Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ tư

13/05/201319:21(Xem: 12633)
Quyển thứ tư

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ tư

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Đệ tử chúng con, xin nhờ công đức nhân duyên sám hối hôm nay, cho các chúng sanh và mọi loài đều được hoàn toàn như sở nguyện, mãn bồ đề nguyện:

Đệ tử chúng con, những lời phát nguyện hôm nay đã nói lên, cầu xin nguyện nào cũng đồng như mười phương, hết cõi hư không chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát nguyện.

Các đức Phật, chư Đại Bồ Tát đã có phát thệ nguyện không thể cùng tận, chúng con hôm nay phát nguyện cũng như vậy, rộng như pháp tánh, cứu cánh như hư không; cùng tận đời vị lai, hết thảy số kiếp, chúng sanh không thể hết, chúng con lễ sám cũng không thể tận.

Thế giới không thể hết, phát nguyện của chúng con cũng không thể hết.

Hư không không cùng tận, lời nguyện của chúng con cũng không thể cùng tận.

Pháp tánh không cùng tận, lễ sám chúng con cũng không cùng tận.

Niết bàn không thể tận, phát nguyện chúng con cũng không thể tận.

Phật ra đời không thể tận, lễ sám của chúng con cũng không thể tận.

Trí huệ của chư Phật không thể tận, phát nguyện chúng con cũng không thể tận.

Tâm tưởng biết không bao giờ hết, lễ sám chúng con cũng không bao giờ hết.

Trí sanh khởi không thể hết, lời nguyện của chúng con cũng không thể hết. Thế gian đạo chủng, pháp đạo chủng, trí huệ đạo chủng không cùng tận, lời phát nguyện của chúng con cũng không cùng tận.

Nếu mười điều ấy cùng tận, thì sự lễ sám và lời phát nguyện của chúng con mới có thể cùng tận. Mười điều ấy không cùng tận, lễ sám và phát nguyện chúng con không bao giờ cùng tận.

Chúng con thành tâm cung kính đảnh lễ mười phương chư Phật, cầu các Ngài minh chứng:

Tán thán công đức Phật

Đại Y Vương thương xót thế gian,

Thân tâm, trí tuệ và tịch tĩnh,

Trong pháp vô ngã có chơn ngã,

Thế nên kính lễ Vô Thượng Tôn,

Cứu đời muốn cầu về sau được,

Như Lai Vô Thượng làm chỗ về,

Thế gian theo Phật như con một,

Thế nên được gọi lòng đại bi,

Công đức Như Lai đầy mười phương,

Phàm phu thiểu trí không thể khen,

Con nay khen ngợi tâm từ bi,

Để trả thân, khẩu hai thứ nghiệp,

Thế gian thường ưa lợi ích mình,

Như Lai trọn không làm việc ấy,

Hay dứt các quả báo chúng sanh,

Thế nên con nguyện lợi mình, người,

Thế gian theo dõi làm ích nhiều,

Như Lai lợi ích, không quán thân,

Phật không tướng ấy như người đời,

Thế nên tâm kia rất bình đẳng,

Thế gian nói khác tạo nghiệp khác,

Như Lai nói làm không sai khác,

Chỗ đã tu hành đoạn các hạnh,

Thế nên được gọi là Như Lai,

Trước đã rõ biết lỗi phiền não,

Tùy chỗ thị hiện vì chúng sanh,

Ở lâu thế gian được giải thoát,

Ưa ở chỗ sanh tử, từ bi,

Tuy hiện thân trời và thân người,

Từ bi theo dõi như con một,

Như Lai tức là mẹ chúng sanh,

Lòng từ thương xót người con nhỏ,

Tự chịu các khổ nghĩ chúng sanh,

Khi tâm thương nghĩ không hối tiếc,

Thương xót tâm đầy khổ bất giác,

Nên con cúi đầu Đấng Cứu khổ,

Tán thán đã rồi, chí tâm kính lạy…

Kính lạy đức Phật Pháp Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Pháp Giới Hoa

Kính lạy đức Phật Hộ Pháp Nhãn

Kính lạy đức Phật Nhiên Pháp Đình Liệu

Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại

Kính lạy đức Phật Nhơn Tự Tại

Kính lạy đức Phật Công Đức Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thinh Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thế Tự Tại

Kính lạy đức Phật Quán Thế Tự Tự

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tự Tại

Kính lạy đức Phật Ý Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Địa Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Ni Di Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Khí Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Công Đức Tánh Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Thắng Sắc

Kính lạy đức Phật Chuyển Phát Khởi

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Quán Hình Thị

Kính lạy đức Phật Phát Nhứt Thiết Vô Yểm Túc Hành

Kính lạy đức Phật Phát Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Thiện Hộ

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy

Kính lạy đức Phật Thiện Hỷ

Kính lạy đức Phật Thiện Xứ

Kính lạy đức Phật Phổ Thiền

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Công Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Sư Tử Tiên

Kính lạy đức Phật Phật Nhãn

Kính lạy đức Phật Hiệp Tụ

Kính lạy đức Phật Tật Trí Dũng

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ

Kính lạy đức Phật Thật Hạnh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thủ

Kính lạy đức Phật Hải Mãn

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy

Kính lạy đức Phật Xưng Vương

Kính lạy đức Phật Trụ Từ

Kính lạy đức Phật Thiện Dạ Ma

Kính lạy đức Phật Thiện Hành

Kính lạy đức Phật Thiện Công Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Sắc

Kính lạy đức Phật Thiện Thức

Kính lạy đức Phật Thiện Tâm

Kính lạy đức Phật Thiện Quang

Kính lạy đức Phật Sư Tử Nguyệt

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng Vô

Kính lạy đức Phật Vô Lượng

Kính lạy đức Phật Tốc Dữ Lạc

Kính lạy đức Phật Bất Động Tâm

Kính lạy đức Phật Ưng Xứng

Kính lạy đức Phật Ưng Bất Khiếp Nhược Thanh

Kính lạy đức Phật Bất Yểm Túc Tạng

Kính lạy đức Phật Bất Tận

Kính lạy đức Phật Bất Khả Động

Kính lạy đức Phật Danh Vô Úy

Kính lạy đức Phật Danh Tự Tại Hộ Thế Gian

Kính lạy đức Phật Danh Long Tự Tại Thinh

Kính lạy đức Phật Danh Pháp Hành Quảng Huệ

Kính lạy đức Phật Danh Hiệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Hiệu Thắng Tự Tại Thắng

Kính lạy đức Phật Danh Lạc Pháp Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Danh Pháp Giới Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Danh Đại Thừa Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Danh Tịch Tĩnh Vương

Kính lạy đức Phật Danh Giải Thoát Hạnh

Kính lạy đức Phật Danh Đại Hải Di Lưu Khởi Vương

Kính lạy đức Phật Danh Hiệp Tụ Na La Diên Vương

Kính lạy đức Phật Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân

Kính lạy đức Phật Danh Tinh Tấn Căn Bửu Vương

Kính lạy đức Phật Danh Phật Pháp Ba Đầu Ma

Kính lạy đức Phật Danh Đắc Phật Nhãn Phân Đà Lợi

Kính lạy đức Phật Danh Tùy Tiền Giác Giác

Kính lạy đức Phật Danh Bình Đẳng Tác

Kính lạy đức Phật Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhứt Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi Công Đức

Kính lạy đức Phật Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Danh Bửu Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Danh Phá Hoại Ma Luân

Kính lạy đức Phật Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Luân

Kính lạy đức Phật Bửu Cái Khởi Vô Úy Quang Minh

Kính lạy đức Phật Danh Giáo Hóa Bồ Tát

Kính lạy đức Phật Danh Bửu Cái Khởi Vô Úy Quang Minh

Kính lạy đức Phật Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não

Kính lạy đức Phật Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương

Đây là Hồng Danh của chư Phật Như Lai trong thế giới mười phương, chúng sinh nào thiếu huệ nhãn (1), đọc tụng lễ bái thường xuyên sẽ đặng huệ nhãn:

Kính lạy đức Phật Thập Thiên Đồng Danh Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tinh Tú

Kính lạy đức Phật Tam Thập Thiên Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Nhị Ức Đồng Danh Câu Lân

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Câu Lân

Kính lạy đức Phật Thập Bát Ức Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định

Kính lạy đức Phật Thập Bát Ức Đồng Danh Nhựt Nguyệt Đăng

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt Nguyệt Đăng

Kính lạy đức Phật Thiên Ức Đồng Danh Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiên Ngũ Bách Đồng Danh Nhựt

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt

Kính lạy đức Phật Tứ Vạn Tứ Thiên Đồng Danh Diện

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Diện

Kính lạy đức Phật Vạn Thiên Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Kiên Cố Tự Tại

Kính lạy đức Phật Vạn Bát Thiên Đồng Danh Phổ Hộ

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Phổ Hộ

Kính lạy đức Phật Thiên Bát Bách Đồng Danh Xá Ma Tha

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Xa Ma Tha

Có một kiếp tên là Thiện Nhãn, trong kiếp ấy có bảy mươi hai na do tha Như Lai thành Phật, con đều đảnh lễ các đức Như Lai kia. Có một kiếp tên là Thiện Kiến, trong kiếp ấy có đến bảy mươi hai ức Như Lai thành Phật, con đều quy mạng các đức Như Lai kia. Có một kiếp gọi là Tịnh Tán Thán, trong kiếp ấy có một muôn tám nghìn Như Lai thành Phật, con đều kính lễ các đức Như Lai kia. Có một kiếp tên là Thiện Hạnh, trong kiếp kia có ba muôn hai ngàn Như Lai thành Phật, con đều quy mạng các đức Như Lai kia. Có một kiếp tên là Trang Nghiêm, trong kiếp ấy có tám muôn bốn nghìn Như Lai thành Phật, con đều quy mạng các Như Lai kia.

Như Lai đầy đủ các công đức,

Bốn vô sở úy lòng đại bi,

Mười tám bất cộng, sáu thần thông,

Ba mươi bảy phẩm, ba giải thoát,

Phước đức trí tuệ đều viên mãn,

Khó làm, làm được diệt ma quân,

Tám mươi tướng hảo nhiếp chúng sanh,

Nước trí rưới tâm thành đại giác,

Con nguyện từ nay về Phật đạo,

Trí tuệ học Phật chứng chân Phật,

Lại dùng bi nguyện độ chúng sanh,

Hằng cùng thế gian làm Pháp Vương,

Như Lai vì chúng tu thắng hạnh,

Đầy đủ tự tại đại oai thần,

Làm sao một mai xả báo thân,

An trụ niết bàn biển tịch diệt,

Chúng sanh dứt hết ba đường ác,

Các khổ ép ngặt đáng thương xót,

Cúi mong Đại Bi Đại Pháp Vương,

Chỉ trong hiện đời làm cứu hộ,

Con nguyện từ nay vô lượng kiếp,

Thường thỉnh Như Lai chuyển pháp luân,

Giúp Phật giáo hóa độ quần mê,

Chúng sanh chưa hết không thôi dứt,

Như Lai tịch diệt để lời dạy,

Kinh điển vi diệu đại Niết Bàn,

Phật tánh chúng sanh vốn tròn sáng,

Tam Bảo thường trú không đổi dời,

Kim Cang bửu tạng không bụi nhơ,

Nghĩa lý sâu xa pháp trung vương,

Nhiều kiếp cúng dùng các Như Lai,

Mới được lòng tin nghe câu kệ,

Con nguyện từ nay nghe pháp mãi,

Thường đem pháp mầu soi nguồn tâm,

Thọ trì chép viết rộng lưu hành,

Đầy pháp vị chúng sanh khát ngưỡng,

Như Lai ba cõi từ bi phụ,

Vô lượng ức kiếp đến bồ đề,

Chỉ có chúng sanh không vì thân,

Thường muốn chúng sanh được an lạc,

Chúng con phàm phu nhiều tội cấu,

Không gặp Như Lai khi xuất thế,

Trôi nổi trong biển lớn sanh tử,

Nghèo cùng cô độc không cứu hộ,

Con nguyện từ nay nương sức Phật,

Nhiều kiếp gần gũi Đại Y Vương,

Đoạn trừ phiền não chứng vô sanh,

Thường uống sữa Đại Bi Như Lai,

Như Lai nhiều kiếp đầy bi trí,

Thường ở biển khổ độ quần sinh,

Tâm lớn vận dụng chứng bồ đề,

Trở lại cõi trần không mệt mỏi,

Chúng con, chúng sanh không phước lực,

Khiến cho Như Lai chóng niết bàn,

Thương thay, khổ thay, mặt trời lặn,

Biển khổ mờ mờ nhiều tăm tối,

Con nguyện từ nay tu phước huệ,

Thường làm tương lai thấy nhơn Phật,

Vì Phật thương chúng sanh đáo để,

Lân mẫn thế gian nối Tam Bảo,

Như Lai tôn trọng vượt ba cõi,

Yến sáng khắp soi tánh vô biên,

Chúng con, chúng sanh cấu chướng sâu,

Luyến mộ Như Lai nhưng không thấy,

Hương hoa, ăn uống không tinh khiết,

Khinh mạn Như Lai giáng đạo tràng,

Cúi mong Từ Bi Đại Pháp Vương,

Cho con cúng dường về cõi tịnh,

Chúng con chí tâm, dốc lòng kính lạy…

Kính lạy chư Phật hiện tại trú trong thế giới mười phương, các đức Phật không xả thân mạng mà vì chúng sanh thuyết pháp. Đó là trong thế giới An-Lạc, A-Di-Đà Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Khả Lạc, A-Sức Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Ca Sa Tràng, Toái Kim Cang Kiên Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Bất Thoái Luân Khổng, Thanh Tịnh Quang Ba Đầu Ma Hoa Thân Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Vô Cấu, Pháp Tràng Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Thiện Đăng, Sư Tử Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Thiện Trụ, Lô Xá Na Tạng Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Nan Quá, Công Đức Hoa Thân Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Trang Nghiêm Huệ, Nhứt Thiết Thông Quang Minh Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Cảnh Luân Quang Minh, Nguyệt Trí Huệ Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Hoa Thắng,Ba Đầu Ma Thắng Như Lai làm Thượng Thủ,trong thế giới Ba Đầu Ma Thắng , Kiên Thắng Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Bất Thuấn, Phổ Kiên Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Phổ Kiên, Tự Tại Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Bất Khả Thắng, Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Như Lai làm Thượng Thủ; trong thế giới Ta Bà, Thích Ca Mâu Ni Như Lai làm Thượng Thủ; Thiện Thuyết Thắng Như Lai làm Thượng Thủ; Tự Tại Tràng Vương Như lai làm Thượng Thủ; Tác Hỏa Quang Như Lai làm Thượng Thủ; Vô Úy Quang Như Lai làm Thượng Thủ.

Các Thượng Thủ chư Phật như thế, tôi đem thân, khẩu, ý, nghiệp, khắp đầy mười phương, một thời lễ bái, khen ngợi cúng dường, vì các đức Phật kia đã thuyết pháp trong cảnh giới thậm thâm, cảnh giới không thể lường, cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng v.v… tôi đều đem thân, khẩu, ý, nghiệp khắp đầy mười phương, lễ lạy, khen ngợi cúng dường, trong thế giới của chư Phật kia, Bồ Tát Tăng bất thoái, Thanh Văn Tăng bất thoái, tôi đều dùng thân, khẩu, ý, nghiệp, khắp đầy mười phương, đầu mặt lạy dưới chân chư Phật, khen ngợi cúng dường:

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Ma Nhơn Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Tham Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Sân Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Si Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Liễu Đạt Pháp Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Đắc Thần Thông Tự Tại

Kính lạy đức Phật Danh Đắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhơn Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Khởi Tinh Tấn Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Khởi Thiền Nhơn Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Khởi Phước Đức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng

Kính lạy đức Phật Danh Khởi Đà La Ni Tự Tại Xưng

Kính lạy Như Lai Cao Thắng

Kính lạy Như Lai Quang Minh Thắng

Kính lạy Như Lai Đại Thắng

Kính lạy Như Lai Tán Hương Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Đa Bửu Thắng

Kính lạy Như Lai Nguyệt Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Hiền Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Vô Lượng Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Thượng Thắng Vương

Kính lạy Như Lai Tam Muội Thủ Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Đại Hải Thâm Thắng

Kính lạy Như Lai Thiện Thuyết Danh Thắng

Kính lạy Như Lai A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng

Kính lạy Như Lai Lạc Thuyết Nhứt Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Luân Oai Đức Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Nhựt Luân Thượng Quang Minh Thắng

Kính lạy Như Lai Vô Lượng Tàm Quý Kim Sắc Thượng Thắng

Kính lạy Như Lai Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sắc Quang Minh Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Hoa Phổ Chiếu Thắng

Kính lạy Như Lai Khởi Vô Biên Công Đức Vô Cấu Thắng

Kính lạy Như Lai Khởi Đà La Vương Thắng

Kính lạy Như Lai Thụ Vương Hẩu Thắng

Kính lạy Như Lai Pháp Hải Triều Thắng

Kính lạy Như Lai Trí Thanh Tịnh Công Đức Thắng

Kính lạy Như Lai Lạc Kiếp Hỏa Thắng

Kính lạy Như Lai Bất Khả Tư Nghì Quang Minh Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Nguyệt Quang Minh Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Hiền Tràng Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Thành Tựu Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Tập Thắng

Kính lạy Như Lai Thành Tựu Nghĩa Thắng

Kính lạy Như Lai Phấn Tấn Thắng

Kính lạy Như Lai Bất Không Thắng

Kính lạy Như Lai Văn Thắng

Kính lạy Như Lai Hải Thắng

Kính lạy Như Lai Trú Trì Thắng

Kính lạy Như Lai Thiện Hạnh Thắng

Kính lạy Như Lai Long Thắng

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy Như Lai Phước Đức Thắng

Kính lạy Như Lai Trí Thắng

Kính lạy Như Lai Diệu Thắng

Kính lạy Như Lai Hiền Thắng

Kính lạy Như Lai Thắng Hiền Thắng

Kính lạy Như Lai Chiên Đàn Thắng

Kính lạy Như Lai Thắng Chiên Đàn Thắng

Kính lạy Như Lai Vô Lượng Quang Minh Thắng

Kính lạy Như Lai Tràng Thắng

Kính lạy Như Lai Thắng Tràng Thắng

Kính lạy Như Lai Đế Bửu Tràng Ma Ni Thắng

Kính lạy Như Lai Vô Ưu Thắng

Kính lạy Như Lai Ưu Bát La Hoa Thắng

Kính lạy Như Lai Ly Nhứt Thiết Ưu Thắng

Kính lạy Như Lai Bửu Trượng

Kính lạy Như Lai Thiện Bửu Trượng

Kính lạy Như Lai Câu Tô Ma Thắng

Kính lạy Như Lai Hoa Thắng

Kính lạy Như Lai Tam Muội Phấn Tấn Thắng

Kính lạy Như Lai Thọ Đề Thắng

Kính lạy Như Lai Hỏa Thắng

Kính lạy Như Lai Quảng Công Đức Thắng

Kính lạy Như Lai Chúng Thắng

Kính lạy Như Lai Phổ Quang Thế Giới, Phổ Hoa Vô Úy Vương

Kính lạy Như Lai Thanh Tịnh Quang thế giới, Tích Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thượng Vương

Kính lạy Như Lai Phổ Cái thế giới, danh Quân Bửu Trang Nghiêm. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát La Võng Quang, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Kính lạy Như Lai Nhứt Bửu Cái thế giới, danh Vô Lượng Bửu Cảnh Giới. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Không Phấn Tấn Cảnh Giới, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Tướng Oai Đức Vương thế giới, danh Vô Lượng Thinh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Phát Tâm Chuyển Pháp Luân sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Danh Xưng thế giới, danh Tu Di Lưu Tựu Tập. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Quang Minh Luân Thắng Oai Đức, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thiện Trụ thế giới, danh Hư Không Tịch. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Nguyệt Quang, sẽ chứng đặng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Địa Luân thế giới, danh Xưng Lực Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Xưng, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nguyệt Khởi Quang thế giới, danh Phóng Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Quang Minh Luân, sẽ chứng đặng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ca Sa Tràng thế giới, danh Ly Ca Sa. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Lượng Bửu Phát Khởi, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Hoa thế giới, danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Lượng Tinh Tấn, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nhứt Cái thế giới, danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát La Võng Quang Minh, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Chủng Chủng Tràng thế giới, danh Tu Di Lưu Tụ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đại Thắng, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Phổ Quang thế giới, danh Vô Chướng Ngại Nhãn. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Thắng, sẽ chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hiền thế giới, danh Chiên Đàn Ốc. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Công Đức Tràng, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hiền Huệ thế giới, danh Hiệp Tụ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Diệu Trí, sẽ chứng đặng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Bửu Thủ thế giới, danh La Võng Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Công Đức, sẽ chứng đặng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai An Lạc Thủ thế giới, danh Bửu Liên Hoa Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Ba Đầu Ma Thắng Công Đức, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Xứng thế giới, danh Trí Hoa Bửu Quang Minh Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đệ Nhất Trang Nghiêm, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hiền Tý thế giới, danh Khởi Hiền Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Quang Minh, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vô Úy thế giới, danh Diệt Tán Nhứt Thiết Bố Úy. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Úy, tương lai sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Di Lưu Tràng thế giới, danh Di Lưu Tự. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Hiệp Tụ, trong tương lai, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não Chướng Ngại thế giới, danh Vô Úy Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Tác, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thiện Trụ thế giới, danh Bách Nhứt Thập Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thắng Quang Minh, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Cộng Quang Minh thế giới, danh Thiên Thượng Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Phổ Quang Minh, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Đa Già La thế giới, danh Trí Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thiện Nhãn, tương lai sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hương thế giới, danh Bửu Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Lượng Quang Minh, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Quang Minh Thủ thế giới, danh Vô Lượng Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Dược Vương, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vô Thủ Hiền thế giới, danh Vô Chướng Ngại Thinh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tịnh Thinh, sẽ chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Pháp thế giới, danh La Võng Quang. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tối Thắng, sẽ chứng đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hiền Nhập thế giới, danh Bửu Trí Huệ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Hương, sẽ chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác trong tương lai

Kính lạy Như Lai Ưu Bát La thế giới, danh Vô Lượng Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đàm Vô Yết, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thanh Tịnh thế giới, danh Vô Lượng Trang Nghiêm. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Trang Nghiêm, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Giác Trụ thế giới, danh Ưu Bát La Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Ba Đầu Ma Thắng, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Tác thế giới, danh Trí Trụ Như Lai. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Mãn Túc, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Trí Lực thế giới, danh Thích Ca Mâu Ni. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Mâu Ni, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thập Phương Xưng thế giới, danh Trí Xưng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Biên Tinh Tấn, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hỷ thế giới, danh Kiên Tự Tại Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Kiên, sẽ thành quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nguyệt thế giới, danh Bửu Sa La. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Phổ Hương, sẽ thành quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ta Bà thế giới, danh Đại Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đại Thắng Thiên Vương, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nhứt Cái thế giới, danh Bửu Luân. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tinh Tú Man, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Quá Nhứt Thiết Ưu Chướng Ngại thế giới, danh Bất Không Thuyết. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Không Thuyết, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Viễn Ly Ưu Não thế giới, danh Công Đức Thành Tự. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Biên Thắng Oai Đức, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Tịch Tịnh thế giới, danh Xưng Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Dũng Đức, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Bất Không Kiến thế giới, danh Bất Không Phấn Tấn. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Không Phát Hạnh, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hương thế giới, danh Hương Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Tạng, sẽ thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vô Lượng Hẩu Thinh thế giới, danh Vô Chướng Ngại Thinh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Phân Biệt Phát Hành, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nguyệt Luân Quang Minh thế giới, danh Xưng Lực Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Xưng, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Bửu Luân thế giới, danh Bửu Thượng Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đại Đạo Sư, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thật Luân thế giới, danh Thiện Nhãn. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Lạc Hạnh, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Pháp thế giới, danh Ba Đầu Ma Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đại Pháp, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Danh Tu Di thế giới, Danh Tu Di Đảnh Thượng Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Lực, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Liên Hoa thế giới, danh Ba Đầu Ma Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thắng Đức, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Đà La Ni Luân thế giới, danh Hương Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Kim Quang Minh thế giới, danh Thập Phương Xưng Phát. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Xưng Phát Hành, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Trí Khởi thế giới, danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tinh Tú Vương, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thường Quang Minh thế giới, danh Vô Lượng Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đại Quang Minh, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nhiên Đăng thế giới, danh Vô Lượng Trí Thành. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Công Đức Vương Quang Minh, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nhiên Đăng Tác thế giới, danh Vô Lượng Phấn Tấn. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Chướng Ngại Phát, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Chủng Chủng Tràng thế giới, danh Thượng Thủ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Na La Diên, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thập Phương Xưng thế giới, danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Khuyết Phấn Tấn, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Kim Cang Trụ thế giới, danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Hỏa, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Chiên Đàn Khuất thế giới, danh Bửu Hành. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Dược Vương thế giới, danh Bất Không Thuyết. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Không Phát Hành, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Dược Vương Thắng Thượng thế giới, danh Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Phát. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Phổ Trang Nghiêm thế giới, danh Phát Tâm Sanh Trang Nghiêm Nhứt Thiết Chúng Sanh Tâm. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Phật Hoa Thủ, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Phổ Cái thế giới, danh Cái Man. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Hạnh, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hoa Thượng Quang Minh thế giới, danh Nhựt Luân Oai Đức Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thiện Trụ, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thiện Trang Nghiêm thế giới, danh Chúng Sanh Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bửu Diện, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hiền thế giới, danh Vô Úy. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Kinh Bố, sẽ được thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác trong tương lai

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma thế giới, danh Ba Đầu Ma Thắng Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Tượng, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ưu Bát La thế giới, danh Trí Ưu Bát Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Cảnh Giới Hạnh, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Bửu Thượng thế giới, danh Bửu Tác. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Pháp Tác, sẽ được thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nguyệt thế giới, danh Vô Lượng Nguyện. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tán Hoa, sẽ được thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Thiện Trú thế giới, danh Bửu Tụ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Dược Vương, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hương Quang Minh thế giới, danh Sa La Tự Tại Vương. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thắng Huệ, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hoa Thủ thế giới, danh Bửu Quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Nhựt Đức, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Phổ Sơn thế giới, danh Bửu Sơn. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Hỏa Đức, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ưu Cái Nhập thế giới, danh Thượng Thủ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thượng Trang Nghiêm, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Ưu thế giới, danh Phát Vô Biên Công Đức. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Phát Quan, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nhứt Thiết Công Đức Trụ thế giới, danh Thiện Thượng Thủ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Phổ Chí, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Bửu Quang Minh thế giới, danh Tu Di quang Minh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thiện Trụ, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Nhứt Thiết Công Đức Trụ thế giới, danh Vô Lượng Cảnh Giới. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Dược Thượng, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Trang Nghiêm Bồ Đề thế giới, danh Cao Diệu Khứ. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tư Ích Thắch Huệ, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vô Cấu thế giới, danh Bửu Hoa Thành Tựu Công Đức. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đắc Thắng Huệ, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vân thế giới, danh Phấn Tấn. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Tự Tại Quan, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hoa Võng Phú thế giới, danh Nhứt Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Thắng Huệ, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Tinh Tú Hành thế giới, danh Lạc Tinh Tú Khởi. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Vô Ưu, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Bửu Hoa thế giới, danh Thắng Chúng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Diệu Thắng, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vô Lượng Chí thế giới, danh Vô Lượng Hoa. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Hương Tượng, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Hoa thế giới, danh Bửu Thắng. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Viễn Ly Chư Hữu, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Chủng Chủng Tràng thế giới, danh Nguyệt Thắng Công Đức. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Đoạn Nhứt Thiết Chư Nạn, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Khả Lạc thế giới, danh Tắc Phát Tâm Chuyển Pháp Luân. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Bất Thoái Chuyển Luân, sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Vô Úy thế giới, danh Thập Phương Xưng Danh. Như Lai nầy thọ ký cho Bồ Tát Trí Xưng, sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác

Kính lạy Như Lai Tự Tại Thế Giới Danh Ca Lăng Già

Kính lạy Như Lai An Lạc Thế Giới Nhựt Luân Đăng Minh

Kính lạy Như Lai Vô Úy Thế Giới Bửu Thắng

Kính lạy Như Lai Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Khởi

Kính lạy Như Lai Thuần Lạc Thế Giới Công Đức Vương

Kính lạy Như Lai Cái Hạnh Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Nhãn

Kính lạy Như Lai Kim Cang Luân Thế Giới Vô Úy

Kính lạy Như Lai Phát Khởi Thế Giới Trí Tích

Kính lạy Như Lai Thiện Thanh Tịnh Thế Giới Vô Quán Tướng Phát Hành

Kính lạy Như Lai Phổ Quang Minh Thế Giới Quang Minh Luân Thành Đức Thắng Vương

Kính lạy Như Lai Cao Tràng Thế Giới Nhơn Huệ

Kính lạy Như Lai Đức Thế Giới Na La Diên

Kính lạy Như Lai Vô Cấu Thế Giới Vô Cấu Tràng

Kính lạy Như Lai Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Chướng Thế Giới An Ẩn

Kính lạy Như Lai Hiền Thượng Thế Giới Viễn Ly Chư Phiền Não

Kính lạy Như Lai Nhứt Thiết An Lạc Thế Giới Thanh Tịnh Huệ

Kính lạy Như Lai Vô Lượng Công Đức Cụ Túc Thế Giới Thiện Tư Duy Phát

Kính lạy Như Lai Bình Đẳng Thế Giới Hàng Phục Chư Oán

Kính lạy Như Lai Vô Úy Thế Giới Ưu Bà La Thắng

Kính lạy Như Lai Thập Phương Quang Minh Thế Giới Thắng Lực Vương

Kính lạy Như Lai Thường Quang Minh Thế Giới Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu

Kính lạy Như Lai Thường Trang Nghiêm Thế Giới Hàng Phục Nam Nữ

Kính lạy Như Lai Trầm Thủy Hương Thế Giới Thượng Thắng Hương

Kính lạy Như Lai Thường Trang Nghiêm Thế Giới Chủng Chủng Hoa

Kính lạy Như Lai Hương Cái Thế Giới Vô Biên Trí

Kính lạy Như Lai Chiên Đàn Hương Thế Giới Bửu Thượng Vương

Kính lạy Như Lai Hương Thế Giới Hương Di Lưu

Kính lạy Như Lai Phổ Hỷ Thế Giới Trí Kiến Nhứt Thiết Chúng Sanh Tín

Kính lạy Như Lai Bất Khả Lượng Thế Giới Vô Biên Thanh

Kính lạy Như Lai Phật Hoa Trang Nghiêm Thế Giới Trí Công Đức Thắng

Kính lạy Như Lai Thiện Trụ Thế Giới Bất Động Bộ

Kính lạy như thế vô lượng vô biên Như Lai xin chiếu giám cho, chúng con tiếp tục:

Kính lạy Như Lai Hoa Thế Giới Vô Chướng Ngại Hống Thinh

Kính lạy Như Lai Nguyệt Thế Giới Phổ Bửu Tạng

Kính lạy Như Lai Kiên Trụ Thế Giới Ca Diếp

Kính lạy Như Lai Phổ Ba Đầu Ma Thế Giới Quán Nhứt Thiết Cảnh Giới Kỉnh

Kính lạy Như Lai Chiên Đàn Thế Giới Thượng Thủ

Kính lạy Như Lai Bửu Thế Giới Thành Tựu Nghĩa

Kính lạy Như Lai Hữu Nguyệt Thế Giới Thành Tựu Thắng

Kính lạy Như Lai Vô Chướng Ngại Thế Giới Danh Xưng

Kính lạy Như Lai An Lạc Thế Giới Đoạn Nhứt Thiết Nghi

Kính lạy Như Lai Vương Thế Giới Trí Thắng

Kính lạy Như Lai Chủng Chủng Thành Tựu Thế Giới Công Đức Vi

Kính lạy Như Lai Chủng Chủng Hoa Thế Giới Tinh Tú Vương

Kính lạy Như Lai Quảng Thế Giới Vô Lượng Tràng

Kính lạy Như Lai Phổ Úy Thế Giới Nguyệt

Kính lạy Như Lai La Võng Thế Giới La Võng Quang Minh

Kính lạy Như Lai Vô Kinh Bố Thế Giới Tịnh Thinh

Kính lạy Như Lai Khả Lạc Thế Giới Hiện Thật Thắng

Kính lạy Như Lai Ly Quan Thế Giới Nhứt Thiết Pháp Vô Sở Phát

Kính lạy Như Lai Thường Xưng Thế Giới Bất Đoạn Nhứt Thiết Chúng Sanh Phát Hành

Kính lạy Như Lai Thường Hoan Hỷ Thế Giới Vô Lượng Phấn Tấn

Kính lạy Như Lai Phổ Cảnh Thế Giới Kiến Nhứt Thiết Pháp

Kính lạy Như Lai Phổ Chiếu Thế Giới Phổ Kiến Nhứt Thiết Pháp

Kính lạy Như Lai Nhứt Thiết Công Đức Thành Tựu, Thế Giới Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Đức

Kính lạy Như Lai Vô Cấu Thế Giới Trí Khởi Quang

Kính lạy Như Lai Vô Bố Ưu Bát La Thế Giới Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Bố Thế Giới Thập Phương Thắng

Kính lạy Như Lai Hoa Bố Thế Giới Hoa Thành Tựu Thắng

Kính lạy Như Lai Thiên Thế Giới Kiên Cố Chúng Sinh

Kính lạy Như Lai Quang Minh Thế Giới Trí Quang Minh

Kính lạy Như Lai An Lạc Điều Thế Giới Tu Trí

Kính lạy Như Lai An Lạc Thế Giới Viễn Ly Thai

Kính lạy Như Lai Nhiễm Thế Giới Minh Vương

Kính lạy Như Lai Vân Thế Giới Đoạn Nhứt Thiết Phiền Não

Kính lạy Như Lai Phổ Sắc Thế Giới Vô Biên Trí Xưng

Kính lạy Như Lai Kiên Cố Thế Giới Chiên Đàn Ốc Thắng

Kính lạy Như Lai Vô Tỷ Công Đức Thế Giới Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Vương

Kính lạy Như Lai Bửu Thế Giới Thiện Trụ Lực Vương

Kính lạy Như Lai Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Khởi Nguyệt Quang

Kính lạy Như Lai Long Vương Thế Giới Thượng Thủ

Kính lạy Như Lai Thiện Trụ Thế Giới Thiện Cao Tụ

Kính lạy Như Lai Vô Bố Úy Thế Giới Tác Xưng Thân

Kính lạy Như Lai Ái Hương Thế Giới Đoạn Chư Nạn

Kính lạy Như Lai Thành Tựu Nhứt Thiết Công Đức Thiện Trụ Thế Giới Xưng Thân

Kính lạy Như Lai Thành Tựu Nhứt Thiết Thế Lực, Thiện Trụ Thế Giới Xưng Kiên Cố

Kính lạy Như Lai Vô Ưu Huệ Thế Giới Viễn Ly Chư Ưu

Kính lạy Như Lai Xưng Thế Giới Khởi Ba Đầu Ma Công Đức Vương

Kính lạy Như Lai Hoa Câu Tô Ma Trụ Thế Giới Thiện Tán Hoa Tràng

Kính lạy Như Lai Thập Phương Danh Xưng Thế Giới Phóng Quang Minh Phổ Chí

Kính lạy Như Lai Thập Phương Thượng Thủ Thế Giới Danh Xưng Nhãn

Kính lạy Như Lai Diệm Huệ Thế giới Phóng Diệm

Kính lạy Như Lai Khổng Thế Giới Thập Phương Xưng Danh

Kính lạy Như Lai Quang Minh Thế Giới Tự Tại Di Lưu

Kính lạy Như Lai Bửu Quang Minh Thế Giới Bảo Quang Minh

Kính lạy Như Lai Thường Hoan Hỷ Thế Giới Diệm Xí

Kính lạy Như Lai Hữu Thế Giới Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn

Kính lạy Như Lai Vô Úy Thế Giới Phóng Quang Minh Luân

Kính lạy Như Lai Thường Huyền Thế Giới Chúng Tịch Thắng

Kính lạy Như Lai Ba Đầu Ma Vương Thế Giới Vô Tận Thắng

Kính lạy Như Lai Phổ Khổng Thế Giới Diệu Cổ Thinh

Kính lễ vô lượng vô biên Như Lai trong mười phương như thế xong; giờ đây chúng con đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Tác La Quốc

Kính lạy Tôn Kinh Đại Ý

Kính lạy Tôn Kinh Thiên Vương Thái Tử Tịch La

Kính lạy Tôn Kinh Trưởng Giả Ý Duyệt

Kính lạy Tôn Kinh Trưởng Giả Pháp Chí Thê

Kính lạy Tôn Kinh Nhứt Thiết Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn

Kính lạy Tôn Kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sanh

Kính lạy Tôn Kinh A-Di-Đà Cổ Âm Thinh Đà-La-Ni

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Hoa Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Kim Cang Tam Muội Bản Tánh Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Thân

Kính lạy Tôn Kinh Thiên Phật Nhân Duyên

Kính lạy Tôn Kinh Bát Bộ Phật Danh

Kính lạy Tôn Kinh Bát Kiết Tường Thần Chú

Kính lạy Tôn Kinh Bát Dương

Kính lạy Tôn Kinh Thập Kiết Tường

Kính lạy Tôn Kinh Hiền Thủ

Kính lạy Tôn Kinh Thậm Thâm Đại Hồi Hướng

Kính lạy Tôn Kinh Hiền Giả Ngũ Phước Đức

Kính lạy Tôn Kinh Huyển Sĩ Nhân Hiền

Kính lạy Tôn Kinh Phật Tạng

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Tạng

Kính lạy Tôn Kinh Quyết Định Tỳ Ni

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Lương

Kính lạy Tôn Kinh Phạm Võng

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Hối Quá

Kính lạy Tôn Kinh Xá Lợi Phất Hối Quá

Kính lạy Tôn Kinh Ưu Bà Tắc Giới

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Luật Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Nội Giới

Kính lạy Tôn Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ Tát

Kính lạy Tôn Kinh Thọ Trai

Kính lạy Tôn Kinh Tịnh Nghiệp Chướng

Kính lạy Tôn Kinh Đại Thừa Tam Tụ Sám Hối

Kính lễ Tôn Luận Đại Trí Độ

Kính lễ Tôn Luận Bát Nhã Đăng

Kính lễ Tôn Luận Thập Địa

Kính lễ Tôn Luận Đại Thừa Trang Nghiêm

Kính lễ Tôn Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa

Kính lễ Tôn Luận Bồ Đề Tư Lương

Kính lễ Tôn Luận Đại Niết Bàn Kinh

Kính lễ Tôn Luận Đại Niết Bàn Kinh Bản Hữu Kim Vô Kệ

Kính lễ Tôn Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh

Kính lễ Tôn Luận Bửu Tích Kinh

Kính lễ Tôn Luận Kim Cang Bát Nhã Kinh

Kính lễ Tôn Luận Thắng Tư Duy Kinh

Kính lễ Tôn Luận Tam Cụ Túc Kinh

Kính lễ Tôn Luận Pháp Hoa Kinh

Chúng con thành tâm kính lạy các vị Đại Bồ Tát trong mười phương:

Kính lạy Đại Bồ Tát Mạn Đà Bà Hương

Kính lạy Đại Bồ Tát Lạc Tác

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Cấu Xưng

Kính lạy Đại Bồ Tát Tư Ích

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Hoa

Kính lạy Đại Bồ Tát Nguyệt Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Nguyệt Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Trí Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Quang Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Hiền Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Công Đức Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Hộ

Kính lạy Đại Bồ Tát Na La Diên

Kính lạy Đại Bồ Tát Long Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Long Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Trụ Trì Sắc

Kính lạy Đại Bồ Tát Ma Lưu Thiên

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhập Công Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhiên Đăng Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Thường Cử Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Quang Minh Thường Chiếu Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Thủ

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Tinh Tú Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Cang Bộ

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Động Hoa Bộ

Kính lạy Đại Bồ Tát Bộ Tam Giới

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Biên Bộ Phấn Tấn

Kính lạy Đại Bồ Tát Hải Huệ

Kính lạy Đại Bồ Tát Quang Minh Vô Cấu Trụ Trì Oai Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Cao Tinh Tấn

Kính lạy Đại Bồ Tát Trí Xuất

Kính lạy Đại Bồ Tát Thường Quán

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Thuấn

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Ngôn

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Tâm

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Tư Nghị

Kính lạy Đại Bồ Tát Ma Ni Kế

Chúng con kính lạy vô lượng vô biên các vị Đại Bồ Tát trong thế giới mười phương xong; giờ đây chúng con kính lạy chư vị Hiền Thánh Tăng, Thinh Văn, Duyên Giác:

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Thiện Pháp

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Ứng Cầu

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Kế Cầu

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Đại Thế

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Tu Hành Bất Trước

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Nan Xả

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Thật Tế

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Bất Khả Tỷ

Chúng con kính lạy Phật Bích Chi Hoan Hỷ

Chúng con kính lạy Phật Bích Hỷ Hộ

Kính lạy chư vị Phật Bích Chi vô lượng vô biên, nói chung là chúng con đảnh lễ Tam Bảo vừa xong, kế đây sám hối: Đệ tử chúng con lược sám phiền não chướng rồi, giờ đây thứ lớp sám hối nghiệp chướng. Luận về nghiệp là tác động là hành động nó thường hay trang điểm trên con đường đời, bất cứ chốn nào, nơi nào. Thế nên, chúng ta phải suy nghĩ tìm con đường giải thoát, chớ nên chìm đắm trong đời để tạo ác nghiệp, phần nhiều là nghiệp xấu. Sở dĩ quả báo trong sáu đường (2) nhiều thứ không đồng là vì hình loại tạo nghiệp mỗi đường khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều do sức nghiệp thúc đẩy, chúng ta phải biết trong pháp thập lực (3) của Phật, nghiệp lực rất sâu. Những người phàm phu đa số, trong điểm nầy, thường ưa nghi hoặc. Vì sao thế? Bởi vì hiện tại trong thế gian những người làm lành, thường bị đau khổ và thiệt thòi; những kẻ làm ác thì lại vui tươi và gặp nhiều may mắn. Do đó mà người đời cho rằng, thiên hạ làm lành tạo ác kết quả không công minh. Suy nghĩ như vậy, đều do người đời chưa hiểu rõ nghiệp lý. Vì sao thế? Trong Kinh Phật đã dạy có ba thứ nghiệp. Những gì là ba?

- Một là hiện báo nghiệp.

- Hai là sanh báo nghiệp.

- Ba là hậu báo nghiệp.

Hiện báo nghiệp là như thế nào? – Nghĩa là hiện tại làm lành, làm ác, thân đời nầy phải chịu quả báo ngay.

Thế nào gọi là sanh báo nghiệp? – Thời gian nầy làm thiện, làm ác, phải đợi một thời gian sau hoặc đời sau mới trả quả báo, là phải cách một thời gian.

Còn hậu báo nghiệp là như thế nào? – Nghĩa là trong nhiều đời nhiều kiếp về trước làm thiện hoặc làm ác, đến trong đời nầy mới lãnh chịu, hoặc cho đến nhiều đời sau nữa mới trả quả báo.

Luận về những kẻ làm ác, hiện tại họ được tốt đẹp may mắn, là do các sanh báo, hậu báo thiện nghiệp ở các đời trước đã thuần thục, vì thế mà hiện tại họ được quả báo tốt đẹp an vui sung sướng, đâu có quan hệ gì với các việc làm ác của họ trong đời hiện tại mà được quả báo tốt, các việc ác hiện tại họ làm kiếp sau sẽ biết.

Những người làm lành hiện tại họ bị khổ đau, thiếu thốn… đó là do sanh báo và hậu báo ác nghiệp đã thuần thục trong đời quá khứ, hiện tại sức làm lành yếu kém, không thể điều khiển được, thế nên phải bị khổ báo, đâu phải do việc làm lành hiện tại mà bị khổ đau, ác báo. Việc làm lành đời nầy, kiếp sau trọn hưởng. Nhơn quả ba đời đành rành như thế đó. Vì vậy mà hiện thấy những ai làm lành trong thế gian, được người khen ngợi, được người tôn kính, vì biết chắc trong tương lai họ sẽ được quả báo an vui; vì rõ quá khứ đã có ác nghiệp như thế, nên chư Phật, Bồ Tát thường hay dạy bảo, cần phải gần gũi bạn lành, đồng tâm sám hối, gần thiện tri thức (4), ở trong sự đắc đạo, hoàn toàn lợi ích. Thế nên đệ tử chúng con ngày nay chí thành trở về nương tựa với chư Phật.

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Ly Cấu Phương Đông

Kính lạy đức Phật Thọ Căn Hoa Vương Phương Nam

Kính lạy đức Phật Liên Hoa Tự Tại Phương Tây

Kính lạy đức Phật Kim Cang Năng Phá Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Tất Đàn Nghĩa Thắng Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Kim Hải Tự Tại Vương Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Vô Biên Pháp Tự Tại Vương Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Ngại Hương Tượng Vương Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Ngại Huệ Tràng Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thượng Vương Phương Trên

Kính lễ tất cả ngôi Tam Bảo, hết cõi hư không mười phương như thế. Đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, gây ác như số cát sông Hằng, tạo tội đầy trời đất, xả thân thọ nhiều báo thân, không hay cũng chẳng biết, hoặc tạo tội nghiệp ngũ nghịch (5) sâu dày ràng buộc không gián đoạn, hoặc tạo ‘nhứt xiển đề’ (6), dứt các căn lành, nghiệp khinh chê lời Phật dạy, hủy báng Kinh Phương Đẳng (7), nghiệp phá diệt Tam Bảo, hủy báng chánh pháp, không tin tội phước nhân quả, luôn luôn khởi mười nghiệp ác (8), nghiệp mê chơn phản chánh si hoặc, nghiệp bất hiếu cha mẹ, phản phúc người ơn, nghiệp khinh mạn sư trưởng, vô lễ các bậc bề trên, nghiệp không tin bạn bè, phạm điều bất nghĩa, nghiệp ngăn thánh đạo, hoặc làm tội ‘tứ trọng’ (9), ‘lục trọng’ (10), ‘bát trọng’ (11) v.v… nghiệp phá phạm ngũ giới (12), phá Bát Quan Trai (13), nghiệp phạm nhiều ít trong ‘ngũ thiên’ (14), ‘thất tụ’ (15), nghiệp cấu khinh trọng, trong ưu bà tắc giới, hoặc Bồ Tát giới (16), không giữ thanh tịnh, không theo lời dạy tu hành, nghiệp dơ phạm hạnh tốt, trước sau phương tiện, nghiệp biếng nhác mỗi tháng không ăn sáu ngày chay, nghiệp không thường thật hành ba tháng ăn chay (17) mỗi năm, nghiệp không đúng như pháp, không giữ ba nghìn oai nghi (18), nghiệp tội nhỏ nhặt tám muôn luật nghi (19) không giữ, nghiệp không tu thân giới tâm huệ, tạo các tội nghiệp trong bốn mùa, tám tiết, luôn luôn làm mười sáu thứ ác luật nghi (20) nghiệp không thương xót đối với khổ não của chúng sanh, nghiệp không suy nghĩ để giúp chúng sanh,nghiệp không cứu hộ, không giúp đỡ cho sanh linh, nghiệp không giúp ai, ôm lòng ganh kỵ, nghiệp không bình đẳng đối với kẻ oán người thân, nghiệp chẳng nhàm chán, đắm mê ngũ dục lạc (21) nghiệp vì ăn uống mà đào ao nuôi cá, sát hại sinh vật, hoặc lợi dụng thời thế tốt buông lung tâm ý tạo các tội nghiệp, hoặc tạo nghiệp hữu lậu, để lại chướng ngại ba cõi, ngăn con đường xuất thế. Các tội nghiệp như thế vô lượng vô biên, ngày nay tỏ bày hướng đến mười phương chư Phật, tôn Pháp và hiền Thánh Tăng, kính lễ sám hối. Đệ tử chúng con phát nguyện tu trì, nhờ sức sám hối nầy, tất cả tội nghiệp vô gián chuyển sanh phước lành, xin đời đời kiếp kiếp, dứt sạch ngũ nghịch, trừ mê lầm xiển đề. Như thế các tội nghiệp nặng nhẹ, từ nay trở đi cho đến các chốn đạo tràng, thề không phạm lại, thường thật hành pháp lành thanh tịnh xuất thế, tinh tấn thọ trì giới hạnh, giữ gìn oai nghi, như người qua biển, phải có phao nổi. ‘Lục độ’ (22), ‘tứ đẳng’ (23) thường được dẫn đầu, giới, định, huệ, ba môn vô lậu học càng được mỗi ngày thêm sáng tỏ để chóng thành ba mươi hai tướng tốt (24) và tám mươi vẻ đẹp (25) của Như Lai, nào pháp ‘thập lực’ (26), ‘tứ vô sở úy’ (27), nào lòng đại bi ‘tam niệm’ (28), thường được trí nhiệm mầu, vào ‘tám tự tại’ (29) của mỗi người chúng con.

QUYỂN THỨ TƯ

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567