Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quyển thứ hai

13/05/201319:20(Xem: 11078)
Quyển thứ hai

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ hai

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

Hôm nay, đệ tử chúng con trong đạo tràng, vì chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà đảnh lễ sám hối, kế đó, xin đem các chúng sanh ấy trao cho các vị Bồ tát. Nguyện xin chư Đại Bồ Tát dũ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ cho chúng con được nhờ công đức lễ sám phát nguyện nầy.

Lại nguyện xin dũ lòng từ bi niệm lực, khiến cho hết thảy chúng sanh ấy đều muốn cầu vô thượng phước điền, hết lòng tin rằng: “Cúng dường Phật được vô lượng phước báo.” Khiến biết hết thảy chúng sanh đều một lòng hướng về đức Phật được vô lượng quả báo thù thắng thanh tịnh; nguyện xin cho chúng sanh, đối với các Phật sự không có tâm bỏn sẻn mà phát tâm đại bố thí, không luyến tiếc gì.

Lại cầu xin hết thảy chúng sanh đối với các cơ sở Phật giáo, phát tâm làm các việc phước điền vô thượng, xa lìa hạnh nhỏ hẹp, thật hành đạo Bồ Tát được vô ngại giải thoát, thành nhứt thiết chủng trí của chư Phật.

Chúng con thành kính đảnh lễ Hồng Danh chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, một lòng quy kính:

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Chướng

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang Minh

Kính lạy đức Phật Tác Công Đức

Kính lạy đức Phật Phổ Hương Thượng

Kính lạy đức Phật Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Kiêu Mạng

Kính lạy đức Phật Tỳ Bà Thi

Kính lạy đức Phật Thi Khí

Kính lạy đức Phật Tỳ Xá Phù

Kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn

Kính lạy đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Ca Diếp

Kính lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa

Kính lạy đức Phật Năng Tác Vô Úy

Kính lạy đức Phật Tịch Tịnh Vương

Kính lạy đức Phật A Súc

Kính lạy đức Phật Lô Chí

Kính lạy đức Phật A Di Đa

Kính lạy đức Phật Ni Di

Kính lạy đức Phật Trụ Pháp

Kính lạy đức Phật Bửu Diệm

Kính lạy đức Phật Di Lưu

Kính lạy đức Phật Kim Cang

Kính lạy đức Phật Trì Pháp

Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh Pháp

Kính lạy đức Phật Diệu Pháp Quang Minh

Kính lạy đức Phật Pháp Nguyệt Diện

Kính lạy đức Phật Trụ Pháp

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng

Kính lạy đức Phật Pháp Oai Đức

Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Pháp

Kính lạy đức Phật Pháp Tịch Tĩnh

Kính lạy đức Phật Thiện Trí Lực

Kính lạy đức Phật Di Lặc Đẳng Vô Lượng

Kính lạy đức Phật Tỳ Bà Thi

Kính lạy đức Phật Thi Khí

Kính lạy đức Phật Tỳ Xá Phù

Kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn

Kính lạy đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni

Kính lạy đức Phật Ca Diếp

Kính lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Kính lạy đức Phật A Di Đà

Kính lạy đức Phật Thiên Quang Chiếu

Kính lạy đức Phật Thắng Sắc

Kính lạy đức Phật Lạc Ý

Kính lạy đức Phật Đại Đạo Sư

Kính lạy đức Phật Đại Thánh Thiên

Kính lạy đức Phật Na La Diên

Kính lạy đức Phật Thọ Đề

Kính lạy đức Phật Từ Tha

Kính lạy đức Phật Tỳ Lô Giá Na

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn

Kính lạy đức Phật Cụ Túc

Kính lạy đức Phật Hóa Hiện

Kính lạy đức Phật Thiện Hóa

Kính lạy đức Phật Thế Tự Tại

Kính lạy đức Phật Nhơn Tự Tại

Kính lạy đức Phật Ma Hê Na Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thắng Tự Tại

Kính lạy đức Phật Thập Lực Tự Tại

Kính lạy đức Phật Tỳ Đầu La

Kính lạy đức Phật Ly Chư Úy

Kính lạy đức Phật Chư Ưu

Kính lạy đức Phật Năng Phá Chư Tà

Kính lạy đức Phật Tán Chư Tà

Kính lạy đức Phật Phá Dị Ý

Kính lạy đức Phật Trí Huệ Nhạc

Kính lạy đức Phật Bửu Nhạc

Kính lạy đức Phật Di Lưu Nhạc

Kính lạy đức Phật Hàng Ma

Kính lạy đức Phật Thiện Tài

Kính lạy đức Phật Kiên Tài

Kính lạy đức Phật Kiên Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Kiên Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Kiên Sa La

Kính lạy đức Phật Kiên Tâm

Kính lạy đức Phật Kiên Dõng Mãnh Phá Trận

Kính lạy đức Phật Phá Tránh

Kính lạy đức Phật Thật Thể

Kính lạy đức Phật Đàm Vô Yết

Kính lạy đức Phật Ni Thi Đà

Kính lạy đức Phật Ba La La Kiên

Kính lạy đức Phật Phổ Quang.

Kính lạy đức Phật Phổ Hiền

Kính lạy đức Phật Thắng Hải

Kính lạy đức Phật Công Đức Hải

Kính lạy đức Phật Pháp Hải

Kính lạy đức Phật Hư Không Tịch

Kính lạy đức Phật Hư Không Công Đức

Kính lạy đức Phật Hư Không Khố Tạng

Kính lạy đức Phật Hư Không Tâm

Kính lạy đức Phật Hư Không Đa La

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Tâm

Kính lạy đức Phật Công Đức Lâm

Kính lạy đức Phật Phóng Quang Thế Giới Trung, Hiện Tại Thuyết Pháp, Hư Không Thắng Ly Trần Vô Cấu Trần Bình Đẳng Nhãn Thanh Tịnh Công Đức Tràng Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Lưu Ly Quang Bửu Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Đảnh Vô Lượng Nhựt Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương

Kính lạy chư Phật Bỉ Phật Thế Giới Trung Hữu Bồ Tát Danh Vô Tỷ, Bỉ Phật Thọ Ký Bất Cửu Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Phật Hiệu Chủng Chủng Quang Hoa Bửu Ba Đầu Ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu Thập Phương Thế Giới Tràng Vương.

Nếu có thiện nam, thiện nữ nào đem lòng chánh tín thọ trì đọc tụng, danh hiệu chư Phật và Bồ Tát kia. Các thiện nam, thiện nữ ấy, vượt qua cảnh khổ, số kiếp vi trần tại châu Diêm Phù Đề (1), đặng pháp Đà-la-ni (2) (tổng trì), tất cả các bệnh ác không bao giờ đến thân.

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Bửu Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thanh Vương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Bất Đoạn Quang Trang Nghiêm Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Công Đức Thinh Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Ba Đầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Ma Thiện Trụ Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Hoa Thượng Di Lưu Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Pháp Tràng Không Câu Tô Ma Vương

Kính lạy đức Phật Sa La Hoa Thượng Quang Vương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Chủng Chủng Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vương

Kính lạy đức Phật Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương

Kính lạy đức Phật Thiên Vân Lôi Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Tịch Trí Huệ Nguyệt Thanh Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Hoan Hỷ Tạng Thắng Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Phổ Quang Thượng Thắng Công Đức Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Công Đức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Động Sơn Nhạc Vương

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương

Kính lạy đức Phật Pháp Hải Triều Công Đức Vương

Kính lạy đức Phật Xưng Công Đức Sơn Vương

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Ngân Tràng Cái Vương

Kính lạy đức Phật Lôi Đăng Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Nguyệt Ma Ni Quang Vương

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thượng Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Hương Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Giác Vương

Kính lạy đức Phật Thượng Di Lưu Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Sa La Hoa Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Nhơn Đà La Tràng Vương

Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Vương

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Sanh Vương

Kính lạy đức Phật Vi Tế Hoa

Kính lạy đức Phật Thuyết Nghĩa

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Vô Biên Di Lưu

Kính lạy đức Phật Ly Cấu

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Nhãn

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Phát Hành

Kính lạy đức Phật Phát Hành Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Vô Sở Phát Hành

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Phát Hành

Kính lạy đức Phật Đoạn Chư Nạn

Kính lạy đức Phật Bất Định Nguyện

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Chư Nguyện

Kính lạy đức Phật Vô Niệm Thị Hiện Chư Hành

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hành

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Bất Trụ Trú Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Diệu Sắc

Kính lạy đức Phật Vô Tướng Thinh

Kính lạy đức Phật Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Thất

Kính lạy đức Phật Lạc Ý

Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh

Kính lạy đức Phật Cảnh Giới Tự Tại

Kính lạy đức Phật Lạc Hạnh

Kính lạy đức Phật Lạc Giải Thoát

Kính lạy đức Phật Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhãn

Kính lạy đức Phật Tấn Tịch Tĩnh

Kính lạy đức Phật Thế Gian Khả Lạc

Kính lạy đức Phật Tùy Thế Gian Ý

Kính lạy đức Phật Tùy Thế Gian Nhãn

Kính lạy đức Phật Bửu Vương

Kính lạy đức Phật Bửu Ái

Kính lạy đức Phật La Hầu Ha

Kính lạy đức Phật Ra Hầu La Thiên

Kính lạy đức Phật Ra Hầu La Tịnh

Kính lạy đức Phật Bửu Huệ

Kính lạy đức Phật Bửu Man

Kính lạy đức Phật Bửu Hình

Kính lạy đức Phật La Võng Thủ

Kính lạy đức Phật Ma Ni Luân

Kính lạy đức Phật Giải Thoát Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thiện Hành

Kính lạy đức Phật Đại Ái

Kính lạy đức Phật Nhơn Diện

Kính lạy đức Phật Kiết Tường

Kính lạy đức Phật Man Đà La

Kính lạy đức Phật Tịnh Thánh

Kính lạy đức Phật Tịnh Tú

Kính lạy đức Phật Ly Thai

Kính lạy đức Phật Hư Không Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Tập Công Đức

Kính lạy đức Phật Sư Tử Bộ

Kính lạy đức Phật Công Đức Hải

Kính lạy đức Phật Ma Ni Công Đức

Kính lạy đức Phật Quảng Công Đức

Kính lạy đức Phật Xứng Thành

Kính lạy đức Phật Đại Như Ý Luân

Kính lạy đức Phật Vô Úy Thượng Vương

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Công Đức Tràng

Kính lạy đức Phật Oai Đức

Kính lạy đức Phật Hoa Nhãn

Kính lạy đức Phật Hỷ Thân

Kính lạy đức Phật Huệ Quốc Độ

Kính lạy đức Phật Hỷ Oai Đức

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Đà Tí Huệ Phấn Tấn

Kính lạy đức Phật Công Đức Tụ

Kính lạy đức Phật Tịch Diệt Huệ

Kính lạy đức Phật Hàng Ma

Kính lạy đức Phật Vô Thượng Quang

Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại

Kính lạy đức Phật Đắc Thế Gian Công Đức

Kính lạy đức Phật Thật Đế Xứng

Kính lạy đức Phật Trí Thắng

Kính lạy đức Phật Trí Ái

Kính lạy đức Phật Đắc Trí

Kính lạy đức Phật Trí Tràng

Kính lạy đức Phật La Võng Quang Tràng

Các thiện nam cùng thiện nữ cũng như tất cả chúng sanh được yên ổn vui tươi như chư Phật, phải đọc tụng, lễ bái danh hiệu các đức Phật nầy. Các vị ấy phải chí tâm xưng niệm.

Kính lạy đức Phật Ly Chư Vô Trí Nhứt

Kính lạy đức Phật Hư Không Bình Đẳng Tâm

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Vô Cấu

Kính lạy đức Phật Thiện Vô Cấu Tạng

Kính lạy đức Phật Hỏa Diệm Tích

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Hạnh

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Thinh

Kính lạy đức Phật Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sanh Môn

Kính lạy đức Phật Đoạn Chư Quá

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Quan

Kính lạy đức Phật Bình Đẳng Tu Di Diện

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại Tinh Tấn Kiên

Kính lạy đức Phật Sa La Hoa Hoa Vương

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Vương

Kính lạy đức Phật Di Lâu Đăng Vương

Kính lạy đức Phật Dược Vương Thinh Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Phạm Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Diệu Cổ Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Vân Thinh Vương

Kính lạy đức Phật Long Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Đà La Ni Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Thâm Vương

Kính lạy đức Phật Trị Chư Bịnh Vương

Kính lạy đức Phật Dược Vương

Kính lạy đức Phật Tượng Vương

Kính lạy đức Phật Đăng Vương

Kính lạy đức Phật Thọ Đề Vương

Kính lạy đức Phật Hỷ Vương

Kính lạy đức Phật Tinh Tú Vương

Kính lạy đức Phật Vân Vương

Kính lạy đức Phật Lôi Vương

Kính lạy đức Phật Sa La Vương

Kính lạy đức Phật Nhạn Vương

Kính lạy đức Phật Kiên Cố Tự Tại Vương

Kính lạy đức Phật Công Đức Trụ

Kính lạy đức Phật Hoa Tụ

Kính lạy đức Phật Bửu Tụ

Kính lạy đức Phật Bửu Trụ Trì Diên Liệu

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Công Đức

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Vô Chướng Lực

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Địa Lực Tiến Khứ

Kính lạy đức Phật Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Bửu Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì

Kính lạy đức Phật Tự Tại Chuyển Nhứt Thiết Pháp

Kính lạy đức Phật Chuyển Pháp Luân

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Tịnh Oai Đức

Kính lạy đức Phật Thánh Oai Đức

Kính lạy đức Phật Sa La Oai Đức

Kính lạy đức Phật Sư Tử Oai Đức

Kính lạy đức Phật Đại Oai Đức

Kính lạy đức Phật Bi Oai Đức

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Oai Đức

Kính lạy đức Phật Địa Oai Đức

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Lưu Ly

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Tý

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nhãn

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Diện

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Diện

Kính lạy đức Phật Nguyện Diện

Kính lạy đức Phật Nhựt Diện

Kính lạy đức Phật Nhựt Oai Đức Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Kim Sắc

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Hình

Kính lạy đức Phật Khả Lạc Sắc

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Liên Hoa

Kính lạy đức Phật Chiêm Bà Già Sắc

Kính lạy đức Phật Năng Dữ Lạc

Kính lạy đức Phật Năng Dữ Nhãn

Kính lạy đức Phật Nan Thắng

Kính lạy đức Phật Nan Hàng Phục

Kính lạy đức Phật Đoạn Chư Ác

Kính lạy đức Phật Nan Lượng

Kính lạy đức Phật Nan Thành

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Thành

Kính lạy đức Phật Cam Lộ Thành

Kính lạy đức Phật Bảo Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Công Đức Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Nhựt Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Hoa Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Lạc Hữu

Kính lạy đức Phật Thành Tựu Công Đức

Kính lạy đức Phật Đại Thắng

Kính lạy đức Phật Thượng Diệu Vương

Kính lạy đức Phật Vô Cấu

Kính lạy đức Phật Ly Chư Chướng

Kính lạy đức Phật Bà Lâu Na

Kính lạy đức Phật Bà Lâu Na Thiên

Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh Tiên

Kính lạy đức Phật Tinh Tấn Tiên

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Tiên

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tiên

Kính lạy đức Phật Quán Nhãn

Kính lạy đức Phật Vô Chướng Ngại

Kính lạy đức Phật Trụ Hư Không

Kính lạy đức Phật Trú Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bửu

Kính lạy đức Phật Thiện Tích

Kính lạy đức Phật Thiện Tư Nghị

Kính lạy đức Phật Thiện Hòa

Kính lạy đức Phật Thiện Ái

Kính lạy đức Phật Thiện Nhãn

Kính lạy đức Phật Thiện Thân

Kính lạy đức Phật Thiện Hạnh

Kính lạy đức Phật Thiện Sanh

Kính lạy đức Phật Thiện Hoa

Kính lạy đức Phật Thiện Hương

Kính lạy đức Phật Thiện Thinh

Kính lạy đức Phật Thiện Tý

Kính lạy đức Phật Thiện Quang

Kính lạy đức Phật Thiện Sơn

Kính lạy đức Phật Bửu Sơn

Kính lạy đức Phật Công Đức Sơn

Kính lạy đức Phật Trí Sơn

Kính lạy đức Phật Thắng Sơn

Kính lạy đức Phật Thượng Sơn

Kính lạy đức Phật Quang Minh Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Đại Quang Minh Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Thật Trung

Kính lạy đức Phật Kim Cang Hiệp

Kính lạy đức Phật Kim Cang Tế

Kính lạy đức Phật Toái Kim Cang

Kính lạy đức Phật Toái Kim Cang Kiên

Kính lạy đức Phật Hàng Phục Ma

Kính lạy đức Phật Bất Không Kiến

Kính lạy đức Phật Ái Kiến

Kính lạy đức Phật Hiện Kiến

Kính lạy đức Phật Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Đại Thiện Kiến

Kính lạy đức Phật Phổ Kiến

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Kiến

Kính lạy đức Phật Kiến Bình Đẳng Bất Bình Đẳng

Kính lạy đức Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Chướng Ngại

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Chúng Sanh Bịnh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thế Gian Ái Kiến

Kính lạy đức Phật Thượng Diệu

Kính lạy đức Phật Đại Trang Nghiêm

Kính lạy đức Phật Nhất Thiết Tam Muội

Kính lạy đức Phật Độ Nhất Thiết Nghi

Kính lạy đức Phật Độ Nhất Thiết Pháp

Kính lạy đức Phật Bất Thủ Chư Pháp

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Nghĩa Thành Tựu

Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Thông

Kính lạy đức Phật Hoa Thông

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Thọ Đề Phấn Tấn Thông

Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Thông

Kính lạy đức Phật Hải Trụ Trì Thắng Trí Huệ Phấn Tấn Thông

Kính lạy đức Phật Đa Ma La Hoa Chiên Đàn Hương Thông

Kính lạy đức Phật Thường Quan

Kính lạy đức Phật Thường Vi Nhiễu

Kính lạy đức Phật Thường Bất Khinh

Kính lạy đức Phật Thường Ưu

Kính lạy đức Phật Thường Hỷ

Kính lạy đức Phật Thường Tiếu Hoan Hỷ Căn

Kính lạy đức Phật Thường Mãn Túc Thủ

Kính lạy đức Phật Thường Cử Thủ

Kính lạy đức Phật Thường Hiệt Huệ

Kính lạy đức Phật Thường Tu Hạnh

Kính lạy đức Phật Thường Tinh Tấn

Kính lạy đức Phật Ni Câu Luật

Kính lạy đức Phật A Thúc Ca

Kính lạy đức Phật Kim Sắc Luật

Kính lạy đức Phật Hoa Khai

Kính lạy đức Phật Thiện Quyết Định

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Quang

Kính lạy đức Phật Hoa Thân

Kính lạy đức Phật Thủ Khước Nhu Nhuyến Xúc Thân

Kính lạy đức Phật Nhựt Luân

Kính lạy đức Phật Văn Mãn Túc

Kính lạy đức Phật Tướng Thân Thân

Kính lạy đức Phật Thắng Oai Đức

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Thân

Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Hoa Thân

Kính lạy đức Phật Đắc Vô Ngại

Kính lạy đức Phật Nguyện Đắc Mãn Túc

Kính lạy đức Phật Đắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh

Kính lạy đức Phật Đắc Đại Vô Úy

Kính lạy đức Phật Chí Đại

Kính lạy đức Phật Chí Đại Tinh Tấn Cứu Kính

Kính lạy đức Phật Đại Cảnh Giới

Kế đây, chúng con chí thành đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, đại Tạng Pháp Luân:

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh

Kính lạy Tôn Kinh Nhu Thủ Bồ Tát Vô Thượng Thanh Tịnh Phân Vệ

Kính lạy Tôn Kinh Đại Thừa Đồng Tánh

Kính lạy Tôn Kinh Đại Thừa Tập Thí Dụ

Kính lạy Tôn Kinh Chư Pháp Vô Hành

Kính lạy Tôn Kinh A-Súc Phật Quốc

Kính lạy Tôn Kinh Ban Châu Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Liên Hoa Diện

Kính lạy Tôn Kinh Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai

Kính lạy Tôn Kinh Ca Diếp

Kính lạy Tôn Kinh Chư Pháp Tối Thượng Vương

Kính lạy Tôn Kinh Khổng Tước Vương Đà La Ni

Kính lạy Tôn Kinh Phát Giác Tịnh Tâm

Kính lạy Tôn Kinh Vô Thượng Y

Kính lạy Tôn Kinh Duy Thức

Kính lạy Tôn Kinh Vị Tằng Hữu Nhân Duyên

Kính lạy Tôn Kinh Duyên Sanh

Kính lạy Tôn Kinh Thành Cụ Quang Minh Định Ý

Kính lạy Tôn Kinh Thái Tử Tu Đại Noa

Kính lạy Tôn Kinh Thái Tử Mộ Hồn

Kính lạy Tôn Kinh Tu Lại

Kính lạy Tôn Kinh Kim Sắc Vương

Kính lạy Tôn Kinh Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Ma Ha Ma Ta

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng

Kính lạy Tôn Kinh Phương Tiện Thiện Xảo Chú

Kính lạy Tôn Kinh Thắng Man Sư Tử Hẩu Nhứt Thừa Đại Phương Tiện

Kính lạy Tôn Kinh Tu Ma Đề Bồ Tát

Kính lạy Tôn Kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức

Kính lạy Tôn Kinh Phạm Nữ Thủ Ý

Kính lạy Tôn Kinh Ta Ma Ba Đế Thọ Ký

Kính lạy Tôn Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát

Kính lạy Tôn Kinh Diệt Thập Phương Minh

Kính lạy Tôn Kinh Xuất Sanh Bồ Đề Tâm

Kính lạy Tôn Kinh Phổ Môn Phẩm

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Thập Trụ

Kính lạy Tôn Kinh Thương Chủ Thiên Tử

Kính lạy Tôn Kinh Tâm Minh Nữ

Kính lạy Tôn Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội

Kính lạy Tôn Kinh Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết

Kính lạy Tôn Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Thự

Kính lạy Tôn Kinh Đức Quang Thái Tử

Kính lạy Tôn Kinh Thí Đăng Công Đức

Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Kha Sắc Dục

Kính lạy Tôn Kinh Nhơn Bản Dục Sanh

Kính lạy Tôn Kinh Bất Tăng Bất Giảm

Kính lạy Tôn Kinh Phật Ngữ

Kính lạy Tôn Kinh Vô Tự Bửu Phiệt

Kính lạy Tôn Kinh Như Lai Sư Tử Hẩu

Kính lạy Tôn Kinh Thập Pháp

Chúng con thành tâm đảnh lễ chư vị Đại Bồ Tát trong mười phương:

Kính lạy Bồ Tát Phát Tâm Tắc Chuyển Pháp Luân

Kính lạy Bồ Tát Nhứt Thiết Thinh Sai Biệt Lạc Thuyết

Kính lạy Bồ Tát Sơn Lạc Thuyết

Kính lạy Bồ Tát Đại Hải Ý

Kính lạy Bồ Tát Đại Sơn

Kính lạy Bồ Tát Ái Kiến

Kính lạy Bồ Tát Hoan Hỷ Vương

Kính lạy Bồ Tát Vô Biên Quang

Kính lạy Bồ Tát Vô Biên Quán Hạnh

Kính lạy Bồ Tát Phá Da Kiến Ma

Kính lạy Bồ Tát Ưu Đức

Kính lạy Bồ Tát Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa

Kính lạy Bồ Tát Sư Tử

Kính lạy Bồ Tát Thiện Trụ Ý

Kính lạy Bồ Tát Vô Tỷ Tâm

Kính lạy Bồ Tát Na La Đức

Kính lạy Bồ Tát Nhơn Đà La Đức

Kính lạy Bồ Tát Hải Thiên

Kính lạy Bồ Tát Bạt Đà Ba La

Kính lạy Bồ Tát Dược Vương

Kính lạy Bồ Tát Lô Xá Na

Kính lạy Bồ Tát Nguyệt Quang

Kính lạy Bồ Tát Ba Đầu Ma Thắng

Kính lạy Bồ Tát Trí Sơn

Kính lạy Bồ Tát Thánh Tạng

Kính lạy Bồ Tát Bất Xả Hạnh

Kính lạy Bồ Tát Bất Không Kiến

Kính lạy Bồ Tát Diệu Thinh

Kính lạy Bồ Tát Diệu Thinh Hống

Kính lạy Bồ Tát Thường Vi Tiếu Tịch Căn

Kính lạy Bồ Tát Ba Đầu Ma Đạo Thắng

Kính lạy Bồ Tát Quảng Tư Duy

Kính lạy Bồ Tát Ưu Ba La Nhãn

Kính lạy Bồ Tát Khả Cúng Dường

Kính lạy Bồ Tát Thường Ức

Kính lạy Bồ Tát Trụ Nhứt Thiết Bi Kiến

Kính lạy Bồ Tát Đoạn Nhứt Thiết Ác Pháp

Kính lạy Bồ Tát Trụ Nhứt Thiết Thanh

Kính lạy Bồ Tát Trụ Nhứt Thiết Hữu

Kính lạy Bồ Tát Trụ Phật Thinh

Chúng con đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên ở mười phương thế giới. Giờ đây chúng con thành tâm đảnh lễ, tất cả Hiền Thánh, Thinh Văn, Duyên Giác.

Kính lạy Độc Giác Chánh Văn

Kính lạy Độc Giác Trí Thân

Kính lạy Độc Giác Tỳ Tà Ly

Kính lạy Độc Giác Câu Bồ Tát La

Kính lạy Độc Giác Ba Tẩu Đà La

Kính lạy Độc Giác Vô Độc Tịnh Tâm

Kính lạy Độc Giác Thật Vô Cấu

Kính lạy Độc Giác Phước Đức

Kính lạy Độc Giác Hắc Diện

Kính lạy Độc Giác Duy Hắc

Kính lễ các vị Độc Giác (3), nhiều vô lượng vô biên như thế. Chúng con đảnh lễ Tam Bảo rồi, kế lại sám hối.

Luận về sám hối là như thế nào? Nghĩa là sám trừ các lỗi đã qua, hành theo việc tốt sắp đến, dứt điều xấu, làm điều phải. Người sanh ở đời nầy, ai mà không lỗi; người tu học mất chánh niệm, bị khởi phiền não (4). La Hớn (5) kết tập, động thân, khẩu, ý, huống chi phàm phu làm sao khỏi lỗi. Nhưng bậc có trí biết được lỗi lầm, liền ăn năn sửa đổi; còn người ngu mê che dấu tội lỗi ngày đêm dẫy đầy. Do đó dồn chứa lâu năm, không biết lúc nào mới hiểu ngộ. Nếu ai hay hổ thẹn, phát lồ sám hối, chẳng những chính yếu diệt tội mà thôi, lại còn tăng trưởng vô lượng phước đức, có thể đi đến niết bàn (6) diệu quả của Như Lai (7). Nếu ai thật sự muốn thật hành phương pháp nầy, bên ngoài chúng ta phải đỉnh đặc hình nghi, chiêm ngưỡng các tôn tượng mà đảnh lễ; bên trong khởi tâm thành kính, quán tưởng đặc thù, sanh hai thứ tâm. Những gì là hai?

Tự mình nghĩ hình mạng ta đây, khó mà bảo tồn; một mai tan hoại, không biết đời nào mang nó trở lại; nếu không gặp chư Phật, Hiền Thánh Tăng mà lại gặp các bạn ác, tạo nhiều tội nghiệp, lại phải đọa lạc trong hầm sâu đường hiểm.

Tự nghĩ trong cuộc đời nầy, tuy được gặp gỡ chánh pháp của Như Lai, làm đệ tử (8) của Phật. Phương pháp làm đệ tử là để tiếp nối dòng Thánh, thanh tịnh thân, khẩu, ý, tắm mình trong pháp lành. Nhưng ngày nay chúng ta, tâm tự tạo ác, rồi lại che dấu, nói rằng chẳng biết, cho người không thấy, dấu diếm trong lòng, kiêu ngạo không biết hổ thẹn. Thật đối với thiên hạ, rất là ngu xuẩn. Thì nay hiện có các đức Phật trong mười phương, chư vị đại địa Bồ Tát, chư thiên thần tiên, đâu từng không dùng thiên nhãn (9) thanh tịnh, nhìn thấy các tội ác chúng ta đã làm. Lại nữa, các vị thần linh u hiển (10), ghi chép tội phước, không sai một mảy may nào.

Luận về những ai tạo tội, sau khi mạng chung, các ngưu đầu, ngục tốt dẫn tinh thần kia đến trước Vua Diêm La (11) để biện bạch các phải quấy; đương trong lúc đó, tất cả những kẻ oán đối; đều đến làm chứng cứ, mỗi loài tự nói trước đây người giết hại thân tôi, nấu nướng, ram chiên để mà ăn nuốt; hoặc kẻ khác hạch hỏi trước đây tại sao nhà ngươi cướp đoạt tất cả tiền bạc của ta, làm cho bà con nhà ta ly gián. Giờ đây ta mới có cơ hội để mà tiện báo. Lúc ấy đầy đủ bằng chứng làm sao che dấu, chỉ phải cam lòng lãnh thọ khổ báo. Trong Kinh đã ghi rõ, trong cảnh địa ngục trị tội đúng cách. Nếu khi còn sống, gây các tội ác, tâm mình in sâu, không thiếu sót một mảy may; đến lúc chết, tất cả tướng ác đều hiện ở trước và nó sẽ tố cáo trước đây chính mình tạo các tội ấy, không thể nào che dấu được. Bấy giờ vua Diêm La nghiến răng quở trách, bắt giao cho các ngục tốt hành hình, trải qua trăm kiếp nghìn đời, khó mà ra khỏi. Sự kiện nầy không xa, mà cũng không quan hệ với kẻ khác, chính là thân tâm ta, tự làm tự chịu, mặc dù cha con hết sức thân thích, nhưng tội ai tạo nấy mang, không thể nào thay thế được. Thật đúng với câu: “Nhữ tác hoàn nhữ thọ,” mình làm mình chịu. Lúc còn sống phải lo tu tỉnh, đợi đến lúc già chết, ăn năn sao kịp? Thế nên, đệ tử chúng con, dốc lòng sám hối với mười phương các đức Phật:

Con nguyện sám trừ các chướng xong,

Tâm khai ý giải suốt nguồn chơn,

Thường hành tịch chiếu tự ra làm,

Không cho thân căn làm chủ tể,

Thường đem bi trí làm tâm yếu,

Nhìn thấy não tham, là khách trần,

Sáu thức khi làm chánh huệ hạnh,

Sáu trần hiện ở quán chơn không,

Mười nghiệp duyên ác cần xa lìa,

Mười ba la mật giữ tu hành,

Nương nhờ Tam Bảo không theo khác,

Độ thoát bốn loài thường dõng mãnh,

Vọng niệm khi khởi đều rõ biết,

Giác tâm chiếu kiến chuyển thêm sáng,

Dùng sức bồ đề khắp huân tập,

Hạnh môn Bồ Tát không bỏ quên,

Khắp nguyện đồ chúng nơi đạo tràng,

Không các hoạn nạn đều an ổn,

Chỗ gây tội chướng đều tiêu dứt,

Thật hành hạnh nguyện đều viên mãn,

Tất cả người thấy nghe tùy hỷ,

Nguyện phát tâm đại giác bồ đề,

Đều nhờ nhơn duyên tốt ngày nay,

Đời đời kiếp kiếp đồng pháp hội,

Phát nguyện đã rồi dốc lòng kính lạy..

Kính lạy đức Phật Phá Nghi Tịnh Quang Phương Đông

Kính lạy đức Phật Vô Ưu Công Đức Phương Nam

Kính lạy đức Phật Hoa Nghiêm Thần Thông Phương Tây

Kính lạy đức Phật Nguyệt Điện Thanh Tịnh Phương Bắc

Kính lạy đức Phật Phá Nhứt Thiết Ám Phương Đông Nam

Kính lạy đức Phật Đại Ai Quán Chúng Sinh Phương Tây Nam

Kính lạy đức Phật Hương Khí Phóng Quang Minh Phương Tây Bắc

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Công Đức Hải Phương Đông Bắc

Kính lạy đức Phật Đoạn Nhứt Thiết Nghi Phương Dưới

Kính lạy đức Phật Ly Nhứt Thiết Ưu Phương Trên

Đảnh lễ ngôi Tam Bảo trong mười phương, hết cõi hư không, đệ tử chúng con tự nhận từ vô thỉ cho đến ngày nay, dồn chứa vô minh, ngăn che tâm mục, theo tính phiền não gây tội lỗi trong ba đời. Hoặc đắm mê tình ái, khởi ra tham dục phiền não, hoặc giận tức oán hờn, ôm lòng oán hại phiền não, nghi lầm con đường chánh, do dự không tin sanh ra phiền não, tin tà đảo kiến, sanh ra phiền não, hủy báng cho rằng không có nhân quả, không nhận thức được các duyên giả hợp; phiền não sanh ra đắm trước, mê lý nhơn quả ba đời, chấp đoạn (12), chấp thường (13), rồi sinh ra phiền não, quen theo pháp ác, khởi kiến thủ (14) phiền não, chạy theo bạn xấu thầy tà, tạo giới thủ (15) phiền não, cho đến chấp nhơn, chấp ngã (16), chấp bỉ, chấp thử, ngang ngược chấp trước phiền não, chúng con ngày nay chí thành quy mạng sám hối. Lại nữa, đệ tử từ vô thỉ đến ngày nay, phiền não chứa giữ bỏn sẻn khởi các tham lam, phiền não xa hoa, không thụ nhiếp sáu tình (17), phiền não không nhẫn nhục, tâm làm các điều ác tệ, phiền não không siêng năng, buông lung biếng nhác, phiền não tình ái quấy động, không biết giác quán, phiền não gặp cảnh mê hoặc mà không biết không hay, phiền não bị tám ngọn gió (18) đời nó thổi nhơn ngã, phiền não trong tâm không ngay thẳng, dua nịnh trước mặt khen, sau lưng chê, phiền não không biết điều hòa những cảnh ngang trái, phiền não nhiều hận thù, dễ tức giận khó vui vẻ, phiền não rơi lệ, ganh ghét đánh mắng, phiền não độc hại, hung hiểm bạo ác, phiền não chấp trước, trái bỏ hai chân lý (19), phiền não sanh điên đảo đối với khổ, tập, diệt, đạo, phiền não thuận theo mười hai nhân duyên (20), lưu chuyển sanh tử, cho đến trụ cốt vô minh (21) từ vô thỉ, phiền não nhiều như số cát sông Hằng, phiền não khởi bốn trụ địa (22) cấu kết với sự khổ lụy trong tam giới, các phiền não v.v… như thế vô lượng vô biên, làm não loạn Hiền Thánh cùng bốn loài, sáu đường, ngày nay chúng con phát lồ trước các đức Phật, tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng, đem hết thân mạng trở về sám hối. Chúng con nguyện nhờ pháp sám hối nầy tham lam, giận tức, si mê v.v… tất cả phiền não chuyển sanh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp, bẻ cờ kiêu mạn, tát cạn sông ái, dập tắt lửa sân, phá trừ ngu tối, nhổ sạch gốc nghi, xé lưới tà kiến, nhận biết ở trong ba cõi cũng như lao ngục, bốn đại là rắn độc, năm ấm chính là kẻ oán gia, sáu nhập giả có, ái nhiễm chớ thân; chúng ta phải thật hành bát chánh đạo (23), dứt nguồn vô minh, chính hướng về Niết Bàn, chớ nên thôi dứt, ba mươi bảy phẩm trợ đạo (24), tâm niệm thường tương ưng, mười ba la mật (25) thường phải hiện ở trước mặt mà hành trì.

QUYỂN THỨ HAI

HẾT

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567