Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ tám

13/05/201319:24(Xem: 11260)
Quyển thứ tám

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ tám

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Các đức Phật, chư vị Bồ Tát có lòng đại từ vô lượng, độ thoát thế gian, có lòng đại bi vô biên, an ủi chúng sanh, thương hết thảy chúng sanh như là con một. Lòng đại từ đại bi ấy thường không biết mỏi mệt, hằng cầu việc lành lợi ích cho tất cả; thề dập tắt lửa tham sân si cho tất cả, giáo hóa khiến cho tất cả đều được quả vô thượng Bồ Đề. Nếu chúng sanh chưa chứng quả bồ đề, Phật thề không thành chánh giác, vì duyên cớ ấy, nên đệ tử chúng con, cần phải trở về nương tựa với ba ngôi quý báu và phải lễ sám mười phương chư Phật. Giờ đây chúng con thành tâm đảnh lễ các đức Phật trong mười phương, xin các Ngài chứng giám cho chúng con, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm, hiện tiền tu chứng vô sanh (1), một hậu sinh về cõi Phật:

Kính lạy đức Phật Tự Tại Tật Trú Trì Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Quang Minh Thắng

Kính lạy đức Phật Thiện Sắc Vương

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tiên

Kính lạy đức Phật Thiên Vương

Kính lạy đức Phật Thi Đức

Kính lạy đức Phật Khoái Tạng

Kính lạy đức Phật Phước Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tịnh Hạnh

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Vương

Kính lạy đức Phật Trí Sanh

Kính lạy đức Phật Diệu Thiên

Kính lạy đức Phật Địa Thiên

Kính lạy đức Phật Đắc Giải Thoát Khứ

Kính lạy đức Phật Kim Đảnh

Kính lạy đức Phật La Hầu Lạc Thuyết

Kính lạy đức Phật Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Tín Thánh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Kim Quang

Kính lạy đức Phật Thiện Tài

Kính lạy đức Phật Công Đức Tự Tại Thiên

Kính lạy đức Phật Pháp Cái

Kính lạy đức Phật Công Đức Trí

Kính lạy đức Phật Sai Biệt Thân

Kính lạy đức Phật Diệu Trí

Kính lạy đức Phật Vi Trí

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Oai Đức Dược

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Tràng

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Tạng

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Tích

Kính lạy đức Phật Bố Úy

Kính lạy đức Phật Ly Ác

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Xưng

Kính lạy đức Phật Bửu Tích

Kính lạy đức Phật Thiện Thinh

Kính lạy đức Phật Chúng Tự Tại Kiếp

Kính lạy đức Phật Pháp Tích

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thắng Khoái

Kính lạy đức Phật Diệu Thân

Kính lạy đức Phật Diệu Ngữ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Ái

Kính lạy đức Phật Nhơn Tự Tại Công Đức

Kính lạy đức Phật Sư Tử Kế

Kính lạy đức Phật Pháp Tuấn

Kính lạy đức Phật An Lạc

Kính lạy đức Phật Bất Động

Kính lạy đức Phật Sắc Oai Đức

Kính lạy đức Phật Năng Giác Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Nghĩa

Kính lạy đức Phật Trí Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hương Oai Đức

Kính lạy đức Phật Vô Bịnh Tu

Kính lạy đức Phật Hải Giác

Kính lạy đức Phật Thắng Sắc

Kính lạy đức Phật Thiện Bộ

Kính lạy đức Phật Hống Xưng

Kính lạy đức Phật Giác Thân

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Nhựt

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Túc

Kính lạy đức Phật Định Thân

Kính lạy đức Phật Oai Đức Vô Tận

Kính lạy đức Phật Công Đức Thừa

Kính lạy đức Phật Kim Thừa

Kính lạy đức Phật Phóng Kiết

Kính lạy đức Phật Pháp Hạnh

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Khứ

Kính lạy đức Phật Ly Mạn

Kính lạy đức Phật Trí Tạng

Kính lạy đức Phật Tịnh Khứ

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn

Kính lạy đức Phật Vô Ưu

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Thân Tràng

Kính lạy đức Phật Vô Quốc Độ Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Hoa

Kính lạy đức Phật Nhứt VịThủ

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Trí

Kính lạy đức Phật Tịnh Trụ

Kính lạy đức Phật Tự Tại

Kính lạy đức Phật Vô Tỷ Thuyết

Kính lạy đức Phật Thắng Thuyết

Kính lạy đức Phật Phước Đức Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang

Kính lạy đức Phật Độ Thế Gian Trí

Kính lạy đức Phật Đắc Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Cứu Nhứt Thiết Thế Gian Khổ Não

Kính lạy đức Phật Pháp Hạnh

Kính lạy đức Phật Cầu An Ẩn

Kính lạy đức Phật Sắc Trí

Kính lạy đức Phật Vô Sáng

Kính lạy đức Phật Hiệp Chưởng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Lưu Ly Tạng

Kính lạy đức Phật Hoa Thiên

Kính lạy đức Phật Tự Nhiên

Kính lạy đức Phật Thiện Căn Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Công Đức Thắng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Oán

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tú Ma Na Thọ Đề Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tăng Thượng

Kính lạy đức Phật Lạc Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Công Đức Tự Tại

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh

Kính lạy đức Phật Công Đức Tích Lực

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Thiện Thanh

Kính lạy đức Phật Thiện Hoa

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Công Đức Oai Đức Tụ

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trí

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thinh

Kính lạy đức Phật Thiện Quang

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Nghĩa

Kính lạy đức Phật Tư Duy Thắng

Kính lạy đức Phật Thắng Thinh Thân

Kính lạy đức Phật Khoái Thuyết

Kính lạy đức Phật Thắng Hạnh

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Nghĩa

Kính lạy đức Phật Thiện Hóa

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Hạnh

Kính lạy đức Phật Hoa Tác

Kính lạy đức Phật Thiện Quang

Kính lạy đức Phật Thường Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Thiện Lượng

Kính lạy đức Phật Chúng Tự Tại

Kính lạy đức Phật Ly Úy

Kính lạy đức Phật Trí Bố

Kính lạy đức Phật Thiện Thệ Lạc Thuyết

Kính lạy đức Phật Thắng Nhãn

Kính lạy đức Phật Bồ Đề Nguyệt

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Vương

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Đại Cảnh

Kính lạy đức Phật Phạm Thanh

Kính lạy đức Phật Thiện Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Trí Huệ Kiều Lương

Kính lạy đức Phật Phổ Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tiên

Kính lạy đức Phật Phục Tâm

Kính lạy đức Phật Thọ Vương

Kính lạy đức Phật Sổ Thinh

Kính lạy đức Phật Công Đức Lực

Kính lạy đức Phật Trụ Thắng

Kính lạy đức Phật Ái Thánh

Kính lạy đức Phật Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thọ Đề Vị

Kính lạy đức Phật Diệu Cổ Vân Thinh

Kính lạy đức Phật Ái Nhãn

Kính lạy đức Phật Hiền Trí

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Công Đức Thắng

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Hống

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Hư Không Công Đức Thinh

Kính lạy đức Phật Công Đức Sai Biệt

Kính lạy đức Phật Công Đức Thinh

Kính lạy đức Phật Oai Đức Đạo

Kính lạy đức Phật Thánh Hạnh

Kính lạy đức Phật Hữu Trí

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Nguyệt

Kính lạy đức Phật Thiện Tịch Diệt

Kính lạy đức Phật Nguyệt Diện

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Vô Cấu

Kính lạy đức Phật Tập Công Đức

Kính lạy đức Phật Hoa Phước Đức

Kính lạy đức Phật Ức Lạc Thuyết Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Cung Kính Ái

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Sư Tử Lực

Kính lạy đức Phật Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tín

Kính lạy đức Phật Bình Đẳng Tư Duy

Kính lạy đức Phật Hoạt Diệm Tư Duy

Kính lạy đức Phật Bất Động Tịch Tĩnh

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang

Kính lạy đức Phật Bình Đẳng Hạnh

Kính lạy đức Phật Bất Nhiễu

Kính lạy đức Phật Bất Trược

Kính lạy đức Phật Bất Động

Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Điều Trí

Kính lạy đức Phật Thuyết Tự Tại

Kính lạy đức Phật Đại Thiên

Kính lạy đức Phật Thâm Ý

Kính lạy đức Phật Vô Lượng

Kính lạy đức Phật Pháp Lực

Kính lạy đức Phật Ứng Cúng

Kính lạy đức Phật Cúng Dường Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Tam Giới Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng

Kính lạy đức Phật Tha Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Tràng

Kính lạy đức Phật Khoái Kiết

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Kim Cang Kiên

Kính lạy đức Phật Bửu Tụ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Khoái Bộ

Kính lạy đức Phật Nhựt Thanh Tịnh Quang Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Tích

Kính lạy đức Phật A Lâu Na Thắng

Kính lạy đức Phật Sư Tử Khứ

Kính lạy đức Phật Thắng Thượng

Kính lạy đức Phật Hoa Đức

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Trí Ái

Kính lạy đức Phật Khoái Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Bất Không Hạnh

Kính lạy đức Phật Hiệp Sáng

Kính lạy đức Phật Tràng Quang Minh Tràng

Kính lạy đức Phật Lạc Tâm

Kính lạy đức Phật Lạc Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Trí Tịnh

Kính lạy đức Phật Văn Huệ Hải

Kính lạy đức Phật Bửu Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Câu Tuấn Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Khổng Tước Thanh

Kính lạy đức Phật Bất Thuộc

Kính lạy đức Phật Đoạn Ái Căn

Kính lạy đức Phật Nguyệt Khởi

Kính lạy đức Phật Hải Thắng

Kính lạy đức Phật Bất Động Hiệp Khứ

Kính lạy đức Phật Lạc Công Đức Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Giáo Thinh

Kính lạy đức Phật Địa Chúa

Kính lạy đức Phật Oai Đức Lực

Kính lạy đức Phật Trụ Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Thiện Nguyệt

Kính lạy đức Phật Giác Hoa

Kính lạy đức Phật Thiện Tán Thán

Kính lạy đức Phật Thiện Xứ

Kính lạy đức Phật Lực Trí Oai Đức Gia

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Kiên Cố

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Thiên Thinh

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh

Kính lạy đức Phật Nhựt Diện

Kính lạy đức Phật Lạc Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Giới Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trụ Hạnh

Kính lạy đức Phật Vô Cấu

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Khởi

Kính lạy đức Phật Lạc Trí Tự Tại

Kính lạy đức Phật Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Quảng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Niệm Tự Tại

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Khí

Kính lạy đức Phật Vô Ngại Tràng

Kính lạy đức Phật Cầu Thắng Bồ Đề

Kính lạy đức Phật Tín Hạnh

Kính lạy đức Phật Bửu Tàm Quý

Kính lạy đức Phật Pháp Dụng

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Oai Đức

Kính lạy đức Phật Đại Thân

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Hạnh

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Tăng Thượng

Kính lạy đức Phật Di Lưu Quang

Kính lạy đức Phật Thánh Tán Thán

Kính lạy đức Phật Sanh Oai Đức

Kính lạy đức Phật Quang Minh Kiến

Kính lạy đức Phật Thiện Tu Quả Báo

Kính lạy đức Phật Thiện Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Công Đức Bộ

Kính lạy đức Phật Công Đức Hải

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Sắc

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Ma

Kính lạy đức Phật Bế Tắc Ma

Kính lạy đức Phật Độ Nhứt Thiết Nạn

Kính lạy đức Phật Bất Phá Cảnh Trí

Kính lạy đức Phật Hải Văn Sức

Kính lạy đức Phật Đắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương

Kính lạy đức Phật Từ Ái

Kính lạy đức Phật Thật Tràng

Kính lạy đức Phật Trí Thinh

Kính lạy đức Phật Thiện Thắng

Kính lạy đức Phật Tịnh Mạng

Kính lạy đức Phật Trí Báo

Kính lạy đức Phật Như Ý Tràng

Kính lạy đức Phật Thế Gian Tự Tại Kiếp

Kính lạy đức Phật Địa Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Nhựt Ái

Kính lạy đức Phật La Hầu Nguyệt

Kính lạy đức Phật Hoa Quang Minh

Kính lạy đức Phật Minh Tăng Thượng

Kính lạy đức Phật Oai Đức Trú Trì

Kính lạy đức Phật Lạc Công Đức

Kính lạy đức Phật Lạc Lực

Kính lạy đức Phật Lạc Công Đức Vương

Kính lạy đức Phật Lạc Lực Minh

Kính lạy đức Phật Thiện Thinh

Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại

Kính lạy đức Phật Phạm Thinh

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy

Kính lạy đức Phật Đại Chí Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Đại Thí

Kính lạy đức Phật Nguyệt Xuân

Kính lạy đức Phật Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Xưng Nhơn Thinh

Kính lạy đức Phật Thọ Vương

Kính lạy đức Phật Diệt Ám

Kính lạy đức Phật Thiện Tinh

Kính lạy đức Phật Thiện Quang

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng

Kính lạy đức Phật Khoái Hành Phước Đức

Kính lạy đức Phật Độ Kế

Kính lạy đức Phật Vô Úy Ái

Kính lạy đức Phật Thế Gian Ái

Kính lạy đức Phật Diệu Hạnh

Kính lạy đức Phật Ưu Ba La Hoa Man

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tín Thánh Nhơn

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Công Đức

Kính lạy đức Phật Kiên Cam Lộ Tăng Thượng

Kính lạy đức Phật Cao Bửu Tín

Kính lạy đức Phật Đắc Công Đức

Kính lạy đức Phật Phước Đức Huệ

Kính lạy đức Phật Đại Diệm

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Oai Đức Công Đức

Kính lạy đức Phật SưTử Bộ

Kính lạy đức Phật Bất Động Tín

Kính lạy đức Phật Quá Hữu

Kính lạy đức Phật Long Vương Thinh

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Luân

Kính lạy đức Phật Thắng Sắc

Kính lạy đức Phật Thế Ái

Kính lạy đức Phật Pháp Nguyệt

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Lạc Xưng

Kính lạy đức Phật Vân Tràng

Kính lạy đức Phật Công Đức Khứ

Kính lạy đức Phật Thiện Thệ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thinh

Kính lạy đức Phật Hư Không Thiên

Kính lạy đức Phật Ma Ni Vương

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Hạnh

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Bảo Hống Thanh

Kính lạy đức Phật Nhơn Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật La Hầu Hộ

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Sư Tử Huệ

Kính lạy đức Phật Bửu Xưng

Kính lạy đức Phật Biện Nghĩa Kiến

Kính lạy đức Phật Thế Gian Hoa

Kính lạy đức Phật Cao Bộ

Kính lạy đức Phật Đẳng Nguyệt Vương

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Vương

Kính lạy đức Phật Sai Biệt Trí

Kính lạy đức Phật Trí Tự Tại

Kính lạy đức Phật Sư Tử Xĩ

Kính lạy đức Phật Khoái Bộ

Kính lạy đức Phật Công Đức Nhiên Đăng Nguyệt

Kính lạy đức Phật Vô Ưu Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Ý Tư Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Pháp Thiên Diệm Tôn

Kính lạy đức Phật Xá Điều

Kính lạy đức Phật Tăng Thượng Lực

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Hoa

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Thinh

Kính lạy đức Phật Thường Lạc

Kính lạy đức Phật Thuyết Nghĩa

Kính lạy đức Phật Tín Ái Tác

Kính lạy đức Phật Sư Tử Nghiệp Kiết

Kính lạy đức Phật Bố Ma

Kính lạy đức Phật Bửu Hải

Kính lạy đức Phật Bửu Anh

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng Phan

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Âm

Kính lạy đức Phật Đại Danh Xưng

Kính lạy đức Phật Đức Đại An Ẩn

Kính lạy đức Phật Vô Hạng Tịnh

Kính lạy đức Phật Chánh Âm Thinh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Âm

Kính lạy đức Phật Vô Hạng Danh Xưng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Bửu

Kính lạy đức Phật Liên Hoa Tối Thắng

Kính lạy đức Phật Thân Tôn

Kính lạy đức Phật Phạm Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Kim Hải

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Hương Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Thọ Vương Phong Trường

Kính lạy đức Phật Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Diệp Xả Đấu Chiến

Kính lạy đức Phật Nội Phong Châu Quang

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hương

Kính lạy đức Phật Đại Cường Tinh Tấn Lực

Kính lạy đức Phật Quá Xuất Kiên Trụ

Kính lạy đức Phật Cổ Âm Vương

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Anh

Kính lạy đức Phật Siêu Xuất Chúng Hoa

Kính lạy đức Phật Thế Đăng Minh

Kính lạy đức Phật Hưu Đa Dị Minh

Kính lạy đức Phật Thường Diệt Độ

Kính lạy đức Phật Tịnh Giác

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Chúng Bảo Phổ Tập

Kính lạy đức Phật Thọ Vương Trường

Kế đây chúng con thành kính đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Xá Lợi Phất Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni

Kính lạy Tôn Kinh Chơn Ngụy Sa Môn

Kính lạy Tôn Kinh Giới Tiêu Tai

Kính lạy Tôn Kinh Ca Diếp Cấm Giới

Kính lạy Tôn Kinh Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng

Kính lạy Tôn Kinh Tăng Kỳ Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Thập Tụng Tỳ Kheo Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Thập Tụng Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Tỳ Kheo Oai Nghi

Kính lạy Tôn Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Oai Nghi

Kính lạy Tôn Kinh Ưu Ba Ly Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Tỳ Ni Mẫu

Kính lạy Tôn Kinh Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Luận

Kính lạy Tôn Kinh A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận

Kính lạy Tôn Kinh A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Luận

Kính lạy Tôn Kinh Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Bệ Bà Sa A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Xuất Diệu Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tôn Bà Tu Mật Sở Tập Luận

Kính lạy Tôn Kinh Lập Thế A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Câu Xá Luận

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Thắng A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thập Bát Bộ Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Đế Luận

Kính lạy Tôn Kinh Bộ Dị Chấp Luận

Kính lạy Tôn Kinh Minh Liễu Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tùy Tướng Luận

Kính lạy Tôn Kinh Thành Thật Luận

Kính lạy Tôn Kinh Giải Thoát Đạo Luận

Kính lạy Tôn Kinh A Tỳ Đàm Tâm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tam Pháp Độ Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Chúng Sự Phân A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Cam Lộ Vị A Tỳ Đàm Luận

Kính lạy Tôn Kinh Tam Di Để Luận

Kính lạy Tôn Kinh Phân Biệt Công Đức Luận

Kính lạy Tôn Kinh Ma Ha Tỳ Kheo

Kính lạy Tôn Kinh Bà Hòa La

Kính lạy Tôn Kinh Sa Môn Đầu Đà

Kính lạy Tôn Kinh Sanh Tử Biến Thức

Kính lạy Tôn Kinh Phật Thuyết Chánh Ý

Kính lạy Tôn Kinh Ma Ha Sát Đầu

Kính lạy Tôn Kinh Bào Thai Thọ Thân

Kính lạy Tôn Kinh Hiền Giả Phu Nhơn

Kính lạy Tôn Kinh Kim Cang Thanh Tịnh

Kính lạy Tôn Kinh Oai Thế Trưởng Giả Quán Thân Hạnh

Kính lạy Tôn Kinh Quyết Chư Pháp Như Huyển Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Phật Sát Bồ Tát Học Thành

Chúng con kế đây kính lễ mười phương các vị Bồ Tát:

Kính lạy Bồ Tát Cam Lộ Thinh

Kính lạy Bồ Tát Tịch Hạnh

Kính lạy Bồ Tát Pháp Vân Hống

Kính lạy Bồ Tát Đắc Thoát Nhứt Thiết Phược

Kính lạy Bồ Tát Pháp Vân Vương Mãn Túc

Kính lạy Bồ Tát Cam Lộ Điểm Vương

Kính lạy Bồ Tát Ni Câu Luật Vương

Kính lạy Bồ Tát Vô Úy

Kính lạy Bồ Tát Tịnh Thắng

Kính lạy Bồ Tát Thắng Nhãn

Kính lạy Bồ Tát Dược Vương

Kính lạy Bồ Tát Cam Lộ Quang

Kính lạy Bồ Tát Vô Chướng Ngại Thọ Ký

Kính lạy Bồ Tát Vô Biên Quang

Kính lạy Bồ Tát Đoạn Chư Ma

Kính lạy Bồ Tát Quá Nhứt Thiết Đạo

Kính lạy Bồ Tát Vô Khuyết Ý

Kính lạy Bồ Tát Mãn Soái Thi Lợi

Kính lạy Bồ Tát Công Đức Lâm

Kính lạy Bồ Tát Thiện Tài Đồng Tử

Kính lạy Bồ Tát Chuyển Bất Thoái Pháp Luân

Kính lạy Bồ Tát Ly Cấu Tịnh

Kính lạy Bồ Tát Trừ Chư Cái

Kính lạy Bồ Tát Thị Oai Nghi Kiến Thọ Ái Hỷ

Kính lạy Bồ Tát Diệu Tướng Nghiêm Tịnh Vương Ý

Kính lạy Bồ Tát Bất Cuống Nhứt Thiết Chúng Sanh

Kính lạy Bồ Tát Chư Căn Thường Định Bất Loạn

Kính lạy Bồ Tát Nhứt Thiết Thiên Tán

Kính lạy Bồ Tát Nhược Cưu La

Kính lạy Bồ Tát Viễn Cưu La

Kính lạy Bồ Tát Cưu Đà

Kính lạy Bồ Tát Tú Già Già La

Kính lạy Bồ Tát Nhựt Trần

Kính lạy Bồ Tát Viễn Đa La

Kính lạy Bồ Tát La Lân Yết

Kính lạy Bồ Tát Kiêu Mục Đâu

Kính lạy Bồ Tát Biên Đà La

Kính lạy Bồ Tát Lệ Đà Hòa

Kính lạy Bồ Tát Na La Viễn

Kính lạy Bồ Tát Tu Di Thâm

Kính lạy Bồ Tát Hòa Luân Điều

Kính lạy Bồ Tát Nhơn Để Đạt

Kính lạy các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên trong thế giới mười phương; sau đây, chúng con thành tâm đảnh lễ các vị Hiền Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác:

Kính lạy Phật Bích Chi Thiện Kiết

Kính lạy Phật Bích Chi Bất Khả Tâm

Kính lạy Phật Bích Chi Thiện Trụ Ta La

Kính lạy Phật Bích Chi Thiện Trụ

Kính lạy Phật Bích Chi Vô Tỷ

Kính lạy Phật Bích Chi Vô Kiêu Mạn

Kính lạy Phật Bích Chi Cù Đa

Kính lạy Phật Bích Chi Đoạn Ái

Kính lạy Phật Bích Chi Nhĩ Căn

Kính lạy Phật Bích Chi Tâm Đắc Giải Thoát

Kính lạy Phật Bích Chi Ưu Ba Nhĩ

Kính lễ các đức Phật Bích Chi vô lượng vô biên, đảnh lễ ngôi Tam Bảo rồi, sau đây trở lại sám hối. Đệ tử chúng con đã cùng nhau sám hối ba nghiệp (2) về thân rồi, giờ đây sẽ tuần tự sám hối về bốn ác nghiệp của khẩu. Trong Kinh đã nói: Những tội về khẩu nghiệp, hay khiến cho chúng sanh đọa nơi địa ngục, làm loài quỷ đói chịu mọi điều khổ não, nếu sanh làm loài súc sanh thường thọ thân hình các loài chim cú, chim mèo, chim heo, tiếng kêu của chúng, ai nghe cũng ghét; nếu sanh trong loài người, miệng thường hay hôi thối, có nói ra điều gì thì người đời không tin dùng, bà con không hòa hợp, thường ưa đấu tranh khẩu nghiệp đã có những ác quả như thế.

Vậy nên, chúng con ngày nay chí thành trở về nương tựa với chư Phật:

Kính lạy đức Phật Tu Di Đăng Vương Phương Đông

Kính lạy đức Phật Đại Công Đức Phương Nam

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Lực Phương Tây

Kính lạy đức Phật Giác Hoa Sinh Đức Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Giác Hoa Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Biện Tài Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Liên Hoa Sanh Vương Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Diệt Nhứt Thiết Ưu Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Chí Quang Minh Vương Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Điển Đăng Vương Tràng Phương Trên

Cúi đầu đảnh lễ tất cả Tam Bảo, hết cõi hư không, mười phương thế giới, đệ tử chúng con, từ vô thỉ cho đến ngày nay, nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, chuyện có nói không, chuyện không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, biết nói không biết, không biết nói biết, khi hiền dối Thánh, lời nói và hành động trái nhau, tự xưng khen mình có nhiều phương pháp hơn người, như cho mình đặng pháp Tứ thiền (3), Tứ vô sắc định (4), A na (5), Bát na (6), mười sáu hạnh quán (7), cho mình đặng quả Tu-đà-hoàn (8) đến quả A-la-hớn (9). Nói ta được quả vị Bích Chi Phật, Bất Thoái Bồ Tát, trời, rồng, quỷ, thần, thường đến hộ vệ ta, gió xoáy quỷ linh, đều đến chỗ ta, bày điều mới lạ để làm mê hoặc quần chúng, để cầu danh lợi.

Những tội lỗi như thế, vô lượng vô biên, ngày nay trải bày, hết lòng sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con, từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc nói lời sàm tấu loạn động đấu tranh,giao thiệp kia đây,nói lưỡi đôi chiều , đến người nầy nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nầy,làm cho người ta chia lìa bà con thân thuộc,,phá hoại các việc thân mến của người,cùng với kẻ khác dùng miệng lưỡi để nói việc hay dở của người,phá tan tình bằng hữu,nói lời để khiến người thân trở thành sơ,kẻ ơn trở thành oán,hoặc nói lời thêu dệt,lời nói không đúng nghĩa lý,vu khống ,hủy báng Vua tôi,cha con cách biệt,bất nghĩa với sư trưởng,phá hoại kẻ trung lương,chôn vùi những kẻ hơn mình,gây cho hai nước, kia đây tác chiến,hoặc dùng lời phù hoa xảo trá,phát ngôn bừa bãi,miệng nói phải nhưng tâm lại nghĩ quấy , dùng nhiều lời nói bất nhứt, trước mặt thì khen,sau lưng lại chê,trước mặt thì cho là phải ,sau lưng lại nói là trái;khen ngợi sách tà,truyền tụng pháp ác,hoặc dùng lời ác mạ lỵ,nói năng thô bạo,hoặc kêu trời chỉ đất,dắt dẫn quỷ thần. Ác nghiệp về miệng như thế, sanh ra các tội, vô lượng vô biên, ngày nay chí thành ,hướng về mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng ,quy mạng sám hối.

Đệ tử chúng con nguyện, nhờ sức thành tâm sám hối nầy, những tội về khẩu nghiệp, chuyển sanh công đức,nguyện đời đời kiếp kiếp, đủ tám tiếng giọng (11)tốt, bốn pháp biện tài vô ngại(12), thường nói những lời hòa hiệp, lợi ích, tiếng giọng thanh nhã, ai cũng muốn nghe, khôn khéo giải toả mọi việc rắc rối cho chúng sanh, nếu có nói ra lời gì thì rất là hợp thời ứng cơ, khiến cho bao nhiêu người nghe đều được giải ngộ, vượt hẳn lời nói phàm tình, vào nơi quả Thánh, khai phát con mắt trí tuệ(13).

QUYỂN THỨ TÁM

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,231,812