật, Pháp, Tăng, chuyển sinh công đức (19), nguyện đời đời kiếp kiếp thường gặp ngôi Tam Bảo, chiêm ngưỡng cung kính, không bao giờ biết đủ. Châu báu ngọc ngà, trang nghiêm đài điện, trăm nghìn thứ âm nhạc, hương hoa quý báu, những gì trên đời này ít có, thường đem cúng dường; nếu ai chưa thành Phật, trước đến xin khuyến thỉnh, mở cửa cam lồ; nếu vị nào đã vào niết bàn chúng con nguyện được dâng cúng lễ vật cuối cùng. Ở trong Tăng chúng, thật hành pháp lục hòa kính (20), đặng sức tự tại, làm cho ngôi Tam Bảo hưng thịnh “thượng hoằng Phật đạo và hạ hóa chúng sinh.”

QUYỂN THỨ CHÍN

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000