Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ ba

13/05/201319:21(Xem: 11101)
Quyển thứ ba

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ ba

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Đệ tử chúng con, cầu xin chư Phật, các vị Đại Bồ Tát dùng bổn thệ nguyện lực, tế độ chúng sanh lực, mà nhiếp thọ mười phương vô cùng vô tận, hết thảy chúng sinh; nguyện xin chư Phật, các đức đại Bồ Tát không xả bỏ chúng sinh, xem chúng sanh đồng như thiện tri thức, không có quan niệm chia rẽ, nguyện cầu cho chúng sanh biết ơn chư Phật, các Bồ Tát, thân cận cúng dường chư Bồ Tát. Nguyện xin chư Bồ Tát thương xót nhiếp thọ, khiến các chúng sanh ấy được tâm ngay thẳng, theo dõi Bồ Tát, không xa lìa Bồ Tát. Nguyện xin cho chúng sanh biết vâng lời chư Phật, Bồ Tát bảo, không dám trái nghịch; được tâm kiên cố, không xa thiện tri thức, lìa bỏ tội lỗi, tâm không thoái chuyển, khiến chúng sanh vì thiện tri thức, không tiếc thân mạng, xả bỏ hết thảy, không trái ý thiện tri thức.

Nguyện cho chúng sanh lễ sám tu tập đại từ, xa lìa các điều ác, nghe chánh pháp của Phật đều hay thọ trì; nguyện khiến chúng sanh thiện căn nghiệp báo đồng như Bồ Tát; hạnh nguyện đồng như Bồ Tát; rốt ráo thanh tịnh; đầy đủ thần thông tùy ý tự tại; tu tập đạo lý nhiệm mầu, cho đến khi chứng được hoàn toàn nhứt thiết chủng trí; ở trong thời gian ấy không có giải đải, cởi nghiệp trí tuệ đến chỗ an ổn, được đạo vô ngại, hoàn toàn tự tại.

Chúng con đem hết lòng thành, đảnh lễ mười phương chư Phật, từ bi chứng giám:

Cội gốc vô minh gọi bất giác

Vì ban đầu trần sa phiền não,

Mê chơn sanh ra vọng viên minh,

Chấp trước, nhận kia thân chất ngại,

Một khi mờ tối thường đổi thể,

Trí huệ nhị thừa cũng khó phân,

Che lấp lý tam hiền, thập thánh,

Sanh ra tám muôn bốn ngàn cửa,

Nhờ đến bạn lành khai linh tánh,

Trừ hết nhơn, ngã, không chấp trước,

Ngày nay phát tâm theo lý sám,

Không theo mê lầm mờ tánh ta,

Lý sám cùng sự sám khác nhau,

Cùng tận hành tướng vốn rỗng không,

Thân tâm tụ tán đâu từng có,

Trong, ngoài, khoảng giữa tìm đều không,

Xưa nay nơi mộng đâu tìm mộng,

Biết được thân nô, đâu có nô,

Nay ngộ vô minh vốn là giác,

Giác mê, mê diệt hai đều không,

Đã được rõ ràng thường minh giác,

Ai chịu mờ tối lại giữ ngu,

Từ đây khó mà hoặc loạn nhau,

Hành vi tạo tác đều do ta,

Con nguyện thường an, trí thỉ giác,

Quán chiếu thông suốt làm bổn giác,

Phá trừ vô minh mê căn bản,

Mặt trời huệ sáng không chỗ tối,

Quán thân phi ngã là chơn ngã,

Quán tâm vô niệm là chơn tâm,

Vô thỉ, ngày nay đến bồ đề,

Không tăng, không giảm, đồng chơn lý,

Nguồn gốc, hoặc nghiệp đều đã ngộ,

Tâm hữu lậu thành tâm vô lậu,

Tâm vô lậu chánh tâm tự huân,

Chỗ tu đều vào đường giác ngộ,

Phát nguyện đã rồi dốc lòng kính lạy…

Kính lạy đức Phật Đại Hải

Kính lạy đức Phật Đại Nhạo Thuyết

Kính lạy đức Phật Đại Dược Vương

Kính lạy đức Phật Đại Công Đức

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hạnh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức

Kính lạy đức Phật Bửu Sanh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Công Đức Bảo Tác

Kính lạy đức Phật Pháp Tác

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Tác

Kính lạy đức Phật Thắng Tác

Kính lạy đức Phật Tự Tại Tác

Kính lạy đức Phật Nhựt Tác

Kính lạy đức Phật Quang Tác

Kính lạy đức Phật Hỏa Tác

Kính lạy đức Phật Vô Úy Tác

Kính lạy đức Phật Lạc Tác

Kính lạy đức Phật Đăng Tác

Kính lạy đức Phật Hiền Tác

Kính lạy đức Phật Giác Tác

Kính lạy đức Phật Hoa Tác

Kính lạy đức Phật Hoa Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Ưu Ba La Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Công Đức Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Khoái Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Phước Đức Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Thiên Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Hương Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Đại Hương Thắng Tạng

Kính lạy đức Phật Đại Vân Tạng

Kính lạy đức Phật Na La Diên Tạng

Kính lạy đức Phật Như Lai Tạng

Kính lạy đức Phật Công Đức Tạng

Kính lạy đức Phật Căn Tạng

Kính lạy đức Phật Như Ý Tạng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tạng

Kính lạy đức Phật Đức Tạng

Kính lạy đức Phật Thế La Tạng

Kính lạy đức Phật Sơn Tạng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tạng

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Tạng

Kính lạy đức Phật Hương Tạng

Kính lạy đức Phật Ma Ni Tạng

Kính lạy đức Phật Hiền Tạng

Kính lạy đức Phật Bửu Tạng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Vô Cấu Tạng

Kính lạy đức Phật Nhựt Tạng

Kính lạy đức Phật Chiếu Tạng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Tràng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Tràng

Kính lạy đức Phật Công Đức Tràng

Kính lạy đức Phật Ly Thế Gian Tràng

Kính lạy đức Phật Hoa Tràng

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Tự Tại Tràng

Kính lạy đức Phật Bửu Tràng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Tràng

Kính lạy đức Phật Đại Tràng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Vô Cấu Tràng

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Tràng

Kính lạy đức Phật Di Lưu Tràng

Kính lạy đức Phật Hộ Diệu Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh Tràng

Kính lạy đức Phật Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng

Kính lạy đức Phật Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng

Kính lạy đức Phật Thiện Thanh Tịnh Quang Chiếu Tràng

Kính lạy đức Phật Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hư Không Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hỏa Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hỏa Luân Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Chiếu Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Đa Oai Đức Vương Thắng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Pháp Huyển Phấn Tấn Oai Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Quang Minh

Kính lạy đức Phật Công Đức Bửu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Kim Quang Minh Quang

Kính lạy đức Phật Cao Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Quang Minh

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Quang Minh

Kính lạy đức Phật Hương Quang Minh

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Bửu Hóa Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thủy Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bửu Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Di Lưu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tu Tập Nhựt Luân

Kính lạy đức Phật Vân Quang Minh

Kính lạy đức Phật Bàn Đầu Kỳ Bà Già Hoa

Kính lạy đức Phật Vô Úy Quang Minh

Kính lạy đức Phật Pháp Lực Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thọ Đề Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhiên Hỏa Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phần Thiêu Quang Minh

Kính lạy đức Phật La Vỏng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Xứng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phổ Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Sắc Quang Minh Thinh

Kính lạy đức Phật Hư Không Thinh

Kính lạy đức Phật Diệu Cổ Thanh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh

Kính lạy đức Phật Vân Thinh

Kính lạy đức Phật Thiên Thinh

Kính lạy đức Phật Diệu Thinh

Kính lạy đức Phật Phạm Thinh

Kính lạy đức Phật Vân Diệu Cổ Thinh

Kính lạy đức Phật Pháp Cổ Thinh

Kính lạy đức Phật Pháp Cổ Xuất Thinh

Kính lạy đức Phật Thinh Mãn Pháp Giới Thinh

Kính lạy đức Phật Địa Hẩu Thinh

Kính lạy đức Phật Phổ Biến Thinh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hẩu Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hẩu Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Phân Biệt Hẩu Thinh

Kính lạy đức Phật Kinh Bố Nhứt Thiết Ma Luân Thinh

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Nhứt Thiết Thinh

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Nguyệt Huệ

Kính lạy đức Phật Pháp Vô Cấu Nguyệt

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Nguyệt

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh Nguyệt

Kính lạy đức Phật Lô Xá Na Nguyệt

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Nguyệt

Kính lạy đức Phật Xứng Nguyệt

Kính lạy đức Phật Công Đức Nguyệt

Kính lạy đức Phật Bửu Nguyệt

Kính lạy đức Phật Mãn Nguyệt

Kính lạy đức Phật Đại Nguyệt

Kính lạy đức Phật Nguyệt Luân Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt

Kính lạy đức Phật Nguyệt Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Huệ

Kính lạy đức Phật Thâm Huệ

Kính lạy đức Phật Giới Huệ

Kính lạy đức Phật Nan Thắng Huệ

Kính lạy đức Phật A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Lạc Công Đức Trang Nghiêm Hành Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Ly Kiếp

Kính lạy đức Phật Thắng Công Đức Vương Trang Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp

Kính lạy đức Phật Tự Tại Diệt Kiếp

Kính lạy đức Phật Di Lưu Kiếp

Kính lạy đức Phật Tu Di Lưu Kiếp

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thuyết Kiếp

Kính lạy đức Phật Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng

Kính lạy đức Phật Long Tịch Thượng

Kính lạy đức Phật Ái Thượng

Kính lạy đức Phật Độ Thượng

Kính lạy đức Phật Pháp Thượng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Thượng

Kính lạy đức Phật Oai Đức Thượng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Thượng

Kính lạy đức Phật Long Tịch Thượng

Kính lạy đức Phật Bửu Thượng

Kính lạy đức Phật Thắng Bửu Thượng

Kính lạy đức Phật Sa Lê La Thượng

Kính lạy đức Phật Thiên Thượng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thượng

Kính lạy đức Phật Hương Thượng

Kính lạy đức Phật Phóng Hương

Kính lạy đức Phật Lạc Hương

Kính lạy đức Phật Hương Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Hương Tượng Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Đại Hương Tượng

Kính lạy đức Phật Đa La Bạt Hương

Kính lạy đức Phật Giới Hương

Kính lạy đức Phật Vô Biên Hương

Kính lạy đức Phật Phổ Biến Hương

Kính lạy đức Phật Huân Hương

Kính lạy đức Phật Đa Già La Hương

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Mạn Đà La Hương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Hương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thủ

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Nhãn

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Khởi

Kính lạy đức Phật Thân Thắng

Kính lạy đức Phật Kinh Bố Thắng

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thắng

Kính lạy đức Phật Man Thắng Vân

Kính lạy đức Phật Công Đức Thành Tựu Vân

Kính lạy đức Phật Bửu Vân

Kính lạy đức Phật Công Đức Vân

Kính lạy đức Phật Vân Hộ

Kính lạy đức Phật Phổ Hộ

Kính lạy đức Phật Thánh Hộ

Kính lạy đức Phật Công Đức Hộ

Kính lạy đức Phật Phổ Biến Hộ

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Hộ

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Hỷ

Kính lạy đức Phật Thượng Hỷ

Kính lạy đức Phật Bửu Hỷ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Hỷ

Kính lạy đức Phật Long Hỷ

Kính lạy đức Phật Thật Hỷ

Kính lạy đức Phật Bửu Trí

Kính lạy đức Phật Hỷ Khứ

Kính lạy đức Phật Thiện Tri Tịch Tịnh Pháp

Kính lạy đức Phật Đại Thế

Kính lạy đức Phật Long Hỷ Kiến

Kính lạy đức Phật Bửu Hỷ Minh

Kính lạy đức Phật Thiện Tri Tịch Minh Vương

Kính lạy đức Phật Đại Thế Lực

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thế

Kính lạy đức Phật Kim Cang Xử Thế

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Xử Thế

Kính lạy đức Phật Bất Động Xử Thế

Kính lạy đức Phật Quá Tam Giới Xử Thế

Kính lạy đức Phật Tam Muội Xử Thế

Kính lạy đức Phật Định Xử Thế

Kính lạy đức Phật Bất Động Xử Thế

Kính lạy đức Phật Cao Khứ

Kính lạy đức Phật Tịch Diệt Khứ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Khứ

Kính lạy đức Phật Thiện Bộ Khứ

Kính lạy đức Phật Vô Tận Huệ

Kính lạy đức Phật Hải Huệ

Kính lạy đức Phật Vãng Huệ

Kính lạy đức Phật Thắng Huệ

Kính lạy đức Phật Diệt Chư Ác Huệ

Kính lạy đức Phật Tịch Tĩnh Huệ

Kính lạy đức Phật Tu Hành Huệ

Kính lạy đức Phật Mật Huệ

Kính lạy đức Phật Kiên Huệ

Kính lạy đức Phật Thiện Thanh Tịnh Huệ

Kính lạy đức Phật Đại Huệ

Kính lạy đức Phật Phổ Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Biên Huệ

Kính lạy đức Phật Oai Đức Huệ

Kính lạy đức Phật Thế Huệ

Kính lạy đức Phật Thượng Huệ

Kính lạy đức Phật Diệu Huệ

Kính lạy đức Phật Khoái Huệ

Kính lạy đức Phật Vô Quán Huệ

Kính lạy đức Phật Xứng Huệ

Kính lạy đức Phật Quảng Huệ

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Mãn Huệ

Kính lạy đức Phật Kim Cang Huệ

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Huệ

Kính lạy đức Phật Giác Huệ

Kính lạy đức Phật Pháp Huệ

Kính lạy đức Phật Sư Tử Huệ

Kính lạy đức Phật Hổ Huệ

Kính lạy đức Phật Thiện Huệ

Kính lạy đức Phật Bửu Huệ

Kính lạy đức Phật Thắng Huệ

Kính lạy đức Phật Thắng Tích Huệ

Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh Tích

Kính lạy đức Phật Bát Nhã Tích

Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Tích

Kính lạy đức Phật Hương Tích

Kính lạy đức Phật Bửu Tích

Kính lạy đức Phật Bửu Kế

Kính lạy đức Phật Công Đức Kế

Kính lạy đức Phật Thiên Kế

Kính lạy đức Phật Long Kế

Kính lạy đức Phật Đại Kế

Kính lạy đức Phật Di Lưu Tụ

Kính lạy đức Phật Đại Tựu

Kính lạy đức Phật Đại Diệm Tựu

Kính lạy đức Phật Bửu Tựu

Kính lạy đức Phật Bửu Thủ

Kính lạy đức Phật Bửu Thủ Nhu Hòa

Kính lạy đức Phật Bửu Ấn Thủ

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy

Kính lạy đức Phật Bửu Hỏa Vi Nhiễu

Kính lạy đức Phật Bửu Thiên

Kính lạy đức Phật Bửu Thắng

Kính lạy đức Phật Bửu Cao

Kính lạy đức Phật Bửu Kiên

Kính lạy đức Phật Bửu Ma Đầu Ma

Kính lạy đức Phật Bửu Niệm

Kính lạy đức Phật Bửu Lực

Kính lạy đức Phật Bửu Sơn

Kính lạy đức Phật Bửu Diệm

Kính lạy đức Phật Bửu Hỏa Vi Nhiễu

Kính lạy đức Phật Bửu Chiếu

Kính lạy đức Phật Phóng Chiếu

Kính lạy đức Phật Dật Cộng Hoa

Kính lạy đức Phật Diệu Thuyết

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thuyết

Kính lạy đức Phật Kim Cang Thuyết

Kính lạy đức Phật Bửu Thuyết

Kính lạy đức Phật Bửu Trượng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Bửu Trượng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Trượng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trượng

Kính lạy đức Phật Pháp Trượng

Kính lạy đức Phật Bửu Cái

Kính lạy đức Phật Quân Bửu Cái

Kính lạy đức Phật Ma Ni Cái

Kính lạy đức Phật Kim Cái

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Tăng Thượng Đại Thành Tựu Vương

Kính lạy đức Phật Tăng Thượng Dõng Mãnh

Kính lạy đức Phật Dõng Thí

Kính lạy đức Phật Trí Thí

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nhiên Đăng Hỏa

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Công Đức Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Phước Đức Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Bửu Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Bửu Hỏa Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Vô Biên Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Đại Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Phổ Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nhựt Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nguyệt Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nhựt Nguyệt Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Vân Thinh Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Đại Hải Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Thế Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Chư Ác Thú Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Phá Chư Ám Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thành Tựu Nhiên Đăng

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Kiến

Kính lạy đức Phật Bất Tán

Kính lạy đức Phật Tán Hoa

Kính lạy đức Phật Bất Tán Hoa

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Thiên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Lục Thập Quang

Kính lạy đức Phật Quán Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Vô Biên Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phước Đức Quang Minh

Kính lạy đức Phật Trí Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Minh

Kính lạy đức Phật Ngại Quang Minh

Kính lạy đức Phật Phấn Tấn Cung Kính Xưng

Kính lạy đức Phật Vô Tỷ

Kính lạy đức Phật Công Đức Xưng

Kính lạy đức Phật Bửu Xưng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Xưng

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Đức

Kính lạy đức Phật Kiên Đức

Kính lạy đức Phật Vô Ưu Đức

Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh Đức

Kính lạy đức Phật Hoa Đức

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Đức

Kính lạy đức Phật Long Đức

Kính lạy đức Phật Công Đức Hải

Kính lạy đức Phật Tịnh Đức

Kính lạy đức Phật Tịnh Thiên

Kính lạy đức Phật Cúng Dường

Kính lạy đức Phật Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Tịnh Diệu Thinh

Kính lạy đức Phật Xuất Tịnh Thinh

Kính lạy đức Phật Phổ Trí Luân Quang Thinh

Kính lạy đức Phật Đại Thinh

Kính lạy đức Phật Vân Thắng Thinh

Kính lạy đức Phật An Ẩn Thinh

Kính lạy đức Phật Lạc Thinh

Kính lạy đức Phật Diệu Cổ Thinh

Kính lạy đức Phật Thiên Thinh

Kính lạy đức Phật Nhựt Thinh

Kính lạy đức Phật Nguyệt Thinh

Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thinh

Kính lạy đức Phật Phước Đức Thinh

Kính lạy đức Phật Kim Cang Thinh

Kính lạy đức Phật Tự Tại Thinh

Kính lạy đức Phật Huệ Thinh

Kính lạy đức Phật Diệu Thanh

Kính lạy đức Phật Soạn Trạch Thinh

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thinh

Kính lạy đức Phật Tịnh Tràng

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tràng

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Trú Trì Pháp

Kính lạy đức Phật Lạc Pháp

Kính lạy đức Phật Hộ Pháp

Kính lạy đức Phật Đàm Vô Kiết

Kế đây, chúng con thành tâm đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn

Kính lạy Tôn Kinh Thập Nhị Phật Danh Thần Chú

Kính lạy Tôn Kinh Trừ Ma Nghịch

Kính lạy Tôn Kinh Tế Chư Phương Đẳng Học

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Hành Ngũ Thập Duyên Thân

Kính lạy Tôn Kinh Nội Tạng Bách Bảo

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì

Kính lạy Tôn Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Thuyết Bát Nhã Ba La Mật

Kính lạy Tôn Kinh Kiên Cố Nữ

Kính lạy Tôn Kinh Diễn Đạo Tục Nghiệp

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Sanh Địa

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Đạo Thọ

Kính lạy Tôn Kinh Bửu Võng

Kính lạy Tôn Kinh Bách Phật Danh

Kính lạy Tôn Kinh Vô Lượng Nghĩa

Kính lạy Tôn Kinh Quán Di Lặc Thượng Sinh Đâu Suất Thiên

Kính lạy Tôn Kinh Vô Lượng Thọ Quán

Kính lạy Tôn Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp

Kính lạy Tôn Kinh Bất Không Cơ Sách

Kính lạy Tôn Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát

Kính lạy Tôn Kinh Thỉnh Quán Thế Âm Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni

Kính lạy Tôn Kinh Thập Nhứt Diện Quán Thế Âm

Kính lạy Tôn Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký

Kính lạy Tôn Kinh Lộc Mẫu

Kính lạy Tôn Kinh Lộc Tử

Kính lạy Tôn Kinh Trừ Khủng Tai Hoạn

Kính lạy Tôn Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng

Kính lạy Tôn Kinh Tứ Bát Khả Đắc

Kính lạy Tôn Kinh Chư Đức Phước Điền

Kính lạy Tôn Kinh Xuất Gia Công Đức

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Tiện Báo Ân

Kính lạy Tôn Kinh Thất Phật Thần Chú

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Tánh Khởi

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Bổn Hạnh

Kính lạy Tôn Kinh Bất Tư Nghị Công Đức

Kính lạy Tôn Kinh Đại Kiết Nghĩa Chú

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Mộng

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Nhân Vương Bát Nhã

Kính lạy Tôn Kinh Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt

Kính lạy Tôn Kinh Mật Tích Lực Sĩ

Kính lạy Tôn Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Vấn Trì Kỷ Phước

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng

Kính lạy Tôn Kinh Thiện Giải Bồ Tát Sở Vấn

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Tu Hành

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Đầu Thân Từ Ngạ Hổ Khởi Tháp Nhân Duyên

Kính lạy Tôn Kinh Nhứt Thiết Thí Vương Sở Hành Đàn Ba La Mật

Kính lạy Tôn Kinh Tần Bà Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường

Chúng con đồng kính lễ các vị Đại Bồ Tát trong mười phương:

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Cấu

Kính lạy Đại Bồ Tát Dõng Mãnh Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịnh Tâm

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát La Võng Quang

Kính lạy Đại Bồ Tát Đoạn Chư Cái

Kính lạy Đại Bồ Tát Năng Xả Nhứt Thiết Sự

Kính lạy Đại Bồ Tát Hoa Trang Nghiêm

Kính lạy Đại Bồ Tát Nhựt Quang Minh

Kính lạy Đại Bồ Tát Tối Thắng Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Kiên Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Tự Tại Thiên

Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Tịnh Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Kim Cang Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Tăng Trưởng Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Trụ

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Đạo Sư

Kính lạy Đại Bồ Tát Ba Đầu Ma Tạng

Kính lạy Đại Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương

Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Hạnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Giác Bồ Đề

Kính lạy Đại Bồ Tát Kiên Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Đoạn Chư Ác Đạo

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Bì Quyện Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Tu Di Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Tu Di Sơn

Kính lạy Đại Bồ Tát Tâm Dõng Mãnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn Hạnh

Kính lạy Đại Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Thắng

Kính lạy Đại Bồ Tát Thiện Ý

Kính lạy Đại Bồ Tát Thật Ngữ

Kính lạy Đại Bồ Tát Ái Kiến

Kính lạy Đại Bồ Tát Vô Chướng Ngại

Kính lạy Đại Bồ Tát Đoạn Chư Nghi

Kính lạy Đại Bồ Tát Thật Tác

Kính lạy Đại Bồ Tát Quảng Đức

Kính lạy Đại Bồ Tát Hộ Hiền Kiếp

Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Nguyệt…

Chúng con kính lễ chư vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên ở thế giới mười phương như thế đã xong.

Giờ đây đảnh lễ tất cả Hiền Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác.

Kính lạy Hiền Thánh Trực Phước Đức

Kính lạy Hiền Thánh Thức Tánh Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Hương Huê Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Hữu Hương Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Kiến Nhơn Phi Đằng Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Khả Ba La Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Tần Ma Lợi Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Nguyệt Tịnh Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Thiện Trí Bích Chi

Kính lạy Hiền Thánh Tu Đà La Bích Chi

Đảnh lễ các vị Hiền Thánh Bích Chi Phật vô lượng vô biên như thế, chúng con lễ Tam Bảo rồi, sau lại sám hối, cùng nhau giữ tâm yên lặng không chướng không ngại, chính là thời gian sanh thiện diệt ác; ngoài ra lại phải phát khởi bốn thứ quán hạnh để làm phương tiện diệt tội. Những gì là bốn?

Một là quán về nhân duyên.

Hai là quán về quả báo

Ba là quán tự thân ta

Bốn là quán thân Như Lai

Thế nào gọi là quán nhân duyên? – Biết ta gây ra tội lỗi là do vô minh, suy nghĩ không tốt, không có sức chánh quán, không nhận lỗi lầm, xa lìa bạn lành, chư Phật Bồ Tát; chạy theo đường ma, nhảy vào nẻo tà, như cá nuốt lưỡi câu, không biết họa hoạn, như con tằm nhả kén tự ràng tự buộc, như loài ‘thiêu thân’ nhảy vào ánh đèn, tự đốt tự cháy, vì các nhân duyên ấy, nên không bao giờ ra khỏi đường mê.

Thế nào là quán về quả báo? – Những nghiệp bất thiện, các điều ác đã tạo, lưu chuyển cả ba đời, khổ quả không bao giờ cùng tận, bị chìm đắm liên miên trong biển lớn đêm dài, bị các phiền não dày vò, bị quỷ La Sát ăn nuốt, sanh tử trong đời vị lai, mờ mịt không bờ mé. Dù ai có đặng phước báo như vị Chuyển Luân Thánh Vương (1), cai trị bốn châu thiên hạ (2), bay đi tự tại, đầy đủ bảy thứ của báu (3) đi nữa; nhưng sau khi chết, không khỏi đọa vào đường ác. Quả báo của ‘Tứ không’ (4) rất là cao quí trong ba cõi, nhưng khi hưởng hết phước vẫn còn bị đọa trong loài ngưu đầu (5), huống là những người không có phước đức, mà lại biếng nhác, không siêng năng sám hối. Ấy ví cũng như bao đá chìm dưới vực sâu, khó mà lấy lên được.

Thế nào gọi là quán tự thân ta? – Mặc dù ta có chánh nhơn Phật tánh (6), có tính linh tri, nhưng bị phiền não quá sâu dày, nó ngăn che nhiều kiếp; không rõ thân tâm ta, khó mà giải thoát. Thế nên ta nay cần phải phát khởi tâm thù thắng, xé nát bức màn vô minh điên đảo nghiệp chướng nặng nề, chặt đứt các nhơn khổ hư ngụy trong con đường sanh tử; phát khởi đại minh giác tuệ của Như Lai trong thân tâm ta, kiến lập diệu quả Vô Thượng Niết Bàn.

Thế nào gọi là quán thân Như Lai? – Thân của các đức Như Lai là thân vô vi tịch chiếu (7), lìa ‘tứ cú’ (8), dứt ‘bách phi’ (9), các phước đức đầy đủ, an nhiên thường trú; mặc dù có diệu dụng độ chúng sinh, nhưng đó chỉ là phương tiện ra vào diệt độ, thương xót cứu giúp chúng sanh, chưa bao giờ tạm bỏ. Chúng ta phải khởi tâm như thế, ấy gọi là điều tốt diệt tội và là hạnh cốt yếu trừ chướng. Đệ tử chúng con chí thành cúi đầu đảnh lễ các đức Phật:

Kính lạy đức Phật Thắng Tàng Châu Quang Phương Đông

Kính lạy đức Phật Bửu Tích Thị Hiện Phương Nam

Kính lạy đức Phật Pháp Giới Trí Đăng Phương Tây

Kính lạy đức Phật Tối Thắng Hàng Phục Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Long Tự Tại Vương Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Chuyển Nhứt Thiết Sanh Tử Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Vô Biên Trí Tự Tại Vương Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Biên Công Đức Nguyệt Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Hải Trí Thần Thông Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thắng Vương Phương Trên

Kính lễ các ngôi Tam Bảo hết cõi hư không, cùng mười phương giới. Giờ đây đệ tử chúng con xét lại từ vô thỉ đến ngày nay, cứ lo trưởng dưỡng phiền não càng ngày càng sâu dày, tươi tốt, che tối huệ nhãn, khiến không thấy rõ đường tà, phát khởi nghiệp chướng, dứt bỏ con đường lành, không được tương tục. Phiền não chướng (10) khởi lên không gần được Phật, không nghe chánh pháp, không gặp chúng Tăng, phiền não chướng nổi lên không thấy được các hành nghiệp thiện ác trong tất cả đời quá khứ vị lai, phiền não chướng nổi lên khó thọ lãnh quả báo tôn quí ở cõi người cõi trời, phiền não chướng sanh khó hưởng phước lạc thiền định ở cõi Sắc và Vô Sắc, phiền não chướng ngăn chận không được thần thông tự tại đi lại tự do, trong mười phương cõi tịnh nghe pháp của chư Phật, các phiền não chướng nó ngăn chận sự học thiền, học định, học quán sổ tức (11), quán bất tịnh (12) vv…, phiền não chướng không cho tạo nhân duyên học từ, bi, hỷ, xả, phiền não chướng không cho học bảy phương tiện (13) ba quán nghĩa (14), phiền não chướng không cho tập tứ niệm xứ (15), noản, đảnh, nhẫn, phiền não chướng nó ngăn chận học văn, tư, tu, đệ nhất pháp (16) phiền não nó ngăn học pháp bình đẳng giải trung đạo (17), phiền não nó ngăn hành theo bát chánh đạo (18), phiền não chướng chận sự học không chỉ tướng thất giác chi (19), phiền não chướng không cho quán nhân duyên học đạo phẩm, phiền não chướng nó ngăn học bát giải thoát (20), cửu không (21), phiền não chướng không cho học mười trí tam muội (22), phiền não chướng ngăn học tam minh (23), lục thông (24), tứ vô ngại (25) phiền não chướng nó phá sự học về lục độ (26), tứ đẳng (27), phiền não chướng nó không cho rộng rãi giáo hóa tứ nhiếp pháp (28), phiền não chướng nó không cho phát tâm đại thừa, tập tứ hoằng thệ (29) nguyện, phiền não nó làm chướng ngại sự học thập minh, thập hạnh (30, phiền não chướng nó ngăn sự học thập hồi hướng (31), thập nguyện (32), phiền não nó chận sự minh giải của sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa (33), phiền não chướng nó ngăn các hiểu biết của ngũ địa, lục địa, thất địa (34), phiền não chướng nó không cho học bát địa, cửu địa, thập địa (35) song chiếu. Như thế cho đến nó ngăn chận học quả vị Phật trên trăm muôn A-tăng-kỳ các hạnh v.v… đều trở ngại do phiền não chướng. Như vậy nó làm chướng ngại vô lượng vô biên pháp lành, chúng con ngày hôm nay đến trước mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, hổ thẹn sám hối, xin đều tiêu diệt, nguyện đem pháp sám hối nầy, ngăn chận các hành động, tất cả phiền não chướng không còn; cầu cho chúng con thọ sanh được tự tại mỗi nơi mỗi chốn, không bị hồi chuyển kết nghiệp, được như ý thông, ở trong một niệm khắp đến mười phương, thanh tịnh hóa các cõi Phật, tiếp độ chúng sanh, ở trong cảnh giới thiền định, rất là thậm thâm, cùng các tri kiến, thông suốt vô ngại, tâm thường thu nhiếp tất cả các sự vật, ưa nói pháp không cùng tận, nhưng không bao giờ nhiễm trước.

Chúng con hy vọng đặng tâm tự tại, đặng pháp tự tại, trí tuệ tự tại, phương tiện tự tại; khiến các phiền não và vô tri kiết tập (36); rốt ráo dứt hẳn phiền não không bao giờ có lại, Thánh đạo vô lậu (37) sáng như mặt trời…

QUYỂN THỨ BA

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,489,589