Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Quyển thứ nhứt

13/05/201319:19(Xem: 10623)
Quyển thứ nhứt

Đức Phật nói Kinh Hồng Danh Lễ Sám

Quyển thứ nhứt

Hòa thượng Thích Huyền Vi

Nguồn: Việt dịch từ Dịch từ Tục Tạng Kinh (Ấn Độ soạn thuật)

hong_danh

Tôi nghe như vầy (1), một thuở nọ Đức Phật ngự tại thành Xá Bà Đề (2), trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn của Cấp Cô Độc (3), cùng các chúng Đại Tỳ kheo (4), một nghìn hai trăm năm mươi vị.

Lúc bấy giờ hàng tứ chúng (5) hầu Đức Thế Tôn cùng trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, người cùng phi nhơn (6), v.v… Lúc ấy Đức Thế Tôn (7) bảo các đại chúng, chư vị phải lắng nghe, tôi vì các ông tuyên nói danh tự các đức Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu các thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng danh tự của chư Phật. Các vị ấy hiện tại được yên ổn, xa lìa các tai nạn và tiêu diệt các tội chướng, trong tương lai sẽ chứng đặng đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (8). Nếu các thiện nam, thiện nữ nào muốn tiêu diệt các tội cấu, phải tắm gội sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề, trang nghiêm, quỳ gối chấp tay xướng đọc các Hồng Danh Phật như sau:

Kính lạy đức Phật A-Súc Phương Đông (9)
Kính lạy Tám Mươi Sáu Đức Phật Sơ Nguyên Thành Vương
Kính lạy đức Phật Hỏa Quang
Kính lạy đức Phật Mắt Linh
Kính lạy đức Phật Vô Úy
Kính lạy đức Phật Bất Khả Tư Nghì
Kính lạy đức Phật Đăng Vương
Kính lạy đức Phật Phóng Quang
Kính lạy đức Phật Quang Minh Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Đại Thắng
Kính lạy đức Phật Thành Tựu Đại Sự
Kính lạy đức Phật Thật Kiến
Kính lạy đức Phật Kiên Vương Hoa
Kính lạy đức Phật Đại Từ Cứu Khổ


Chúng con kính lạy các đức Phật ở phương đông nhiều vô lượng, vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Phổ Mãn Phương Nam
Kính lạy đức Phật Oai Vương
Kính lạy đức Phật Trụ Trì Tật Hành
Kính lạy đức Phật Hiệt Huệ
Kính lạy đức Phật Xứng Thinh
Kính lạy đức Phật Bất Yểm Kiến Thân
Kính lạy đức Phật Sư Tử Thanh
Kính lạy đức Phật Bất Không Kiến
Kính lạy đức Phật Khởi Hạnh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Hạnh Thanh Tịnh
Kính lạy đức Phật Trang Nghiêm Vương
Kính lạy đức Phật Đại Sơn Vương


Chúng con kính lạy các đức Phật ở phương Nam nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thọ Phương Tây
Kính lạy đức Phật Sư Tử
Kính lạy đức Phật Hương Tích Vương
Kính lạy đức Phật Hương Thủ
Kính lạy đức Phật Tần Tấn
Kính lạy đức Phật Hư Không Tạng
Kính lạy đức Phật Bảo Tràng
Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nhãn
Kính lạy đức Phật Lạc Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Bửu Sơn
Kính lạy đức Phật Quang Vương
Kính lạy đức Phật Nguyệt Xuất Quang


Chúng con kính lạy các đức Phật ở phương Tây nhiều vô lượng, vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Nan Thắng Phương Bắc
Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang
Kính lạy đức Phật Chiên Đàn
Kính lạy đức Phật Tự Tại
Kính lạy đức Phật Kim Sắc Vương
Kính lạy đức Phật Nguyệt Sắc Chiên Đàn
Kính lạy đức Phật Phổ Nhãn Kiến
Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Nhãn Kiến
Kính lạy đức Phật Luân Thủ
Kính lạy đức Phật Vô Cấu


Chúng con kính lạy các đức Phật ở phương Bắc nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Trị Địa Phương Đông Nam
Kính lạy đức Phật tự Tại
Kính lạy đức Phật Pháp Tự Tại
Kính lạy đức Phật Pháp Huệ
Kính lạy đức Phật Pháp Tư
Kính lạy đức Phật Thường Pháp Huệ
Kính lạy đức Phật Thường Lạc
Kính lạy đức Phật Thiện Tư Duy
Kính lạy đức Phật Thiện Trụ
Kính lạy đức Phật Thiện Tý


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở phương Đông Nam nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Na La Diên Phương Tây Nam
Kính lạy đức Phật Long Vương Đức
Kính lạy đức Phật Bửu Thanh
Kính lạy đức Phật Địa Tự Tại
Kính lạy đức Phật Nhơn Vương
Kính lạy đức Phật Diệu Thinh
Kính lạy đức Phật Hiệt Tuệ
Kính lạy đức Phật Diệu Hương Hoa
Kính lạy đức Phật Thiên Vương
Kính lạy đức Phật Thường Thanh Tịnh Nhãn


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở phương Tây Nam nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang Diện Phương Tây Bắc
Kính lạy đức Phật Nguyệt Quang
Kính lạy đức Phật Nguyệt Tràng
Kính lạy đức Phật Dõng Mãnh
Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Diện
Kính lạy đức Phật Nhật Tạng
Kính lạy đức Phật Nhựt Quang Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Hoa Thân
Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tạng
Kính lạy đức Phật Ba Đầu Ma Tu
Kính lạy đức Phật Sư Tử Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Tâm Ý


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở phương Tây Bắc nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Tịch Cư Căn Phương Đông Bắc
Kính lạy đức Phật Tịch Diệt
Kính lạy đức Phật Đại Tướng
Kính lạy đức Phật Tịnh Thắng
Kính lạy đức Phật Tịnh Diệu Thinh
Kính lạy đức Phật Tịnh Thiên Cúng Dường
Kính lạy đức Phật Thiện Hóa
Kính lạy đức Phật Hóa Hiện
Kính lạy đức Phật Thiện Ý
Kính lạy đức Phật Thiện Ý Trú Trì


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở phương Đông Bắc nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Thật Hành Phương Dưới
Kính lạy đức Phật Tật Hành
Kính lạy đức Phật Hiệt Huệ
Kính lạy đức Phật Kiên Cố Vương
Kính lạy đức Phật Kim Cương Tế
Kính lạy đức Phật Sư Tử
Kính lạy đức Phật Phấn Tấn
Kính lạy đức Phật Như Thật Trú
Kính lạy đức Phật Thành Công Đức
Kính lạy đức Phật Công Đức Đắc
Kính lạy đức Phật Thiện An Lạc
Kính lạy đức Phật Thiên Kim Cương


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở phương Dưới nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Vô Lượng Thắng Phương Trên
Kính lạy đức Phật Vân Vương
Kính lạy đức Phật Vân Công Đức
Kính lạy đức Phật Vô Lượng Xứng Danh
Kính lạy đức Phật Văn Thân Vương
Kính lạy đức Phật Đại Công Đức
Kính lạy đức Phật Đại Tu Di
Kính lạy đức Phật Hàng Phục Ma Vương


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở phương Trên nhiều vô lượng vô biên như thế.

Kính lạy đức Phật Phổ Hiền Vị Lai
Kính lạy đức Phật Di Lặc
Kính lạy đức Phật Quán Thế Âm Tự Tại
Kính lạy đức Phật Đắc Đại Thế Chí
Kính lạy đức Phật Hư Không Tạng
Kính lạy đức Phật Vô Cấu Xưng
Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nghĩa
Kính lạy đức Phật Thật Thinh
Kính lạy đức Phật Đại Hải
Kính lạy đức Phật Vô Tận Ý
Kính lạy đức Phật Vô Tận Tạng


Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật ở đời vị lai nhiều vô lượng vô biên như thế.

Các thiện nam cùng thiện nữ, nếu người nào thọ trì đọc tụng hồng danh chư Phật thì hiện đời được yên ổn, vui tươi, xa lìa các chướng nạn và tiêu diệt những tội lỗi; đời vị lai rốt ráo đạt được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang
Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy
Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng
Kính lạy đức Phật Hoa Quang
Kính lạy đức Phật Đại Quang
Kính lạy đức Phật Bảo Thượng
Kính lạy đức Phật Vô Úy Quang
Kính lạy đức Phật Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố
Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Lực
Kính lạy đức Phật Quang Minh Vương


Nếu có thiện nam, thiện nữ nào trong vòng mười ngày đọc tụng, suy nghĩ Hồng Danh chư Phật nầy, chắc chắn xa lìa các nghiệp chướng (10).

Kính lạy đức Phật Nhất Thiết Đồng Danh Vị Sở
Kính lạy đức Phật Nhựt Long Phấn Tấn Vương
Kính lạy đức Phật Nhất Thiết Đồng Danh Nhựt Long Phấn Tấn
Kính lạy đức Phật Lục Thập Công Đức Bửu
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Công Đức Bửu
Kính lạy đức Phật Lục Thập Nhị Tỳ Lưu La
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tỳ Lưu La
Kính lạy đức Phật Bát Vạn Tứ Thiên Danh Tự Tại Tràng
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tự Tại Tràng
Kính lạy đức Phật Tam Bách Đại Tràng
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Đại Tràng
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Tịnh Thanh Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tịnh Thanh Vương
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Ba Đầu Ma Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Ba Đầu Ma Vương
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Nhựt Thanh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt Thanh
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Lạc Tại Thanh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Lạc Tự Tại Thanh
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Nhựt
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Phổ Quang
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Phổ Quang
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Ba Đầu Ma Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Ba Đầu Ma Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Thất Bách Pháp Quang Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Pháp Quang Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Thiên Pháp Trang Nghiêm Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Pháp Trang Nghiêm Vương
Kính lạy đức Phật Thiên Bát Bách Xưng Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Xưng Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Tam Vạn Tán Hoa
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tán Hoa
Kính lạy đức Phật Tam Vạn Tam Bách Xưng Thanh Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Xưng Thanh Vương
Kính lạy đức Phật Bát Vạn Tứ Thiên A Nan Đà
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh A Nan Đà
Kính lạy đức Phật Thiên Bát Bách Tịch Diệt
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tịch Diệt
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Hoan Hỷ
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Hoan Hỷ
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Nhựt Thanh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt Thanh
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Oai Đức
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Đại Đức
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Oai Đức
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Thượng Oai Đức
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thượng Oai Đức
Kính lạy đức Phật Ngũ Bách Nhựt Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt Vương
Kính lạy đức Phật Thiên Vân Lôi Thanh Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Vân Lôi Thanh Vương
Kính lạy đức Phật Thiên Nhựt Xí Tự Tại Thanh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Xí Tự Tại Thanh
Kính lạy đức Phật Thiên Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Thiên Thế Tự Tại Thinh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thế Tự Tại Thinh
Kính lạy đức Phật Thiên Công Đức Cái Tràng An Ẩn Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Công Đức Cái Tràng An Ẩn Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Thiên Diêm Phù Đàn
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Diêm Phù Đàn
Kính lạy đức Phật Thiên Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Vạn Bát Thiên Sa Ly Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Sa Ly Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Thiên Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Viễn Ly Chư Bố Thanh Tự Tại
Kính lạy đức Phật Nhị Thiên Câu Lân
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Câu Lân
Kính lạy đức Phật Nhị Thiên Bửu Tràng
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Bửu Tràng
Kính lạy đức Phật Bát Thiên Kiên Tinh Tấn
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Kinh Tinh Tấn
Kính lạy đức Phật Bát Thiên Oai Đức
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Oai Đức
Kính lạy đức Phật Bát Thiên Nhiên Đăng
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhiên Đăng
Kính lạy đức Phật Thập Thiên Ca Diếp
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Ca Diếp
Kính lạy đức Phật Thập Thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích
Kính lạy đức Phật Thập Thiên Trang Nghiêm Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Trang Nghiêm Vương
Kính lạy đức Phật Thập Thiên Tinh Tú
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tinh Tú
Kính lạy đức Phật Nhứt Vạn Bát Thiên Sa La Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Sa La Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Vạn Bát Thiên Sa La Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Sa La Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Vạn Bát Thiên Phổ Hộ
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Phổ Hộ
Kính lạy đức Phật Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nguyện Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Tỳ Lô Xá Na
Kính lạy đức Phật Tam Thiên Phóng Quang
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Phóng Quang
Kính lạy đức Phật Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Tam Vạn Nhựt Nguyệt Thái Bạch
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt Nguyệt Thái Bạch
Kính lạy đức Phật Lục Vạn Ba Đầu Ma Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Ba Đầu Ma Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Lục Vạn Năng Linh Chúng Sinh Ly Chư Kiến
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến
Kính lạy đức Phật Lục Thập Bách Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến
Kính lạy đức Phật Vô Lượng Bách Thiên Vạn Danh Bất Khả Thắng
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Bất Khả Thắng
Kính lạy đức Phật Nhị Ức Câu Lân
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Câu Lân
Kính lạy đức Phật Tam Ức Phất Sa
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Phất Sa
Kính lạy đức Phật Lục Thập Ức Đại Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Đại Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Định
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Định
Kính lạy đức Phật Lục Thập Ức Sa La Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Sa La Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Thập Bát Ức Thật Thể Pháp Quyết Định
Kính lạy đức Phật Thập Bát Ức Nhật Nguyệt Đăng Minh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhựt Nguyệt Đăng Minh
Kính lạy đức Phật Bách Ức Quyết Định Quang Minh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Quyết Định Quang Minh
Kính lạy đức Phật Nhị Thập Ức Nhật Nguyệt Đăng Minh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Minh
Kính lạy đức Phật Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Diệu Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Nhị Thập Bách Ức Vân Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Vân Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Bố Úy Thinh Vương
Kính lạy đức Phật Tứ Thập Ức Na Da Tha Diệu Thinh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Diệu Thinh
Kính lạy đức Phật Ức Thiên Lạc Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Lạc Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Ức Na Do Tha Bách Thiên Giác Hoa
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Giác Hoa
Kính lạy đức Phật Lục Thập Tần Ba La Viễn Ly Chư Bố Úy
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy
Kính lạy đức Phật Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhứt Thiết Công Đức Sơn Vương Thắng Danh
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Công Đức Sơn Vương Thắng Danh
Kính lạy đức Phật Thiên Phật Quốc Độ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Đồng Danh Phổ Hiền
Kính lạy đức Phật Quá Khứ, Vị Lai, Hiện Tại
Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng
Kính lạy đức Phật Công Đức Phấn Tấn
Kính lạy đức Phật Thắng Phấn Tấn
Kính lạy đức Phật Tu Tịch Tĩnh
Kính lạy đức Phật Thượng Tịch Tĩnh
Kính lạy đức Phật Trụ Hư Không
Kính lạy đức Phật Hàng Phục Chư Ma Oán
Kính lạy đức Phật Bách Bảo
Kính lạy đức Phật Nan Thắng Quang
Kính lạy đức Phật Tự Tại Tác
Kính lạy đức Phật Nhựt Tác
Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang
Kính lạy đức Phật Tự Tại Quán
Kính lạy đức Phật Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn
Kính lạy đức Phật Vô Cấu Oai Đức
Kính lạy đức Phật Quán Tự Tại
Kính lạy đức Phật Kim Minh Sư Tử Phấn Tấn
Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang
Kính lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Tĩnh Khứ
Kính lạy đức Phật Tịnh Tĩnh Thượng
Kính lạy đức Phật Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Đức Vương
Kính lạy đức Phật Phổ Hiện Kiến
Kính lạy đức Phật Kim Cang Công Đức
Kính lạy đức Phật Kim Quang Phổ Diệu
Kính lạy đức Phật Bất Động
Kính lạy đức Phật Phổ Hiền
Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu
Kính lạy đức Phật Bảo Pháp Thượng Quyết Định
Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương
Kính lạy đức Phật Vô Cấu Quang
Kính lạy đức Phật Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy
Kính lạy đức Phật Vô Cấu Nguyệt Tràng Xứng
Kính lạy đức Phật Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác
Kính lạy đức Phật Xuất Hỏa
Kính lạy đức Phật Bảo Thượng
Kính lạy đức Phật Vô Úy Quan
Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Lực
Kính lạy đức Phật Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng
Kính lạy đức Phật Kim Cang Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Ẩm Cam Lộ
Kính lạy đức Phật Kim Cang Quang Vương
Kính lạy đức Phật Thiện Kiến
Kính lạy đức Phật Thi Khí
Kính lạy đức Phật Tỳ Xá Phù
Kính lạy đức Phật Câu Lưu Tôn
Kính lạy đức Phật Nan Thắng
Kính lạy đức Phật A Súc
Kính lạy đức Phật Lô Xá Na
Kính lạy đức Phật A Di Đà
Kính lạy đức Phật Ni Di
Kính lạy đức Phật Bảo Quang Diệm
Kính lạy đức Phật Di Lưu
Kính lạy đức Phật Tự Tại
Kính lạy đức Phật Bửu Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Oai Đức Thanh Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Viễn Ly Nhứt Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Đức
Kính lạy đức Phật Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Phát Giải Đoạn Phiền Não
Kính lạy đức Phật Đoạn Chư Phiền Não Ám Tam Muội Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Kim Cương Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán


Nếu có chúng sanh nào muốn cầu Phật đạo mà không nghe được Hồng Danh của chư Phật đây, thì khó mà thành đạo. Nếu có người nào được nghe và lễ tụng Hồng Danh chư Phật đây, liền đặng thành đạo, trừ diệt ngục A tỳ (11), mười muôn ức kiếp trọng tội vô gián (12).

Kính lạy đức Phật Bảo Diệm
Kính lạy đức Phật Đại Diệm Tích
Kính lạy đức Phật Chiên Đàn
Kính lạy đức Phật Thủ Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Bảo Thượng
Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Trí Tuệ Vương Vô Chướng
Kính lạy đức Phật Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám
Kính lạy đức Phật Tượng Tăng Thượng
Kính lạy đức Phật Triệt Kim Cang
Kính lạy đức Phật Thiên Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Nghĩa Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Tam Muội Dụ
Kính lạy đức Phật Niệm Vương
Kính lạy đức Phật Quang Minh Quán
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Sở Y Vương
Kính lạy đức Phật Thiện Hộ Tràng Vương
Kính lạy đức Phật Phát Thú Tốc Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Bửu Diệm
Kính lạy đức Phật Tích Đại Diệm
Kính lạy đức Phật Chiên Đàn Hương
Kính lạy đức Phật Thủ Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Bửu Thượng
Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Huệ Vương Vô Chướng
Kính lạy đức Phật Đại Trí Ý
Kính lạy đức Phật Bảo Tàng
Kính lạy đức Phật Phóng Diệm
Kính lạy đức Phật Ca Diếp
Kính lạy đức Phật Đa La Trụ
Kính lạy đức Phật Trí Lai
Kính lạy đức Phật Năng Thánh
Kính lạy đức Phật Quá Nhứt Thiết Ưu Não Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Công Đức Trang Nghiêm
Kính lạy đức Phật Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa
Kính lạy đức Phật Vô Úy Vương
Kính lạy đức Phật Nhứt Thiết Chúng Sanh Đạo Sư
Kính lạy đức Phật Tát Bà Tỳ Phù
Kính lạy đức Phật Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Ni Di Bửu Diệm Di Lưu Kim Cang
Kính lạy đức Phật Hỏa Phấn Tấn Thông
Kính lạy đức Phật Thiện Tịch Huệ Nguyệt Thinh Tự Tại Vương
Kính lạy đức Phật Thanh Tịnh Nguyệt Luân
Kính lạy đức Phật Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Đức
Kính lạy đức Phật Vô Tận Ý
Kính lạy đức Phật Bửu Tràng
Kính lạy đức Phật Quang Minh Vô Cấu Tạng
Kính lạy đức Phật Thủy Phấn Tấn Thông
Kính lạy đức Phật Vân Phổ Hộ
Kính lạy đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Thông
Kính lạy đức Phật Di Lưu Thượng Vương
Kính lạy đức Phật Trí Huệ Lai
Kính lạy đức Phật Hộ Diệu Pháp Tràng
Kính lạy đức Phật Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương
Kính lạy đức Phật Phổ Chiếu Tích Thượng Công Đức Vương
Kính lạy đức Phật Thiện Trụ Công Đức Như Ý Tích Vương
Kính lạy đức Phật Phổ Hiện
Kính lạy đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Kính lạy đức Phật Vô Lượng Quang
Kính lạy đức Phật Phóng Diệm


Chúng con đã từ vô thỉ kiếp,
Không biết tự thể vốn Chơn Thường,
Do bị vô minh mê căn bản,
Làm chơn tâm nầy thành vọng thức,
Biến khởi căn thân thành chất ngại,
Nhận thành ngã tướng cùng an nguy,
Căn, thức giúp nhau theo sáu trần,
Chạy theo ngã ái sanh ba độc,
Ba độc phát ra thân khẩu ý,
Tạo các ác nghiệp như cát bụi,
Trộm cắp, dâm dục, giết chúng sanh,
Thêu dệt, nói dối lời hung ác,
Xan tham, hai lưỡi, ăn hành tỏi,
Uống rượu ăn thịt, dứt lòng từ,
Khinh mạn Tam Bảo, chẳng tôn ti,
Trái nghịch cha mẹ, dối bà con,
Không giữ sáu căn, thường buông lung,
Chỉ ôm ba độc, ghét hiền lương,
Tình nghi nhơn quả tâm chứa xấu,
Công nhiên tạo tác không hổ thẹn,
Đối với của Phật và của chùa,
Hoặc mượn chi dùng chẳng trả lại,
Nhận của tín thí không trì trai,
Động, tịnh, oai, nghi, phạm nhiều giới,
Ô uế già lam thường ẩn hiện,
Chạy theo quan quyền lấy của người,
Nơi pháp bất tịnh khởi tham sân,
Đối trước Phật Tăng lời vô nghĩa,
Nay bị luân hồi nơi địa ngục,
Ngàn kiếp muôn đời khổ khó than,
Da thịt liền nhau thân đói khát,
Khát gặp nước, uống thành lửa mạnh,
Súc sanh mãn kiếp trả nợ người,
Bay chạy mù mịt sợ giết hại,
Nhiều kiếp không nghe tên “Tam Bảo,”
Đời nào chứng đặng quả Bồ Đề,
Con nay sám hối lỗi quá nhiều,
Trải bày tâm cang không che dấu,
Nguyện Phật không bỏ lòng từ bi,
Vì con chứng minh sám các tội.

Mỗi người nên lễ kính Xá Lợi, Hình Tượng, Đại Tháp, Tự Viện, kế đó đảnh lễ mười hai bộ Tôn Kinh, Đại Tạng Pháp Luân (13). Tất cả Kinh điển trong cõi Diêm phù (14) gồm có (84 000) tám mươi bốn ngàn pho.

Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
Kính lạy Tôn Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kính lạy Tôn Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập
Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Nhựt Tạng
Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Nguyệt Tạng
Kính lạy Tôn Kinh Đại Oai Đức Đà La Ni
Kính lạy Tôn Kinh Pháp Cự Đà La Ni
Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Anh Lạc
Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Kiến Thật Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Phật Danh
Kính lạy Tôn Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Hiền Kiếp
Kính lạy Tôn Kinh Hoa Thủ
Kính lạy Tôn Kinh Thập Trụ Đoạn Kiết
Kính lạy Tôn Kinh Đại Quán Đảnh
Kính lạy Tôn Kinh Quán Phật Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh
Kính lạy Tôn Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật
Kính lạy Tôn Kinh Kim Quang Minh
Kính lạy Tôn Kinh Bửu Vân
Kính lạy Tôn Kinh Pháp Tập
Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Xử Thai
Kính lạy Tôn Kinh Đại Bi
Kính lạy Tôn Kinh Thâm Mật Giải Thoát
Kính lạy Tôn Kinh Đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát
Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Vô Tướng
Kính lạy Tôn Kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ
Kính lạy Tôn Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni
Kính lạy Tôn Kinh Hải Long Vương
Kính lạy Tôn Kinh Ương Quật Ma La
Kính lạy Tôn Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát
Kính lạy Tôn Kinh Tăng Già Tra
Kính lạy Tôn Kinh Quán Sát Chư Pháp
Kính lạy Tôn Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức
Kính lạy Tôn Kinh Đẳng Mục Bồ Tát Sở Vấn Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Tạng
Kính lạy Tôn Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Độ Ngũ Thập Giảo Kế
Kính lạy Tôn Kinh Tu Chơn Thiên Tử
Kính lạy Tôn Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nghiệp
Kính lạy Tôn Kinh Hộ Quốc Bồ Tát
Kính lạy Tôn Kinh Siêu Nhựt Minh Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Nguyệt Thượng Nữ
Kính lạy Tôn Kinh Trung Ấm
Kính lạy Tôn Kinh Tu Di Tạng
Kính lạy Tôn Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới
Kính lạy Tôn Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội
Kính lạy Tôn Kinh Đại Pháp Cổ
Kính lạy Tôn Kinh Chư Phật Yếu Tập


Chúng con kính lạy các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới.

Kính lạy Bồ Tát Phổ Hiền
Kính lạy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Kính lạy Bồ Tát Vô Cấu Xưng
Kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương
Kính lạy Bồ Tát Hư Không Tạng
Kính lạy Bồ Tát Quán Thế Âm
Kính lạy Bồ Tát Đại Thế Chí
Kính lạy Bồ Tát Hương Tượng
Kính lạy Bồ Tát Đại Hương Tượng
Kính lạy Bồ Tát Dược Vương
Kính lạy Bồ Tát Dược Thượng
Kính lạy Bồ Tát Kim Cang Tạng
Kính lạy Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt
Kính lạy Bồ Tát Di Lặc
Kính lạy Bồ Tát Châu Kế
Kính lạy Bồ Tát Phấn Tấn
Kính lạy Bồ Tát Vô Sở Phát
Kính lạy Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương
Kính lạy Bồ Tát Vô Tận Ý
Kính lạy Bồ Tát Kiên Ý
Kính lạy Bồ Tát Đông Phương Cửu Thập Ức Bách Thiên Vạn Đồng Danh Phạm Thắng
Kính lạy Bồ Tát Nam Phương Cửu Thập Ức Bách Thiên Vạn Đồng Danh Bất Lân Đà La
Kính lạy Bồ Tát Tây Phương Cửu Thập Ức Bách Thiên Vạn Đồng Danh Đại Công Đức
Kính lạy Bồ Tát Bắc Phương Cửu Thập Ức Bách Thiên Vạn Đồng Danh Đại Dược Vương


Đem hết tâm trí kính lạy các vị Đại Bồ Tát trong mười phương, những vị lân mẫn nhứt trong cuộc đời chúng con:

Kính lạy Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Kính lạy Đại Bồ Tát Quán Thế Âm
Kính lạy Đại Bồ Tát Đại Thế Chí
Kính lạy Đại Bồ Tát Phổ Hiền
Kính lạy Đại Bồ Tát Long Thắng
Kính lạy Đại Bồ Tát Long Đức
Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Thành Tựu
Kính lạy Đại Bồ Tát Ba Đầu Ma Thắng
Kính lạy Đại Bồ Tát Thành Tựu Hữu
Kính lạy Đại Bồ Tát Trì Địa
Kính lạy Đại Bồ Tát Thật Chưởng
Kính lạy Đại Bồ Tát Bửu Ấn Thủ
Kính lạy Đại Bồ Tát Sư Tử Ý
Kính lạy Đại Bồ Tát Thắng Tạng
Kính lạy Đại Bồ Tát Hư Không Tạng
Kính lạy Đại Bồ Tát Sư Tử Phấn Tấn Hẩu Thinh


Đảnh lễ các vị Đại Bồ Tát vô lượng vô biên trong mười phương thế giới (15). Giờ đây chúng con kính lạy tất cả Hiền Thánh Thinh Văn (16), Duyên Giác (17).

Kính lạy Độc Giác A Lợi Đa
Kính lạy Độc Giác Bà Lê Đa
Kính lạy Độc Giác Đa Già Lâu
Kính lạy Độc Giác Xứng Tánh
Kính lạy Độc Giác Từ Kiến
Kính lạy Độc Giác Ái Kiến
Kính lạy Độc Giác Bi Giác
Kính lạy Độc Giác Càn Đà La
Kính lạy Độc Giác Vô Thê Tử
Kính lạy Độc Giác Lê Sa Bà


Đảnh lễ như vậy các vị Độc Giác vô lượng vô biên, Thinh Văn nhiều vô số.

Kính lễ Tam Bảo (18) rồi, sau đây phải hiểu phương pháp sám hối (19). Luận về người muốn sám hối, trước hết phải chí thành kính lạy Tam Bảo: Chư Phật, Tôn Pháp và Hiền Thánh Tăng. Vì sao thế? Bởi vì Ngôi Tam Bảo là ruộng phước, cho chúng sanh gieo hạt giống lành. Nếu ai quy hướng thì diệt vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước đức, hay khiến cho người thật hành xa lìa khổ sinh tử, đặng yên vui giải thoát. Thế nên, chúng con hết lòng kính lạy tất cả các đức Phật trong mười phương hư không thế giới. Kính lạy tất cả tôn Pháp trong mười phương hư không thế giới và kính lạy tất cả các vị Đại Bồ Tát trong mười phương hư không thế giới cũng như lễ kính tất cả Hiền Thánh Tăng trong thế giới mười phương.

Ngày nay sở dĩ chúng con sám hối, là vì từ vô thỉ (20) đến nay, khi còn mang thân phàm phu (21) chúng sanh, không luận giàu, nghèo, sang, hèn, tội đã gây vô lượng: hoặc nhơn ba nghiệp (22), mà gây ra tội, hoặc từ sáu căn (23) mà khởi ra lỗi, hoặc do nội tâm suy nghĩ tà vạy, hoặc nương ngoại cảnh khởi các nhiễm trước. Như thế cho đến tăng thêm mười nghiệp ác (24), tám muôn bốn nghìn các cửa trần lao! Song các tội tướng kia, mặc dù có vô lượng, đại lược mà nói, không ra ngoài ba sự kiện. Những gì là ba?

Phiền não chướng (25)
Nghiệp chướng (26)
Quả báo chướng (27)

Ba thứ nầy hay ngăn con đường thánh cho đến nó ngăn chận các việc tốt đẹp ở cõi trời, cõi người. Thế nên trong kinh gọi là ba chướng. Chư Phật, Bồ Tát chỉ dạy phương pháp sám hối, để diệt trừ ba chướng nói trên; lúc ấy sáu căn, mười ác cho đến tám muôn bốn nghìn các cửa trần lao, dần dần đều được thanh tịnh. Vì thế, nên chúng con ngày nay đem hết thắng tâm tăng thượng nầy mà sám hối ba chướng. Người muốn dứt trừ ba tội chướng, phải dùng những tâm nào, mới có thể trừ diệt? Trước phải phát khởi bảy thứ tâm để làm phương tiện; sau đó sám hối mới có thể diệt. Những gì là bảy?

Hổ thẹn
Lo sợ
Nhàm chán
Phát tâm bồ đề
Xem kẻ oán người thân bình đẳng
Nghĩ trả ơn Phật
Quán tội lỗi tánh nó là không.

Hổ thẹn như thế nào? Suy nghĩ, mình cùng Đức Thích Ca Như Lai trước kia đồng là phàm phu, nhưng nay Ngài đã thành Phật, trải qua nhiều kiếp số, còn chúng ta bị đắm nhiễm sáu trần (28), trôi nổi trong biển sanh tử, không biết chừng nào mới ra khỏi! Thật là đáng hổ, đáng thẹn, đáng phiền, đáng trách. Thế nào gọi là lo sợ? Đã là phàm phu, nghiệp, thân, khẩu, ý thường cùng với tội lỗi tương ưng. Do nhân duyên ấy, sau khi mạng chung, phải sa vào địa ngục, hoặc làm loài quỷ đói hay súc sanh, chịu khổ vô lượng. Như thế thật là đáng lo, đáng sợ, đáng kinh, đáng hãi. Thế nào gọi là nhàm chán? Cùng nhau nên quán sát trong đường sanh tử chỉ có vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, hư giả, như bọt trên mặt nước, có đó rồi tan đó, lưu chuyển qua lại, cũng như bánh xe; sanh, già, bệnh, chết, tám khổ (29) giao đốt, không bao giờ thôi dứt.

Chúng ta phải tự quán sát thân mình từ đầu đến chân, trong đó có 36 vật: Tóc, lông, móng, răng, ghèn, nước mắt, nước dãi, nước miếng, nước đờm, sanh tạng, thục tạng, ruột già, ruột non, gan, mật, cật, thận, tim, phổi, lá lách, bầy nhầy, màng óc, đất dơ, mồ hôi, da, thứa, máu, thịt, dạ dày, bao tử, gân, mạch, xương, tủy, đại tiện, tiểu tiện; chín ống cống thường chảy. Thế nên, trong Kinh đã nói thân nầy nhóm họp các khổ, tất cả đều là bất tịnh. Ai là người có chút trí huệ nhìn lại thân mạng mình, sống chết liên miên… Đã có các ác pháp như thế, thật đáng nhàm chán! Thế nào gọi là phát tâm bồ đề? Trong Kinh nói: Phải ưa thân Phật. Thân Phật tức là pháp thân do vô lượng công đức trí tuệ sanh; do sáu pháp ba la mật (30) sanh; nhờ từ, bi, hỷ, xả sanh; nhờ ba mươi bảy phẩm trợ đạo (31) sanh; nhờ các công đức trí tuệ sanh thân Như Lai. Ai muốn đặng thân nầy phải phát tâm bồ đề, cầu nhất thiết chủng trí (32), thường, lạc, ngã, tịnh, quả Tát Bà Nhã (Sarvajnà) chánh tri, thanh tịnh cõi nước Phật, thành tựu chúng sanh, đối với thân mạng, tài sản, không bao giờ lẫn tiếc.

Như thế nào gọi là xem kẻ oán người thân bình đẳng? Đối với tất cả chúng sanh phải khởi lòng từ bi, chớ sanh ngã tưởng kia đây. Vì sao? Vì nếu thấy kẻ oán khác với người thân thì có phân biệt, do sự phân biệt nên khởi nhiều loạn tưởng, vì sự loạn tưởng nên khởi ra nhiều nhân duyên phiền não, tạo các ác nghiệp, do nhiều ác nghiệp nên bị quả khổ chắc chắn.

Nhớ trả ơn Phật như thế nào? Phật Như Lai trong vô lượng kiếp về trước, xả thí đầu mắt, tủy não, tay chân, thân mạng, nước thành, vợ con, voi ngựa, bảy báu (33). Vì chúng ta, nên Ngài phải thật hành khổ hạnh, tìm ra chân lý, cứu giúp chúng sanh. Ân đức ấy, thật khó báo đáp. Thế nên trong Kinh nói: Nếu mỗi người đầu đội vai cõng đức Phật trong nhiều kiếp số cũng khó mà trả ơn Phật được. Ai là người muốn trả ơn Như Lai thì chính trong đời nầy phải dõng mãnh tinh tiến, chịu đựng các sự khổ, không tiếc thân mạng, kiến lập nhiều ngôi Tam Bảo, hoằng thông giáo lý đại thừa, giáo hóa chúng sanh rộng rãi, khiến họ đồng vào chánh đạo.

Thế nào quán tội lỗi tánh nó là không? Tội lỗi nó không có thật tướng do nhân duyên sanh, điên đảo đảo điên mà có, đã từ nhân duyên sanh, thì cũng do nhân duyên mà diệt. Từ nhân duyên sanh là gần gũi bạn ác, tạo tác không đầu mối. Do nhân duyên mà diệt, tức là ngày nay rửa lòng sám hối. Thế nên trong Kinh nói: Tướng tội nó không ở trong, không ở ngoài mà cũng chẳng ở khoảng giữa. Nên biết tội lỗi tánh nó là không. Chúng ta thường phát bảy thứ tâm như thế, nhờ duyên tưởng các đức Phật cùng Hiền Thánh trong mười phương, cúi đầu chắp tay, bày tỏ lỗi lầm, hổ thẹn sửa đổi, trải hết tâm cang, rửa sạch vọng hoặc. Sám hối như thế tội gì cũng diệt, nghiệp chướng nào lại chẳng tiêu. Trái lại, ta không chánh ý, biếng nhác buông lung, làm cho có lệ, chỉ tự nhọc thân, không lợi ích gì! Hơn nữa, mạng người vô thường dụ như bó đuốc, một hơi thở không trở lại, thân nầy trả về cho cát bụi, khổ báo trong ba đường ác (34), thân tâm lãnh đủ, không thể dùng tiền của lo lót được, mờ mờ tối tối, không biết lúc nào ân xá, riêng tội khổ ấy, không có ai thay thế chịu đựng được. Có nhiều người nói trong đời nầy, họ không có tội, nên không cần phải sám hối. Họ không nghe trong Kinh thường nói: Những kẻ phàm phu dở chân động bước đều gây tội lỗi. Lại nữa, trong đời quá khứ đã tạo vô lượng nghiệp ác, nó đi theo người tạo, như bóng theo hình. Ngày nay, nếu không sám hối, tội ác ngày càng thâm sâu, cố ý bao chứa vít rạn. Phật dạy không nên, phải phát lồ tất cả; người bị chìm đắm nơi biển khổ thật sự là do che dấu. Thế nên, chúng con ngày hôm nay phát lồ sám hối (35), không dám che dấu. Nói tam chướng là phiền não chướng, là quả báo chướng và nghiệp chướng. Ba thứ chướng nầy lại cùng nhau liên tục, vì nhơn phiền não mới khởi ra ác nghiệp, do nhân duyên ác nghiệp, nên mới bị quả khổ. Thế nên, chúng con ngày nay chí tâm. Trước tiên chúng con phải sám hối phiền não chướng. Phiền não chướng nầy, chư Phật, Bồ Tát, vào lý Thánh nhơn nhiều lần quở trách, cũng ghi phiền não nầy cho là oán gia. Vì sao? Vì hay đoạn huệ mạng căn chúng sinh. Cũng ghi loại phiền não nầy giống như kẻ giặc, hay cướp giựt các pháp lành của chúng sanh. Cũng ghi phiền não nầy giống như con sông chảy mạnh, nó lôi cuốn chúng sanh vào biển khổ lớn sinh tử. Cũng ghi loại phiền não nầy là sợi dây chắc, nó hay cột chặt trong ngục sanh tử, khó mà ra được. Cũng ghi loại phiền não nầy giống như con mãng xà, thường ăn nuốt chơn như Phật tánh (36) của chúng sanh. Do đó người đời bị lễn mễn trong sáu đường (37) và bốn loài (38) không dứt ác nghiệp, gánh chịu quả khổ không cùng. Phải biết đâu là lỗi lầm của phiền não. Thế nên, chúng con ngày nay vận dụng hết thiện tâm tăng thượng nầy trở về kính lạy chư Phật.

Kính lạy đức Phật Thiện Đức Phương Đông
Kính lạy đức Phật Bảo Tướng Phương Nam
Kính lạy đức Phật Phổ Quang Phương Tây
Kính lạy đức Phật Tướng Đức Phương Bắc
Kính lạy đức Phật Vỏng Minh Phương Đông Nam
Kính lạy đức Phật Thượng Trí Phương Tây Nam
Kính lạy đức Phật Hoa Đức Phương Tây Bắc
Kính lạy đức Phật Minh Trí Phương Đông Bắc
Kính lạy đức Phật Minh Đức Phương Dưới
Kính lạy đức Phật Hương Tích Phương Trên


Chúng con kính lạy tất cả Tam Bảo hết cõi hư không mười phương như thế.

Đệ tử chúng con, từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc sanh ở cõi người; cõi trời lãnh thọ quả báo; có tâm thức nầy, thường sanh lòng ngu mê, chứa đầy trong người: hoặc nhơn ba gốc độc (39), tạo tất cả tội; hoặc nhơn ba lậu (40), tạo tất cả tội; hoặc nhơn ba giác (41), tạo tất cả tội; hoặc nhơn ba thọ (42), tạo tất cả tội; hoặc nhơn ba khổ (43), tạo tất cả tội; hoặc duyên ba giả (44), tạo tất cả tội; hoặc tham ba cõi (45), tạo tất cả tội; các tội như thế, vô lượng vô biên, não loạn tất cả sáu đường, bốn loài, ngày nay hổ thẹn, quay về sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc nhơn bốn thức trụ (46), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn lưu (47), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn thủ (48), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn chấp (49), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn duyên (50), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn đại (51), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn phược (52), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn cách ăn (53), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bốn loài (54), tạo tất cả tội. Những tội như thế, vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường, ngày nay hổ thẹn, quay về sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con, từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc nhơn năm trụ địa (55), tạo tất cả tội; hoặc nhơn năm thọ căn (56), tạo tất cả tội; hoặc nhơn năm cái (57), tạo tất cả tội; hoặc nhơn năm xan lẫn (58), tạo tất cả tội; hoặc nhơn năm kiến (59) tạo tất cả tội; hoặc nhơn năm vọng tâm (60), tạo tất cả tội; những phiền não như thế vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường, bốn loài, ngày nay phát lồ, quay về sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc nhơn sáu tình căn (61), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu thức (62), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu tưởng (63), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu thọ (64), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu hành (65), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu ái (66), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu nghi (67), tạo tất cả tội; những phiền não như thế, vô lượng vô biên, não loạn tất cả chúng sanh trong sáu đường, bốn loài, ngày nay hổ thẹn, đem thân mạng về sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc nhơn bảy lậu (68), tạo tất cả tội; hoặc nhơn bảy sử (69), tạo tất cả tội; hoặc nhơn tám đảo (70), tạo tất cả tội; hoặc nhơn tám cấu (71), tạo tất cả tội; hoặc nhơn tám khổ (72), tạo tất cả tội; các phiền não như thế vô lượng vô biên, làm não loạn tất cả bốn loài, sáu đường, ngày nay phát lồ, quy kính sám hối.

Lại nữa, đệ tử chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, hoặc nhơn chín não (73), tạo tất cả tội; hoặc nhơn chín kiết (74), tạo tất cả tội; hoặc nhơn chín thượng duyên (75), tạo tất cả tội; hoặc nhơn mười phiền não (76), tạo tất cả tội; hoặc nhơn mười triền (77), tạo tất cả tội; hoặc nhơn mười một biến sử (78), tạo tất cả tội; hoặc nhơn mười hai nhập (79), tạo tất cả tội; hoặc nhơn mười sáu tri (80), tạo tất cả tội; hoặc nhơn mười tám giới (81), tạo tất cả tội; hoặc nhơn hai mươi lăm ngã (82), tạo tất cả tội; hoặc nhơn sáu mươi hai tà kiến (83), tạo tất cả tội; hoặc nhơn thấy chân lý suy nghĩ chín mươi tám sử (84), một trăm lẻ tám phiền não (85), ngày đêm hừng thịnh, mở các cửa hữu lậu, tạo tất cả tội. Như thế các phiền não vô lượng vô biên não loạn Hiền Thánh, cho đến bốn loài, khắp cả ba cõi, thông suốt sáu đường, không nơi nào có thể dấu, không thể nào có thể tránh.

Ngày nay hướng đến mười phương chư Phật, Tôn pháp, Thánh chúng, hổ thẹn phát lồ, thành tâm sám hối. Đệ tử chúng con nhờ pháp sám hối ba độc v.v… tất cả các phiền não chuyển sanh công đức; nguyện đời đời, kiếp kiếp ba huệ sáng (86), ba thông rõ (87), ba khổ dứt (88), và ba nguyện (89) đầy đủ.

Chúng con nguyện nhờ pháp sám hối nầy, bốn thức (90) v.v… tất cả các phiền não chuyển sanh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp rộng thật hành bốn tâm bình đẳng (91), lập bốn tín nghiệp (92), diệt trừ bốn đường ác (93), đặng bốn pháp vô úy (94). Nguyện cho đệ tử chúng con, nhờ pháp sám hối nầy, năm cái (95) v.v… các phiền não chuyển sanh công đức, nguyện đời đời, kiếp kiếp độ năm đường khổ, dứt gốc năm căn, tịnh năm nhãn, thành năm phận pháp thân.

Chúng con nguyện nhờ pháp sám hối nầy sáu ái v.v… các phiền não chuyển sanh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp đầy đủ sáu thần thông, viên mãn sáu độ nghiệp, không bị sáu trần cuống hoặc, thường hành lục diệu hạnh môn.

Đệ tử chúng con nương pháp sám hối nầy bảy lậu, tám cấu, chín kiết, mười triền v.v… tất cả các phiền não chuyển sanh công đức, nguyện đời đời, kiếp kiếp ngồi trên bảy tịnh hoa, tẩy trần có tám thứ nước, đủ mười đoạn trí, thành hạnh nguyện thập địa (96). Sám hối mười một kiết sử, và mười nhập, mười tám giới v.v… tất cả các phiền não chuyển sanh công đức, nguyện đời đời kiếp kiếp mười một giải không (97) thường dùng tẩy tâm, tự tại hay chuyển mười hai hạnh luân (98), đầy đủ mười tám pháp bất cộng (99), vô lượng công đức, tất cả đều viên mãn.

(Kinh Tội Phước Báo Ứng, có 28 phẩm,
đây lược một phẩm lưu hành)
QUYỂN THỨ NHẤT
HẾT

Đánh máy vi tính: Michelle, Alice & Helen Nhuận Giai
Sửa lỗi chính tả: Viên Giác

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,293,733