Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ sáu

13/05/201319:22(Xem: 11331)
Quyển thứ sáu

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ sáu

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Hôm nay đệ tử chúng con đều sanh tâm giác ngộ, biết đời là vô thường, thân không sống lâu, trẻ mạnh rồi phải yếu già, chớ ỷ hình dung tốt đẹp mà không tự giữ gìn tịnh hạnh.

Vạn vật cũng vô thường thảy đều tiêu diệt. Trên trời dưới đất, không có vật gì tồn tại mãi mãi. Lúc còn trẻ nhan sắc tốt đẹp, da thịt mịn màng, thơm tho trong sạch. Nhưng thân nầy cũng vô thường. Người sống có hợp có tan. Sanh già bệnh chết, không hẹn mà đến, ai sẽ trừ bỏ khổ ấy cho ta. Tai hoa thình lình đưa đến biết đâu mà tránh, không thể thoát được. Sang hèn, giàu nghèo đều bị tử thần đến đón. Chết rồi thân thể sình thối không ai chịu nổi. Vậy luyến tiếc thân nầy, nào có ích gì, nếu không lo lễ sám tu nghiệp lành thù thắng, thì làm sao mà thoát ly sanh tử… Vậy nên, chúng con thành tâm cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật:

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa Như Lai Vi Thượng Thủ Ở Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa Phát Hành

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Diệm

Kính lạy đức Phật Thường Phát Hành

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Phát Hành

Kính lạy đức Phật Vô Tướng Tu Hành

Kính lạy đức Phật Vô Biên Tu Hành

Kính lạy đức Phật Phổ Tu Hành

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Quang Minh Tác

Kính lạy đức Phật Phổ Tạng

Kính lạy đức Phật Phổ Sơn

Kính lạy đức Phật Vô Biên Hình

Kính lạy đức Phật Vô Biên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật La Võng Quang

Kính lạy đức Phật Mạn Đà La

Kính lạy đức Phật Quang Minh Luân

Kính lạy đức Phật Phổ Kiến

Kính lạy đức Phật Bất Không Thuyết Danh

Kính lạy đức Phật Phá Nhứt Thiết Bố Úy

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Vương Quang Minh Bộ

Kính lạy đức Phật Vô Biên Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Biên Hống Thinh

Kính lạy đức Phật Lạc Tích Quang Minh Công Đức

Kính lạy đức Phật Bất Nhị Luân

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh Phật Hoa Quang

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thinh

Kính lạy đức Phật Cao Minh

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Nhựt Diện

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Thắng Công Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Hoa

Kính lạy đức Phật Bửu Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Hoa

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Chúng Sanh Tu Hành

Kính lạy đức Phật Chuyển Nhứt Thiết Thế Gian

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh Vô Hình

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Lạc Niệm Nguyện Hạnh

Kính lạy đức Phật Phổ Hương Quang Minh Như Lai Vi Thượng Thủ Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Phát Sơ Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hương Sơn

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Hương Thắng

Kính lạy đức Phật Hương Thân

Kính lạy đức Phật Hương Luân

Kính lạy đức Phật Quang Minh Vương

Kính lạy đức Phật Diệu Ba Đầu Ma Vương

Kính lạy đức Phật Phật Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật An Lạc

Kính lạy đức Phật Khoái Thắng

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh Hoa

Kính lạy đức Phật Hoa Cái Hạnh

Kính lạy đức Phật Hoa Trướng

Kính lạy đức Phật Kim Hoa

Kính lạy đức Phật Hương Hoa

Kính lạy đức Phật Cao Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Đạo Sư

Kính lạy đức Phật Thắng Nhứt Thiết Chúng Sanh

Kính lạy đức Phật Chuyển Nhứt Thiết Niệm

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hạnh Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hương

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phổ Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phổ Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phóng Thành Tựu Thắng Hoa

Kính lạy đức Phật Bửu La Võng Tượng

Kính lạy đức Phật Diệu Quang

Kính lạy đức Phật Nhứt Cái Quốc Vương

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Hiệp Tụ

Kính lạy đức Phật Bất Trụ Vương

Kính lạy đức Phật Hương Phong

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trí Cảnh Giới

Kính lạy đức Phật Bất Không Hành

Kính lạy đức Phật Bất Không Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy đức Phật Sơ Phát Tâm

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nhãn

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Thượng

Kính lạy đức Phật Phổ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Chiếu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Phật Quốc Độ, Nhứt Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Lạc Thuyết

Kính lạy đức Phật A Lâu Na Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Vô Tích Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Ưu Não Như Lai Vi Thượng Thủ Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Ly Ưu

Kính lạy đức Phật Lạc Thành Tựu Công Đức

Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương

Kính lạy đức Phật Thắng Di Lưu

Kính lạy đức Phật Hương Sơn

Kính lạy đức Phật Câu Lân

Kính lạy đức Phật Đại Thể Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Liên Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Hoa Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Hống Nhãn

Kính lạy đức Phật Thắng Chúng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nguyện Thắng Quang Minh Xưng

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Huong Cao Sơn

Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Thắng Vô Úy

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hương Di Lưu

Kính lạy đức Phật Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Nguyệt Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Công Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng Tràng

Kính lạy đức Phật Tăng Thượng Hộ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Vô Biên Thành Tựu Hạnh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thắng

Kính lạy đức Phật Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hống Thanh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hống Diệu Thinh

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng Công Đức

Kính lạy đức Phật Tịnh Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Ngại Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đại Xưng

Kính lạy đức Phật Xưng Thân

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Sa La Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Chiếu

Kính lạy đức Phật An Ẩn Vương

Kính lạy đức Phật Phổ Công Đức Tăng Thượng Vân Thinh Đăng

Kính lạy đức Phật Đại Tích

Kính lạy đức Phật Cao Tích

Kính lạy đức Phật Công Đức Vương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Kiên Tích Tụ

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ưu Bát La Quang Minh Tác

Kính lạy đức Phật Nguyệt Vương

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thắng

Kính lạy đức Phật Tu Phạm Hạnh

Kính lạy đức Phật Hạnh Tịnh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thắng

Kính lạy đức Phật Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Tác

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thinh

Kính lạy đức Phật Thọ Đề

Kính lạy đức Phật Long Thiên

Kính lạy đức Phật Nhựt Thiên

Kính lạy đức Phật Sư Tử

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Minh

Kính lạy đức Phật Thế Gian Thiên

Kính lạy đức Phật Thắng Tích

Kính lạy đức Phật Nhơn Tự Tại Cung Kính

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng

Kính lạy đức Phật Phát Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Đại Diệu Hương Quang Minh Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Hương Hỏa Thắng

Kính lạy đức Phật Phổ Kiến

Kính lạy đức Phật Bất Động

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Minh

Kính lạy đức Phật Diệu Bửu Thinh

Kính lạy đức Phật Biến Chiếu

Kính lạy đức Phật Trí Quang Minh Vương

Kính lạy đức Phật Ma Ni Quang Minh Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hoa Quang Minh Thiện Thắng Huệ

Kính lạy đức Phật Lô Xá Na

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thủy Tụ Nhựt

Kính lạy đức Phật Hỏa Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Trí

Kính lạy đức Phật Hoa Hương

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Mạn Đà La Hương Hỷ

Kính lạy đức Phật Câu Lân Trí Diệm

Kính lạy đức Phật Đại Minh Huong

Kính lạy đức Phật Hoa Tràng

Kính lạy đức Phật Vô Trưóc Trí

Kính lạy đức Phật Như Thị Đẳng Vô Lượng Ức Tỳ Bà La

Kính lạy đức Phật Bửu Tác

Kính lạy đức Phật Vô Ưu Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Sơn

Kính lạy đức Phật Nhơn Vương

Kính lạy đức Phật Lực Thắng

Kính lạy đức Phật Hương Thắng

Kính lạy đức Phật Phổ Mãn Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nguyệt Tràng

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Quang Minh Tác

Kính lạy đức Phật Hỏa Hạnh

Kính lạy đức Phật Bửu Thượng

Kính lạy đức Phật Vô Úy Quán

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Hỷ Xưng

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Lực

Kính lạy đức Phật Kim Quang Minh Oai Đức Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào mười ngày lễ lạy, đọc tụng các Hồng Danh chư Phật nầy, chắc chắn xa lìa các tai nạn, dứt trừ tất cả tội chướng.

Kính lạy đức Phật Phổ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Quá Chủng Chủng Địch Đối Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Tự Tại Luân Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Quang Minh Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại

Kính lạy đức Phật Bửu Ba Đầu Ma Phấn Tấn Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Hoa Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, lễ bái hồng Danh của chư Phật đây, một A Tằng Kỳ Kiếp (1), vượt hẳn thế gian, không bị vào đường ác (2).

Kính lạy đức Phật Trí Đăng

Kính lạy đức Phật Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nan Hàng Phục

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới

Kính lạy đức Phật Đại Hải

Kính lạy đức Phật Bửu Tạng

Kính lạy đức Phật Ngân Tràng

Kính lạy đức Phật Tràng Nhựt Vương

Kính lạy đức Phật Oai Đức Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Giác Vương

Kính lạy đức Phật Thập Lực Tự Tại

Kính lạy đức Phật Bình Đẳng Tác

Kính lạy đức Phật Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Túc Bộ

Kính lạy đức Phật Bửu Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Thắng

Kính lạy đức Phật Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Thành Tựu Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Cái Thượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Giáo Hóa Bồ Tát

Kính lạy đức Phật Sơ Phát Tâm Đoạn Nhứt Nghi Phiền Não

Kính lạy đức Phật Quang Minh Thắng Phá Ám Tam Muội Thắng Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thinh Hoan Hỷ

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Hương Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương

Kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn

Kính lạy đức Phật Kim Thinh

Kính lạy đức Phật Nhơn Vương

Kính lạy đức Phật Ca Diếp

Kính lạy đức Phật Di Lặc

Kính lạy đức Phật Sư Tử

Kính lạy đức Phật Nhiên Cự

Kính lạy đức Phật Minh Vương

Kính lạy đức Phật Tu Di Tụ

Kính lạy đức Phật Thánh An

Kính lạy đức Phật Hoa Tràng

Kính lạy đức Phật Thiện Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Đại Tý

Kính lạy đức Phật Đại Chủ

Kính lạy đức Phật Đại Lực

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Dược Vương

Kính lạy đức Phật Xưng Tràng

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hỏa Tụ

Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Diệm

Kính lạy đức Phật Nguyệt Chiếu

Kính lạy đức Phật Thiện Minh

Kính lạy đức Phật Vô Ưu

Kính lạy đức Phật Chiếu Diệu

Kính lạy đức Phật Nhứt Sa

Kính lạy đức Phật Đại Minh

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Man

Kính lạy đức Phật Công Đức Minh

Kính lạy đức Phật Kiến Nghĩa

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Diệu Ca

Kính lạy đức Phật Dược Vương

Kính lạy đức Phật An Ẩn

Kính lạy đức Phật Đảnh Kiên Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Công Đức Tràng

Kính lạy đức Phật La Hầu

Kính lạy đức Phật Thắng Chúng

Kính lạy đức Phật Phạm Thinh

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Ý

Kính lạy đức Phật Quang Minh Tác

Kính lạy đức Phật Đại Cao Sơn

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tiên

Kính lạy đức Phật Bửu Ba Đầu Ma Nhãn Lực Tiên

Kính lạy đức Phật Vô Úy

Kính lạy đức Phật Hoa Quang Minh Nhơn Ái

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nhựt Tịnh Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Mạng

Kính lạy đức Phật Long Đức

Kính lạy đức Phật Kiên Bộ

Kính lạy đức Phật Bất Không Kiến

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Đức

Kính lạy đức Phật Lực Hộ

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ

Kính lạy đức Phật Đức Thắng

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tràng

Kính lạy đức Phật Thắng Pháp

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Vương Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Ái Tác

Kính lạy đức Phật Công Đức Trí

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Thiện Quán

Kính lạy đức Phật Vân Thinh

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy

Kính lạy đức Phật Thiện Thức

Kính lạy đức Phật Vô Cấu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thượng

Kính lạy đức Phật Đại Xứng

Kính lạy đức Phật Ma Ni Bửu

Kính lạy đức Phật Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Sư Tử Bộ

Kính lạy đức Phật Thọ Vương

Kính lạy đức Phật Quang Minh Thắng

Kính lạy đức Phật Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Đại Giác

Kính lạy đức Phật Tích Trí Huệ

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Kiên Ý

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Huệ

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Trí Quang Minh

Kính lạy đức Phật Kiên Hạnh

Kính lạy đức Phật Thiện Kiết

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma

Kính lạy đức Phật Na La Diên

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết

Kính lạy đức Phật Trí Tác

Kính lạy đức Phật Công Đức

Kính lạy đức Phật Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Tịnh Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Tác

Kính lạy đức Phật Hoa Thiên

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy Nghĩa

Kính lạy đức Phật Pháp Thượng

Kính lạy đức Phật Tự Tại

Kính lạy đức Phật Xứng Huệ

Kính lạy đức Phật Ý Xứng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tràng

Kính lạy đức Phật Thập Lực

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Ly Ám

Kính lạy đức Phật La Hầu Thiên

Kính lạy đức Phật Di Lưu Tràng

Kính lạy đức Phật Chúng Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Bửu Tạng

Kính lạy đức Phật Thượng Tu

Kính lạy đức Phật Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Đại Giác

Kính lạy đức Phật Tam Giới Tôn

Kính lạy đức Phật Công Đức Xưng

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng

Kính lạy đức Phật Tỳ Ba La Vương

Kính lạy đức Phật Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Thị Hiện Hữu

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang

Kính lạy đức Phật Kim Sơn

Kính lạy đức Phật Sư Tử Đức

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng Tràng

Kính lạy đức Phật Quang Minh

Kính lạy đức Phật Xứng Nguyện

Kính lạy đức Phật Kiên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Thí Dụ Xưng

Kính lạy đức Phật Ly Úy

Kính lạy đức Phật Ứng Thiên

Kính lạy đức Phật Đại Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Đa Thế Gian

Kính lạy đức Phật Diệu Hương

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Công Đức

Kính lạy đức Phật Ly Ám

Kính lạy đức Phật Vô Tỷ

Kính lạy đức Phật Sư Tử

Kính lạy đức Phật Tự Nhiên

Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh

Kính lạy đức Phật Bửu Xứng

Kính lạy đức Phật Ly Chư Quá

Kính lạy đức Phật Trú Trì Cam Lộ

Kính lạy đức Phật Nhơn Nguyệt

Kính lạy đức Phật Nhựt Diện

Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Ma Ni Quang

Kính lạy đức Phật Sơn Tích

Kính lạy đức Phật Cao Tràng

Kính lạy đức Phật Pháp Tác

Kính lạy đức Phật Tư Duy Nghĩa

Kính lạy đức Phật Thâm Tâm

Kính lạy đức Phật Bửu Tụ

Kính lạy đức Phật Chúng Thượng Thủ

Kính lạy đức Phật Kiếp Cơ

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Trụ Trí

Kính lạy đức Phật Phân Minh

Kính lạy đức Phật Tâm Phân Minh

Kính lạy đức Phật Thắng Tấn

Kính lạy đức Phật Bất Khởi

Kính lạy đức Phật Công Đức Thắng

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hống

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Nhơn Tín

Kính lạy đức Phật Long Vương

Kính lạy đức Phật Hoa Sơn

Kính lạy đức Phật Long Hỷ

Kính lạy đức Phật Hương Tự Tại

Kính lạy đức Phật Diệu Xưng

Kính lạy đức Phật Thiên Lực

Kính lạy đức Phật Công Đức Man

Kính lạy đức Phật Long Công Đức

Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Nhãn

Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh Trí

Kính lạy đức Phật Trí Thắng

Kính lạy đức Phật Huệ Chiếu

Kính lạy đức Phật Thật Ngữ

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Quyết Định Trí

Kính lạy đức Phật Bửu Thượng Sắc

Kế đây, chúng con thành kính lễ lạy mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh A Ban Thủ Ý

Kính lạy Tôn Kinh Bát Nê Hoàn

Kính lạy Tôn Kinh Đương Lai Biến

Kính lạy Tôn Kinh Quá Khứ Phật Phân Vệ

Kính lạy Tôn Kinh Lại Nữ Kỳ Vức

Kính lạy Tôn Kinh Tịnh Phạn Vương Bát Niết Bàn

Kính lạy Tôn Kinh Bát Sư

Kính lạy Tôn Kinh Đại Ca Diếp Bổn

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Nguyện

Kính lạy Tôn Kinh Phụ Nhơn Ngộ Cô

Kính lạy Tôn Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Bào Thai

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Tự Xâm

Kính lạy Tôn Kinh Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bổn Khởi

Kính lạy Tôn Kinh Thất Nữ Bản

Kính lạy Tôn Kinh A Nan Tứ Sự

Kính lạy Tôn Kinh Sở Dục Trí Hoạn

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Thọ Trần

Kính lạy Tôn Kinh Thiền Hành Pháp Tưởng

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Thiên Vương

Kính lạy Tôn Kinh Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới

Kính lạy Tôn Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm

Kính lạy Tôn Kinh Ưu Bà Di Tịnh Hạnh

Kính lạy Tôn Kinh Nan Đề Thích

Kính lạy Tôn Kinh Vô Cấu Ưu Bà Di Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Tạo Lập Hình Tượng Phước Báo

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Thường Trú

Kính lạy Tôn Kinh Giải Đải Canh Giả

Kính lạy Tôn Kinh Ưu Điền Vương

Kính lạy Tôn Kinh A Nan Thất Mộng

Kính lạy Tôn Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ Ai Luyến

Kính lạy Tôn Kinh Ca Diếp Phú Phật Niết Bàn

Kính lạy Tôn Kinh Phật Diệt Độ Hậu Quan Kiểm Tán Tống

Kính lạy Tôn Kinh Quán Phật

Kính lạy Tôn Kinh La Vân Nhẫn Nhục

Kính lạy Tôn Kinh Xuất Gia Duyên

Kính lạy Tôn Kinh Tam Phẩm Đệ Tử

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Bối

Kính lạy Tôn Kinh Kiến Chánh

Kính lạy Tôn Kinh Kha Điều A-Na-Hàm

Kính lạy Tôn Kinh Ngũ Vô Phản Phục

Kính lạy Tôn Kinh A-Hàm Chánh Hạnh

Kính lạy Tôn Kinh Ngũ Khủng Bố Thế

Kính lạy Tôn Kinh Đại Ngư Sự

Kính lạy Tôn Kinh Tần Đa Hòa Đa Kỳ

Kính lạy Tôn Kinh Phạm Ma Nan Quốc Vương

Kính lạy Tôn Kinh Ma Ha Ca Diếp Độ Bần Mẫu

Kính lạy Tôn Kinh Trung Tâm

Kính lạy Tôn Kinh Long Vương Huynh Đệ

Kính lạy Tôn Kinh Hàng Long Vương

Kính lạy các vị Đại Bồ Tát trong mười phương:

Kính lạy Đại Bồ Tát Quang Minh Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Kiến

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Thủ Chư Pháp

Kính lạy Đại Bồ Tát Chuyển Nữ Căn

Kính lạy Đại Bồ Tát Tư Duy Đại Bi

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Cái Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Vân Sơn Hống Thinh

Kính lạy Đại Bồ Tát La Võng Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Pháp Kê Đâu

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhựt Kê Đâu

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Biên Kê Đâu

Kính lạy Đại Bồ Tát Cấu Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Sơn Phong

Kính lạy Đại Bồ Tát Sơn Phong Trú Trì

Kính lạy Đại Bồ Tát Tu Di Sơn Đăng Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Tu Di Tràng

Kính lạy Đại Bồ Tát Tu Di Sơn Thanh

Kính lạy Đại Bồ Tát Di Lưu Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Trượng

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Thi Khí

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Lai

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Thiên

Kính lạy Đại Bồ Tát Pháp Lạc Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Trang Nghiêm Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Sơn Tướng Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Trang Nghiêm Quang Minh

Kính lạy Đại Bồ Tát Thanh Tịnh Thinh Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Kế

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiên Kiết

Kính lạy Đại Bồ Tát Bách Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Hỏa Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Tinh Tú Vị

Kính lạy Đại Bồ Tát Thường Bi Khấp

Kính lạy Đại Bồ Tát Quang Minh Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhứt Thiết Pháp Tự Tại

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Luân

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Cự

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Không Phấn Tấn

Kính lạy Đại Bồ Tát Vân Quang Minh

Kính lễ các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên trong thế giới mười phương xong, giờ đây đảnh lễ các bậc Hiền Thánh, Thinh Văn, Duyên Giác:

Kính lạy Phật Bích Chi Kiết Sa

Kính lạy Phật Bích Chi Ưu Bà Kiết Sa

Kính lạy Phật Bích Chi Đoạn Hữu

Kính lạy Phật Bích Chi Ưu Bà Chi La

Kính lạy Phật Bích Chi Đoạn Ái

Kính lạy Phật Bích Chi Thí Ba La

Kính lạy Phật Bích Chi Chuyển Giác

Kính lạy Phật Bích Chi Khử Cấu

Kính lạy Phật Bích Chi Cao Khứ

Kính lạy Phật Bích Chi A Tất Đa

Kính lạy Phật Bích Chi Vô Lậu

Kính lạy Phật Bích Chi Kiêu Mạn

Kính lễ các vị Phật Bích Chi vô lượng vô biên và đảnh lễ ngôi Tam Bảo rồi, kế đây sám hối những nghiệp trộm cướp. Trong Kinh Phật dạy: Nếu của nào thuộc quyền sở hữu của người khác, người khác giữ gìn, ở trong các vật ấy dù bằng củ khoai, trái ớt, người ta không cho thì không được lén lấy, huống chi là trộm cướp, nhưng vì chúng sanh chỉ thấy lợi ích hiện tại, nên không cho họ cũng tự lén lấy, làm cho hiện tại và tương lai gánh chịu quả khổ nầy. Vì thế cho nên trong Kinh nói, những tội trộm cướp, thường khiến cho chúng sanh đọa lạc nơi địa ngục (3), làm loài quỷ đói chịu nhiều thống khổ, nếu sanh trong loài súc sinh thì phải chịu các hình khổ làm trâu, ngựa, lạc đà, lừa v.v… thường đem sức lực máu thịt để bồi hoàn nợ đời trước, nếu sinh trong loài người thường làm tôi tớ để trả nợ cho kẻ khác, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, nghèo cùng khốn khổ, sự sống của con người không còn chút nào! Trộm cướp đã có khổ báo như thế, đệ tử chúng con ngày nay, cúi đầu trở về nương tựa với Phật.

Kính lạy đức Phật Hoại Chư Phiền Não Phương Đông

Kính lạy đức Phật Diệu Âm Tự Tại Phương Nam

Kính lạy đức Phật Đại Vân Quang Phương Tây

Kính lạy đức Phật Vân Tự Tại Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Duyên Trang Nghiêm Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Quá Chư Ma Giới Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Kiến Vô Khủng Cụ Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đức Nghiêm Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Liên Hoa Tạng Quang Phương Trên

Kính lạy đức Phật Diệu Thiện Trụ Vương Phương Dưới

Quy mạng đảnh lễ các ngôi Tam Bảo hết cõi hư không trong mười phương như thế xong, giờ đây đệ tử chúng con tự nghĩ từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc dùng sức mạnh dao búa cướp đoạn của kẻ khác, hoặc ỷ quyền thế bức bách mà lấy, hoặc nương công vụ, hoặc ỷ thế lực gông cao cùm lớn, ép buộc những người lương thiện, ăn của hối lộ, việc thẳng thành cong. Do nhân duyên ấy thân bị luật pháp, chở che cấp dưới; cai trị không công, để ăn của hối lộ; lấn công thành tư, đem tư thành công, tổn hại bên kia, để lợi bên nầy, làm hại bên nầy, giúp lợi bên kia, cắt bớt của người, để lợi về mình, miệng dù nói cho, nhưng tâm lại tiếc nuối, hoặc trộm thuế má, cắp lấy của buôn bán, vượt đò qua ải, không trả tiền công, giấu riêng thuế má, lén giấu công ích… những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay rất là hổ thẹn, đảnh lễ sám hối. Hoặc là của Phật, Pháp, Tăng không cho mà lấy, hoặc của Kinh Tượng, hay của chùa tháp, hoặc của cúng dường Tăng chúng thường trú, hoặc của Tăng chúng (4) bốn phương, hoặc trộm lấy hay lầm dùng, ỷ thế lực không trả lại, hoặc tự mượn rồi quên, hoặc lại trao đổi, nhưng rồi không hoàn hay quên mất đi. Hoặc của Tam Bảo, lẫn lộn dùng lầm, hay lấy của chúng Tăng, gạo thóc củi đuốc, muối đậu tương dấm, rau cải trái hột, tiền thật tre gỗ, hàng lụa, tràng phan, bảo cái, hương hoa dầu nến, theo lòng mặc ý, lấy dùng riêng mình, hay mang cho người. Hoặc xén hoa quả của người cúng Phật, dùng vật hiện cúng, lấy của Phật, Pháp, Tăng làm riêng của mình… những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc những vị lo cho mình, như bạn bè, sư Tăng, đồng học, cha mẹ, anh em, sáu hàng bà con, sống chung đồng ở, tất cả đồ dùng, dối gạt với nhau, hoặc với làng xóm, những người gần gũi, dời rào xê vách, lấn đoạt đất đai, đổi trụ dời tường, chiếm đoạt ruộng vườn, bắt người cướp của, nhơn việc công rồi lo lợi riêng, chiếm đoạt nhà cửa, và nơi chất chứa của người… những tội như thế vô lượng vô biên, ngày nay trần bày, ăn năn sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc đập thành phá ấp, đốt thiêu xóm làng, trộm bán lương dân, dụ dẫn tôi tớ của người, hoặc lại áp bức những kẻ vô tội, khiến họ thân chết, máu dính gươm dao, hoặc bị giam cầm, gia sản người thân, phá hoại tất cả, bà con cốt nhục sống mà xa nhau… những tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, phát lồ sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến đời nay, hoặc đi buôn bán, lãnh giao hàng hóa, mua bán đổi chác, rồi lại cân non đo thiếu, cắt giảm thước tấc, gian dối phân thù, lừa dối đồ đong, đồ cân, giấu xấu đổi tốt, dùng ngắn đổi dài, dối trá trăm chiều, cầu lợi mảy may. Các tội như thế, vô lượng vô biên, ngày nay hổ thẹn, cúi đầu sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến đời nay, đào tường phá vách, cướp của giữa đường, chiếm giựt vốn lời, dối lòng sai hẹn, hoặc phi lý lấn cướp những của quỷ thần, cầm thú, vật của bốn loài, hoặc mượn việc bói tướng, chiếm của cải người. Như vậy cho đến lấy lợi cầu lợi, cầu trong gian ác, cầu muốn cho nhiều, cầu không nhàm chán, cầu không biết đủ. Những tội như thế, vô lượng vô biên không thể nói hết, ngày nay, chúng con hướng về mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, quỳ trước các Ngài, chí thành sám hối.

Đệ tử chúng con nguyện, nhờ sự thành tâm sám hối nầy, các tội trộm cướp chuyển sanh công đức (5), nguyện đời đời kiếp kiếp đặng ngọc Như Ý Châu (6), thường cho y phục bảy thứ báu thượng diệu (7) trăm vị cam lộ, các thứ thuốc thang, theo ý cần dùng, tưởng niệm là đến, tất cả chúng sanh, không có tướng trộm cướp, tất cả đều hay thiểu dục tri túc, không đắm không nhiễm, thường ưa bố thí, thật hành hạnh chu cấp, đầu mắt xương não, bỏ dễ dàng như bỏ nước mũi, nước miếng, hồi hướng trọn đủ bố thí ba la mật (8).

QUYỂN THỨ SÁU

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567